Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Irena Malinowska

dr hab. Irena Malinowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
815375677
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek 8.00-10.00


piątek 8.00-10.00

O sobie

Badania naukowe

wplyw pola elektrostatycznego i magnetycznego na oddzialywania na graniczy faz

badania prowadzone sa metoda chromatografii cieczowej. Poprzez analizę zmian retencji substancji w polach (elektrostatycznym i magnetycznym) w stosunku do retencji substancji w analogicznych układach bez pól mozna wyciagnąć wnioski odnośnie wpływu pola magnetycznego czy też elektrostatycznego na oddziaływnia na granicy faz. Badania prowadzone sa w układach RP, NP.

Zastosowanie metod chromatograficznych do okreslania aktywności biologicznej substancji.

Badania maja na celu określanie deskryptorów aktywnosci biologicznej związków, przy użyciu roznych metod chromatograficznych, w układach imitujących ukłądy biologiczne. Badani prowadzone sa w układach RP, MLC, BMCoraz w układach z kolumami chromatograficznymi z wypełnieniami ospowiadajacymi pozczegolnym składniom oranizmu - kolumny RP-IAM, Chol, ect.

Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do jako nosników substancji biologicznych oraz do izolacji związków z matryc naturalnych

Badania maja na celu okreslenie przydatności nanoczastek magnetycznych jako nośników leków, szczegolnie tych dedykowanych leczeniu określonych narządów. Ponadto bada się możliwości zastosowania nanocząstek magnetycznych do izolacji zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych. 

 

Działalność dydaktyczna

wykłady

Chemia Fizyczna B

Chemia Fizyczna w ukłądach biologicznych

Chemia Fizyczna

Wpływ prowmieniowania elektromagnetycznego na materię

Metody sprktroskopowe i chromatogarficzne


Działalność naukowa

1. K.E. Stepnik, I. Malinowska, M. Maciejewska,

A new application of micellar liquid chromatography in the determination of free ampicillin concentration in the drug - human serum albumin standard solution in comparison with the adsorption mehod Talanta 153 (2016) s.1-7; DOI: 10.1016/j.talanta.2016.02.045              

2. I.Malinowska, M.Studziński, Niezabitowska K., H.Malinowski

Planar Electrochromatography and Thin-Layer Chromatography of Tropane Alkaloids from Datura innoxia Mill. Extract in Pseudo-Reversed-Phase Systems”,

JPC-Journal of Planar Chromatography Modern TLC” 29 (2016) pp. 38-44,

3. K.E.Stępnik, I. Malinowska

Determination of binding properties of ampicillin in drug-human serum albumin standard solution using N-vinylpyrrolidone copolymer combined with the micellar systems,

Talanta, 162 (2017) s. 241-248, DOI: 10.1016/j.talanta.2016.09.054;

4. K. Stepnik, I. Malinowska

Skin–mimetic chromatography for prediction of human percutaneous absorption of biologically active compounds occurring in medicinal plant extracts,

Biomedical Chromatography 4 (2017) 3922, DOI: 10.1002/bmc.3922

5. I.Malinowska, A. Wronka, W Ferenc

HPTLC and magnetochromatography of new complexes of carboxylates with transition metals or rare earth elements and their ligands –study of lipophilicity: Lipophilicity of new complexes of carboxylates

Biomedical Chromatography 31 (5) (2017), DOI: 10.1002/bmc.3872.

6. I. Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski

Retention and Separation Changes of Ternary and Quaternary Alkaloids from Chelidonium majus L. by TLC Under the Influence of External Magnetic Field

Chromatographia 80 (2017) s. 923-930, DOI:10.1007/s10337-017-3293-3  IF=1,401   

7. I. Malinowska, M. Studziński, H. Malinowski

Thin-Layer Chromatography in Moderate Strength Magnetic Fields

JPC – Journal of Planar Chromatography – Modern TLC 30 (2017) s.405-410

8. I .Malinowska, M. Studziński, H.Malinowski, J.Matysiak

Thin-layer chromatography of some derivatives of 2-2,4-dihydroxyphenyl) 1,2,4-thiadiazoles in magnetic field

JPC- Journal of Planar Chromatography- Moderen TLC 31(1) 2018, s.48-56,

9. Z. Witkiewicz, W Wardenecki, I.Malinowska,  Chromatografia cieczowa – teoria i praktyka, PWN Warszawa 2019