Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej: MS Teams, 25.06, 26.06, 2.07, 4.07, 9.07, 11.07 w godz. 17.00-18.00. By zarezerwować termin, należy z wyprzedzeniem wypełnić formularz udostępniony mailowo po ostatnich zajęciach w semestrze.

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Seminaria dyplomowe / BA, MA, PhD Seminars [English below]

Prowadzę seminaria licencjackie, magisterskie, doktorskie dotyczące jakościowych badań nad mediami i komunikowaniem, których rezultatem są prace dyplomowe w języku polskim lub angielskim z następujących obszarów tematycznych:

- cyfrowy detoks, praktyki i konteksty ograniczania technologii

- mediatyzacja życia codziennego

- mediatyzacja sportu i aktywności fizycznej

- mediatyzacja zdrowia, choroby, opieki zdrowotnej

- mediatyzacja odżywiania, zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia (well-being)

- mediatyzacja życia rodzinnego

- mediatyzacja dzieciństwa i młodości

oraz

- oddziaływanie mediów mobilnych i znaczenie aplikacji mobilnych

- oddziaływanie najnowszych technologii medialnych: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, rozszerzona rzeczywistość, witualna rzeczywistość, rola asystentów głosowych i technologii smart itp.

- oddziaływanie konwergencji mediów

- relacje między mediami i przestrzenią, tzw. media miejskie

 [ENG]

I conduct bachelor's, master's, doctoral seminars on qualitative media and communication research, resulting in theses in Polish or English in the following subject areas:

- digital detox, practices and contexts of technology reduction

- mediatization of everyday life

- mediatization of sports and physical activity

- mediatization of health, illness, health care

- mediatization of nutrition, healthy lifestyles and well-being (well-being)

- mediatization of family life

- mediatization of childhood and youth

and

- the impact of mobile media and the importance of mobile apps

- the impact of the latest media technologies: artificial intelligence, internet of things, augmented reality, visual reality, the role of voice assistants and smart technologies, etc.

- the impact of media convergence

- the relationship between media and space, the so-called urban media

 

Publikacje naukowe

Monografie naukowe

jednoautorskie

 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2019, Mediatization of Physical Activity: Media Saturation and Technologies, Rowman & Littlefield: Lexington Books, Lanham, MD.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2015, Leksykon konwergencji mediów, Universitas, Kraków.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2011, Media Convergence Strategies. Polish Examples, Astrum, Wroclaw.

redagowane

 • Kopecka-Piech Katarzyna, Bolin Göran [red.], 2023, Contemporary Challenges in Mediatization Research, Routledge, London.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Sobiech Mateusz [red.], 2022, Mediatization of Emotional Life, Routledge, London.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Łódzki Bartłomiej [red.], 2022, The Covid-19 Pandemic as a Challenge for Media and Communication Studies, Routledge, London.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Wasilewski Krzysztof [red.], 2016, Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, [red.], 2015, Zmiany medialne i komunikacyjne, t. I: W kierunku innowacyjności, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, [red.], 2015, Zmiany medialne i komunikacyjne, t. II: Media, wizerunek, biznes, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, [red.], 2015, Innowacyjność przemysłów kreatywnych: media a sport, Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Woźny Aleksander [red.], 2011, New Media (Studies), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Artykuły w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych

