Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Maciejewski

dr Marcin Maciejewski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.digitarcheo.pl
www.umcs-pl.academia.edu/MarcinMaciejewski
www.researchgate.net/profile/Marcin_Maciejewski8
https://www.facebook.com/maciejewskiarchaeologist-113581972015691/
Konsultacje

KONSULTACJE
w semestrze letnim 2022/2023


9.30-12.00Po kontakcie mailowym możliwość umówienia innego terminu zarówno on-line, jak i tradycyjnie.


 


Konsultacje stacjonarne i on-line:


 


gabinet 15 ("Stara Humanistyka" w tzw. łączniku) lub Laboratorium D2 (Ecotech Complex Głeboka 39)


konsultacje w formie on-line (Wirtualny Kampus)


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=170390


29.05 odołuję konsultacje i zajęcia (z powodu ważnych kwestii projektowych)

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 (Stara Humanistyka); pokój 15
20-031 Lublin

O sobie

Człowiek wielu profesji tak wyuczonych, jak i wykonywanych, a może również wielu talentów. Archeologiczne szlify zdobywał w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie i doktoranckie. Angażował się w wiele projektów, zarówno związanych z archeologią komercyjną, jak również akademicką. Jako grafik komputerowy współpracował między innymi z poznańskim, toruńskim i gdańskim uniwersytetem, Polską Akademią Nauk, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz poznańskimi fundacjami UAM i Patrimonium. Brodził w błocie albo wylewał siódme poty na wielu wykopach w Polsce, Irlandii i na Ukrainie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, fenomenu masowego deponowania dóbr i archeologii osadnictwa, połączeniem ich wszystkich jest opus magnum Metal-granica-rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej – książka wydana w 2016 roku z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Swoje zainteresowania rozwijał we Wrocławiu pracując jako adiunkt w Instytucie Archeologii. Owocem tego są projekty związane ze skarbami z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, takimi jak depozyty z Karmina (projekt Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina współfinansowany w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 03469/18) czy skarb z Lubnowych Wielkich (projekt realizowany we współpracy między Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum w Ostródzie i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku w ramach grantu konsorcjum E-RIHS.PL – Techniki wykonywania ornamentów na ozdobach z późnej epoki brązu na przykładzie zabytków ze skarbu z Lubnowych Wielkich). Prowadził również badania nad chronologią ozdób w stylistyce stanomińskiej (projekt Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza),  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Miniatura 1).

Jest jednym z inicjatorów Zespołu Badań nad Zjawiskiem Masowego Deponowania Dóbr oraz współorganizatorem wrocławskiej konferencji Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych.

Obecnie swoje zainteresowania naukowe rozwija w Lublinie. Mówi o sobie, że jest badaczem kultury specjalizującym się w prahistorii. Na równi fascynują go pradzieje, zagadnienia związane ze sposobami budowania, postrzegania i opisywania przestrzeni, co kody popkultury, metody tworzenia przekazu w archaicznych i współczesnych społeczeństwach czy świat gier komputerowych. Uwielbia wcielać się w postacie w wirtualnych światach i pochłaniać seriale całymi sezonami.

 

ORCID 0000-0002-5032-9950


Działalność naukowa

Projekty

Biografie skarbów. Wieloaspektowa analiza zespołów przedmiotów metalowych związanych z monumentalnymi konstrukcjami. Studium przypadków z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w ramach programu OPUS 21 (NCN 2021/41/B/HS3/00038)

Kierownik Projektu

 

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cały projekt 129 496 338,73 PLN; w ramach UMCS: 3 613 502,91 PLN)

Koordynator w ramach Instytutu Archeologii UMCS

Kierownik Projektu w ramach UMCS (styczeń-czerwiec 2021)

 

Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza) w ramach programu Miniatura 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN 2017/01/X/HS3/00025)

Kierownik Projektu

 

Techniki wykonywania ornamentów na ozdobach z późnej epoki brązu na przykładzie zabytków ze skarbu z Lubnowych Wielkich w ramach współpracy z konsorcjum E-RIHS.PL

