Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Justyna Misiągiewicz

dr hab. Justyna Misiągiewicz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.umcs.pl/pl/wydzial-politologii-i-dziennikarstwa
1389.htm
Konsultacje

 Czwartek: 11.10 - 13.00; 9.00 -9.40


pokój 546 (4 piętro)

Adres

Ul. Głęboka 45, pokój 546
Lublin

O sobie

Od lutego 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Politologii 

Wykształcenie:

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

 • 11 lipca 2022 - stopień doktora habilitowanego.
 • 29 czerwca 2007 - stopień doktora.Temat rozprawy doktorskiej: „Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie”. Promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś.
 • 2002 - tytuł magistra. Temat pracy magisterskiej: „Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską”. Promotor: prof. dr hab. Marek Żmigrodzki.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 1.               W czasopismach zagranicznych:

 • Polish perspective on China's “One Belt, One Road” initiative, “The Journal of China and the World” 2016, nr 12 (w j. chińskim).
 • The Caspian region and its significance for the energy security policy of China, “The Journal of China and the World” 2014 (w j. chińskim).
 • Turkey as an energy hub in the Mediterranean Region, “SPECTRUM Journal of Global Studies” 2012, t. 4, nr 1.
 • The Kurdish minority issue in the context of integration Turkey with the European Union, “Revista Universitaria Europea” 2010, nr 12.

 2.               W czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym lub krajowym:

 • Konflikt w Górskim Karabachu – implikacje dla bezpieczeństwa Azerbejdżanu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021,  vol. 70 (2).
 • The Southern Gas Corridor infrastructure project – implications for the energy security of the European Union, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, t. 17, nr 4.
 • The Caspian region as a challenge for the Western energy market development, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 37.
 • The security of Turkey in latewestphalian international system, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” English edition 2011, nr 29.
 • Kazakhstan in the People’s Republic of China Energy Security Policy, “Annales UMCS” 2019, vol. 26, nr 2.
 • Projekt gazociągu Turkish Stream – implikacje dla współpracy Rosji i Turcji, „TEKA Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2019, vol. 14, nr 2.
 • Gazociag Nord Stream 2 - wyzwaniem dla bezpieczeństwa energetycznegoUnii Europejskiej, “Facta Simonidis” 2019, nr 12.
 • China's “One Belt, One Road” initiative - the perspective of the European Union, "Annales UMCS” 2016, vol. 23, nr 1.
 • Bezpieczeństwo energetyczne RP w świetle standardów UE, „Przegląd Policyjny” nr 3/2016.
 • Turkey’s integration with the European Union – the European identity versus Turkish self-confidence, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 10/2.
 • Caspian region’s hydrocarbon potential as a challenge for the energy security policy of the European Union “Annales UMCS” 2013, vol. XX,1, ss. 51 – 67.
 • Geopolitics and energy security in the Caspian region, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” t. 7, 2012 (2013), ss. 61-79.
 • Kurdish issue in the Middle East, “Facta Simonidis” 2013, nr 1(6), ss. 127-150.
 • Polityka energetyczna Turcji w regionie kaspijskim, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2011 (2012), t. 6., ss. 139 - 156
 • Turcja i Stany Zjednoczone: rywalizacja i strategiczne partnerstwo, „Facta Simonidis” 2009, nr 1 (2). (2010 r.)
 • Wpływ islamu na system polityczny Turcji, “Annales UMCS” 2007, t. 14.

 3.               Autorstwo monografii:

 • Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego w Regionie Kaspijskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Lublin 2019.
 • Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń 2009.

 4.               Współredakcja monografii:

 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy. Energy security in the contemporary international relations. Challenges, threats, perspectives, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.
 • Europa Środkowo - wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość 2016.
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Officina Simonidis, Zamość 2012.
 • Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, E. Balashov, Zamość 2010.

