Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Paweł Madejski

dr hab. Paweł Madejski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
+815375299
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop do 4 września.

Adres

20-031 Lublin

O sobie

Ur. 1976 w Zwoleniu. 1995 - 2000 dzienne studia magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku historia. Magisterium pt. Kancelaria i archiwum cesarskie od początku rządów Augusta do końca rządów Trajana 27 r. p. n. e. - 117 r. n. e. w Zakładzie Historii Starożytnej pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego. Następnie od 2000 słuchacz studium doktoranckiego w Instytucie Historii UMCS, najpierw na seminarium prof. dr hab. L. Morawieckiego, a po Jego śmierci w 2004 roku - na seminarium prof. dr hab. Leszka Mrozewicza (UAM). Doktorat pt. Pax w religii i ideologii wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (31 r. p. n. e. - 180 r. n. e.) obroniony w 2005 roku. Habilitacja w 2019 na podstawie cyklu publikacji Zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu. Studia w zakresie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2011-2014. Od grudnia 2005 roku zatrudniony na etacie adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej IH UMCS. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików Exploratio (od 1999).  W l. 2015-2016 sekretarz Redakcji periodyku "Res Historica".

Zainteresowania badawcze: religia rzymska i grecka, ideologia w cesarstwie rzymskim, numizmatyka antyczna, epigrafika antyczna, nowożytna i najnowsza. Obecnie badany problem - zemsta w społecznościach starożytnych Greków i Rzymian oraz historia emocji w świecie antycznym.  W realizacji (wraz z Pawłem Sabatem i mgr Anną Lewartowicz) jest także internetowa baza bibliograficzna polskich prac poświęconych starożytności i tradycji antycznej www.eridanos.umcs.lublin.pl (wersja testowa).

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Lublinie), Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Oddział w Lublinie).

Żonaty; żona Katarzyna jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii i dyrektorem Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. Specjalizuje się w naukach pomocniczych historii oraz edytorstwie źródeł historycznych.


Działalność naukowa

Prace opublikowane:

Dokument chłopski w świetle oblat w księgach sądowych wiejskich okresu staropolskiego, w: Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, Toruń 1998, s. 59 – 74.

Archiwa i kancelarie w starożytnym Rzymie, w: Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. I. Mamczak-Gadkowska, Poznań 1998, s. 9 – 31.

Kancelarie i archiwa pryncypackie w okresie julijsko – klaudyjskim, w: Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, red. J. Łosowski, Lublin 2000, s. 41 – 53.

M. Ulpius Phaedimus – kariera jednego wyzwoleńca, „Res Historica”, 14, 2002, s. 184 – 191.

Rola wyzwoleńców cesarskich w zamachach stanu od Oktawiana Augusta do Hadriana, w: Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, J. Olko, Warszawa 2004, s. 121 – 132.

Tabularia w pejzażu politycznym miast Italii u schyłku wojen domowych I w. p. n. e. – obserwacje poety, w: Miasto w starożytności, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s. 421 – 439.

Etologia rządów Saturna, w: Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. II, red. K. Ryszewska, L. Kostuch, Kielce 2006, s. 181-193.

Ofiary przy Ara Pacis, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa VI: Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz - Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2008, s. 25-40.

Rozwój ikonografii Pax do początku rządów Flawiuszy, w: Haec mihi in animis vestris sunt templa: studia classica in memory of Professor Lesław Morawiecki, ed. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007, s.231-253.

Idy Marcowe: przebieg wydarzeń w źródłach starożytnych i wczesnośredniowiecznych (rekonesans), w: Idy marcowe: 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2008, s.175-199.

 Antirelics: loca scelerata in ancient Rome (with a spotlight on the Curia Pompeia), w: Память в веках: от семейной реликвии к национальной святыне. Тезисы докладов и сообщений, ed. Н. А. Алексеенко, Х. Хофманн, Севастополь 2010, s.29-30.

Pax deorum?, w: Terra, mare et homines: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s. 109-119.

Żebracy i żebractwo w starożytnym Rzymie przedchrześcijańskim, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 103-112.

Obyczaj epigraficzny w XIX-wiecznych inskrypcjach nagrobnych Radomia, w: Studia epigraficzne, t. 4, red. J. Zdrenka, Zielona Góra 2011, s. 91-99.

An unknown version of Privilegium Slavicum, w: Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 239-248.