Kierownik Projektu

 

Organizacja produkcji metalurgicznej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie ziem polskich w ramach programu Preludium 14:, kierowany przez mgr. Kamila Nowaka (NCN 2017/27/N/HS3/01097)

Wykonawca - przygotowanie bazy danych w standardach GIS

 

Technologia produkcji odlewniczej oraz pochodzenie surowca metalicznego w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Charakterystyka wybranych regionów metalurgicznych na terenie Polski w ramach programu Sonatina 5; kierowany przez dr. Kamila Nowaka (NCN 2021/40/C/HS3/00097)

Wykonawca – analizy osadniczo-krajobrazowe wybranych regionów metalurgicznych na terenie Polski

 

Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKiDN kierowany przez prof. UWr dr hab. Justynę Baron (MKiDN 03469/18)

Wykonawca - współautor opracowania

 

Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKiDN kierowany przez dr. Tomasza Stolarczyka (MKiDN 03686/19)

Wykonawca - współautor opracowania

 

Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS kierowany przez dr. Piotra Kotowicza (MKDNiS 05579/21)

Wykonawca - współautor opracowania

 

Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy w ramach programu Cyfrowa Polska Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kierowany przez prof. dr hab. Roberta Olkiewicza

Wykonawca - redakcja metadanych i opisów

 

Digitalizacja i wizualizacja danych archeologicznych w ramach projektów:

  • KBN 1177H03200630 kierowany przez prof. UG dr hab. Henryka Machajewskiego
  • KBN 2H01H04825 kierowany przez prof. UG dr hab. Henryka Machajewskiego
  • MNiSW N10901431/0900 kierowany przez prof. dr hab. Aleksandra Kośko
  • NCN nr 211/01/M/HS3/02142 kierowany przez prof. dr hab. Aleksandra Kośko
  • KBN/NCN nr N N109 054039 kierowany przez prof. UAM dr hab. Przemysława Makarowicza
  • NCN nr UMO-2012/07/B/HS3/01917 kierowany przez dr. Marcina Ignaczaka

 

Publikacje, redakcje i maszynopisy

Prace własne i współautorstwa:

Baron J., Maciejewski M., Jarysz R., Kuźbik R., Łaciak D., Łucejko J.J., Mackiewicz M., Miazga B., Nowak K., Sych D.

2019 Phenomenon of repetition. Deposits from Karmin = Karmin Fenomen powtarzalności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.

Baron J., Jarysz R., Łaciak D., Łucejko J.J., Maciejewski M.

2019 Nice bronzes in ugly pots. On the containers of the Bronze Age metal deposits from Karmin in SW Poland, (w:) red. M.S. Przybyła, K. Dzięgielewski, Chasing Bronze Age Rainbows. Studies on Hoards and Related Phenomena in Prehistoric Europe in Honour of Wojciech Blajer, Instytut Archeologii UJ, Profil-Archeo: Kraków, 491-498.

Baron J., Maciejewski M., Miazga B., Nowak K., Sych D.

2020 More Bronze Age, less bronze: copper axes in the late Bronze Age hoard from Karmin in SW Poland, Antiquty 2020 (doi:10.15184/aqy.2020.139), 1-8.

Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.

2004 Wyniki badań na cmentarzysku kultury jastorfskiej w Rosku, gmina Wieleń, woj. wielkopolski, (w:) red. H. Machajewski, Kultura jastorfska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, SNAP: Poznań, 267-271.

2006 Ratownictwo archeologiczne na ziemi Wieleńskiej, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 3, 97-108.

Machajewski H., Maciejewski M.

2006 Skarb ludności kultury łużyckiej z Roska nad Notecią, (w:) red. H. Machajewski, J. Rola, Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, SNAP: Poznań, 127-146.

Maciejewski M.

