Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Mączyński

mgr Piotr Mączyński
Stanowisko
asystent
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Maczynski
https://umcs-pl.academia.edu/PiotrM%C4%85czy%C5%84ski
Konsultacje

Instytut Archeologii (Stara Humanistyka), Gabinet 023


konsultacje


Środa


10.30 – 12.00


(tygodnie nieparzyste)


Czwartek


9.40 – 11.10

O sobie

Publikacje:

Mączyński P. 2019 Rozdział 8. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych z osady w Kosinie 10 oraz pracowni narzędzi bifacjalnych w Kopcu 4 i 8, (w:) A. Zakościelna (red.), Kosin 10, Kopiec 4 i 8 – stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego, Lublin, 423–444.

Mączyński P. 2019 Remarks on using tools with truncated edges in the Lublin-Volhynian culture on the example of materials from site no. 7 in Las Stocki, Puławy County. Analecta Archaeologica Ressoviensia 14, 41–56.

Mączyński P. 2018 Uwagi o sposobach wykorzystywania wytworów krzemiennych o pradziejowej metryce na przykładzie materiałów ze stanowiska Puławy-Włostowice, (w:) B. Niezabitowska-Wiśniewska (red.), Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny, Lublin, 342–357.

Mączyński P. 2017 Wykorzystanie krzemienia narzutowego przez społeczności późnomezolityczne na stanowisku Dobry Mały 7, pow. bialski Krzemień narzutowy w pradziejach, (w:) W. Borkowski, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Materiały z konferencji w Mądralinie w Otwocku, 18-20 października 2010, Warszawa, 221–235.

Mączyński P. 2014 One of the flint tool production strategies based on erratic flint, exemplified by Mesolithic materials from the Dobryń Mały 7 site (central-eastern Poland), Journal of Lithic Studies 1(1),187–195.

Mączyński P. 2014 Stanowisko archeologiczne Ruda 6 – przyczynek do poznania najdawniejszych dziejów Janowa Lubelskiego. Janowskie Korzenie, Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej 22, 85–87.

Mączyński P., Polit B. (w druku) Depozyt wiórów makrolitycznych z krzemienia czekoladowego z miejscowości  Pełczyska, pow. pińczowski. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach.

Mączyński P., Polit B. 2017 Discovered Once Again. Interpretation of Flint Artefacts from Funerary Constructions of the Late Scythian Culture, Archäologisches Korrespondenzblatt 47/3, 383–396.

Mączyński P., Polit B. 2016 Wytwory krzemienne z cmentarzyska z późnej starożytności Nejzac na Krymie, Wiadomości Archeologiczne LXVII, 175–193.

Mączyński P., Polit B. 2016 Fire Striking Tools from the Neyzats and Druzhnoe Cemeteries Крым в сарматскуюэпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.), (w:) I. N. Khrapunov (red.), 20 лет исследований могильника Нейзац, Symferopol, 76–96.

Mączyński P. 2016 O rozpalaniu ognia w czasach najdawniejszych na przykładzie znaleziska z Barchaczowa, pow. zamojski, Przyczynki do poznania dziejów miejscowości Gminy Łabunie 3, 13–18.

Mączyński P., Zakościelna A. 2018 O pierwszych grobach kultur ceramik wstęgowych w Polsce – raz jeszcze. Inwentarze krzemienne grobów kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Grodzisko II w Złotej w świetle analizy traseologicznej, Wiadomości Archeologiczne LXVIII, 107–118.

 Mączyński P., Zakościelna A. 2017    Flint inventories of Lublin-Volhynian culture burials from sites 1A and 2A in Strzyżów, Hrubieszów district, in light of the archaeological and traseological analysis, Sprawozdania Archeologiczne 69, 327–352.

Libera J., Mączyński P., Polit B., Zakościelna A. 2019 Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Sprawozdania Archeologiczne 71, 197–218.

Libera J., Mączyński P.,  Sałacińska B., Sałaciński S. 2019 The find of flint axes from Klementowice (Nałęczów Plateau) – dilemmas witch cultural affiliation, Archeologia Polski LXIV. 157 – 203.