 • Kopecka-Piech, K. (2024). ‘We wanted to spend more time with each other than with our phones’. Relationship between digital disconnection and physical activity of family members. Cogent Arts & Humanities11(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2354546
 • Katarzyna Kopecka‑Piech, K., Veera Ehrlén, V., Dyksik, D., & Sobiech, M. (2024). Mediatization of war. The state of the research field in the period 2018–2022. Horizons of Politics/Horyzonty Polityki, 15 (51), 13–33. DOI:10.35765/HP.2481.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Dyksik Dorota, Sobiech Mateusz, The construction of fake war news. Specificities of disinformation in social media during the first six months of the Russia-Ukraine war, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej / Yearbook of the Institute of Central and Eastern Europe, 2023, rok 21, Zeszyt 2, s. 155-173, https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.8.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2022, Family digital well-being: The prospect of implementing media technology management strategies in Polish homes, Media Biznes Kultura, nr 1, s. 67-80, https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.22.004.16112.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2021, Neither anguish nor salvation: The necessity of media technology use by early adults living in Poland at the beginning of the COVID-19 pandemic, Cogent Arts & Humanities, 8:1, 2000124, DOI: 10.1080/23311983.2021.2000124.
 • Christopoulou Christina, Kopecka-Piech Katarzyna, 2021, Could Digital Means Replace Real-Life Property Viewings? A Comparative Analysis of Virtual and Augmented Reality in Real Estate Marketing, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, ss. 7881-7889.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2020, Methodological Aspects of Research on Mediatization and Demediatization of Everyday Life. Current State and Key Challenges, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, nr 4, DOI 10.24917/20837275.12.4.9.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2018, Arduino  - Emanation of the Culture of Prosumption and Participation. An Analysis of the Relationships among Users, Objects and Technology, „Studia Humanistyczne AGH”, nr 1, ss. 101-110.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2017, Media Saturation as a Techno-Social Phenomenon. Selected Examples of Smartphonisation in Social Life, „Studia Kulturoznawcze”, nr 3, ss. 99-108.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2017, Innovation of New Media Cultural Product – The Case of Kontakt24.pl, „Transformacje (Transformations)” no 3-4, ss. 113-129.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2016, Nowe media jako kreator kultury innowacyjności, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, nr 3, ss. 57-70.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2015, Mediatyzacja przez aplikatyzację. Mobilna hybrydyzacja, wielozadaniowość i współdzielenie, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1, ss. 49-59.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2015 Wymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu P.I.W.O., „Studia Medioznawcze”, nr 4, ss. 51-63, [wersja anglojęzyczna opublikowana przez wydawcę pierwotnie w bazie EBSCO:] 2015, Dimensions and Effects of Media Saturation in Open and Closed Spaces. A Case Studies of Sky Tower Shopping Mall and P.I.W.O. Light Show Project, „Media Studies” no 4, ss. 1-15.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2014, Użytkownik jest królem!? Status użytkownika przeglądarkowych gier społecznościowych w obliczu personalizacji, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1, ss. 56-72.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2014, Creative and Cultural Industries Policy in Poland of 2012. Status, Strategies, and Inaugurating Projects, „Transformacje (Transformations)” nr 1, ss. 306-328.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2014, Saturacja medialna. Skutki wszechobecnych mediów, [w:] Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2014, vol. V, Hradec Králové, ss. 1986-1993.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Typologie innowacji medialnych, „Zarządzanie w Kulturze” nr 4, ss. 161-172.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Mediatyzacja w ruchu, czyli kształtowanie się kultury medialnej mobilności, „Kultura i Historia”, nr 24, online.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Aplikacje mobilne: innowacyjność, sytuacyjność i personalizacja komunikacji, „Nowe Media. Czasopismo Naukowe”, nr 4, ss. 11-30.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Spory o przemysły kreatywne, „Kultura i Edukacja” nr 3, ss. 50-72.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Media Infiltration – Urban Media in Space and Time, „Studia Humanistyczne AGH” nr 2, ss. 9-26.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Nowe media – między innowacyjnością technologiczną i społeczną, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i Implikacje Interdyscyplinarne”, nr 1, ss. 141-151.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Idzikowski Wojciech, 2012, Innowacyjne narzędzia innowacyjnego kształtowania kapitału intelektualnego organizacji: Knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia i aplikacja wspierające zarządzanie procesami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 274, ss. 102-112.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2012, Converging Media Spaces: Introducing an Emergent Field of Studies, „Studia Humanistyczne AGH”, nr 3, ss. 77-91.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2012, Mobilne media miejskie, „Studia Medioznawcze”, nr 3, ss. 111-126.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2012, Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji, „Kultura i Edukacja”, nr 4, ss. 243-257 [przedruk artykułu w:] 2013, Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu, red. R. Kossakowski, Orbis Exterior, Gdańsk, ss. 103-120.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2011, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” nr 3, ss. 11-26 [wersja anglojęzyczna opublikowana przez wydawcę pierwotnie w bazie EBSCO:] 2011, Media Convergence Concepts, „Media Studies”, Vol. 46, Issue 3.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2011, Networking and Multi-platformity. Polish Media Convergence Strategies, „Observatorio (OBS*) E-Journal” nr 1, ss. 175-185.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2010, Convergent Landscape. 39 and a Half as a (Multi) Promotional Intertext, „Journal of Education Culture and Society” nr 2, ss. 139-155.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2010, „Ponad” i „pomiędzy” (nowymi) mediami. Użytkownicy w nowym środowisku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura I”, Folia 88, ss. 165-175.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2007, Kompetencja kreatywnej CMC. Wybrane aspekty, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Nowe Media – Nowe w Mediach” nr 3, ss. 173-184.
 • Kopecka Katarzyna, 2006, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1-2, ss. 110-120.
 • Kopecka Katarzyna, 2006, Lokalna partycypacja medialna a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Nowe Media – Nowe w Mediach”, nr 2, ss. 71-78.
 • Kopecka Katarzyna, 2005, Współczesny redesign. Analiza pierwszych stron „Słowa Polskiego”, „Gazety Wrocławskiej” i dziennika „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Nowe Media – Nowe w Mediach”, nr 1, ss. 49-63.

