Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek

dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
81 537 26 70
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-4998-9668
Konsultacje

w semestrze letnim:


środa: 10.30-11.30


czwartek: 13.30-14.00


gab. 435


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


MS Teams https://tiny.pl/7l4tk 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Opis podstawowy:

1996: ukończenie filologii rosyjskiej (UMCS)
1998: rozpoczęcie pracy w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS na stanowisku asystenta
1999: ukończenie filologii polskiej (UMCS)
2005: obrona pracy doktorskiej na temat: Polska poezja dziecięca w przekładach na język rosyjski. Julian Tuwim i Jan Brzechwa i uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (promotor: prof. dr hab. Roman Lewicki)
Od 2005 r.  zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego

2016: habilitacja na podstawie monografii Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Lublin 2015.

2018: zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni

Absolwentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie)

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Specjalność naukowa: lingwistyka przekładu

DZIEDZINY BADAŃ: lingwistyka przekładu, język dziecięcy, zagadnienia normy językowej współczesnego języka rosyjskiego i polskiego.

Członek Kolegium Redakcyjnego "Zeszytów Cyrylo-Metodiańskich"

Prowadzone zajęcia:

Seminarium magisterskie
Seminarium licencjackie
Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego
Gramatyka konfrontatywna
Kultura języka i stylistyka
Kultura języka polskiego
Analiza przekładu
Tłumaczenie a vista
Tłumaczenie tekstów ogólnych/specjalistycznych/artystycznych
Leksykologia i leksykografia
Język polski jako obcy (fonetyka, gramatyka, praktyczna nauka języka)

 

W  latach 2010-2012 kierownik merytoryczny z ramienia Instytutu Filologii Słowiańskiej projektu

WWW.PRAKTYKI.WH.UMCS – PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA NOWEGO PROGRAMU PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UMCS”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ważniejsze publikacje:

 

MONOGRAFIE:

Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, Lublin 2009.

Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Lublin 2015.

Życie - dziecięce ekspresje, Lublin 2019.

 

Baśnie i bajki rosyjskie, Wydawnictwo Dragon Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2019 (Wstęp s.12-33 i wybór utworów).

 

WYBRANE ARTYKUŁY:

Dziecięce definiowanie pojęć. [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, seria: Język a komunikacja 1, Kraków 2000, s. 133-145.

Дуб в языковой картине мира. [в:] Актуальные проблемы исследования языка и речи, ч.II, Mатериалы Международной научной конференции молодых ученых, Минск 2001, c. 160-162.

Transformacje leksykalne w przekładach wybranych wierszy dla dzieci Juliana Tuwima na język rosyjski. [w:] Böttger K., Dönninghaus S., Marzari R., (Hrsg.) 2001. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 4. München, 143-150. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 12).

Obrazowanie w przekładach poezji dziecięcej Juliana Tuwima na język rosyjski. [w:] Blankenhorn R., Dönninghaus S., Marzari R., (Hrsg.) 2002. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 5. München, 126-133. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники. 15).

Dwa oblicza gospodarki Rosji w przekładzie na język polski. [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, tom 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Władysław Chłopicki, seria Język a komunikacja 4, Kraków 2002, s. 111-121.

Przekaz leksyki nienormatywnej w przekładzie tekstu literackiego (na materiale polskich tłumaczeń opowiadań M. Zoszczenki), „Przegląd Rusycystyczny”, nr 2, Katowice 2002, s. 74-84.

Сравнение двух переводов стихотворения Яна Бжехвы на русский язык. [в:] IX Международная научная конференция по переводоведению «Федоровские чтения», ред. В. И. Шадрин, Санкт-Петербург, 2008 г., с. 226-231.

Dziecko jako odbiorca tekstu literackiego, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 4, Warszawa 2009, s. 12-18.

Kompetentny odbiorca poszukiwany, czyli jak zakłócić komunikację w przekładzie. [w:] Przekład – Język – Kultura II, red. R. Lewicki, Lublin 2010, s. 165-175.

O lulajach i baju-bajach w kołysance polskiej i rosyjskiej, „Przegląd Rusycystyczny” nr 3, Katowice 2012, s. 36-48.

Znaczenie obrazu w nauczaniu gramatyki. [w:] Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2012, s. 235-243.

O kulturze mniej szczerej, czyli przekład archaizmów w literaturze dziecięcej. [w:] Przekład-Język-Kultura III, red. R. Lewicki, Lublin 2012, s. 109-121.

Primum non nocere czyli o ukrytej dominancie w przekładzie. [w:] Między oryginałem a przekładem XVIII. Dominanta a przekład, red. A. Bednarczyk, J. Brzozowski, Kraków 2012, s. 331-348.

Co razi w prognozie pogody, „Poradnik Językowy” nr 2, Warszawa 2013, s. 95-105.

Nienormatywność a wtórne przyswajanie języka. [w:] Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, red. H. Munia, S. Szaszkowa, Lublin 2013, s. 233-240.

