Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. szt. Robert Kuśmirowski

O sobie

Performer, autor instalacji, obiektów, fotografii, rysunków. Urodzony w 1973 roku w Łodzi.

Robert Kuśmirowski w latach 1998-2003 studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni Rzeźby Monumentalnej prof. Sławomira Andrzeja Mieleszki. W roku akademickim 2002-2003 przebywał na stypendium w Pracowni Metalu i Modelowania na Uniwersytecie Rennes 2 oraz Beaux-Arts Rennes. Związany z Fundacją Galerii Foksal w Warszawie, Johnen Galerie w Berlinie, Guido Costa Projects w Turynie. Laureat Paszportów "Polityki" i Dorocznej Nagrody MKiDN w dziedzinie Sztuk Wizualnych za 2011r oraz wielu innych nagród. Mieszka i pracuje w Lublinie. Od 2007 roku zatrudniony na macierzystej uczelni Instytutu Sztuki Pięknych WA UMCS w Lublinie, Zakład Intermiediów oraz Sammer Academy in Salzburg (2013-2014).

Większość jego prac oparta jest na rekonstrukcji i kopiowaniu starych przedmiotów, dokumentów, fotografii, a raczej tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji. Zazwyczaj nie mają one swego określonego pierwowzoru, a jedynie przywołują kulturę materialną pewnej epoki. Zawsze jednak cechuje je obsesyjna dokładność i skrupulatność. W większych instalacjach ujawnia się też kolekcjonerskie zamiłowanie artysty - nagromadzone przedmioty tworzą wówczas trudne do ogarnięcia zbiory, określone przez Joannę Mytkowską jako "barok nadmiaru i entropia detali". W ten sposób Kuśmirowski odwołuje się do pamięci, historii i nostalgii, jaka towarzyszy kulturze wizualnej z odległej i nieco bliższej przeszłości powoli znikającej pod kolejnymi warstwami. Dzięki temu w jego pracach ujawnia się też wątek wanitatywny - odtwarzanie minionej kultury materialnej staje się sposobem podejmowania tematu krótkotrwałości, przemijalności i śmierci. Podobny charakter mają też jego akcje i działania performerskie, czasami uzupełniane komponowaną przez niego muzyką.

[ENG]

Performer, author of installations, objects, photographs and drawings. Born in 1973 in Łódź.

Critics and interpreters usually call Robert Kuśmirowski 'the genius of fake', an 'ingenious imitator', and a 'counterfeiter and manipulator of reality'. For the most part, his works are based on the reconstructing or copying of old objects, documents, photographs, or rather on the creation of delusively similar imitations. Often, they do not have a specific prototype, but only evoke the material culture of a certain time. However, their characteristic feature is watch-maker's precision and meticulousness. In the larger installations, the artist's passion of collecting becomes apparent - objects accumulated form hardly apprehensible collections, defined by Joanna Mytkowska as "baroque of excess and entropy of detail." That is how Kuśmirowski returns to the issues of memory, history, and nostalgia that accompany the visual culture of the far and recent past, slowly disappearing under its new layers. This strategy accounts for the recurring vanitas theme in his oeuvre - the reconstructing of a past material culture becomes a means of picking up on issues of transiency, vanishing, and death. His performances, sometimes accompanied by music composed by the artist, are of a similar character.

He studied in the artistic department of the Institute of Fine Arts at the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin 1998-2003, where he graduated with a diploma in the sculpture studio of prof. Sławomir Andrzej Mieleszka. In the academic year 2002-2003 he was granted a scholarship, and stayed in the Metal and Modelling Studio at the University Rennes 2, Beaux Arts Rennes. Performer, author of installations, objects, photographs, drawings. Nominated for the annual Passport award from Poland's Polityka weekly, and in 2003, won first place in Raster magazine's ranking of artists. He is associated with the Foksal Gallery Foundation in Warsaw. Lives and works in Lublin.


Działalność naukowa

Sztuki Wizualne, Elektroakustyka, Tonacje Solfeżowe