Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Madejski

dr hab. Paweł Madejski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
+815375299
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji zimowej semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023: środa 10:00 - 11:30, pokój 306 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams czwartek 10:00 - 11:00. Zapraszam!

Adres

20-031 Lublin

O sobie

Ur. 1976 w Zwoleniu. 1995 - 2000 dzienne studia magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku historia. Magisterium pt. Kancelaria i archiwum cesarskie od początku rządów Augusta do końca rządów Trajana 27 r. p. n. e. - 117 r. n. e. w Zakładzie Historii Starożytnej pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego. Następnie od 2000 słuchacz studium doktoranckiego w Instytucie Historii UMCS, najpierw na seminarium prof. dr hab. L. Morawieckiego, a po Jego śmierci w 2004 roku - na seminarium prof. dr hab. Leszka Mrozewicza (UAM). Doktorat pt. Pax w religii i ideologii wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (31 r. p. n. e. - 180 r. n. e.) obroniony w 2005 roku. Habilitacja w 2019 na podstawie cyklu publikacji Zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu. Studia w zakresie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2011-2014. Od grudnia 2005 roku zatrudniony na etacie adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej IH UMCS. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików Exploratio (od 1999).  W l. 2015-2016 sekretarz Redakcji periodyku "Res Historica".

Zainteresowania badawcze: religia rzymska i grecka, ideologia w cesarstwie rzymskim, numizmatyka antyczna, epigrafika antyczna, nowożytna i najnowsza. Obecnie badany problem - zemsta w społecznościach starożytnych Greków i Rzymian oraz historia emocji w świecie antycznym.  W realizacji (wraz z Pawłem Sabatem i mgr Anną Lewartowicz) jest także internetowa baza bibliograficzna polskich prac poświęconych starożytności i tradycji antycznej www.eridanos.umcs.lublin.pl (wersja testowa).

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Lublinie), Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Oddział w Lublinie).

Żonaty; żona Katarzyna jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii i dyrektorem Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Specjalizuje się w naukach pomocniczych historii oraz edytorstwie źródeł historycznych.


Działalność naukowa

Prace opublikowane:

Dokument chłopski w świetle oblat w księgach sądowych wiejskich okresu staropolskiego, w: Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, Toruń 1998, s. 59 – 74.

Archiwa i kancelarie w starożytnym Rzymie, w: Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. I. Mamczak-Gadkowska, Poznań 1998, s. 9 – 31.

Kancelarie i archiwa pryncypackie w okresie julijsko – klaudyjskim, w: Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2000, s. 41 – 53.

M. Ulpius Phaedimus – kariera jednego wyzwoleńca, „Res Historica”, 14, 2002, s. 184 – 191.

Rola wyzwoleńców cesarskich w zamachach stanu od Oktawiana Augusta do Hadriana, w: Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, J. Olko, Warszawa 2004, s. 121 – 132.

Tabularia w pejzażu politycznym miast Italii u schyłku wojen domowych I w. p. n. e. – obserwacje poety, w: Miasto w starożytności, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s. 421 – 439.

Etologia rządów Saturna, w: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. II, red. K. Ryszewska, L. Kostuch, Kielce 2006, s. 181-193.

Ofiary przy Ara Pacis, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa VI: Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz - Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2008, s. 25-40.

Rozwój ikonografii Pax do początku rządów Flawiuszy, w: Haec mihi in animis vestris sunt templa: studia classica in memory of Professor Lesław Morawiecki, ed. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007, s.231-253.

Idy Marcowe: przebieg wydarzeń w źródłach starożytnych i wczesnośredniowiecznych (rekonesans), w: Idy marcowe: 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2008, s.175-199.

 Antirelics: loca scelerata in ancient Rome (with a spotlight on the Curia Pompeia), w: Память в веках: от семейной реликвии к национальной святыне. Тезисы докладов и сообщений, ed. Н. А. Алексеенко, Х. Хофманн, Севастополь 2010, s.29-30.

Pax deorum?, w: Terra, mare et homines: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s. 109-119.

Żebracy i żebractwo w starożytnym Rzymie przedchrześcijańskim, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 103-112.

Obyczaj epigraficzny w XIX-wiecznych inskrypcjach nagrobnych Radomia, w: Studia epigraficzne, t. 4, red. J. Zdrenka, Zielona Góra 2011, s. 91-99.

An unknown version of Privilegium Slavicum, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 239-248.

Kapliczki w starożytnym Rzymie i jego okolicach, w: Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 43-50.

Świadectwa numizmatyczne w badaniach nad charyzmatycznym aspektem władzy cesarzy rzymskich, w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s.313-324.

Antirelics  - loca scelerata in ancient Rome, w: Sacrum et profanum 5: Память в веках: от семейной реликвии к национальной святыне. Сборник научных трудов, сост. Н. А. Алексеенко, Х. Хоффманн, Севастополь 2012, s. 79-84.