Kapliczki w starożytnym Rzymie i jego okolicach, w: Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 43-50.

Świadectwa numizmatyczne w badaniach nad charyzmatycznym aspektem władzy cesarzy rzymskich, w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s.313-324.

Antirelics  - loca scelerata in ancient Rome, w: Sacrum et profanum 5: Память в веках: от семейной реликвии к национальной святыне. Сборник научных трудов, сост. Н. А. Алексеенко, Х. Хоффманн, Севастополь 2012, s. 79-84.

Napisy i znaki pozostawione przez osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach Lublina w latach 1944-1953, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2(20), 2012, s. 479-502.

Sullańskie proskrypcje a zemsta w Rzymie, w: Świat starożytny: państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warszawa 2013, s. 239-247.

Moneta, pieniądz, materiał historyczny: przemiany statusu świadectw numizmatycznych we współczesnej historiografii starożytności, w: Nauki pomocnicze historii: teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s.273-283.

Was sich hinter dem Begriff "Bernsteinstraße" tatsächlich verbirgt, "Archäologie in Deutschland", 4, 2014, s.48-52.

Bernstein in den Schriftquellen: Totenkult - Mythologie - Wert, "Archäologie in Deutschland", 4, 2014, s.53-55.

Ara Pacis Augustae i granice "świętości" w Rzymie, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa VIII: Granice świętości w świecie późnego antyku, red. A. Głowa, B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Lublin 2013 [2014], s.93-103.

Death, funeral and the tomb of Sulla, in: Lucius Cornelius Sulla: history and tradition, ed. I. Łuć, D. Słapek, Lublin 2013, p.103-115.

Wizytówki a napisy nagrobne w XIX w., w: Studia epigraficzne 5, red. J. Zdrenka, Zielona Góra 2013, s. 101-103.

[wsp. K. Madejska] Graffiti na ścianach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu XVII-XXI w.: przemiany funkcji i treści, w: Studia epigraficzne 5, red. J. Zdrenka, Zielona Góra 2013, s. 195-216.

Latin in the contemporary Polish "street epigraphy", w: Scripta Classica, vol. 11, ed. T. Sapota, A. Szczepaniak, Katowice 2014, s. 9-22.

Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περὶ παίδων ἀγωγῆς, "Res Historica", 38, 2014[2015], s. 225-249.

Breaking the taboo: cannibalism and revenge in ancient Greece and Rome (preliminary remarks), w: Cvstos fragilivm: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. P. Madejski, Lublin 2015, s. 121-128.

Marcus Tullius Cicero, the avenger of his father, w: Marcus Antonius: history and tradition, ed. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2016, s.215-224.

Triumphus i adventus w polityce Augusta, w: August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, red. L. Olszewski, P. Sawiński, A. Ziółkowski, Poznań - Gniezno 2016, s. 85-100.

"Metoda edytorska" Szymona Starowolskiego, w: Editiones sine fine, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s. 245-260.

Agresywność Rzymian jako kategoria analizy historycznej, w: Przemoc w świecie starożytnym: źródła - struktura - interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 59-66.

Wstęp, w: Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945), wyd. K. i P. Madejscy, Zielona Góra 2017, s. 5-18.

Nemezis z grobowca Pompeiusa, w: Wybitni Rzymianie okresu schyłku Republiki: Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem), red. N. Rogosz, Katowice 2018, s. 191-203.

Turpissimum bellum servile: problem of the Roman "classification" of wars, w: Spartacus: history and tradition, ed. D. Słapek, Lublin 2018, s. 37-45.

Janowiec na drodze ku Niepodległej„Notatnik Janowiecki" 21-22, 2017-2019, s. 213-221.

[wraz z Z. Lesiszem] Jeniec bezpieki: Joachima Pokornego wspomnienia o pobycie w niewoli w Lublinie 1945-1948„Rocznik Lubelski" 45, 2019, s. 229-244.

Drobne prace, recenzje, przekłady:

III Ogólnopolski zjazd Studentów Archiwistyki w Lublinie, „Archeion", 101, 2000, s. 309 – 311.

Chodlik capta!, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 6, 2001, s. 27.

Formy działalności studenckich kół naukowych archiwistów, w: Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Wrocław 15-18 IX 1999, t. III, cz. 1, Toruń 2001, s. 399-401.