 5.               Autorstwo rozdziału monografii, podręcznika akademickiego lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku obcym:

 • The Caspian states perception of the conflict between the Ukraine and Russia, w:'Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis, K. Stokłosa , G. Besier (red.) Ashgate Dania 2017.
 • Oil and gas pipeline infrastructure and its significance for the international relations in Eastern Europe, w:  New Technologies as a factor of international relations, Cambridge 2016.
 • Energy Security of Turkey in the Late-Westphalian International System, w: Turkey – Poland 600 Years of Friendship, Ankara 2014.
 • Boundaries and energy security under dispute in the Caspian region, w: Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2014.
 • EU and the energy security challenges, w: European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek, Officina Simonidis, Zamość 2012 (13).
 • The Kurdish Ethnic Issue in the Context of Turkey’s Integration into the European Union, w: X Conference: European Culture 2009, red. E. Banus, C. Branea, Universitat Internacional de Catalunya Barcelona 2012. https://docplayer.es/25310308-X-conference-european-culture-enrique-banus-cristina-branea-eds.html#
 • Turkey as a energy transit state between Asia and the European Union, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, K. Stachurska-Szczesiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • Energy security in the Caspian region, w: Globalization and Security in Black Sea and Caspian Seas Region, International Black Sea University, Tbilisi-Batumi 2012.
 • Turkish policy toward Central Asian states and its significance for the European Union, w: Turkey and Europe – Challenges and Chances, red. A. Szymański, PISM, Warszawa 2012.
 • European identity and the process of enlargement of the EU, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Officina Simonidis, Zamość 2011 (2012).
 • The Caspian region and its significance for the EU’s energy security, w: Bezpieczeństwo RP w Wymiarze Narodowym i Międzynarodowym. Tom II, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011 (2012).

 6.               Autorstwo rozdziału monografii lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku polskim:

 • Strategia i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego współczesnej Polski, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2018.
 • Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, PWN, Warszawa 2018.
 • Bilans światowych zasobów surowcowych – główne wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, w: Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy. Energy security in the contemporary international relations. Challenges, threats, perspectives, red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Lublin 2017.
 • Bezpieczeństwo energetyczne współczesnych państw Europy Wschodniej, w: Europa Środkowo - wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, H. Chałupczak, M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Zamość 2016.
 • Dialog energetyczny między Unią Europejską i Turcją – implikacje dla Polski, w: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015 (16).
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Turcji, w: „Nowa” Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze, społeczne, Warszawa 2015.
 • Teoria sekurytyzacji w analizie energetycznego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, w: Poziomy analizy stosunków Międzynarodowych, red. M. Pietraś, E. Haliżak, Warszawa 2013 (14).
 • System polityczny Republiki Turcji, w: Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012 (13).
 • Wymiar energetyczny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: specyficzna rola Turcji, jako państwa tranzytowego, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Geneza, doświadczenia, perspektywy, red. J. M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012 (13).
 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Żmigrodzkiego, B. Dziemnidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Innovatio Press, Lublin 2012.
 • Wymiar energetyczny integracji Turcji z Unią Europejską, w: Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w Unii Europejskiej, wizja czy rzeczywistość, red. T. Z. Leszczyński, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzanie i Administracji, Warszawa 2012, ss. 311-340.
 • System polityczny Turcji, w: Encyklopedia Politologii, Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół,Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, w: Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. J. Świeca, I. Kraś, M. Soia, Częstochowa 2011.
 • Działania Turcji wobec państw Azji Centralnej. Implikacje dla Unii Europejskiej, w: Turcja i Europa – wyzwania i szanse, red. A. Szymański, PISM, Warszawa 2011.
 •  NATO w polityce zagranicznej Turcji, w: NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011.
 • Region kaspijski wyzwaniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego, w:  Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław 2011 (2012).
 • Suwerenność Państwa w procesie integracji europejskiej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji – wymiar  polityczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Zamość 2010.
 • Działania Republiki Tureckiej w regionie Azji Centralnej, w: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008.
 • Turcja w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, w: Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008.
 • Rola Turcji w nowym ładzie międzynarodowym na początku XXI w., w: Regionalizm a globalizacja, Gdańsk 2007.
 • Perspektywy integracji Turcji z Unią Europejską, w: Od Starej do Nowej Europy?, Toruń 2005.
 • Suwerenność państwa w procesie integracji Polski z Unią Europejską, w: Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2005.

