Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Telefon
81 537 57 85
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022: • poniedziałki, godz. 10:00-11:30

 • czwartki, tydzień "żółty" (od 3.03): godz. 11:30-13:00, tydzień "niebieski" (od 10.03): godz. 13:00-14:30


MS Teams, KOD ZESPOŁU: vgmcvml

Adres

Plac M. Curie Skłodowskiej 5 pokój 401
20-031 Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS (Ekonomia, studia jednolite magisterskie, 2005-2010) oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Studia Podyplomowe w zakresie Podatków i Prawa Podatkowego, 2018-2019).

Od 1.10.2010 r. zatrudniona w Katedrze Finansów Publicznych WE UMCS - w latach 2010-2019 na stanowisku asystenta, zaś od 1.10.2019 r. na stanowisku adiunkta.

17.03.2016 r. obroniła z wyróznieniem rozprawę doktorską pt. Ocena realizacji funkcji systemów podatkowych państw Unii Europejskiej (promotor: prof. UMCS dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, recenzenci: prof. UwB dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. dr hab. Jerzy Węcławski).

Problematyka badawcza obejmuje analizę porównawczą systemów podatkowych Polski i innych krajów, a także zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką podatkową oraz redystrybucją dochodu narodowego za pośrednictwem systemu finansów publicznych.

 

PROWADZONE ZAJĘCIA:

Wykłady z przedmiotów:

 • Systemy podatkowe na świecie (FiR II rok II st. spec.)
 • Podatki w UE (FiR III rok I st spec..)
 • Finanse (Zarządzanie I rok I st.)

Ćwiczenia z przedmiotów:

 • Finanse publiczne (Ekonomia III rok I st.)
 • Finanse samorządu terytorialnego (FiR II rok I st.)
 • Systemy podatkowe (FiR I rok II st.)
 • Obciążenia podatkowe w przedsiębiorstwie (FiR III rok I st. spec.)

Działalność naukowa

PROJEKTY BADAWCZE: 

 • 02.2012 - 11.2016 r.: Projekt Narodowego Cetrum Nauki PRELUDIUM pt. Kierunki ewolucji systemów podatkowych krajów  OECD nr 2012/05/N/HS4/00481,   (udział w charakterze kierownika projektu).

WYJAZDY ZAGRANICZNE: 

 • 09.2013 r.: wyjazd studyjny do International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 • 2016 r.: Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe w postaci wyróżniającego doktoratu pt. Ocena realizacji funkcji systemów podatkowych państw Unii Europejskiej

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Artykuły w recenzowanych czasopismach

 1. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), The impact of the tax system structure on the narrowing of income disparities in OECD countries, Financial Internet Quarterly e-Finanse, vol. 12 /nr 3, s. 27-37.
 2. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Trends in Personal Income Tax Progression in OECD countries in the Context of Income Redistribution, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 4, no. 324, s. 181-193.
 3. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Wydajny fiskalnie system podatkowy - w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, s. 268-279.
 4. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (82), s. 781-791.
 5. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Sprawiedliwy system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 294, s. 108-119.
 6. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Preferencje podatkowe dla podmiotów z sektora MSP w państwach OECD - studium porównawcze, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, z. 8, cz. 1, s. 87-98.
 7. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD – studium porównawcze, Przedsiębiorstwo i Region, nr 8, s. 166-185.
 8. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Secto H Oeconomia , vol. 50, no. 1, s. 59-67.
 9. Mazurek-Chwiejczak M. (2015), Kierunki ewolucji modeli opodatkowania konsumpcji w państwach OECD, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 403, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 153-162.
 10. Mazurek-Chwiejczak M. (2015), Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 881 (118), s. 237-251.
 11. Szołno-Koguc J., Mazurek-Chwiejczak M. (2014), Preferencje podatkowe jako element luki w podatku VAT na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, zeszyt V, część II, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, s. 55-69.
 12. Mazurek-Chwiejczak M. (2014), Podatki ekologiczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 1 (299), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Mazurek-Chwiejczak M. (2012), Realizacja funkcji fiskalnej podatku od wartości dodanej w warunkach kryzysu finansowego – doświadczenia krajów OECD, Zeszyty Naukowe Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 477‑485.
 14. Mazurek-Chwiejczak M. (2012), Podatki lokalne w systemie finansowania samorządów – doświadczenia krajów OECD, Annales UMCS Sectio H Oeconomia, vol. XLVI, 3, s. 155-164.
 15. Mazurek-Chwiejczak M. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako raje podatkowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 167, Wrocław, s. 206-216.
 16. Mazurek-Chwiejczak M. (2011), Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, vol. XLV,1, s. 129-139.

Rozdziały w monografiach

 1. Mazurek-Chwiejczak M. (2016), Opodatkowanie majątku w państwach OECD – wnioski dla Polski, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 295-308.
 2. Mazurek-Chwiejczak M. (2014), Współczesne zasady podatkowe, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 33-40.
 3. Szołno-Koguc J., Mazurek-Chwiejczak M. (2011), Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości jako endogeniczny czynnik rozwoju Polski Wschodniej (na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC), [w:] Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, red. M. Stefański, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 307-335.