Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Leszek Mikrut

dr Leszek Mikrut
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Pełnomocnik Dziekana
Telefon
+48 601388222; +48 815372794 OPI ID 34573
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
tlumacz-przysiegly.biz
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023 


poniedziałek: 18.20 - 19.20
wtorek:            14.50 - 15.50


 


Uwaga:
a) mój adres elektroniczny dla Studentów: leszek_mikrut1@o2.pl [poczta służbowa może powodować, iż ci z Państwa, którzy przesyłają mi materiały z poczt zarejestrowanych na serwerach wschodnich, np. mail.ru, mail.ua, mail.by  (a taka korespondencja może od razu trafiać do spamu na poczcie uniwersyteckiej) mogą nie doczekać się na moją reakcję];
b) kontakt telefoniczny do mnie: +48 601388222 (w godz. 13.00-23.00).

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4b, gab. 113 B (koło Biblioteki Wydziałowej)
20-831 Lublin

O sobie

Opis podstawowy:

Studia w zakresie filologii rosyjskiej ukończyłem w 1979 roku, broniąc pracę magisterską na temat: Формирование жанра русского исторического романа в первой половине XIX века (Загоскин, Булгарин, Лажечников, Вельтман, Полевой). W tym samym roku rozpocząłem pracę w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej I w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UMCS najpierw jako asystent, potem adiunkt - po obronie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Borskukiewicza: "Wczesna Twórczość Grzegorza Danilewskiego" (1988). W latach 2000-2018 zatrudniony byłem na stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Glottodydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika jednostki (2016-2018). Od 2019 r. pracuję w charakterze adiunkta dydaktycznego w Katedrze Literaturoznawstwa Słowiańskiego w Instytucie Neofilologii.

Oprócz zajęć kierunkowych na rusycystyce (filologii rosyjskiej), ukrainistyce (filologii ukraińskiej) białorutenistyce, slawistyce i rosjoznawstwie prowadzę (prowadziłem) także wykłady i ćwiczenia na lingwistyce stosowanej, kulturoznawstwie, turystyce historycznej, romanistyce, iberystyce i germanistyce.

Staże naukowe: Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.Łomonosowa (1984), Uniwersytet Warszawski (1986, 1987);

Kursy podwyższenia kwalifikacji: Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.Łomonosowa (1982), Moskiewski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (2011).

Specjalność naukowa:  historia literatury rosyjskiej, teoria i praktyka przekładu, dydaktyka (metodyka nauczania języka rosyjskiego)

Dziedziny badań:

 • literatura rosyjska II połowy XIX wieku;
 • praktyka przekładu;
 • nauczanie języków obcych;
 • technika obsługi ruchu turystycznego

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, radach redakcyjnych: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wiestnik Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta (Briańsk, Federacja Rosyjska);

Osiągnięcia dydaktyczne: wideoteka do przedmiotów: wiedza o Rosji współczesnej, transformacja społeczno-ustrojowa i ekonomiczna w Federacji Rosyjskiej;  taśmoteka do zajęć z praktycznego tłumaczenia języka rosyjskiego; skrypt do nauki techniki obsługi ruchu turystycznego; zbiory oryginalnych tekstów do nauki tłumaczenia i języka biznesu.

Inne osiągnięcia:

 • opracowanie programów nauczania różnych przedmiotów na rusycystyce (filologii rosyjskiej), ukrainisytyce (filologii ukraińskiej), białorutenistyce, na slawistyce, rosjoznawstwie, lingwistyce stosowanej, kulturoznawstwie, historii, filologii germańskiej, filologii romańskiej, iberyjskiej;
 • współudział w uruchomieniu specjalizacji tłumaczeniowej na filologii rosyjskiej i ukraińskiej oraz specjalizacji język rosyjski w biznesie (rusycystyka);
 • współudział w otwarciu specjalizacji kulturowo-turystycznej na slawistyce;
 • kierownik Podyplomowych Studiów Filologii Rosyjskiej;
 • kierownik Pracowni Glottodydaktyki; 
 • kierownik Zespołu ds. Kontaktów z Otoczeniem i Promocji Studiów Rusycystycznych;
 • przeprowadzenie cyklu wykładów w ramach mobilnosci akademickiej wykładowców: 2013 r. - Sofijski Uniwersytet im. św. Klemensa z Ochrydy (Sofia), 2015 - Wielkotyrnowski Uniwersytet im. Świętych Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo), 2019 - Uniwersytet Łotewski (Ryga), 2022 - Wielkotyrnowski Uniwersytet im. Świętych Cyryla i Metodego (Wielkie Tyrnowo);
 • jako dziennikarz obywatelski - autor ponad 650 publikacji prasowych o wydarzeniach na UMCS;
 • laureat nagród  JM Rektora UMCS (1983 - III st., 1988 - I st., 2013 - III st., 2019 - III st.), nagród jubileuszowych (1989,1994,1999,2004,2009,2014, 2019) 
 • tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego;
 • pilot wycieczek (specjalność: pilot-instruktor);
 • organizator letniego oraz zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (kierownik, wychowawca);
 • nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006);
 • nagrodzony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2009);
 • nagrodzony Brązowym Krzyżem Zasługi (2012);

Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje

1.      Grzegorz Danilewski i Lew Tołstoj (Z historii kontaktów literackich), Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1980, red. Jerzy Brzeziński, Lublin 1982, s. 77-91;

2.      Grzegorz Danilewski i Iwan Turgieniew (Z dziejów kontaktów literackich), Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1981, red. Jerzy Brzeziński, Lublin 1982, s. 69-78;

3.      Twórczość Grzegorza Danilewskiego. Stan i perspektywy badań, Slavia Orientalis, red. Bazyli Białokozowicz, rok XXX, Warszawa 1981, nr 3, s. 281-292;

4.      Literackie mistyfikacje, Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1983, red. Jerzy Brzeziński, Lublin 1986, s. 159-170;

5.      Grzegorz Danilewski. Sylwetka i kontakty literackie pisarza, Slavia Orientalis, red. Bazyli Białokozowicz, rok XXXIV, Warszawa 1985, nr 3-4, s. 239-268;

6.      Z historii kontaktów literackich Grzegorza Danilewskiego i Mikołaja Gogola, Slavica Lublinensia et Olomucensia, red. Jan Orłowski, Lublin 1986, t. IV, s. 75-87;

7.      Grigorij Danilewskij i Iwan Turgieniew (Iz istorii litieraturnych otnoszenij), Slavica Annales Instituti Philologiae Slavicae Uniwersitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate, red. Endre Iglói, Debrecen 1986, Nr XXIII, s. 357-366;

8.      Tołstojowskie inspiracje w „Spalonej Moskwie“ Grzegorza Danilewskiego, Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1984, red. Jerzy Brzeziński, Lublin 1987, s. 143-154;

9.      Grzegorz Danilewski i Fiodor Dostojewski. Z dziejów kontaktów literackich, Przegląd Rusycystyczny, red. Olgierd Spirydowicz, rok IX, Warszawa-Łódź 1986, nr 3-4, s. 126-134;

10.  Posłowie i objaśnienia, (w:) Grigorij Danilewski, Księżniczka Tarakanowa 1775-1776, przekład Piotra Fasta, wyd. „Śląsk”, wyd. I, Katowice 1987, s. 175-180;

11.  Proza Grzegorza Danilewskiego w ocenie współczesnej pisarzowi krytyki i radzieckich historyków literatury, (w:) Z lubelskich studiów rusycystycznych. Od Michała Chieraskowa do Konstantego Fiedina, red. Józef Borsukiewicz, Lublin 1988, s. 149-189;

12.  Koncepcja wojny narodowej 1812 roku w „Spalonej Moskwie” G.Danilewskiego a tradycje Tołstojowskie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, red. Grzegorz Leopold Seidler, Lublin 1986, vol. IV, Sectio FF, s. 189-202

13.  Dwie poemy Grigorija Danilewskiego, Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1985, red. Jerzy Brzeziński, Lublin 1988, s. 121-135;

14.  Liryka Grzegorza Danilewskiego jako odzwierciedlenie postawy życiowej autora, Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Językoznawstwo. Prace poświęcone X Międzynarodo-wemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. Albert Bartoszewicz, Warszawa1989, t.18, s.149-164.

