Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Jakimowicz

Telefon
(81) 537-52-96
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020:
czwartek: 8:30 – 9:30  
piątek: 8:00 – 9:00

Adres

„Nowa Humanistyka”, pokój 314
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

O sobie

Ur. 1990 r. w Lublinie, 2009 r.  absolwent VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, 2012  licencjat na UMCS, 2014  magisterium na UMCS, 2019  stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność historia nowożytna XVI-XVIII wieku) na podstawie pracy pt. Instytucje państwowe i samorządowe w życiu Lublina w czasach stanisławowskich na UMCS. Od 2019 r. zatrudniony na etacie adiunkta w Katedrze Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej w Instytucie Historii UMCS.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Historiograficznego.

Zainteresowania badawcze: organizacja i działalność stronników politycznych Stanisława Augusta w Małopolsce w latach 1775-1788, życie sejmikowe województw krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego w drugiej połowie XVIII wieku, krajobraz przestrzenny Lublina czasów stanisławowskich, komisje porządkowe w miastach królewskich Korony za panowania Stanisława Augusta.


Działalność naukowa

Granty

Grant zespołowy pt. Akta sejmikowe województwa lubelskiego z lat 1633-1794, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH 11 H 18 002186) - od 2019

Ważniejsze publikacje

I. Monografie

Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020 [w druku]

II. Artykuły naukowe

1. Reorganizacja przestrzeni miejskiej i odbudowa Lublina w latach 1815-1830, „Koło Historii”, 2012, nr 12, s. 83-96.

2. Lublin w dobie egzekucji „prawa o miastach”. Reakcja społeczeństwa i władz miasta oraz okoliczności przeprowadzenia wyborów wydziałowych w sierpniu 1791 roku, „Koło Historii”, 2013, nr 13, s. 87-98.

3. Działania lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta (1780 – 1789), „Rocznik Lubelski”, 2014, t. 40, s. 45-54.

4. Działania lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w mieście w latach 1780-1789, w: Doktoranckie spotkania z historią, t. 1, red. K. Kierski, M. Klempert, J. Śliczyńska, Olsztyn 2014, s. 130-139.

5. Władze Lublina wobec ruchu emancypacyjnego mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (do 1791 roku), „Koło Historii”, 2015, nr 17, s. 97-112.

6. Okoliczności powołania, kompetencje i skład osobowy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku, „Rocznik Lubelski”, 2015, t. 41, s. 59-66.

7. Porządkowanie przestrzeni miejskiej Lublina w latach 1781-1789, „Vade Nobicscum”, 2016, t. 16, s. 59-66.

8. Perspektywy badań nad relacjami między szlachtą a mieszczanami (w miastach) na przykładzie Lublina w czasach stanisławowskich, w: Badania młodych naukowców, t. 1, red. P. Szczepańczyk, Siedlce 2016, s. 28-42.

9. Reformy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie funkcjonowania handlu i rzemiosła (1781-1789), „Koło Historii”, 2016, nr 19, s. 71-79.

10. Komisja dobrego porządku w Lublinie a przekształcenia w zasadach funkcjonowania magistratu i gospodarki finansowej miasta (1780-1789), w: Doktoranckie spotkania z historią, t. 2, red. K. Kierski, M. Klempert, S. Nowakowski, Olsztyn 2016, s. 47-56.

11. Organizacja i przebieg wyborów oraz działalność pierwszych konstytucyjnych władz miasta Lublina w 1792 roku, „Meritum”, 2016, t. 8, s. 85-96.

12. Stan armii koronnej w przededniu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku – teoria imputacji kulturowej i reprezentacji przeszłości a narracyjne praktyki historyków, „Vade Nobiscum”, 2017, t. 18, s. 99-116.

13. Sprawy codzienne w relacjach mieszkańców Lublina ze szlachtą w ostatnich latach istnienia I Rzeczypospolitej w świetle ksiąg sądu ziemiańskiego lubelskiego, w: Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, red. R. Majzner, K. Całus, t. 4, Częstochowa 2017, s. 91-100.

14. Rola używek podczas uroczystości w trakcie sesji Trybunału Koronnego w Lublinie w XVIII w., w: Hulaj dusza, piekła nie ma – napitki i inne używki na przestrzeni dziejów, red. A. Szczepańska, A. Kowalczyk-Sadowska, Lublin 2018, s. 71-80.

15. Sprawy mieszczan lubelskich przed urzędem grodzkim w latach 1764-1791. Zarys problemu, „Meritum”, 2018, t. 10, s. 45-60.

16. Skład osobowy i organizacja pracy Komisji Porządkowej Województwa Lubelskiego doby insurekcji kościuszkowskiej, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2019, t. 18, nr 2, s. 119-149.

17. Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej i Powiatu Urzędowskiego jako instytucja administracyjno-samorządowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2019, t. XVI, nr 3, s. 151-167

18. Stancje deputatów na Trybunał Koronny w Lublinie w czasach stanisławowskich, „Res Historica” , 2020 [w druku]

II. Edycje źródłowe

1. Rejestr Żydów w Kozienicach w 1765 r., „Radomskie Studia Humanistyczne”, 2018, t. 5, s. 171-177.

III. Recenzje

1. Renata Król Mazur, Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku ss. 690, „Koło Historii”, 2013, nr 13, s. 193-198.

 

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego w 2014 r.

Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę  im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z zakresu historii w 2016 r.