Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Krzyżanowski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
815375190
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

urlop wypoczynkowy:


             23.07.2020 r. – 4.09.2020 r.


 


Adres:


pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A,  p. 208

O sobie

Problematyka badań:

 • dynamika przemian fleksji współczesnej polszczyzny
 • obraz normy fleksyjnej współczesnej polszczyzny potocznej
 • słownictwo wartościujące współczesnej polszczyzny potocznej (słowotwórstwo, semantyka)
 • język wartości w reklamie
 • manipulacja w języku

Najważniejsze publikacje:

   Monografie:

 1. Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych. Lublin: Wyd. UMCS 2013, 178 s. 
 2. Temat fleksyjny w odmianie polskich rzeczowników. Lublin: Wyd. UMCS 1992, 132 s. 
 3. (red.) Annales UMCS Sect. FF. Vol. XXXVI, 1: 2018: La Linguistique Contrastive : Methodologies,Applications et Perspectives / Contrastive Linguistics: Methodologies, Applications and Perspectives, (współredakcja z: A. Krzyżanowską, K. Sadowską-Dobrowolską, D. Willems) 
 4. (red.) Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe. Lublin: Wyd. UMCS 2017, s. 997. (współredakcja z: D. Filar)
 5. (red.) Manipulacja w języku. Lublin: Wyd. UMCS 2004, (współredakcja z: P. Nowakiem)
 6. (red.) Przeszłość w językowym obrazie świata. Lublin: Wyd. UMCS 1999, (współredakcja z : A. Pajdzińską)

   Artykuły:

 1. Kilka uwag o neutralizacji w morfologii. Annales UMCS Sect. FF. Vol. VI, 10: 1988 s. 111-117, rez, sum.
 2. Rola zmian analogicznych w procesach rozwojowych fleksji (na przykładzie wyrównań analogicznych tematów deklinacyjnych rzeczowników). Annales UMCS Sect. FF. Vol. I, 8: 1983 s. 109-122, rés
 3. O gramatycznej i pragmatycznej wartości wołacza. W: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej (Toruń 21-23 X 1993). Pod red. Macieja Grochowskiego. Toruń: Wydaw. UMK 1995 s. 181-185.
 4. Profilowanie a struktura formy fleksyjnej w języku polskim. W: Profilowanie w języku i w tekście. Pod red. Jerzego Bartmińskiego i Ryszarda Tokarskiego. Lublin: Wydaw. UMCS 1998 s. 133-139, sum.
 5. Kategoria liczby jako wykładnik odrębności leksykalnej. Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. seria VII Warszawa 1988 s. 231-236.
 6. Czy nieodmienność rzeczowników może być w polszczyźnie wykładnikiem kategorialnym? W: W zwierciadle języka i kultury. Pod red. Jana Adamowskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej. Lublin: Wydaw. UMCS 1999 s. 289-294, sum.
 7. Funkcjonowanie rzeczowników defektywnych w wypowiedzeniu. Biuletyn PTJ. LVIII: 2002 s. 149-156, sum.
 8. Fleksja. W: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski. Red. naukowy Stanisław Gajda. Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej 2001 s. 76-87.
 9. Zmiany we fleksji powojennej polszczyzny. Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. XLIV: 1998/1999 z. 5 s. 11-18.
 10. Fleksja rzeczownika jako środek wyrażania wartości w języku polskim. W: Wartościowanie w języku i tekście, na materiale polskim i niemieckim. Pod red. G. Falkenberga, N. Friesa i J. Puzyniny. Warszawa: Wydaw. UW 1992 s. 279-284, Zfsg.
 11. Manipulacja w języku. Manipulacja w tekście. W: Manipulacja w języku. Pod red. Piotra Krzyżanowskiego i Pawła Nowaka. Lublin: Wydaw. UMCS 2004 s. 277-282, sum.
 12. O rodzajach definicji i definiowaniu w lingwistyce. W: O definicjach i definiowaniu. Red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski. Lublin: Wydaw. UMCS 1993 s. 387-400, sum.
 13. Functions of nominal vocative forms in Polish and French. Neophilologica. vol. 30: 2018 s. 160-168.
 14. Rodzaj gramatyczny nazwy osobowej a siła deprecjonowania  osoby (za pomocą tej nazwy). W: Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem. Pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca. Chełm: PWSZ w Chełmie, ChTN 2012 s. 66-76, sum.
 15. Zmiany we fleksji współczesnej polszczyzny. W: 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska - procesy - tendencje. Pod red. A. Dunin-Dudkowskiej i A. Małyski. Lublin: Wydaw. UMCS 2013 s. 239-249.
 16. Przypisywanie wartości gramatycznej kategorii rodzaju polskim rzeczownikom nieodmiennym. W: Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe. Pod red. D. Filar i P. Krzyżanowskiego. Lublin: Wydaw. UMCS 2017 s. 423-435.

Ogłoszenia

Dydaktyka (rok akademicki 2019/2020):

 • wykład: Kierunki współczesnych badań językoznawczych (I rok filologii romańskiej, studia II stopnia)
 • konwersatorium: Metodologia badań językoznawczych (III rok filologii romańskiej)
 • konwersatorium: Kompetencje dyskursywne w interakcjach społecznych (I rok lingwistyki stosowanej, studia II stopnia)
 • wykład: Komunikacja językowa (I rok e-edytorstwa i technik redakcyjnych)
 • wykład: Wiedza o komunikacji językowej (III rok filologii polskiej)
 • wykład i konwersatorium: Komunikacja medialna (III rok filologii polskiej, specj. redaktorsko-medialna)
 • przedmiot fakultatywny: Poznawcze i komunikacyjne aspekty języka (I rok e-edytorstwa i technik redakcyjnych)
 • konwersatorium: Kultura języka polskiego (I rok lingwistyki stosowanej, studia I stopnia)
 • wykład: Współczesne formy komunikacji językowej (II rok filologii polskiej, studia II stopnia)
 • seminarium licencjackie (III rok filologii polskiej)
 • seminarium doktoranckie (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)