15.  Grzegorz Danilewski i Iwan Turgieniew (Z dziejów kontaktów literackich), , Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Twórczość Iwana Turgieniewa a problemy literatury wczoraj i dzisiaj. W kręgu twórczości Jakuba Kołasa i Janki Kupały, red. Albert Bartoszewicz, Antoni Semczuk, Tadeusz Szyszko, Warszawa 1990, t. 13, s. 129-137;                                                                                

16.  „Listy z zagranicy” Grzegorza Danilewskiego, Studia i Materiały. Filologia Rosyjska, WSP (Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Dydaktyka), red. Włodzimierz Wilczyński, Zielona Góra 1990, rok XXXV, nr 9, s. 29-37;                                                                               

17.  Ludowe tradycje w bajkach Grzegorza Danilewskiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, red. Grzegorz Leopold Seidler, Lublin 1987, vol. V, Sectio FF, s. 165-176;

18.  Europa Zachodnia lat 60-tych XIX wieku w optyce Grzegorza Danilewskiego, (w:) Dziesięć wieków związków wschodniej słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Część pierwsza – Literaturoznawstwo, red. Józef Borsukiewicz, Lublin 1990, s. 257-273;         

19.  Gregory Danilewski: Life and early work 1844-1861, (w:) Dissertation Abstracts Internstional, Section C, volume 50, number 3 (Fall 1989) page 420 C (Literature Slavic and East European), University Microfilms, Inc, Michigan, USA,1989;                                 

20.  W Gogolowskim stylu. Wczesne opowiadania Grzegorza Danilewskiego o tematyce obyczajowej, Studia i Materiały. Filologia Rosyjska (Małe formy w literaturze rosyjskiej. Słowo w tekście rosyjskim. Literaturoznawstwo), WSP w Olsztynie, red. Walenty Piłat, Olsztyn 1991, nr30, s.17-30;

21.  Istoriczeskije etiudy Grigorija Danilewskogo, Lubelskie Materiały Neofilologiczne – 1987, red. Jerzy Brzeziński, Lublin 1990, nr 15, s.89-100;

22.  Protest przeciw teraźniejszości z historycznej perspektywy powieści „Mirowicz” Grzegorza Danilewskiego, Lubelskie Materiały Neofilologiczne, red. Irena Nowicka-Koźluk, Lublin 1992, nr 16, s. 31-46;

23.  Struktura artystyczna powieści historycznej Grzegorza Danilewskiego „Księżniczka Tarakanowa”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, red. Grzegorz Leopold Seidler, Lublin 1990, vol. VIII, Sectio FF, s. 117-130;

24.  Negacja współczesności w powieści historycznej Grzegorza Danilewskiego „Mirowicz”, Studia i Materiały. Filologia Rosyjska (Literatura rosyjska wobec współczesności – od apoteozy po negację), WSP w Olsztynie, red. Walenty Piłat, Olsztyn 1993, nr 48, s. 7-17;

25.  Oczerki iz ochotniczjej żyzni na Ukrainie Grigorija Danilewskogo, , Lubelskie Materiały Neofilologiczne, red. Irena Nowicka-Koźluk, Janusz Golec, Lublin 1993, nr 17, s. 51-64;

26.  Russkij istoriczeskij roman wtoroj połowiny XIX wieka (k postanowkie problemy), Slavica Annales Instituti Philologiae Slavicae Uniwersitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate, red. Zoltan Hajnady, Debrecen 1993, Nr XXVI, s. 159-168;

27.  Izbrannyje nieissledowannyje woprosy razwitija russkogo istoriczeskogo romana wo wtoroj połowinie XIX wieka, , Slavia Orientalis, red. Lucjan Suchanek, rok XLI, Warszawa 1992, nr 3, s. 11-17;

28.  Problematyka władzy w powieściach historycznych Grzegorza Danilewskiego, (w:) Pisarz i władza (Od Awwakuma do Sołżenicyna). Praca zbiorowa pod red. Bogusława Muchy, Łódź 1994, s. 91-98;

29.  Hryhorij Danyłewśkyj – pyśmennik rosijskyj czy ukrajinśkyj ? (perekłała z polśkoji Olha Heraszczenko), Zbirnyk Charkiwśkoho Istoryko-Fiłołogicznoho Towarystwa. Nowa serija, tom 3, Charkiw 1994, s. 71-82;                                                                                      

30.  Ochotniczji oczerki Grigorija Danilewskogo, Slavica Annales Instituti Philologiae Slavicae Uniwersitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate, red. Zoltan Hajnady, Debrecen 1995, Nr XXVII, s. 109-117;                                                                         

