Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Lawenda

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(81) 537 - 26 - 93
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.lublin.pl/polonistyka
Konsultacje

w semestrze zimowym 2019/20:


wtorek 8.45-9.30
środa 8.45-9.30


e-mail: tomasz.lawenda@poczta.umcs.lublin.pl


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A
20-024 Lublin

O sobie

ŻYCIORYS NAUKOWY

2009 – magister filologii polskiej na podstawie pracy: Problematyka rycerska w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (promotor: prof. dr hab. Dariusz Chemperek)

2013 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy: Tragedia renesansowa „de Bibliis sumpta”: Iephthes sive votum George’a Buchanana a Jeftes Jana Zawickiego (promotor: prof. dr hab. Dariusz Chemperek) 


Działalność naukowa

MONOGRAFIE AUTORSKIE

Tragedia renesansowa „de Bibliis sumpta”. Iephthes sive votum George’a Buchanana a Jeftes Jana Zawickiego, Lublin 2015, ss. 233.

Fraszki miłosne Jana Kochanowskiego. Paradygmat elegijny, Lublin 2018, ss. 168.

MONOGRAFIE EDYTORSKIE 

Józef Bartłomiej Zimorowic, Iesus, Maria, Ioseph, trisagii et trismegisti salutis humanae Protopatroni [...] hymnis XXVII celebrati = Jezus, Maria, Józef, po trzykroć święci i po trzykroć wielcy, pierwsi Patroni zbawienia ludzkiego, [...] w XXVII hymnach uczczeni, wprow. i oprac. Tomasz Lawenda, przy współudz. Roberta Sawy, przekł. Robert Sawa, Lublin 2013, ss. 133 („Lubelska Biblioteka Staropolska”, t. XI). 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

Etos ewangelików reformowanych w piśmiennictwie polskim XVI i XVII wieku w świetle koncepcji powołania, [w:] Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI – XVII wieku, Wydawnictwo UW, red. D. Chemperek, Warszawa 2015, s. 345-393.

Anima Christi, sanctifica me. Modlitwa eucharystyczna ‘post elevationem’ w „Raju dusznym” Biernata z Lublina: źródła, teologia, ikonografia, [w:] Biernat z Lublina. Literatura i kultura wczesnego humanizmu w Polsce, Wydawnictwo UMCS, red. A. Nowicka-Struska, J. Dąbkowska-Kujko, Lublin 2015, s. 85-102. 

Listy poetyckie we „Fraszkach” Jana Kochanowskiego, [w:] Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, IBL PAN, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2015, s. 118-131.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH 

Czego chcesz od nas, Panie... Jana Kochanowskiego. W kręgu inspiracji augustyńskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 54 (2010), s. 127-159.

Wątki augustyńskie i ignacjańskie w poetyckiej refleksji o wojnie duchowej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 7 (2010-2011), s. 49-73.

Literacki wizerunek Jana Zamoyskiego – uczestnika kampanii moskiewskich Stefana Batorego – w dziełach pisarzy schyłku XVI wieku, „Senoji Lietuvos Literatūra” 32 (2011),  s. 15-56.

Ironia, tragizm i tajemnica Boga w dramacie biblijnym „Jephtes” George’a Buchanana-Jana Zawickiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 56 (2012), s. 89-114. 

Tragedia a mit biblijny w ujęciu filozoficznym. O dramacie renesansowym „Jephtes” George’a Buchanana i Jana Zawickiego, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 115-135.  

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia edycji i studiów o literaturze polskiego renesansu i baroku 1995-2009, oprac. Tomasz Lawenda, przy współudziale Pawła Ciechana i Moniki Rybak, redakcja naukowa Dariusz Chemperek, Warszawa 2011, ss. 233.

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

Zawicki Jan, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1280.