Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariusz Mazur

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HUMANISTYKI CYFROWEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim 2020/2021


wtorek - 11:05-12:05


czwartek - 8:40-9:40


pokój: Teams


 


 tel. (81) 537-26-82


(w czasie pandemii tel. jest niedostępny)

O sobie

 • ukończył politologię i historię na UMCS w Lublinie;
 • zajmuje się szeroko pojętą problematyką Polski Ludowej, totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji, w tym języka, próbą opisu mentalności władzy oraz społeczeństwa; interesuje go podejście socjologiczne oraz wszelkie inne nurty wymykające się klasycznemu postrzeganiu historii;
 • doktorat 2002 r.;
 • habilitacja 2010 r.;
 • prezes oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 2015-2020;
 • Redaktor Naczelny "Rocznika Lubelskiego" 2015-2019;
 • członek Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym PTH.

 

 • Zajmuje się także działaniem na rzecz podwyższania standardów w nauce, m.in.:

 • Problemy i patologie historiografii najnowszej, [w:] Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Lublin 2016, s. 125-150.
 • NSZ na to nie zasłużyły. Na marginesie pracy Mirosława Piotrowskiego pt. „Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947”. Rec. książki M. Piotrowskiego, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947, Lublin 2009; , „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1, s. 424-436.
 • Czego nas uczą "reprinty" z czasów Gomułki? Rec. ksiażki M. Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznei i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Kraków 2015, ss. 382, "Res Historica" 2015, t. 40, s. 367-398. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=26280&from=publication

 

i inne.

 

 

NAGRODY I NOMINACJE

 • nominacja książek: Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003; Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004, do nagrody naukowej UMCS im. Jerzego Giedroycia, w 2005 roku;
 • I nagroda Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO w kategorii autorskiej za rok 2009 za książkę: „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009;
 • nagroda rektora za uzyskanie stopnia naukowego dr. hab. przed ukończeniem 40. roku życia;
 • nagroda rektora I stopnia za książkę: O człowieku tendencyjnym... (2010);
 • nagroda im. J. Giedroycia za książkę: O człowieku tendencyjnym... (2011);
 • nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011)
 • nagroda rektora I stopnia (2017, 2019, 2020).
 • Nagroda Historyczna miasta Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego (2020) za książkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy...
 • nominacja do nagrody "Polityki" (2020) za ksiażkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy...
 • nominacja do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (2020) za ksiażkę Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy...

 i inne.

  


Działalność naukowa

MONOGRAFIE

 

 OPRACOWANIA, REDAKCJE

 • Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protokoły i referaty. 1927-1934, oprac. E. Kołodziej, M. Mazur, T. Radzik, Lublin 2011.
 • Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejscia do przeszłości, pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublin 2011.
 • W służbie Klio... Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012.
 • W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, pod red. J. Syrnyka, A. Klarman, M. Mazura, E. Kłoska, Wrocław 2014.
 • Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M. Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015.
 • Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Lublin 2016.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. M.Mazur, T. Osiński, Lublin 2016.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M.Mazur, Lublin 2017.
 • Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki. Studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Szczecin 2020.