31.  Problem wolności jednostki i narodu w powieściach historycznych Grzegorza Danilewskiego, , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, red. Grzegorz Leopold Seidler, Lublin 1994/1995, vol. XII/XIII, Sectio FF, s. 307-321; 

32.  “Hiob” Karola Wojtyły na Krymie, Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, t. XLIII, z. 7, s. 121-123;

33.  O niekotorych małoizuczennych problemach russkogo istoriczeskogo romana wtoroj połowiny XIX wieka, Studia Slavica Savariensia. Żurnał lingwistiki i litieraturowiedienija, red. Gadanyi Karoly, Szombathely 1995, nr 1-2, s. 178-185;                              

34.  Czarcia łapa z Rosji rodem (bajka „Czarty” w przekładzie Marcina Krzeszowca), Studia i Materiały Lubelskie (Muzeum Lubelskie), Lublin 1997, nr 14, s. 219-223;

35.  Grigorij Danilewskij czy Hryhoryj Danyłews’kyj – szkic o pisarzu rosyjskim z kręgu tzw. „szkoły ukraińskiej”, Slavica Tarnopolensia, Tarnopol 1996, nr 3, s. 77-88;

36.  „Listy z zagranicy” Grzegorza Danilewskiego – reportera prasy petersburskiej, (w:) A.Blaim, Z.Maciejewski (red.), Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, Lublin 1998, s. 99-109;

37.  Wdrażanie przedmiotu „Praktyczne tłumaczenie” w ramach specjalizacji tłumaczeniowej, Języki Obce w Szkole, Warszawa 1999, nr 1 (212), s. 40-44;

38.  Ukrajinśki czumaky w reportażach Hryhorija Danylewśkoho (przekład Irena Trusz), Dzwin, Lwów 1999, nr 5-6, s. 122-129;       

39.  Specjalizacja tłumaczeniowa na studiach rusycystycznych w Lublinie, Biuletyn TEPiS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych), Warszawa 1999, nr 36 (wrzesień), s. 7-8;

40.  Rosyjsko-ukraińskie związki kulturowe w beletrystyce Grzegorza Danilewskiego, Rossica Lublinensia. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, Lublin 2000, t. 1, s. 51-63;

41.  Nauczanie tłumaczenia na specjalizacji przekładowej, seria: Język a komunikacja 1. Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia”, red. Grzegorz Szpila, Kraków 2000, s. 373-380;

42.  Aktualizacja treści nauczania przedmiotu „Praktyczne tłumaczenie” w ramach specjalizacji tłumaczeniowej, Języki Obce w Szkole, Warszawa 2002, nr 1, s. 32-35;

43.  Tłumacz profesjonalny – osobowość, umiejętności, praktyka (na przykładzie tłumacza konferencyjnego), seria: Język a komunikacja 4. Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia II. Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka”, red. Władysław Chłopicki, Kraków 2002, t. II, s. 227-233;

44.  Konferencja tłumaczy i językoznawców w Moskwie, , Biuletyn TEPiS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych), Warszawa 2003, nr 51, s. 18-20;

45.  Ukrainsko-russkije kulturnyje swiazi w bielletristikie Grigorija Danilewskogo (k 175-letiju so dnia rożdnienija pisatiela), Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2004, t.1, s. 77-86;

46.  Pieriewodczeskaja specyalnost’ na Kafiedrie Russkogo Jazyka w Uniwiersitietie im. Marii Kiuri-Skłodowskoj w g. Lublinie (aktualizacyja zadacz sodierżanija obuczenija), (w:) Ł.M. Fiedorowa, T.I. Riazancewa (red.), Sowriemiennyje tieorii i mietodiki obuczenija inostrannym jazykam, izd. Ekzamien, Moskwa 2004, s. 42-49;

47.  Tłumacz słowa żywego w działaniu (dezyderaty dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej, (w:) Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej. Pod Redakcją Haliny Rycyk-Sztajdel z udziałem Swietłany Szaszkowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 47-58;

48.  Trudnosti pieriewoda (pieriewodczeskaja spiecyalnost’ na Kafiedrie Russkogo Jazyka w Uniwiersitietie MKS w g. Lublinie), (w:) Jazyk i kultura w Jewrazijskom prostranstwie. Sbornik statjej XVI Mieżdunarodnoj konfieriencyji, Izd. Tomskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Tomsk 2003, s. 438-444;