2004 Wykorzystanie solanek przez społeczności kultury łużyckiej, Menhir 3, 45-49.

2006 Rosko, stan. 4, gm. Wieleń. Z badań nad osadnictwem kultury łużyckiej, (w:) red. H. Machajewski, J. Rola, Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, SNAP: Poznań, 201-216.

2008 Z badań nad osadnictwem społeczności wiązanych z kulturą łużycką w północnej Wielkopolsce, Fontes Archaeologici Posnamenenses 44, 5-16.

2012 Wspólnota komunikatywna oraz wspólnota interpretacyjna – możliwości wykorzystania dla wyjaśniania w archeologii, (w:) red. I. Grzelczak-Miłoś, M. Praczyk, K. Wiśniewski, Przez źródło do przeszłości. Materiały z II Sesji naukowej doktorantów Wydziału Historycznego UAM. Poznań 12-15 kwietnia 2008, Wydział Historyczny UAM: Poznań, 203-219.

2015 The perspective of physical space in a study of hoards from the late Bronze Age and the early Iron Age. Sprawozdania Archeologiczne 67, 67-76.

2016 Metal — granica — rytuał. Badania nad depozytami przedmiotów metalowych w kontekście sieci osadniczej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje: Poznań (publikacja książki dofinansowana przez MNiSW).

2016 Metal – Border – Ritual. Hoards in Late Bronze Age and Early Iron Age Landscape, (w:) red. P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka, Cracow Landscape Monographs 2. Landscape as Impulsion for Culture : Research, Perception & Protection. Landscape in the Past & Forgotten Landscapes, Institute of Archaeology Jagiellonian University in Kraków and Institute of Landscape Architecture Crocow University of Technology: Kraków, 263-275.

2017 Dar otwierający zaświaty, Archeologia Żywa 2(64), 8-12.

2017 The symbolism of hoards deposition places in the landscape of the late Bronze Age and the early Iron Age in the zone of the South Baltic Coastland and Lake Districts, Sprawozdania Archeologiczne 69, 113-132.

2017 (rec.) Richard Bradley: A Geography of Offerings. Deposits of Valuables in the Landscapes of Ancient Europe, Oxbow Insights in Archaeology, Oxbow Books, Oxford-Philadelphia, 2017, ISBN: 978-1-78570-477-2, 222 s., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 59, 181-186.

2017 Miejsca zatapiania metali jako element krajobrazu kulturowego. Badania nad osadnictwem późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza nad dolnym biegiem Samicy Kierskiej, Fontes Archaeologici Posnamenenses  53, 105-119.

2018 Perspektywy badań nad skarbami z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60(1), 279-313.

2018 Dynamika kulturowa wczesnych faz epoki brązu w strefie nadnoteckiej. Stanowisko Rosko 4 w perspektywie regionalnej, Fontes Archaeologici Posnanienses 54 57-74.

2019 Settlement and social transformations and the disappearance of custom of hoards deposition in the early Iron Age in north-west Poland, (w:) red. Bockisch-Bräuer C., Mühldorfer B., Schönfelder M., Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa. Early Iron Age in Central Europe Internationale Tagung vom 20.-22. Juli 2017 in Nürnberg, Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e. V. Abteilung für Vorgeschichte: Nürnberg, 259-272.

2019 Północnopontyjski trop nad Notecią we wczesnej epoce żelaza, (w:) red. Szmyt M., Chachlikowski P., Czebreszuk J., Ignaczak M., Makarowicz P., Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii, Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej: Poznań, 349-355.

2019 O skarbach w mitach, kulturze popularnej i archeologii, Archeologia Żywa 3 (73), 4-9.

2019 The Rosko Hoard – a Roadsign? Research and its Perspectives: Mass Depostion Of Metal Objects, Late Bronze And Early Iron Ages In Poland, Praehistorische Zeitschrift 94 (1), 233–251.

2019 Brązy stanomińskie i chronologia wczesnej epoki żelaza. Próba uchwycenia nowej perspektywy, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 61, 7-83.