Moc śmiechu i humoru w dziecięcym wydaniu. [w:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2013, s. 179-191.

Do jakich światów zapraszają dzieci kołysanki polskie i rosyjskie?, „Przegląd Rusycystyczny” nr 3, Katowice 2014, s. 93-110.

Wzmocnienia leksykalne w tłumaczeniach poezji dziecięcej. [w:] „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, red. M. Krajewska, L. Zieliński, nr 9, 2014, s.144-158.

Świadomość płci i seksualności w wypowiedziach dziecięcych. [w:] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, B. Jarosz, Lublin 2014, s. 275-294.

O durszlaku i druszlaku, czyli jak studenci identyfikują błąd językowy (współaut. Ewa Białek). [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej, red. S. Szaszkowa, H. Munia, Lublin 2014, s. 125-136.

Obraz naukowca w anegdocie rosyjskiej (współaut. E. Białek), „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica Rossica”, nr 10, Łódź 2014, s. 87-96.

Pokonać barierę znaczenia. O intelektualizowaniu wypowiedzi przez dzieci. [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków 2014, s. 119-134.

Библейские аллюзии как признаки интертекстуальности,  «Филологические науки. Вопросы теории и практики», Тамбов, Грамота, 2015, №  4 , ч. 1, с. 116-118.

Barwy snu w kołysankach polskich i rosyjskich, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 3, s. 43-55.

Tłumaczenie a zjawisko dyfuzji i paradyfuzji. [w:] Przekład – Język – Kultura IV, red. R. Lewicki, Lublin 2015, s. 123-135.

Gdzie byłem, kiedy mnie nie było? O wyrażaniu relacji czasowych przez dzieci. [w:]  Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015, s. 297-312.

Starość widziana oczami dziecka. [w:] Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, t. 2, red. M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek, Lublin 2015, s. 69-84.

„Mama, jest teraz ta reklama, jak chłopcy nie żyją”. O dziecku w świecie reklamy. [w:] Recepcja mediów, t. 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2015, s. 83-97.

Od stylizacji do błędu w przekładzie. [w:] Między oryginałem a przekładem. Dylematy stylizacji w przekładzie, cz. 2, nr 4 (30), red. A. Jastrzębska, M. Chrobak, Kraków 2015, s. 69-88.

O paluszkach rybnych i rybie z palcami, czyli o dosłowności w wypowiedziach dziecięcych. [w:] Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku, red. M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski, W. Chłopicki, Kraków 2016, s. 391-402.

Potencjalne wykładniki napięć afektywnych w tłumaczeniach poezji dla dzieci, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, t. 12, red. M. Krajewska, L. Zieliński, Toruń 2017, s. 249-263.

Ах! Бесмысленность Всегда Где Действует – Есть, или Bocian, Hipopotam, Wróbel, Grzyb к вопросу об алфавите переводчика в неалфавитном подходе, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” vo. 6, 2017, s. 112-122.

Проблема передачи эмоций в переводах литературы для детей, „Annales UMCS sectio N – Educatio Nova”, nr 2, 2017, s. 285-298.

Barwy dziecięcej wyobraźni, czyli jak obrazowość wpływa na czytelnika, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, nr 10, 2017, s. 101 – 111.

O bramie pupowej i pryskaczce, czyli o stylu dziecięcego mówienia do siebie, „Półrocznik Jezykoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal”. Nr 2 (2), 2017, s. 119-139.

O magicznych kręgach w duchu Leśmiana. Recenzja monografii Marty Kaźmierczak „Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana”, „Przekładaniec” 34/2017, s. 175-183.

Z krowy koń, czyli o tym, co może uciekać w przekładach literatury dla dzieci. [w:] Przekład – Język – Kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2018, s. 157-167.

Reklama „do szpiku kości” w wypowiedziach dzieci. [w:] Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka,  red. E. Bańczyk, N. Moćko, Katowice 2018, s. 57-69.

Co mówią nastolatki w kontakcie z reklamą. [w:] Recepcja mediów 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, red. B. Boniecka, A. Granat, Lublin 2018, s. 55-69.

Z dziecięcych refleksji nad językiem, „Etnolingwistyka” 30, Lublin 2018, s. 303-320.

«Чёрные дыры» в понимании – к вопросу об осложнении текста перевода в детском восприятии, „Foreign Language Teaching”, vol. 48, № 1, 2021, с. 43-57.

O wyzwaniach, przed jakimi staje tłumacz literatury dla dzieci, „Między Oryginałem a Przekładem” nr 1(51), 2021, s. 67-85.

O sile emocjonalnej i emotywnej przekładu. Eksperyment translatorski, „Annales UMCS Educatio Nova”, vol. VI, 2021, s. 317-328.

Слово о переводе... (стихотворения для детей Самуила Маршака «Мороженое»), „Roczniki Humanistyczne”, tom LXIX, zeszyt 7, 2021, s. 245-262.