49.  Blaski i cienie pracy tłumacza ustnego, ), seria: Język a komunikacja 8. Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia III”, red. Maria Piotrowska, Kraków 2005, tom II, s. 325-330;

50.  Iz opyta obuczenija pieriewodu studientow-rusistow (na Kafiedrie russkogo jazyka w Uniwiersitietie im. Marii Kiuri-Skodowskoj w g. Lublinie, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2006, nr 8, s. 457-504;

51.  Bohaterowie powieści historycznych Grzegorza Danielewskiego w obliczu wojen, przemocy i despotyzmu, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2007, nr 9, s. 196-208;

52.  Ukrajinśki czumaky w reportażach Hryhorija Danylewśkoho, Lubelskie Materiały Neofilologiczne, red. J. Krieger-Knieja, J.Krajka, Lublin 2007, nr 31, s. 16-40;

53.  Fienomien popularnosti proizwiedienij Grigorija Danilewskogo w Jewropie – wczera i siegodnia, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2008, nr 10, s. 201-208;

54.  Problem wolności w powieściopisarstwie historycznym Grzegorza Danielewskiego, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 384, red. Anna Kościołek, Irena Sawicka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, tom XII, s. 29-41;

55.  Popularnost’ bielletristiki Grigorija Danilewskogo w Jewropie, Lubelskie Materiały Neofilologiczne, red. J. Krieger-Knieja, J.Krajka, Lublin 2008, nr 32, s. 74-86;

56.  Grigorij Danilewskij – pisatiel „ukrainskoj szkoły” w russkoj litieraturie, (w:) Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim, pod red. Ludmiły Siryk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 207-216;

57.  Bohaterowie powieści historycznych Grzegorza Danielewskiego w obliczu wojen i carskiego terroru, (w:) Człowiek wobec rewolucji i terroru. Red. Eugenia Łoch, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2005, s. 335-345;

58.  Systematyzacja zagadnień z zakresu zajęć z tematu: „Obsługa ruchu turystycznego” (program autorski), (w:) Kurs „Pilot wycieczek”. Skrypt. Projekt „Turystyka Twoją Szansą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyd.: Szkoła Języków Obcych „Euro Forum”, Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Lublin 2009, s. 63-95;

59.  Niekotoryje aspiekty obuczenia studientow jazyku bizniesa (prakticzeskije zaniatija po obuczeniu pieriewodu spiecyalistow), Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2009, nr 11, s. 267-271 (współautor: Górecka Barbara, Nakonieczna Małgorzata);

60.  Biesy ze Wschodu w Lublinie ?, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2009, nr 11, s. 271-282;

61.  Ukraińskie biesy nad Lublinem (bajkę Grzegorza Danilewskiego przełozył z rosyjskiego Marcin Krzeszowiec), Studia Ingardeniana. Tom 1. Interpretacja tekstu literackiego. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, red. Ihor Nabytowycz, Tamara Hundorowa, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2009, t. IV, s. 168-178;

62.  Ukraińskie biesy nad Lublinem?, Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, OL PAN - 2009, s. 168-178, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TZwiaz4/Mikrut.pdf;

63.  Konieczność permanentnej aktualizacji treści nauczania przedmiotu "praktyczne tłumaczenie" w ramach specjalizacji tłumaczeniowej, (w:) Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej. Pod redakcją Haliny Rycyk-Sztajdel z udziałem Swietłany Szaszkowej, cz. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 107-113;

64.  O przekładzie współczesnej rosyjskiej terminologii prawniczej na zajęciach specjalizacyjnych dla studentów studiów filologicznych (specjalizacja tłumaczeniowa), Problemy Sławianowiedienija, red. S.I.Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwersitieta, Briańsk 2010, Nr 12, s. 211-216 (współautor: Nakonieczna Małgorzata); 

65.  Wlijanije wostocznosławianskogo folkłora na tworczestwo polskich pisatielej i polskij folkłor (na primierie izbrannych proizwiedienij), (w:) Russkoje nasledije w stranach Wostocznoi i Centralnoj Jewropy. Matieriały mieżgosudarstwiennoj naucznoj konfieriencyi 5-6 ijulja 2010 goda (g. Briansk), priuroczennoj k 600-letiju bitwy pri Griunwaldie, Izd. Fond Russkij Mir i Brianskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Briańsk 2010, s. 20-27;