 Przyjęte do druku:

 • Caspian Sea littoral states in the People’s Republic of China Energy Security Policy, anglojęzyczna seria wydawnicza  Peter Lang na temat Azji Centralnej, red. T. Pugacewicz, M. Grabowski, 2019.
 • Międzynarodowy rynek energetyczny w dobie pandemii COVID-19, w: Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne, Zamość 2021.

Inne osiągnięcia:

 • Uzyskanie Grantu Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej na rok 2009 - 2010: Proces integracji Turcji z Unią Europejską.
 • 4 recenzje wydawnicze („Rocznik Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej”, „Sprawy Międzynarodowe” oraz „Rocznik Strategiczny”).
 • Ekspertyza naukowa w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UMCS 2021, nr 8(4): Implementacja gazociągu Nord Stream 2: między geopolityką a ekonomią.
 • Działalność w ramach zespołu ekspertów Grupy Badawczej do Spraw Współczesnej Turcji. Grupa działa przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowaną publikację naukową za rok 2019.
 • Współpraca międzynarodowa z Jilin University w Changchung w Chinach po odbyciu stażu w charakterze Visiting Professor i przeprowadzeniu kursów na temat bezpieczeństwa RP oraz bezpieczeństwa energetycznego UE.
 • Współpraca międzynarodowa z analitykami z Departamentu Stosunków Międzynarodowych Middle East Technical University (METU) w Ankarze.
 • Członek założyciel Odziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, funkcja: wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • Redaktor tematyczny czasopisma „Facta Simonidis”.
 • Coroczny udział w „Lubelskim Festiwalu Nauki”.

Udział w konferencjach i warsztatach naukowych

1. Zagraniczne:

 • The 7th Workshop on East Asia Public diplomacy and the "Belt and Road" initiative, Jilin University, Changchung, Chińska Republika Ludowa, listopad 2015;
 • Energy Workshop of the Study Group on Energy: “EU-Russia energy workshop”, The British Association of Slavic and East European Studies, Londyn, listopad 2011;
 • Silk Road International Conference 6th Silk Road International Conference "Globalization and Security in Black Sea and Caspian Seas Region", International Black Sea University, Batumi, Tbilisi, maj 2011;
 • Debating Security: Changes and Challenges for Turkey, Bahçeşehir University, Stambuł, Turcja, październik, 2010;
 • Ninth METU Conference on International Relations, The Mediterranean in the World System: Structures and Processes, Middle East Technical University, Turecka Republika Cypru Północnego, maj, 2010;
 • X Conference - European Culture, Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Barcelona 21 – 25 października 2009;
 • Patterns of change in the global system, Middle East Technical University, Ankara, 17 – 19 czerwca 2009;
 • Forum on Iran’s Nuclear Program and the Evaluation of Recent Developments, Center for Eurasian Strategic Studies (ASAM), Ankara, 2005;
 • Defense Industry Conference, Ministry of National Defense of Turkey, Ankara, 2005.