2019 In the Midst of Godelier, Facebook and Bloody Forays – Several Comments an Metal and its Availability in The Bronze and Early Iron Ages, (w:) red. M.S. Przybyła, K. Dzięgielewski, Chasing Bronze Age Rainbows. Studies on Hoards and Related Phenomena in Prehistoric Europe in Honour of Wojciech Blajer, Instytut Archeologii UJ, Profil-Archeo: Kraków, 141-155.

2020 Pradoliny i skarby. Krajobrazy naturalne i praktyki kulturowe oraz ich zadziwiająca zbieżność w różnych regionach Polski, (w:) red. A. Kasprzak, A. Kuczkowski, M. Krzepkowski, Archaeologia. Pomoranica. Musealia. Studia z okazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka, Muzeum w Koszalinie: Koszalin, 85-106

Maciejewski M., Baron J., Jarysz R., Kuźbik R., Łaciak D., Miazga B., Nowak K., Sych D.

2018 Fenomen powtarzalności. Badania skarbów z Karmina, Archeologia Żywa 3(69), 50-54.

Maciejewski M., Niedźwiecki R.

2007 Szpile brązowe z Roska, pow. czarnkowsko-trzcianecki, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne8, 23-31.

Maciejewski M., Nowak K.

2022 Hoards, metallurgy and points. Proposal of an analytical tool for describing hoards with components related to metalworking, (w:) red. D. Hofman, F. Nikulka, R. Schumann The Baltic in the Bronze Age. Regional patterns, interactions and boundaries, Sidestone Press: Leiden, 123-144.

Stolarczyk T., Paruzel P., Łaciak D., Baron J., Hałuszko A., Jarysz R., Kuźbik R., Łucejko J.J., Maciejewski M., Nowak K.

2020 Czernikowice cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Muzeum Miedzi w Legnicy: Legnica.

Sych D., Nowak K., Maciejewski M., Miazga B., Baron J.

2020 Influence of conservation of copper and bronze artifacts on traces of production and use-wear, Archaeological and Anthropological Sciences 12, numer artykułu 141 (https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-020-01115-0).

 

Redakcje (współredakcje):

red. gościnni Baron J., Maciejewski M.

2018 Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60(1) (tom podsumowujący konferencję: Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych, Wrocław 20-22 września 2017).

red. Łaciak D., Maciejewski M., Nowak K.

2017 Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych. Księga abstraktów z konferencji, która odbyła się w dniach 20-22 września 2017 roku we Wrocławiu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.

red. Maciejewski M.

2006 Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku Poznań-Wilda nr 59 (A2 – AUT 163) (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).

2006 Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku Poznań-Wilda nr 62 (A2 – AUT 164) (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).

red. Pietrzak R., Ignaczak M., Maciejewski M.

2006 Osadnictwo wielokulturowe na stanowisku 25 w Ruszkowie I, gm. Kościelec, woj. wielkopolskie, A2 – AUT 420 (maszynopis w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu).

 

Maszynopisy i inne:

Machajewski H., Maciejewski M., Niedźwiecki R.

2003 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Rosko 4 w latach 2002-2003 (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu).

2004 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Rosko 4 w latach 2004 (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu).

Machajewski H., Maciejewski M.

2010 Weryfikacja chronologiczna stanowisk archeologicznych oraz wytypowanie do wpisu do rejestru zabytków z obszarów „Archeologicznego Zdjęcia Polski” z terenu gminy Wieleń (42-19; 42-20; 42-21; 42-22; 43-19; 43-20; 43-21; 43-22) wyznaczenie skupisk stanowisk na mapach 1:25000 (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu).

2013 Weryfikacja chronologiczna stanowisk archeologicznych oraz wytypowanie do wpisu do rejestru zabytków z obszarów „Archeologicznego Zdjęcia Polski” z terenu gminy Czarnków, Trzcianka, Ujście (42-23; 42-24; 41-24; 40-24; 39-24; 38-24; 39-25; 39-26; 38-25; 38-26) wyznaczenie skupisk stanowisk na mapach 1:25000 (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu).