66.  Transgraniczny charakter świata literackiego, Świat Słowian w literaturze i kulturze, Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. XI, red. Ewa Komorowska i Agnieszka Krzanowska, Szczecin 2010, s. 139-147;

67.  Spuścizna literacka Grzegorza Danilewskiego wczoraj i dziś, Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom VII 2010-2011, Lublin-Radzyń Podlaski 2011, s. 201-212;

68.  Nauczanie języków obcych na Uniwersytecie MCS w Lublinie (poza kierunkami filologicznymi). Egzaminy TELC, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2011, Nr 13, s. 287-294 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Górecka Barbara);

69.  Izbrannyje problemy obuczenija polskich sudientow-rusistow jazyku bizniesa (prakticzeskije zaniatija po obuczeniju pieriewodu spiectiekstow), Problemy funkcyonirowanija i priepodawanija russkogo jazyka w Centralnoj Azii. Matieriały Mieżdunarodnoj Nauczno-Prakticxzeskoj Konfieriencyi, poswiaszczonnoj 20-letiju Sodrużestwa Niezawisimych Gosudarstw i 20-letiju niezawisimosti Respubliki Tadżykistan, Tadżykskij Nacyonalnyj Uni wiersitiet, Duszanbe 2011, s. 27-30 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Górecka Barbara);

70.  Mieżdunarodnuje ciertifikaty TELC Language Tests, Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, red. Halina Rycyk-Sztajdel i Swiełana Szaszkowa, wyd. Polihymnia, Lublin 2012, s. 111-118 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Górecka Barbara);

71.   O czym należy pamiętać, wkraczając w świat tłumacza „słowa żywego” (dezyderaty dla nauczycieli tłumaczenia ustnego), Praktyki Wydziału Humanistycznego UMCS. Materiały Pokonferencyjne. Portal Internetowy, http://www.pwh.umcs.pl/pluginfile.php/3176/mod_ label/intro/O%20czym%20nale%C5%BCy%20pami%C4%99ta%C4%87%2C%20wkraczaj%C4%85c%20w%20%C5%9Bwiat%20t%C5%82umacza%20S%C5%82owa%20%C5%BCywego-%20L.Mikrut.pdf;

72.  Jak wspomóc uczniów w uczeniu się, czyli o metodach aktywizujących w nauczaniu języ ka rosyjskiego słów kilka, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Bria nskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2012, Nr 14, s. 221-240 (współautor:  Nakonieczna Małgorzata, Gilewicz Olga);

73.  Mieżdunarodnuje siertifikaty TELC Language Tests, Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej. Obuczenije russkomu jazyku kak inostrannomu w sistiemie wys szego obrazowanija, red. Halina Rycyk-Sztajdel i Swiełana Szaszkowa, s. 111-118, Portal Internetowy Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS (współautor: Nakonieczna Mał gorzata, Górecka Barbara), http://topreferat.znate.ru/docs/index3834.html? page=48

74.  Motiw „czortowoj łapy” na polsko-russko-ukrainskom kulturom pograniczje (na primierie izbrannych proizwiedienij), (w:) Sławianskij mir: pismiennost’ i kultura. Matieriały XX mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencyi, Izd. Smolenskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Smoleńsk 2011, s. 5-16;

75.  Klejmo wostocznosławianskogo folkłora (na primierie izbrannych proizwiedienij), Świat Słowian w literaturze i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, tom XII, red. Dorota Dziadosz i Agnieszka Krzanowska, Szczecin 2011, s. 107-118;

76.  Czy praca tłumacza „słowa żywego” jest ciężka? (Dezyderaty dla organizatorów konferencji i prelegentów), Świat Słowian w literaturze i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, tom XIII, red. Dorota Dziadosz i Agnieszka Krzanowska, Szczecin 2012, s. 118-132;

77.  Wybrane problemy z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu języka rosyjskiego, Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, red. Henryka Munia, i Swiełana Szaszkowa, wyd.UMCS, Lublin 2013, s. 103-118 (współautor: Gilewicz Olga, Nakonieczna Małgorzata);

78.  Otrażenije nacyonalnoj istoriografii Ukrainy, Polszy i Rossii w narodom mifie, Kremenećki komparatywni studiji. Wypusk 3, Izd.: Kremenećkyj Obłasnyj Humanitarno-Pedahohicznyj Instytut im. Tarasa Szewczenka. Fakultet Inozemnych Mow, Krzemieniec 2013, s. 103-113;

