Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Jakimowicz

Telefon
(81) 537-52-96
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/KamilJakimowicz
Konsultacje

Semestr letni roku akademickiego 2022/2023
wtorek: 08:30 – 09:30    
czwartek: 13:00 – 14:00


Pokój 314

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Ur. 1990 r. w Lublinie, 2009 r.  absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, 2012  licencjat na UMCS, 2014  magisterium na UMCS, 2019  stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność historia nowożytna XVI-XVIII wieku) na podstawie pracy pt. Instytucje państwowe i samorządowe w życiu Lublina w czasach stanisławowskich na UMCS. Od 2019 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej w Instytucie Historii UMCS.

Zainteresowania badawcze: organizacja i działalność stronników politycznych Stanisława Augusta w Małopolsce w latach 1774-1789, życie sejmikowe województw krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego i bracławskiego w drugiej połowie XVIII wieku, krajobraz przestrzenny Lublina czasów stanisławowskich, komisje porządkowe w miastach królewskich Korony za panowania Stanisława Augusta.

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Polskiego Towarzystwa Historycznego - oddział w Lublinie (od lutego 2020 r. członek Zarządu Oddziału) oraz Towarzystwa Historiograficznego.

Od maja 2021 r. członek Rady Młodych Naukowców UMCS, w której w roku akademickim 2021/2022 pełnił funkcję koordynatora do spraw ogólnych.


Działalność naukowa

GRANTY

 • 2023-2027 - wykonawca w grancie zespołowym pt. Atlas Historyczny Miast Polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica, finansowanym ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH/DN/SP/508655/2021/11) w trakcie realizacji
 • 2021-2022 - kierownik grantu pt. Stronnicy polityczni Stanisława Augusta w Małopolsce zachodniej w latach 1775-1789 - kwerendy wstępne, finansowanego w ramach konkursu MINIATURA 4 ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN 2020/04/X/HS3/01195) - grant zrealizowany
 • 2019-2023 - wykonawca w grancie zespołowym pt. Akta sejmikowe województwa lubelskiego z lat 1633-1794, finansowanym ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH 11 H 18 002186) - odpowiedzialny za przygotowanie tomu obejmującego lata 1764-1794 - w trakcie realizacji

PUBLIKACJE

Monografie

 • Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 534.

