Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Kubejko

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Telefon
693747271
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek 14.45 - 15.45 p. 126 DSZ Kronos


piątek 14.45 - 15.45 p. 126 DSZ Kronos

O sobie

Zainteresowania:

1. Językoznawstwo kontrastywne (podobieństwa i różnice na płaszczyznie j. polskiego i niemieckiego w perspektywie komparatystycznej z uwzględnieniem specyfiki kulturowej danych języków):

- języki specjalistyczne z różnych obszarów komunikacji językowej

- idiomatyka

- spoty reklamowe

- intertekstualność

- tabu językowo-kulturowe

2. Dydaktyka i metodyka nauczania języka niemieckiego jako obcego

4. Tłumaczenia tekstów literackich z j. niemieckiego na polski i odwrotnie w ujęciu komparatystycznym:

- analiza i interpretacja różnorodnych strategii i technik tłumaczeniowych na płaszczyznie intratekstualnej (wewnątrztekstowej): leksyka, semantyka, składnia, rejestry stylistyczne

- porównanie komunikatywnej funkcjonalności tekstu docelowego względem tekstu wyjściowego

- analiza i interpretacja płaszczyzny transtekstualnej (intertekstualnej) tłumaczenia względem oryginału (odniesienia do innych tekstów explicite i implicite)

- analiza elementów ściśle powiązanych z kulturą języka wyjściowego oraz docelowego, tzw. realiów


Działalność naukowa

2010r   praca doktorska pt. „Die Erscheinung der politischen Ideologisierung in den ost- und westdeutschen Übersetzungen ausgewählter Werke der  polnischen Literatur zwischen 1945 und 1990“/„Zjawisko ideologizacji politycznej we wschodnio- i zachodnioniemieckich  przekładach wybranych utworów literatury polskiej w latach 1945-1990” 

 

Spis publikacji

 

•   "Skizze einer Evolution des Präsuppositionsbegriffes in den linguistischen Theorien", in: Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 21/1997, Lublin 1997

 

•   "Das Inferenzphänomen in kognitivistischen Auffassungen", in: Berdychowska, Z./Dębski, A./ Heinemann, M.: Im Blickpunkt: Textlinguistik und Pragmatik. Polnisch-Deutsche Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik, Kraków,  November 1999, Kraków 2001

 

●   „Was in Ost und West anders übersetzt wurde: Zur politisch-kulturellen Ideologisierung polnischer Literatur in Deutschland”, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 8, Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur, Łódz 2012

 

●   „Zur deutschsprachigen Übersetzung polnischer Literatur in Ost und West vor dem politisch-ideologischen Hintergrund am Beispiel von Kolumbowie Rocznik 20 Roman Bratnys”, w:  Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik/In the field of contrastive and applied linguistics, Rzeszów 2013

 

•   "Wenn Damaskus nicht wäre/Gdyby nie było Damaszku" (tomik poezji), Lublin 2015. Opiekun merytoryczny projektu tłumaczeniowego, autor wstępu oraz tłumaczenia Słowa od Autora