Historycy wśród nagrobków, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 9, 2003, s. 33.

Inskrypcje nagrobne, „Spotkania z Zabytkami”, 4, 2004, s. 24 – 25.

[rec.] W. Boruch, Aspekty polityczne i ideologiczne panowania cesarza Domicjana (81 – 96 r. po Chr.) w świetle mennictwa imperialnego, Poznań 2002, „Eos”, 90, 2, 2003, s. 373 – 379.

Z dystansem do Procesu Bolońskiego i Konwencji Lizbońskiej, "Wiadomości Uniwersyteckie", 17, 2007, 5, s. 46.

Napisy z ubeckich aresztów Lublina, "Spotkania z Zabytkami", 6, 2008, s. 30-31.

[rec.] S. Śnieżewski, Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie, Kraków 2006, "Meander", 61, 2006, 3-4, s. 309-314.

Bibliografia Polskich Badań nad Antykiem i Tradycją Antyczną Eridanos, "Meander", 61, 2006, 3-4, s. 360-363.

[rec.] Dariusz Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym: kompendium, "Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne", 16, 2010, s.203-205.
[rec.] Religia i polityka w antycznym Rzymie, red. R. Sajkowski, Olsztyn 2005, "Eos", 96, 2009, 1, s.187-191.

[rec.] F. Causey, Amber and the ancient world, Los Angeles 2011, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 61, 2013, 3, 469-472.

[rec.] Stratum Plus”, nr 6: Слова и вещи, Sankt-Petersburg–Kiszyniów–Odessa–Bukareszt 2010, ss. 363, "Res Historica", 36, 2013, s. 362-364.

[rec.] G. Squillace, I giardini di Saffo: profumi e aromi nella Grecia antica, Roma 2014, "In Gremium", 9, 2015, s.239-240.

W Zielonce Nowej Stowarzyszenie odnowiło najstarsze kapliczki, http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/zwolen/a/gmina-zwolen-w-zielonce-nowej-stowarzyszenie-odnowilo-najstarsze-kapliczki,10002560/

Rzymianie: mściwi łowcy głów, w: Ciekawostki z historii, red. D. Podoba, Lublin 2016, s. 17-21.

Świadectwa obecności - graffiti i wpisy żołnierzy Armii Czerwonej z lat 1944-1945, w: K. Findziński, Przyczółek - береговой плацдарм - Landekopf Janowiec 1944 - 1945, Kazimierz Dolny - Janowiec 2016, s. 24-29.

Janowiec na drodze do niepodległości, "Gazeta Janowiecka" 88, 2018, s. 2 i 4.

Przekłady:

H. Kowalski, Tadeusz Łoposzko (1929-1994), w: Terra, mare et homines: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s.13-16.

Inskrypcje łacińskie i greckie [przekład], w: Życie, śmierć i zbawienie. Inskrypcje kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle rękopisu z 1649 r., wyd. J. Gołaszewski, A. Górski, Wrocław 2016.

M. Beard, Religie cesarskiego Rzymu, w: M. Beard, J. North, S. Price, Religie Rzymu: historia, przekład zbiorowy pod red. M. J. Baranowskiego, L. Olszewskiego, Oświęcim 2017, s. 283-351.

Redakcje, opracowania, książki:

Terra, mare et homines: studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko, ed. H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010 (Res Historica 29).

Ci, którzy odeszli...: zmarli pracownicy Instytutu Historii UMCS pochowani w Lublinie, red. P. Madejski, opr. K. Bodziak, U. Gaweł, I. Górnicka, Lublin 2014.

Cvstos fragilivm: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. P. Madejski, wyd. UMCS, Lublin 2015.

Armia, systemy obronne i ideologiczo-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, red. H. Kowalski, P. Madejski, wyd. UMCS, Lublin 2015.

Kapliczki wsi Zielonka Nowa, Zwoleń - Lublin 2017, wyd. Werset, ss. 28.

Inskrypcje nagrobne cmentarza katedralnego w Sandomierzu (do 1945), wyd. K. i P. Madejscy, wyd. Eternum, Zielona Góra 2017.

Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu, Wyd. UMCS, Lublin 2018, ss.300.


Ogłoszenia

Ze względu na zagrożenie epidemiczne konsultacje zostają zawieszone do odwołania. We wszelkich sprawach proszę zwracać się do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.