Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Mączyński

dr Piotr Mączyński
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Maczynski
https://umcs-pl.academia.edu/PiotrM%C4%85czy%C5%84ski
Konsultacje

Instytut Archeologii (Stara Humanistyka), gabinet 17


 


Poniedziałek


15:00 – 16:30


Wtorek


11:00 – 12.30


 

Działalność naukowa

Lista publikacji

Huber M., Mączyński P.

2021 The analysis of the stone products inventory originating of the grave No. 3 from „Ciganska humka” in Šajkaš, Serbia, W: P. Jarosz, J. Koledin, P. Włodarczak (red.),  Danubian Route of the Yamnaya Culture The Barrows of Vojvodina. The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe 3,(= Archaeolingua 43), Budapest, 83-89.

Skóra K., Natuniewicz-Sekuła M., Mączyński P.,  Bitner M. A.

2021 Fossil brachiopod from a Roman Period grave at Weklice, Site 7, Northern Poland. About ways of using fossils in the past, Archäologisches Korrespondenzblatt 51/3, 405–418.

Libera J., Mączyński P., Sałacińska B., Sałaciński S.

2019 The find of flint axes from Klementowice (Nałęczów Plateau) – dilemmas witch cultural affiliation, Archeologia Polski LXIV, 157–203.

Libera J., Mączyński P., Polit B., Zakościelna A.

2019 Hoard of long flint blades from the Wodzisław Hummock, Sprawozdania Archeologiczne 71, 197–218.

Mączyński P.

2019 Remarks on using tools with truncated edges in the Lublin-Volhynian culture on the example of materials from site no. 7 in Las Stocki, Puławy County. Analecta Archaeologica Ressoviensia 14, 41–56.

Mączyński P.

2019  Rozdział 8. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych z osady w Kosinie 10 oraz pracowni narzędzi bifacjalnych w Kopcu 4 i 8. W: A. Zakościelna red. Kosin 10, Kopiec 4 i 8 – stanowiska osadniczo-pracowniane na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego. Lublin 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ars Libri, 423–444.

Mączyński P., Polit B.

2018 Depozyt wiórów makrolitycznych z krzemienia czekoladowego z miejscowości  Pełczyska, pow. pińczowski. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 33, 141–153.

Mączyński P.

2018    Uwagi o sposobach wykorzystywania wytworów krzemiennych o pradziejowej metryce na przykładzie materiałów ze stanowiska Puławy-Włostowice, (w:) B. Niezabitowska-Wiśniewska (ed.), Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny, Lublin, 342–357.

Mączyński P., Zakościelna A

2018    O pierwszych grobach kultur ceramik wstęgowych w Polsce – raz jeszcze. Inwentarze krzemienne grobów kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Grodzisko II w Złotej w świetle analizy traseologicznej, Wiadomości Archeologiczne LXVIII, 107–118.

Mączyński P., Polit B.

2017    Discovered Once Again. Interpretation of Flint Artefacts from Funerary Constructions of the Late Scythian Culture, Archäologisches Korrespondenzblatt 47/3, 383–396.

Mączyński P.

2017    Wykorzystanie krzemienia narzutowego przez społeczności późnomezolityczne na stanowisku Dobry Mały 7, pow. bialski Krzemień narzutowy w pradziejach, (w:) W. Borkowski, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Materiały z konferencji w Mądralinie w Otwocku, 18-20 października 2010, Warszawa, 221–235.

Mączyński P., Zakościelna A.

2017    Flint inventories of Lublin-Volhynian culture burials from sites 1A and 2A in Strzyżów, Hrubieszów district, in light of the archaeological and traseological analysis, Sprawozdania Archeologiczne 69, 327–352.

Mączyński P., Polit B.

2016    Wytwory krzemienne z cmentarzyska z późnej starożytności Nejzac na Krymie, Wiadomości Archeologiczne LXVII, 175–193.

Mączyński P., Polit B.

2016 Fire Striking Tools from the Neyzats and Druzhnoe Cemeteries Крым в сарматскуюэпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.), (w:) I. N. Khrapunov (red.), 20 лет исследований могильника Нейзац, Symferopol, 76–96.

Mączyński P.

2016 O rozpalaniu ognia w czasach najdawniejszych na przykładzie znaleziska z Barchaczowa, pow. zamojski, Przyczynki do poznania dziejów miejscowości Gminy Łabunie 3, 13–18.

Mączyński P.

2014 One of the flint tool production strategies based on erratic flint, exemplified by Mesolithic materials from the Dobryń Mały 7 site (central-eastern Poland), Journal of Lithic Studies 1(1),187–195.

Mączyński P.

2014    Stanowisko archeologiczne Ruda 6 – przyczynek do poznania najdawniejszych dziejów Janowa Lubelskiego. Janowskie Korzenie, Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej 22, 85–87.