Napisy i znaki pozostawione przez osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach Lublina w latach 1944-1953, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2(20), 2012, s. 479-502.

Sullańskie proskrypcje a zemsta w Rzymie, w: Świat starożytny: państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 239-247.

Moneta, pieniądz, materiał historyczny: przemiany statusu świadectw numizmatycznych we współczesnej historiografii starożytności, w: Nauki pomocnicze historii: teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s.273-283.

Was sich hinter dem Begriff "Bernsteinstraße" tatsächlich verbirgt, "Archäologie in Deutschland", 4, 2014, s.48-52.

Bernstein in den Schriftquellen: Totenkult - Mythologie - Wert, "Archäologie in Deutschland", 4, 2014, s.53-55.

Ara Pacis Augustae i granice "świętości" w Rzymie, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa VIII: Granice świętości w świecie późnego antyku, red. A. Głowa, B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 2013 [2014], s.93-103.

Death, funeral and the tomb of Sulla, in: Lucius Cornelius Sulla: history and tradition, ed. I. Łuć, D. Słapek, Lublin 2013, p.103-115.

Wizytówki a napisy nagrobne w XIX w., w: Studia epigraficzne 5, red. J. Zdrenka, Zielona Góra 2013, s. 101-103.

[wsp. K. Madejska] Graffiti na ścianach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu XVII-XXI w.: przemiany funkcji i treści, w: Studia epigraficzne 5, red. J. Zdrenka, Zielona Góra 2013, s. 195-216.

Latin in the contemporary Polish "street epigraphy", w: Scripta Classica, vol. 11, ed. T. Sapota, A. Szczepaniak, Katowice 2014, s. 9-22.

Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς, "Res Historica", 38, 2014[2015], s. 225-249.

Breaking the taboo: cannibalism and revenge in ancient Greece and Rome (preliminary remarks), w: Cvstos fragilivm: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. P. Madejski, Lublin 2015, s. 121-128.

Marcus Tullius Cicero, the avenger of his father, w: Marcus Antonius: history and tradition, ed. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2016, s.215-224.

Triumphus i adventus w polityce Augusta, w: August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński, A. Ziółkowski, Poznań - Gniezno 2016, s. 85-100.

"Metoda edytorska" Szymona Starowolskiego, w: Editiones sine fine, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 245-260.

Agresywność Rzymian jako kategoria analizy historycznej, w: Przemoc w świecie starożytnym: źródła - struktura - interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 59-66.

Wstęp, w: Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945), wyd. K. i P. Madejscy, Zielona Góra 2017, s. 5-18.

Nemezis z grobowca Pompeiusa, w: Wybitni Rzymianie okresu schyłku Republiki: Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem), red. N. Rogosz, Katowice 2018, s. 191-203.

Turpissimum bellum servile: problem of the Roman "classification" of wars, w: Spartacus: history and tradition, ed. D. Słapek, Lublin 2018, s. 37-45.

Janowiec na drodze ku Niepodległej„Notatnik Janowiecki" 21-22, 2017-2019, s. 213-221.

[wraz z Z. Lesiszem] Jeniec bezpieki: Joachima Pokornego wspomnienia o pobycie w niewoli w Lublinie 1945-1948„Rocznik Lubelski" 45, 2019, s. 229-244.

Exercises in loss or in absence? Ancient historiography and the Marcomannic wars, w: Marcomannic wars and Antonine plague: selected essays on two disasters that shook the Roman world, ed. M. Erdrich, B. Komoróczy, P. Madejski, M. Vlach, Brno-Lublin 2020, p. 45-50.

The death of M. Licinius Crassus: between mors aurata and Euripides' Bacchae, "Res Historica" 49, 2020, s. 41-60.

Graffiti w Janowcu XVI - połowa XX wieku, "Almanach Historyczny" 22, 2020, s. 49-67.

[wraz z K. Madejską] Małe miasto, małe muzeum, duży problem: kłopotliwe dziedzictwo wielu kultur w teorii i praktyce na przykładzie Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, w: Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie historycznej i muzealniczej, red. M. Gapski, M. Stasiak-Cyran, M. Tymochowicz, Lublin 2022, s. 307-321. 

Drobne prace, recenzje, przekłady:

III Ogólnopolski zjazd Studentów Archiwistyki w Lublinie, „Archeion", 101, 2000, s. 309 – 311.

Chodlik capta!, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 6, 2001, s. 27.

Formy działalności studenckich kół naukowych archiwistów, w: Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wrocław 15-18 IX 1999, t. III, cz. 1, Toruń 2001, s. 399-401.

Historycy wśród nagrobków, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 9, 2003, s. 33.

Inskrypcje nagrobne, „Spotkania z Zabytkami”, 4, 2004, s. 24 – 25.

