Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Misiągiewicz

dr Justyna Misiągiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Telefon
5376031
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Ms TEAMS :


Poniedziałek: 10.00 - 11.30


Czwartek: 9.30 - 11.30

Adres

Lublin

O sobie

Od lutego 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Politologii 

Wykształcenie:

• W latach 2002 – 2007 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie”. Promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś.

• W latach 1997 – 2002 studia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Temat pracy magisterskiej: „Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską”. Promotor: prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki.

Wykaz publikacji:

 Autorstwo monografii:

 • Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń 2009.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.  Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Lublin 2019.

 Współredakcja monografii:

 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy. Energy security in the contemporary international relations. Challenges, threats, perspectives, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.
 • Europa Środkowo - wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość 2016.
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Officina Simonidis, Zamość 2012 (13).
 • Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, E. Balashov, Zamość 2010. (wydane w 2011).

W czasopismach zagranicznych:

 • Polish perspective on China's “One Belt, One Road” initiative, “The Journal of China and the World” 2016.
 • The Caspian region and its significance for the energy security policy of China, “The Journal of China and the World” 2014.
 • Turkey as an energy hub in the Mediterranean Region, “SPECTRUM Journal of Global Studies” 2012, t. 4, nr 1.
 • The Kurdish minority issue in the context of integration Turkey with the European Union, “Revista Universitaria Europea” 2010, nr 12.

 W czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym lub krajowym:

 • Gazociag Nord Stream 2 - wyzwaniem dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, “Facta Simonidis” 2019, nr 12.
 • China's “One Belt, One Road” initiative - the perspective of the European Union, "Annales UMCS” 2016, vol. 23, nr 1.
 • Bezpieczeństwo energetyczne RP w świetle standardów UE, „Przegląd Policyjny” nr 3/2016.
 • Turkey’s integration with the European Union – the European identity versus Turkish self-confidence, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 10/2.
 • The Caspian region as a challenge for the Western energy market development, “Athenaeum” 2013, nr 37, ss. 211-233.
 • Caspian region’s hydrocarbon potential as a challenge for the energy security policy of the European Union “Annales UMCS” 2013, vol. XX,1, ss. 51 – 67.
 • Geopolitics and energy security in the Caspian region, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” t. 7, 2012 (2013), ss. 61-79.
 • Kurdish issue in the Middle East, “Facta Simonidis” 2013, nr 1(6), ss. 127-150.
 • The security of Turkey in latewestphalian international system, “Athenaeum” English edition 2011, nr 29, ss. 123-139.
 • Polityka energetyczna Turcji w regionie kaspijskim, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2011 (2012), t. 6., ss. 139 - 156
 • Turcja i Stany Zjednoczone: rywalizacja i strategiczne partnerstwo, „Facta Simonidis” 2009, nr 1 (2). (2010 r.)
 • Wpływ islamu na system polityczny Turcji, „ANNALES UMCS” 2007, t. 14.

Autorstwo rozdziału monografii, podręcznika akademickiego lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku obcym:

 • The Caspian states perception of the conflict between the Ukraine and Russia, w:'Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis, K. Stokłosa , G. Besier (red.) Ashgate Dania 2017.
 • Oil and gas pipeline infrastructure and its significance for the international relations in Eastern Europe, w:  New Technologies as a factor of international relations, Cambridge 2016.
 • Energy Security of Turkey in the Late-Westphalian International System, w: Turkey – Poland 600 Years of Friendship, Ankara 2014.
 • Boundaries and energy security under dispute in the Caspian region, w: Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2014.
 • EU and the energy security challenges, w: European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Officina Simonidis, Zamość 2012 (13), ss. 202 – 223.
 • The Kurdish Ethnic Issue in the Context of Turkey’s Integration into the European Union, w: X Conference: European Culture 2009, red. E. Banus, C. Branea, Universitat Internacional de Catalunya Barcelona 2012, ss. 210-222.
 • Turkey as a energy transit state between Asia and the European Union, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 329-345.
 • Energy security in the Caspian region, w: Globalization and Security in Black Sea and Caspian Seas Region, International Black Sea University, Tbilisi-Batumi 2012, ss. 102-117.
 • Turkish policy toward Central Asian states and its significance for the European Union, w: Turkey and Europe – Challenges and Chances, red. A. Szymański, PISM, Warszawa 2012, ss. 217-240.
 • European identity and the process of enlargement of the EU, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Officina Simonidis, Zamość 2011 (2012), ss. 49-64.
 • The Caspian region and its significance for the EU’s energy security, w: Bezpieczeństwo RP w Wymiarze Narodowym i Międzynarodowym. Tom II, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011 (2012) ss. 92-106.