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

 • Antecedencje ideału kultury w myśli PPR-owskiej z lat 1944-1948. Wątek ideowy, [w:] Kultura wysoka. kultura popularna, kultura codzienności w Polsce 1944-1989, pod red. G. Miernika, Kielce 2010, s. 11-36.
 • Język polityki PPR podczas II wojny światowej, [w:] Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2011, s. 207-219.
 • Podziemie w konwencji polskiego filmu socrealistycznego, „Res Historica” 2011, t. 31, s. 237-252;
 • Rozmowy o wartościach. Dyskusje młodzieży na łamach "Sztandaru Młodych" 1950-1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1, s. 75-96.
 • Strategie i techniki komunikacyjne w Polsce Ludowej 1944-1956. Refleksje badawcze, [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2011, s. 23-33.
 • Teatr Telewizji „Scena Faktu” – specyficzna wizja historii. O takiej polityce historycznej – polemicznie, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublin 2011, s. 276-296.
 • Paradygmat społeczeństwa idealnego 1944-1954. Aplikacja społeczeństwa zamkniętego K.R. Poppera, [w:] Społeczeństwo PRL, t. 1, pod red. S. Jankowiaka, D. Skotarczak, I. Skórzyńskiej, Poznań 2011, s. 111-130.
 • Modele osobowe w II RP a oficjalny model osobowy Polski Ludowej do 1956 r. Inspiracja czy typowe długie trwanie?, [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość?, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Toruń 2011, s. 306-323.
 • Strategie propagandowe PPR w czasie II wojny światowej, [w:] Lewica polska, t. 2, Działalność, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Wrocław 2012, s. 85-100.
 • Triumf woli, Ślubujemy, Defilada – odmienności i wspólnota konwencji, [w:] W służbie Klio..., pod red. J. Kłapcia i in., Lublin 2012, s. 573-591.
 • Model myślenia działaczy komunistycznych w początkach istnienia Polski Ludowej. Preliminaria badawcze, [w:] Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. K. Słowińskiego, Lublin 2012, s. 95-108.
 • Starostowie powiatu lubartowskiego w latach 1918-1950, "Lubartów i Ziemia Lubartowska" 2013, s. 169-198.
 • Komunizm czy socjalizm? Kontrowersje definicyjne i terminologiczne, [w:] PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku, pod red. E. Maj, J. Gryza, E. Kirwiel, M. Wichmanowskiego, Lublin 2013, s. 127-157.
 • Techniki ingracjacyjne w narracji władzy w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej, A. Siwca, Chełm 2013, s. 490-501.
 • Eksperymenty Philipa Zimbardo, Stanleya Milgrama i Theodora Adorno a badanie aparatu bezpieczeństwa, [w:] W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, pod red. J. Syrnyka, A. Klarman, M. Mazura, E. Kłoska, Wrocław 2014, s. 173-197.
 • Role płci i relacje między płciami w Polsce stalinowskiej, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Lublin 2014, s. 371-383.
 • Historiografie der neuesten Geschichte in Polen nach 1989. Probleme, Herausforderungen, Dilemmata. Ein Tagungsbericht, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” 2013/2014, nr 7, s. 75-91.
 • Strategie perswazyjne w wyborach do Sejmu w latach 1947, 1952, 1957. Model porównawczy, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 489-507.
 • Rec. książki Jana Plampera, Kult Stalina. Studium alchemii władzy, Warszawa 2014, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 49, 2014, z. 2, s. 232-239.
 • Rec. książki Jolanty Studzińskiej, Socrealizm w malarstwie polskim, Warszawa 2014, ss. 520, „Res Historica” 2014, t. 37, s. 276-285.
 • Propaganda komunistyczna wobec Armii Krajowej w latach 1943-1955, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 61-79.
 • Obraz władzy w polskim filmie socrealistycznym, [w:] Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M.Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015, s. 291-309.
 • Przedmowa, [w:] Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M. Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015, s. 7-19.
 • "AK – zapluty karzeł reakcji”. Błąd w sztuce, [w:] Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. J.W. Wołoszyn, Lublin 2015, s. 135-179.
 • Rec. książki Jerzego Eislera, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR,  [The Magnificent Seven. Guide to the First Secretaries of the Central Committee of the Polish United Workers' Party] Warszawa 2014, ss. 576, “The Polish Review”, vol 60, nr 3, 2015, s. 116-117.
 • Wizualne reprezentacje polskiego stalinizmu. Preliminaria badawcze, [w:] Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015, s. 77-94.
 •  Oblicza władzy. Graficzne i audiowizualne wizerunki pierwszych sekretarzy KC PPR/PZPR w Polsce Ludowej (1944-1989), "Ethos" 2016, nr 2, s. 218-242.
 • Między informacją a oceną. Tytuły monografii dotyczących dziejów historii najnowszej jako źródło analizy historycznej, [w:] Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017, s. 251-277.
 • Rec. książki: Macieja Sobieraja, Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego [Between Resistance and Loyalty. Actions of the Security Service (SB) against KUL (Catholic University of Lublin) as Exempli­fied by the Investigation against Prof. Jerzy Kłoczowski], (Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2015), 847 pp. Appendix. ISBN 978-83-7629-916-7, „The Polish Review”, Vol. 62, No. 2, 2017, s. 108-110.
 • Życie codzienne, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2017, s. 309-342.
 • Historia społeczna z odmiennej perspektywy, rec. książek: Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, ss. 451; Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, ss. 368, „Res Historica” 2017, t. 43, s. 434-441.
 • Trzy źródła współczesnej historiografii państwowej, „Historia@Teoria” 2017, nr 6, s. 73-85. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/12546
 • Lubartów w latach 1944-1989, [w:] Lubartów w dziejach. Od czasów najdawniejszych do współczesności, red. R. Szczygieł, Lubartów 2018, s. 487-586.
 • [recenzja] Piotr Rypson, Czerwony monter. Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017, ss. 320, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, s. 363-368.
 • Gramatyka emocji i uczuć we współczesnej prawicowej publicystyce na temat powojennego polskiego podziemia niepodległościowego, "Historyka. Studia Metodologiczne" 2018, t. 48, s. 287-306
 • Everyday Life in Lublin in 1918, „Res Historica” 2019, t. 48, s. 137-171.
 • The Ethical Aspects of Research on the After-war Independecne Underground, [w:] Ozbrojený protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej Európy (1944–1953), red. Michal Šmigeľ, Banská Bystrica 2019, s. 398-410.
 • Społeczność – codzienność – prywatność miedzy śmiercią Stalina a Październikiem, [w:] Między śmiercią Stalina a powrotem Gomułki. Studia, red. S. Ligarski, M. Mazur, Szczecin 2020, s. 89-129.
 • Potrzeba wroga (na marginesie książki Brunona Kaminskiego, Fear Management. Foreign Threats in the Post-War Polish Propaganda. The Influence and the Reception of the Communist Media (1944–1956), Peter Lang, Berlin 2019, ss. 385), “Przegląd Historyczny” 2020, nr 3, s. 659-675.

 

Reszta publikacji dostępna jest w załączniku.

 

Wybrana publicystyka:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/historyk-o-zolnierzach-wykletych-niektorzy-nie-kryli-ze-dokonali-blednego-wyboru/eq0yg6b

Nauka to wolność, dyskusja https://www.youtube.com/watch?v=om9jIsBwIp0 

Mit tzw. Żołnierzy Wyklętych https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/mit-tzw-zolnierzy-wykletych  

Antykomunistycznego podziemia portret... Dyskusja https://www.youtube.com/watch?v=ju9jfIa161Q

Historiografia PRL - czyli co zamiast podręcznika? Debata z udziałem prof. Rafała StobieckiegoZałączniki