79.   Cykl warsztatów dla nauczycieli: „Planowanie i organizacja pracy z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych”, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Brianskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, Briańsk 2013, Nr 15, s. 195-213 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Gilewicz Olga);

80.  Wzaimoproniknowienije narodnych mifow Polszy i jejo wostocznych sosiediej (na primierie izbrannych litieraturnych proizwiedienij), Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom IX 2013, Lublin-Radzyń Podlaski 2013, s. 253-263

81.  The popularity of fiction of George Danilevsky in Europe, Central and Eastern European OnLine Library, Lublin Studies in Modern Languages and Literature issue: 32/2008, pages: 74-87 on www.ceeol.com (2014);

82. Wspomaganie uczniów w uczeniu się, czyli kolejne metody aktywizujące w nauczaniu języka rosyjskiego, cz. III, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Ładomir, Briańsk 2014, Nr 16, s. 230-239 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Gilewicz Olga);

83. Słowa klucze, krasnoludek, drabina i karuzela..., czyli jak zaciekawić ucznia nauką języka rosyjskiego. Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych – cz. II, Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej. Russkij jazyk w komunikatiwnom prostranstwie, red. Henryka Munia i Swiełana Szaszkowa, wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 49-56 (współautor: Gilewicz Olga, Nakonieczna Małgorzata);

84. Wzaimopronikajuszczajasia w narodnych mifach istoriografija Polszy, Ukrainy i Rossii (na primierie izbrannych litieraturnych proizwiedienij), Świat Słowian w literaturze i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, tom XIV, red. Dorota Dziadosz i Agnieszka Krzanowska, Szczecin 2013, s. 153-167;

85. Uzupełniające metody aktywizujące w nauczaniu języka rosyjskiego, cz. IV, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. Ładomir, Briańsk 2015, Nr 17, s. 174-185 (współautor:  Nakonieczna Małgorzata, Gilewicz Olga);

86. Jak wspomagać uczniów w uczeniu się, czyli trzecia transza metod aktywizujących w nauczaniu języka rosyjskiego, Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej. Russkij jazyk w komunikatiwnom prostranstwie, cz. II,  red. Henryka Munia i Swietłana Szaszkowa, wyd. UMCS, Lublin 2016, s. 29-38 (współautor: Gilewicz Olga, Nakonieczna Małgorzata);

87. Formułowanie i dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów, Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej. Russkij jazyk w komunikatiwnom prostranstwie, cz. III, red. Regina Rybicka i Swietłana Szaszkowa, wyd. Polihymnia, Lublin 2016, s. 21-30 (współautor: Gilewicz Olga, Nakonieczna Małgorzata);

88. Porozumiewanie się pilota wycieczek bez znajomości języka interlokutora, Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, cz. IV, red. Ewa Komorowska i Katarzyna Kondzioła-Pich, wyd. Volumina.pl, Szczecin 2016; s. 196-215; 

89. Projekt edukacyjny - nowoczesna i wielofunkcyjna metoda nauczania, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. BSU Publishing House, Briańsk 2016, Nr 18, s. 172-182 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Gilewicz Olga);

90. Konflikt św. Stanisława z Bolesławem II Szczodrym w wybranych utworach polskiego piśmiennictwa, Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIII 2016, wyd. Libra, Lublin – Radzyń Podlaski 2016, s. 118-130;

91. Postać św. Stanisława ze Szczepanowa w wybranych utworach piśmiennictwa polskiego, Świat Słowian w literaturze i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich i germańskich, tom XV, red. Dorota Dziadosz i Agnieszka Krzanowska, Szczecin 2016, s. 285-298;

92. Projekt edukacyjny - nowoczesna i wielofunkcyjna metoda nauczania. Część II, Problemy Sławianowiedienija, red. S.I. Michalczenko, Izd. BSU Publishing House, Briańsk 2017, Nr 19, s. 251-261 (współautor: Nakonieczna Małgorzata, Gilewicz Olga);

Ze względu na przekroczenie liczby znaków drukarskich w niniejszym wykazie, adresy kolejnych publikacji dostępne są tylko w wypadku pobrania całej listy w formacie "word.doc". Zapraszam.