Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariusz Mazur

Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII NAJNOWSZEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


pokój 327


 


 


tel. 537-26-82

O sobie

 • ukończył politologię i historię na UMCS w Lublinie;
 • zajmuje się szeroko pojętą problematyką Polski Ludowej, totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji, w tym języka, próbą opisu mentalności władzy oraz społeczeństwa; interesuje go podejście socjologiczne oraz wszelkie inne nurty wymykające się klasycznemu postrzeganiu historii;
 • doktorat 2002 r.;
 • habilitacja 2010 r.;
 • prezes oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego od 2015 r.;
 • Redaktor Naczelny "Rocznika Lubelskiego".

 

 • Zajmuje się także działeniem na rzecz podwyższania standardów w nauce, m.in.:

 • Problemy i patologie historiografii najnowszej, [w:] Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Lublin 2016, s. 125-150.
 • rec. książki: W.Bernacki, H.Głębocki, M.Korkuć, F.Musiał, J.Szarek, Z.Zblewski, Komunizm w Polsce. Zdrada. Zbrodnia. Zakłamanie. Zniewolenie, Kraków 2005, „Studia Historyczne” 2006, nr 3-4, s. 374-380.
 • NSZ na to nie zasłużyły. Na marginesie pracy Mirosława Piotrowskiego pt. „Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947”. Rec. książki M. Piotrowskiego, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947, Lublin 2009; , „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1, s. 424-436.
 • Czego nas uczą "reprinty" z czasów Gomułki? Rec. ksiażki M. Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznei i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Kraków 2015, ss. 382, "Res Historica" 2015, t. 40, s. 367-398. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=26280&from=publication

 

i inne.

 

 

NAGRODY I NOMINACJE

 • nominacja książek: Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003; Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004, do nagrody naukowej UMCS im. Jerzego Giedroycia, w 2005 roku;
 • I nagroda Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO w kategorii autorskiej za rok 2009 za książkę: „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009;
 • nagroda rektora za uzyskanie stpnia naukowego dr hab. przed ukończeniem 40 roku życia;
 • nagroda rektora I stopnia za książkę: O człoweku tendencyjnym... (2010);
 • nagroda im. J. Giedroycia za książkę: O człowieku tendencyjnym... (2011);
 • nagroda II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011)
 • nagroda rektora I stopnia (2017)

 i inne.

 


Działalność naukowa

MONOGRAFIE

 

 OPRACOWANIA, REDAKCJE

 • Zjazdy konsulów polskich w ZSRR. Protokoły i referaty. 1927-1934, oprac. E. Kołodziej, M. Mazur, T. Radzik, Lublin 2011.
 • Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejscia do przeszłości, pod red. P. Witka, M. Mazura, E. Solskiej, Lublin 2011.
 • W służbie Klio... Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, R. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012.
 • W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, pod red. J. Syrnyka, A. Klarman, M. Mazura, E. Kłoska, Wrocław 2014.
 • Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M. Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015.
 • Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r., pod red. M. Kruszyńskiego, S. Łukasiewicza, M. Mazura, S. Poleszaka, P. Witka, Lublin 2016.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. M.Mazur, T. Osiński, Lublin 2016.
 • Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M.Mazur, Lublin 2017,

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

 • Role płci i relacje między płciami w Polsce stalinowskiej, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, Lublin 2014, s. 371-383.
 • Historiografie der neuesten Geschichte in Polen nach 1989. Probleme, Herausforderungen, Dilemmata. Ein Tagungsbericht, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” 2013/2014, nr 7, s. 75-91.
 • Strategie perswazyjne w wyborach do Sejmu w latach 1947, 1952, 1957. Model porównawczy, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 489-507.
 • Rec. książki Jana Plampera, Kult Stalina. Studium alchemii władzy, Warszawa 2014, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 49, 2014, z. 2, s. 232-239.
 • Rec. książki Jolanty Studzińskiej, Socrealizm w malarstwie polskim, Warszawa 2014, ss. 520, „Res Historica” 2014, t. 37, s. 276-285.
 • Propaganda komunistyczna wobec Armii Krajowej w latach 1943-1955, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 61-79.
 • Obraz władzy w polskim filmie socrealistycznym, [w:] Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M.Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015, s. 291-309.
 • Przedmowa, [w:] Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filie. Studia, pod red. M. Mazura, S. Ligarskiego, Warszawa 2015, s. 7-19.
 • "AK – zapluty karzeł reakcji”. Błąd w sztuce [w:] Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. J.W. Wołoszyn, Lublin 2015, s. 135-179.
 • Rec. książki Jerzego Eislera, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR,  [The Magnificent Seven. Guide to the First Secretaries of the Central Committee of the Polish United Workers' Party] Warszawa 2014, ss. 576, “The Polish Review”, vol 60, nr 3, 2015, s. 116-117.
 • Wizualne reprezentacje polskiego stalinizmu. Preliminaria badawcze, [w:] Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015, s. 77-94.
 •  Oblicza władzy. Graficzne i audiowizualne wizerunki pierwszych sekretarzy KC PPR/PZPR w Polsce Ludowej (1944-1989), "Ethos" 2016, nr 2, s. 218-242.
 • Między informacją a oceną. Tytuły monografii dotyczących dziejów historii najnowszej jako źródło analizy historycznej, [w:] Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017, s. 251-277.
 • Rec. książki: Macieja Sobieraja, Między oporem a lojalnością. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego [Between Resistance and Loyalty. Actions of the Security Service (SB) against KUL (Catholic University of Lublin) as Exempli­fied by the Investigation against Prof. Jerzy Kłoczowski], (Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2015), 847 pp. Appendix. ISBN 978-83-7629-916-7, „The Polish Review”, Vol. 62, No. 2, 2017, s. 108-110.
 • Życie codzienne, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2017, s. 309-342.
 • Historia społeczna z odmiennej perspektywy, rec. książek: Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, ss. 451; Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, ss. 368, „Res Historica” 2017, t. 43, s. 434-441.
 • Trzy źródła współczesnej historiografii państwowej, „Historia@Teoria” 2017, nr 6, s. 73-85. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/12546

 

Niestety reszta publikacji dostępna jest w załączniku.