 Autorstwo rozdziału monografii lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku polskim:

 • Strategia i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego współczesnej Polski, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2018
 • Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018.
 • Bilans światowych zasobów surowcowych – główne wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, w: Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy. Energy security in the contemporary international relations. Challenges, threats, perspectives, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.
 • Bezpieczeństwo energetyczne współczesnych państw Europy Wschodniej, w: Europa Środkowo - wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość 2016.
 • Dialog energetyczny między Unią Europejską i Turcją – implikacje dla Polski, w: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015 (16).
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Turcji, w: „Nowa” Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne, Warszawa 2015.
 • Teoria sekurytyzacji w analizie energetycznego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, w: Poziomy analizy stosunków Międzynarodowych, red. M. Pietraś, E. Haliżak, Warszawa 2013 (14), ss. 483-506.
 • System polityczny Republiki Turcji, w: Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012 (13), ss. 423-447.
 • Wymiar energetyczny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: specyficzna rola Turcji, jako państwa tranzytowego, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, red. J. M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 (13), ss. 236-253.
 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Żmigrodzkiego, B. Dziemnidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 719-745.
 • Wymiar energetyczny integracji Turcji z Unią Europejską, w: Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w Unii Europejskiej, wizja czy rzeczywistość, red. T. Z. Leszczyński, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzanie i Administracji, Warszawa 2012, ss. 311-340.
 • System polityczny Turcji, w: Encyklopedia Politologii, Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół,Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 861- 866.
 • Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, w: Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. J. Świeca, I. Kraś, M. Soia, Częstochowa 2011.
 • Działania Turcji wobec państw Azji Centralnej. Implikacje dla Unii Europejskiej, w: Turcja i Europa – wyzwania i szanse, red. A. Szymański, PISM, Warszawa 2011.
 •  NATO w polityce zagranicznej Turcji, w: NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011.
 • Region kaspijski wyzwaniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, w:  Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław 2011 (2012), ss. 61-74.
 • Suwerenność Państwa w procesie integracji europejskiej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji – wymiar  polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010.
 • Działania Republiki Tureckiej w regionie Azji Centralnej, w: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008.
 • Turcja w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008.
 • Rola Turcji w nowym ładzie międzynarodowym na początku XXI w., w: Regionalizm a globalizacja, Gdańsk 2007.
 • Perspektywy integracji Turcji z Unią Europejską, w: Od Starej do Nowej Europy?, Toruń 2005.
 • Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską, w: Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2005.

 Przyjęte do druku:

 • Kazakhstan in the People’s Republic of China Energy Security Policy,  "Annales UMCS” 2019.
 • Caspian Sea littoral states in the People’s Republic of China Energy Security Policy, anglojęzyczna seria wydawnicza  Peter Lang na temat Azji Centralnej, red. T. Pugacewicz, M. Grabowski, 2019.
 • Projekt gazociągu Turkish Stream – implikacje dla współpracy Rosji i Turcji, „TEKA” 2020.
 • The Southern Gas Corridor infrastructure project – implications for the energy security of the European Union, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020.

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 •  Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim
 • Polityka zagraniczna Turcji
 • Proces integracji Turcji z UE

Funkcje pełnione na Wydziale:

*opiekun kierunku BN

*opiekun praktyk na kierunku BN

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne:

 • Visiting Professor - Jilin University, China (październik 2015)
 • Kwerenda biblioteczna, London School of Economics, Londyn, wrzesień 2010.
 •  Dwumiesięczny wyjazd stypendialny do Ankary, staż naukowy w Middle East Technical University, w Departamencie Stosunków Międzynarodowych finansowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Rząd Republiki Turcji (październik - grudzień 2005).
 • Kwerenda biblioteczna w Northwestern University w Evanston, Loyola University w Chicago oraz w Chicago University (lipiec - sierpień 2003).

Współpraca naukowa z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • Middle East Technical University, Departament Stosunków Międzynarodowych, Ankara.
 • Center for Eurasian Strategic Studies (ASAM), Ankara.
 • The German Marshall Fund of the United States.
 • Foreign Policy Institute, Ankara.
 • The British Association of Slavic and East European Studies.
 • International Black Sea University, Tbilisi.
 •  Bahçeşehir University, Stambuł.
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Prowadzone zajęcia:

 • Polityka zagraniczna Turcji
 • Polityka bezpieczeństwa Turcji
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo surowcowo- energetyczne państw
 • Teoria i metodologia nauki o bezpieczeństwie
 • Konflikty międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej państw

Ogłoszenia

Kody do przedmiotów:

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej: 4f0b2l5

Teoria bezpieczeństwa dzienne: ku31y2t
Teoria bezpieczeństwa zaoczne: zndezm3
Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego: wtbnz4b
Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej: bys2kph