Maciejewski M.

2012a Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15 kV w Poznaniu na ulicy Przemyskiej (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu).

2012b Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w związku z podłączeniem energii elektrycznej do kompleksu działek w miejscowości Sulęcinek, gmina Krzykosy, powiat Środa Wielkopolska, województwo wielkopolskie w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska 9 (AZP 58-31/38) (dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu).

Strony internetowe:

2003 http://www.rosko.prv.pl/ (współautor) – popularno-naukowa strona internetowa.

2014 http://digitarcheo.pl/METAL-GRANICA-RYTUAL/index.html (autor) – popularno-naukowa strona internetowa.

Sekretarz tomu:

2008 Poznań-Nowe Miasto. Źródła archeologiczne do studiów nad pradziejami i wczesnym średniowieczem dorzecza Środkowej Warty, red. H. Machajewski, R. Pietrzak.

 

Udział i kierowanie archeologicznymi badaniami terenowymi w Polsce

1.08-26.08.2022 Kaliszany, gm. Wągrowiec;

badania nasypu w ramach, którego zdeponowano skarb przedmiotów metalowych; badania kierowane przez dr. Marcina Maciejewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

16.11.2017 okolice miejscowości Stołężyn;

prospekcja archeologiczna w celu zlokalizowania miejsca złożenia skarbu przedmiotów metalowych; badania kierowane przez dr. Marcina Maciejewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

14.01-31.12.2013 Środa Wielkopolska, gm. loco;

nadzór archeologiczny przy przebudowie linii elektrycznej (przy ul. Cechowej, Piłsudskiego, Paderewskiego, Kozierowskiego, Staszica, Wawrzyniaka i Berlinga); badania kierowane przez mgr. Marcina Maciejewskiego na zlecenie Firmy „Archeolog”;

10.09-30.12.2012 Kórnik, gm. loco;

nadzór archeologiczny przy przebudowie linii elektrycznej (przy ul. Zamkowej); badania kierowane przez mgr. Marcina Maciejewskiego na zlecenie Firmy „Archeolog”;

1-31.08.2012 Sulęcinek, stan. 9, gm. Krzykosy;

nadzór archeologiczny przy przebudowie linii elektrycznej; badania kierowane przez mgr. Marcina Maciejewskiego na zlecenie Firmy „Archeolog”;

12.06-30.09.2012 Kórnik, gm. loco;

nadzór archeologiczny przy przebudowie linii elektrycznej (przy ul. Armii Krajowej); badania kierowane przez mgr. Marcina Maciejewskiego na zlecenie Firmy „Archeolog”;

2.08-26.11.2010 Środa Wielkopolska, Rynek, gm. loco;

nadzór archeologiczny – średniowieczne i nowożytne miasto; badania kierowane przez dr. Henryka Machajewskiego z Firmy „Archeolog”;

4-15.09.2006 Wieleń, stan. 1a, gm. loco;

badania stacjonarne – średniowieczne i nowożytne miasto; badania kierowane przez dr. Henryka Machajewskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

1-15.09.2005 Szczepidło, stan. 18, gm. Krzymów;

badania stacjonarne – osada ze starszej epoki brązu (kultura trzciniecka i mogiłowa); badania kierowane przez dr. Przemysława Makarowicza z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

6.09-22.10.2004 Lubrza, stan. 12, gm. loco;

badania ratownicze – stanowisko wielofazowe; badania kierowane przez mgr. Ryszard Pietrzak z Fundacji Patrimonium w Poznaniu;

5-30.07.2004 stacjonarne badania wykopaliskowe Ekspedycji Nadnoteckiej UAM:

Rosko, stan. 4, gm. Wieleń – stanowisko wielofazowe;

Rosko, stan. 5, gm. Wieleń – stanowisko wielofazowe;

badania kierowane przez dr. Henryka Machajewskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

1-25.07.2003 stacjonarne badania wykopaliskowe Ekspedycji Nadnoteckiej UAM:

Rosko, stan. 4, gm. Wieleń – stanowisko wielofazowe;

badania kierowane przez dr. Henryka Machajewskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

1-31.10.2002, 1.10-28.11.2003 Poznań, ul. Masztalarska, gm. loco;

badania ratownicze – średniowieczne mury miejskie; badania kierowane przez mgr. Piotra Pawlak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu;

1-26.07.2002 stacjonarne badania wykopaliskowe i sondażowe Ekspedycji Nadnoteckiej UAM:

Rosko, stan. 47, gm. Wieleń – depozyt przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu (kultura łużycka);

Rosko, stan. 7, gm. Wieleń – cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego (kultura jastorfska);

Wrzeszczyna, stan. 1a, gm. Wieleń – cmentarzysko z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka);

Rosko, stan. 4, gm. Wieleń – stanowisko wielofazowe;

badania kierowane przez dr. Henryka Machajewskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

1.04-30.05.2002 badania ratownicze na trasie planowanego petrociągu Żółwiniec-Wielowieś:

stanowiska archeologiczne w miejscowościach Wielowieś, Bąbolin i Ostrowo, gm. Gniewkowo – stanowiska o różnej chronologii i funkcji; badania kierowane przez mgr Adriannę Romańską z Fundacji UAM w Poznaniu;

1.10-30.11.2001 Olsze, stan. 2, gm. Skórcz;

badania ratownicze – stanowisko wielofazowe; badania kierowane przez mgr Adriannę Romańską z Fundacji UAM w Poznaniu;

9-27.07.2001 stacjonarne badania wykopaliskowe Ekspedycji Nadnoteckiej UAM:

Biała stan. 1, gm. Trzcianka – wielofazowe cmentarzysko płaskie i kurhanowe z okresu halsztackiego i przedrzymskiego (kultury łużycka, pomorska, jastorfska i wielbarska);

Rosko, stan. 47, gm. Wieleń – depozyt przedmiotów metalowych z późnej epoki brązu (kultura łużycka);

badania kierowane przez dr. Henryka Machajewskiego z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

1.06-18.06.1999, 1-30.04.2002 Inowrocław, stan. 100, gm. loco;

badania ratownicze – osada z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska);

badania kierowane przez dr. Józefa Bednarczyka z Fundacji UAM w Poznaniu.

 

Udział w archeologicznych badaniach terenowych za granicą

1-26.08.2014 Prydnistryanske, rej. Jampol;

badania stacjonarne – eneolityczna grupa kurhanowa; badania kierowane przez prof. Victora Kločko w ramach międzynarodowej ekspedycji archeologicznej Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

25.06.2007-28.09.2007 badania ratownicze na trasie planowanej autostrad M8 i M7, hrabstwo Tipperary, Republika Irlandii:

Two Mile Boris, stan. 1 – stanowisko wielofazowe (M8);

Rockforest – stanowisko gospodarcze z epoki brązu (M7);

Camlin stan. 1 – owalne założenie obronne (M7);

Camlin stan. 2, 3 – stanowisko gospodarcze z epoki brązu (M7);

badania kierowane przez Micka Drumma i Colma Hardego z firmy Valerie J. Keeley Ltd.;

23.10.2006-27.04.2007 badania ratownicze na trasie planowanej autostrady M3, hrabstwo Meath, Republika Irlandii:

Boolies, stan. 1, 2, Chapelbride, stan. 1, 2, 3, 4, 5, Drumbaragh, stan. 1, 2, 3 – zespół stanowisk osadniczych z epoki brązu;

Lismullin, stan. 1 – stanowisko wielofazowe m.in. miejsce kultu tzw. henge (obecnie Zabytek Narodowy Republiki Irlandii);

Colierstown, stan. 1 – wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe;

Ross, stan. 2 – stanowisko wielofazowe;

badania kierowane przez Iana Russella, Edwarda Danahera, Dereka Gallaghera, Roba O'Hare z firmy Archaeological Consultancy Services Ltd.