Artykuły naukowe

 • Sprawa przywrócenia Trybunału Koronnego w 1774 roku, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 2022, t. 61, nr 1, s. 79-121.  
 • Kontakty władz Lublina i jego mieszkańców z kanclerzem wielkim koronnym Andrzejem Młodziejowskim w latach 1773-1779, Rocznik Lubelski, 2021, t. 47, s. 99-117.
 • Lodgings of Deputies at the Tribunal Crown in Lublin During Stanislaw August Period, „Res Historica”, 2020, t. 50, s. 171-197.
 • Władze lokalne w Kazimierzu Dolnym w latach 1784-1792, w: Królowie, magnaci, szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku, red. D. Kupisz, Janowiec nad Wisłą 2020, s. 103-117.
 • Codzienność monarchy podczas pobytu Stanisława Augusta w Puławach w 1777 roku, „Rocznik Lubelski”, 2020, t. 46, s. 37-55.
 • Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej i Powiatu Urzędowskiego jako instytucja administracyjno-samorządowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2019, t. XVI, nr 3, s. 151-167.
 • Skład osobowy i organizacja pracy Komisji Porządkowej Województwa Lubelskiego doby insurekcji kościuszkowskiej, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2019, t. 18, nr 2, s. 119-149.
 • Sprawy mieszczan lubelskich przed urzędem grodzkim w latach 1764-1791. Zarys problemu, „Meritum”, 2018, t. 10, s. 45-60.
 • Rola używek podczas uroczystości w trakcie sesji Trybunału Koronnego w Lublinie w XVIII w., w: Hulaj dusza, piekła nie ma – napitki i inne używki na przestrzeni dziejów, red. A. Szczepańska, A. Kowalczyk-Sadowska, Lublin 2018, s. 71-80.
 • Sprawy codzienne w relacjach mieszkańców Lublina ze szlachtą w ostatnich latach istnienia I Rzeczypospolitej w świetle ksiąg sądu ziemiańskiego lubelskiego, w: Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, red. R. Majzner, K. Całus, t. 4, Częstochowa 2017, s. 91-100.
 • Stan armii koronnej w przededniu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku – teoria imputacji kulturowej i reprezentacji przeszłości a narracyjne praktyki historyków, „Vade Nobiscum”, 2017, t. 18, s. 99-116.
 • Organizacja i przebieg wyborów oraz działalność pierwszych konstytucyjnych władz miasta Lublina w 1792 roku, „Meritum”, 2016, t. 8, s. 85-96.
 • Komisja dobrego porządku w Lublinie a przekształcenia w zasadach funkcjonowania magistratu i gospodarki finansowej miasta (1780-1789), w: Doktoranckie spotkania z historią, t. 2, red. K. Kierski, M. Klempert, S. Nowakowski, Olsztyn 2016, s. 47-56.
 • Reformy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie funkcjonowania handlu i rzemiosła (1781-1789), „Koło Historii”, 2016, nr 19, s. 71-79.
 • Perspektywy badań nad relacjami między szlachtą a mieszczanami (w miastach) na przykładzie Lublina w czasach stanisławowskich, w: Badania młodych naukowców, t. 1, red. P. Szczepańczyk, Siedlce 2016, s. 28-42.
 • Porządkowanie przestrzeni miejskiej Lublina w latach 1781-1789, „Vade Nobiscum”, 2016, t. 16, s. 59-66.
 • Okoliczności powołania, kompetencje i skład osobowy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku, „Rocznik Lubelski”, 2015, t. 41, s. 59-66.
 • Władze Lublina wobec ruchu emancypacyjnego mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (do 1791 roku), „Koło Historii”, 2015, nr 17, s. 97-112.
 • Działania lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w mieście w latach 1780-1789, w: Doktoranckie spotkania z historią, t. 1, red. K. Kierski, M. Klempert, J. Śliczyńska, Olsztyn 2014, s. 130-139.
 • Działania lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta (1780 – 1789), „Rocznik Lubelski”, 2014, t. 40, s. 45-54.
 • Lublin w dobie egzekucji „prawa o miastach”. Reakcja społeczeństwa i władz miasta oraz okoliczności przeprowadzenia wyborów wydziałowych w sierpniu 1791 roku, „Koło Historii”, 2013, nr 13, s. 87-98.
 • Reorganizacja przestrzeni miejskiej i odbudowa Lublina w latach 1815-1830, „Koło Historii”, 2012, nr 12, s. 83-96.

Edycje źródłowe

 • Relacje z pobytu Stanisława Augusta w Lublinie w 1781 r., Rocznik Lubelski", 2022, t. 48, s. 147-166.
 • Opinia Jacka Małachowskiego podkanclerzego koronnego o szansach znalezienia soli w powiecie chęcińskim województwa sandomierskiego i województwie krakowskim z września 1782 r., „Z dziejów regionu i miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej", 2021, t. 12, s. 61-75.
 • Krawcy żydowscy w Kozienicach w 1765 roku, „Radomskie Studia Humanistyczne”, 2018, t. 5, s. 171-177.

Recenzje

 • Renata Król Mazur, Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku ss. 690, „Koło Historii”, 2013, nr 13, s. 193-198.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2014 - Nagroda Rektora UMCS dla najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego
 • 2016 - wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z zakresu historii
 • 2021 - nagroda indywidualna 3° JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • od X 2019 - redaktor strony internetowej oraz profilu Instytutu Historii na Facebooku i Instagramie
 • 2021-2022 - koordynator XIII edycji "Dnia Historyka
 • 2021 - koordynator promocji kierunków historia oraz turystyka historyczna w ramach akcji "21 kierunków w 21 dni"
 • 2020-2021 - koordynator XII edycji "Dnia Historyka"
 • 2020 - koordynator Drzwi Otwartych w Instytucie Historii
 • 2019-2020 - koordynator XI edycji "Dnia Historyka"

PEŁNIONE FUNKCJE

 • od X 2020 - opiekun studentów na kierunku historia (I stopień, lata 1-3, specjalność zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej
 • od VI 2022 - opiekun praktyk na kierunku historia, specjalność turystyka historyczna (II stopień)