2. Krajowe:

 • Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza,  Politechnika Rzeszowska, 13 – 14 wrzesień 2021;
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne, UPZ, UMCS, 13 – 14 maja 2021;
 • Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Rzeszowska, 2 kwietnia 2019;
 • Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa, UMCS, Lublin, 11 kwietnia 2019;
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne, UPZ, UMCS, Zamość, 17 maja 2019;
 • Energia i obronność w regionie nordycko-bałtyckim, PISM, Lublin 9 marca 2018 r.
 • EU-ASEAN. Models of integration, Lublin 18-20 września, 2017;
 • Europa Środkowo - Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, Zamość 18 - 19 maja 2017;
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej, Lublin   25 listopada 2016;
 • VI Konwencja PTSM: pt. Badanie polityki zagranicznej państwa,            9 - 10 listopada 2016;         
 • Organizacja konferencji: Europa Środkowo - Wschodnia w procesie transformacji i integracji - wymiar bezpieczeństwa, Zamość 2015;
 • Building the new Central Europe - Visegrad states and Germany, Lublin 2016;
 • I Kongres Europeistyki, Warszawa 18 - 20 września 2014;
 • IV Konwencja PTSM: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wrocław 14-15 listopada 2014;
 • Problemy bezpieczeństwa w basenie Morza Śródziemnego, Lublin 2013;
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy, Lublin, czerwiec 2013;
 • Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, Warszawa, 11 – 12 kwietnia 2013;
 • II Kongres Politologii, Poznań, wrzesień 2012;
 • Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w Unii Europejskiej, wizja czy rzeczywistość, Warszawa, październik 2012;
 • Konwencja PTSM, Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Lublin, listopad 2012;
 • New Technologies as a factor of international relations, Lublin, maj 2012;
 • Border Conflicts in the Contemporary World, Lublin 2011;
 • Przekraczanie granic - nowoczesna humanistyka, Lublin 2011;
 • Bezpieczeństwo RP w Wymiarze Narodowym i Międzynarodowym, Kielce, maj 2011;
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wrocław, czerwiec 2011;
 • Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar Kulturowy, Zamość, maj 2011;
 • The Middle East. Security problems, Lublin, maj 2011;
 • Organizacja konferencji: Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy trans granicznej, Zamość, marzec 2010;
 •  System niepolarny w strukturze współczesnego świata, Częstochowa, wrzesień 2010;
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa – cele, dotychczasowe doświadczenia i efekty oraz perspektywy, Warszawa, 15 grudnia 2009;
 • Seminarium naukowe: Problem cypryjski, implikacje dla Turcji i UE, Warszawa, 16 listopada 2009;
 • Organizacja konferencji: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji – wymiar  polityczny, Zamość, 14-15 maja 2009 ;
 • NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Lublin, 17-18 kwietnia 2009.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 •  Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim
 • Polityka zagraniczna Turcji
 • Proces integracji Turcji z UE

Funkcje pełnione na Wydziale:

opiekun kierunku BN

opiekun praktyk na kierunku BN

Staże zagraniczne i wyjazdy studyjne:

 • Visiting Professor - Jilin University, China (październik 2015)
 • Kwerenda biblioteczna, London School of Economics, Londyn, wrzesień 2010.
 •  Dwumiesięczny wyjazd stypendialny do Ankary, staż naukowy w Middle East Technical University, w Departamencie Stosunków Międzynarodowych finansowany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Rząd Republiki Turcji (październik - grudzień 2005).
 • Kwerenda biblioteczna w Northwestern University w Evanston, Loyola University w Chicago oraz w Chicago University (lipiec - sierpień 2003).

Współpraca naukowa z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • Middle East Technical University, Departament Stosunków Międzynarodowych, Ankara.
 • Center for Eurasian Strategic Studies (ASAM), Ankara.
 • The German Marshall Fund of the United States.
 • Foreign Policy Institute, Ankara.
 • The British Association of Slavic and East European Studies.
 • International Black Sea University, Tbilisi.
 •  Bahçeşehir University, Stambuł.
 • Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Prowadzone zajęcia:

 • Polityka zagraniczna Turcji
 • Polityka bezpieczeństwa Turcji
 • Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo surowcowo- energetyczne państw
 • Teoria i metodologia nauki o bezpieczeństwie
 • Konflikty międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej państw

Ogłoszenia