[rec.] W. Boruch, Aspekty polityczne i ideologiczne panowania cesarza Domicjana (81 – 96 r. po Chr.) w świetle mennictwa imperialnego, Poznań 2002, „Eos”, 90, 2, 2003, s. 373 – 379.

Z dystansem do Procesu Bolońskiego i Konwencji Lizbońskiej, "Wiadomości Uniwersyteckie", 17, 2007, 5, s. 46.

Napisy z ubeckich aresztów Lublina, "Spotkania z Zabytkami", 6, 2008, s. 30-31.

[rec.] S. Śnieżewski, Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie, Kraków 2006, "Meander", 61, 2006, 3-4, s. 309-314.

Bibliografia Polskich Badań nad Antykiem i Tradycją Antyczną Eridanos, "Meander", 61, 2006, 3-4, s. 360-363.

[rec.] Dariusz Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym: kompendium, "Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne", 16, 2010, s.203-205.
[rec.] Religia i polityka w antycznym Rzymie, red. R. Sajkowski, Olsztyn 2005, "Eos", 96, 2009, 1, s.187-191.

[rec.] F. Causey, Amber and the ancient world, Los Angeles 2011, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 61, 2013, 3, 469-472.

[rec.] Stratum Plus”, nr 6: Слова и вещи, Sankt-Petersburg–Kiszyniów–Odessa–Bukareszt 2010, ss. 363, "Res Historica", 36, 2013, s. 362-364.

[rec.] G. Squillace, I giardini di Saffo: profumi e aromi nella Grecia antica, Roma 2014, "In Gremium", 9, 2015, s.239-240.

W Zielonce Nowej Stowarzyszenie odnowiło najstarsze kapliczki, http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/zwolen/a/gmina-zwolen-w-zielonce-nowej-stowarzyszenie-odnowilo-najstarsze-kapliczki,10002560/

Rzymianie: mściwi łowcy głów, w: Ciekawostki z historii, red. D. Podoba, Lublin 2016, s. 17-21.

Świadectwa obecności - graffiti i wpisy żołnierzy Armii Czerwonej z lat 1944-1945, w: K. Findziński, Przyczółek - береговой плацдарм - Landekopf Janowiec 1944 - 1945, Kazimierz Dolny - Janowiec 2016, s. 24-29.

Janowiec na drodze do niepodległości, "Gazeta Janowiecka" 88, 2018, s. 2 i 4.

Zwoleński wrzesień'39, "Głos Zwoleński" 92, 2021, s. 3-8.

[z B. Mazurkiewicz-Białęcką] Smaki odzyskane czyli o wężymordzie, kozibródce, nadwiślance, rzepie, kalarepie i innych rarytasach biedakuchni, b.m.w. 2022, ss.28.

Przekłady:

H. Kowalski, Tadeusz Łoposzko (1929-1994), w: Terra, mare et homines: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s.13-16.

Inskrypcje łacińskie i greckie [przekład], w: Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 r., wyd. J. Gołaszewski, A. Górski, Wrocław 2016.

M. Beard, Religie cesarskiego Rzymu, w: M. Beard, J. North, S. Price, Religie Rzymu: historia, przekład zbiorowy pod red. M. J. Baranowskiego, L. Olszewskiego, Oświęcim 2017, s. 283-351.

Przywilej lokacyjny Zygmunta III Wazy z 1592 r., w: Przywileje lokacyjne Florianowa (Narola) z lat 1592 - 1596, opr. H. Gmiterek, Narol 2021, s. 8-12.

Redakcje, opracowania, książki:

Terra, mare et homines: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010 (Res Historica 29).

Ci, którzy odeszli...: zmarli pracownicy Instytutu Historii UMCS pochowani w Lublinie, red. P. Madejski, opr. K. Bodziak, U. Gaweł, I. Górnicka, Lublin 2014.

Cvstos fragilivm: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. P. Madejski, wyd. UMCS, Lublin 2015.

Armia, systemy obronne i ideologiczo-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, red. H. Kowalski, P. Madejski, wyd. UMCS, Lublin 2015.

Kapliczki wsi Zielonka Nowa, Zwoleń - Lublin 2017, wyd. Werset, ss. 28.

Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945), wyd. K. i P. Madejscy, wyd. Eternum, Zielona Góra 2017.

Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu, Wyd. UMCS, Lublin 2018, ss.300.

Marcomannic wars and Antonine plague: selected essays on two disasters that shook the Roman world, ed. M. Erdrich, B. Komoróczy, P. Madejski, M. Vlach, Brno-Lublin 2020, pp. 303.

[wraz z K. Madejską i A. Szymankiem] Dzieje parafii zwoleńskiej w dokumentach archiwalnych: bulla Pawła V dla Bractwa Różańca Świętego w Zwoleniu (1619), Zwoleń 2022.