Rozdziały w  monografiach naukowych

 • Katarzyna Kopecka-Piech, Karolina Burno-Kaliszuk and Jeannine Teichert, 2023, Supporting parents in acquiring (self)regulatory competence in the use of media technologies by family members: the case of programmes, projects and activities applied in Poland [w:] International Perspectives on Parenting Support and Parental Participation in Children and Family Services, Carmel Devaney, Rosemary Crosse (red.)  Routledge, London.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, Bolin Göran, 2023, Limitations and New Directions for the Development of Mediatisation as a Research Field [w:] Contemporary Challenges in Mediatization Research, K. Kopecka-Piech, G. Bolin (red.), Routledge, London.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2023, Demediatisation, Counter-Mediatisation, Media De-Saturation. Studying Media Reversals in Everyday Life [w:] Contemporary Challenges in Mediatization Research, K. Kopecka-Piech, G. Bolin (red.), Routledge, London.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2022, Mediatisation of Emotional Life: Theories, Concepts and Approaches [w:] Mediatization of Emotional Life, K. Kopecka-Piech, M. Sobiech (red.), Routledge, Abingdon.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2022, Dilemmas and Uncertainty: Seven Research Challenges During the COVID-19 Pandemic [w:] The COVID-19 Pandemic as a Challenge for Media and Communication Studies, Kopecka-Piech K., Łódzki B., (red.), Routledge, Abingdon.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2022, Various Dynamics of the COVID-19 World of Media and Communication Research [w:] The COVID-19 Pandemic as a Challenge for Media and Communication Studies, Kopecka-Piech K., Łódzki B., (red.), Routledge, Abingdon.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2020, Converging Media Spaces (hasło) [w:] „Vademecum: 77 Minor Terms for Writing Urban Places”, red. Klaske Havik, Kris Pint, Svava Riesto, Henriette Steiner, nai010 Publishers, Rotterdam.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2020, Sport w mediach, media w sporcie — odbiór, tworzenie i upowszechnianie zawartości medialnej na temat sportu przez młodych, aktywnych fizycznie użytkowników nowych technologii medialnych [w:] Media aw środowisku cyfrowym, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2019, Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników [w:] Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ślusarczyk Ramona, Kopecka-Piech Katarzyna, 2018, Instagram jako technologia intruzywna i „epistemiczna tapeta”. Mediatyzacja życia codziennego w obszarze tzw. zdrowego odżywiania, [w:] Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia, red. B. Kowalczyk, P. Łuszczykiewicz, K. Walczak, M. Zdrowicka-Warzyniak, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum i Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań.
 • Cięszczyk Ilona, Kopecka-Piech Katarzyna, 2018, Postrzeganie sportu jako dziedziny prestiżowej a znaczenie technologii medialnych. Przykład golfa, [w:] Kultura fizyczna a prestiż społeczny, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego i Salos RP, Warszawa, ss. 131-140.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2017, Media, [w:] Socjologia sportu, red. H. Jakubowska, P. Nosal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 75-86.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2017, Drony jako narzędzia mediatyzacji i saturacji medialnej, [w:] Czego pragną drony? Od atrakcji wizualnej do spojrzenia władzy, red. R. Nahirny, A. Kill, M. Zamorska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, ss. 73-90.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2016, Drony i kultura zrób-to-sam. Oblicza techno-społecznej innowacji, [w:] Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka, red. G. D. Stunża, K. Stachura, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, ss. 71-78.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2016, Hybrydyzacja rzeczywistości w mediach mobilnych, [w:] Medialny obraz rzeczywistości, red. B. Kowalczyk, P. Łuszczykiewicz, M. Zdrowicka-Wawrzyniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań, ss. 181-190.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2015, Sport zwielokrotniony. Innowacyjne zastosowania nowych technologii medialnych [w:] Innowacyjność przemysłów kreatywnych. Media a sport, red. K. Kopecka-Piech, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, Wrocław, ss. 261-279.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2015, Biznes, wizerunek, nowe media – triada innowacyjności, czyli podejście integracyjne, [w:] Zmiany medialne i komunikacyjne, t. II: Media, wizerunek, biznes, red. K. Kopecka-Piech, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, ss. 257-273.
 • Cieśliński Wojciech, Kopecka-Piech Katarzyna, Głowicki Piotr, Perechuda Igor, Pawlukiewicz Adam, 2015, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej, [w:] Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, ss. 254-264.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2015, Afordancje i struktury innowacyjności medialnej – w kierunku integracji technologii w codziennych aktywnościach użytkowników [w:] Zmiany medialne i komunikacyjne, t. I: W kierunku innowacyjności; red. K. Kopecka-Piech, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, ss. 235-250.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2014, Prosumpcja, produkcja przez użycie (produsage), praca przez zabawę (playbour). Zmiana relacji nadawczo-odbiorczych w Kulturze 2.0 [w:] Postęp techniczny a język i literatura, red. B. Walczak, A. Niekrewicz, J. Żurawska-Chaszczewska, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Gorzów Wielkopolski, ss. 103-111.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Stacjonarne, mobilne, wszechobecne. Ewolucja miejskich technologii medialnych, [w:] Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, red. K. Kopecka-Piech, K. Wasilewski, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski, ss. 159-169.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, New Media – Between Excess and Insufficiency (Nowe media – między nadmiarem i brakiem), [w:] Excess and Lack (Nadmiar i brak), red. B. Skowron, Ł. Huculak, Akademia Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu, Wroclaw, ss. 137-144.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Afordancje mediów mobilnych, [w:] Nowe media. Wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Olsztyn, ss. 40-52.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2013, Usieciowienie mediów w świetle teorii grafów. Przykład stacji TVN, [w:] Nowe media a praktyki komunikacyjne, red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, ss. 109-131.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2012, The Role of New Media Enterprises in Creative Industries in Poland, [w:] Media, Power and Empowerment – Central and Eastern European Communication and Media Conference Proceedings Prague 2012, red. T. Pavlíčková, I. Reifová, Cambridge Scholars Publishing, ss. 152-158.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2012, Koncepcje kompetencji a CMC (Computer Mediated Communication), [w:] Internet w psychologii – psychologia w internecie, red. B. Aouil, W. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 289-301.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2011, Przemysły kreatywne potrzebują kreatywnych, [w:] Edukacja kulturalna. Teksty i preteksty, red. A. Piwek, J. Drab-Pasierska, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław, ss. 201-215.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2011, Do Polish Converging Media Users Fulfill Expected Roles? Multi-platformity as a Core of Media Convergence — You Can Dance Show Example, [w:] New Media (Studies), red. K. Kopecka-Piech, A. Woźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 21-35.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2011, Zapośredniczone zapośredniczenie. Pakiet transmedialny w działaniu, [w:] Nowe media a media tradycyjne, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 89-109.
  Kopecka-Piech Katarzyna, 2010, Interaktywność nowych mediów, [w:] Ogrody nauk i sztuk. Interdyscyplinarne studia, szkice i analizy, red. A. Kobylarek, Pro Scientia Publica, Wrocław, ss. 334-339.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2010, Nowe media z perspektywy konwergencji. Wzajemne determinacje struktury, treści i typów uczestnictwa, [w:] Nowe media i komunikacja wizualna, red. S. Jędrzejewski, P. Francuz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, ss. 23-42.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2009, Hipermedialne? Skonwergowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowo, [w:] Tekst w sieci. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 293-303.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2009, Web 2.0. „Trzecia droga” użytkownika nowych mediów, [w:] Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, szkice i analizy, red. A. Kobylarek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 83-97.
 • Kopecka-Piech Katarzyna, 2008, Konwergencja jako strategia. Charakterystyka konstytutywnych elementów komunikacji skonwergowanej na przykładzie mobloga, [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 286-303.

Redakcja tematycznych numerów i sekcji czasopism naukowych

 • Horizons of Politics/Horyzonty Polityki, 2024, 15 (51), Mediation and Mediatisation of the Contemporary Warfare, red. K. Kopecka-Piech, A. Jupowicz-Ginalska, D. Dyksik, https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/issue/view/125/42
 • Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Rocznik Instytutu Eurpy Środkowo-Wschodniej, 2023, (Dis)information in Contemporary Armed Conflicts, red. A. Jupowicz-Ginalska, K. Kopecka-Piech, D. Dyksik, https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2023/12/riesw_2023-2.pdf