Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Renata Krukowska

dr Renata Krukowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Telefon
+48 81 537 68 52
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023:
– wtorek 9.00-10.00
– czwartek  9.00-10.00
pok. 9B

– możliwość kontaktu przez e-mail lub teams


Prowadzone zajęcia
Kierunek turystyka i rekreacja

  – Podstawy turystyki i rekreacji
  – Regiony turystyczne świata
  – Zagospodarowanie turystyczne
     i rekreacyjne
  – Gospodarka turystyczna
  – Międzynarodowa współpraca
     w turystyce i rekreacji
  – Targi turystyczne
  – Ćwiczenia terenowe
  – Praktyki zawodowe
  – Seminarium dyplomowe
Kierunek tourism management
  – Basics of tourism
  – Tourist events
  – Event management
  – Tourist product – analysis and projects
  – Bachelor thesis – seminar

W latach 2009-2021 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji "Globtroter"


 

Adres

pok. 9B; al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze:
  – geografia turyzmu,
  – przemiany funkcjonalne obszarów turystycznych,
  – przekształcenia krajobrazu zachodzące pod wpływem rozwoju turystyki,
  – przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania turystyki
     na Lubelszczyźnie.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 1. Piotrowski K., KRUKOWSKA R., 2021. Time budget of inhabitants of large cities in Poland during the Covid-19 pandemic. Polish Journal of Sport and Tourism, 28(4), 32-39. DOI: 10.2478/pjst-2021-0024
 2. Zajadacz A., KRUKOWSKA R., Durydiwka M. 2021: Staff Teaching Mobility of Selected Polish Universities on the Example of Erasmus Plus Programme. [in:] J.P. Cerdeira Bento, F. Martínez-Roget, E.T. Pereira, X.A. Rodríguez (Eds.), Academic Tourism Perspectives on International Mobility in Europe. Tourism, Hospitality & Event Management, Springer Nature Switzerland
 3. KRUKOWSKA R., 2020: Turystyka i rekreacja na Polesiu Lubelskim. [w:] D. Urban, R. Dobrowolski, J. Jeznach (red.) Polesie. Środowisko, Melioracje; Tom 3. Polesie Polskie. Wydawnictwo SGGW,
 4. KRUKOWSKA R., Krukowski M., 2020: Landscape changes related to the development of tourism – the example of the recreational area of Lake Białe and Lake Glinki. Polish Journal of Sport and Tourism, 27(3), 17–24. 932–960.
 5. KRUKOWSKA R., Haponiuk I.E. 2018: Bariery prawne w zarządzaniu marketingiem terytorialnym w miastach. Legal barriers in city’s tourism promotion management. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 535: 90–100.
 6. KRUKOWSKA R., Świeca A. 2018: Planning and implementation of urban marketing communications. The case of Lublin. Annales UMCS, sec. B, LXXIII: 145–154.
 7. KRUKOWSKA R., Świeca A. 2018: Tourism function as an element of regional competitiveness. Polish Journal of Sport and Tourism, 25: 32–43.
 8. KRUKOWSKA R., Świeca A. 2018:  Dynamics and directions of local changes in the tourist function in Lublin Voivodship in the years 2000–2015. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3/2018 (43): 81–94.
 9. KRUKOWSKA R. 2017: Nowe formy przestrzeni turystycznej w Chorwacji. Prace i Studia Geograficzne, 62, 2: 73–86.
 10. Świeca A., KRUKOWSKA R., Tucki A., Grabowski T. 2016: Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowy. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(35): 123–134.
 11. KRUKOWSKA R., 2016: Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie – od krainy geograficznej do regionu turystycznego. [w:] Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne. Wyd. UMCS, Lublin: 113–132.
 12. Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Jóźwik M.J., KRUKOWSKA R., Skowronek E., Tucki A. 2014: Selected aspects of the tourist space of The Lublin Region (case study), Turyzm, 24/1: 83–90.
 13. Świeca A., KRUKOWSKA R., Tucki A. 2014: Tourist potential of the Łęczna–Włodawa Lakeland and its application in the context of the functioning of the Polesie National Park. Polish Journal of Sport and Tourism, 21/4: 200–217.
 14. KRUKOWSKA R., Skowronek E., Tucki A., 2013: Działania innowacyjne branży turystycznej województwa lubelskiego w zakresie rozwoju oferty turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 303, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław: 166–173.
 15. KRUKOWSKA R., Krukowski M., 2012: Spatial differentiation of tourist infrastructure in the riparian zone of the Białe Lake (Middle-East Poland), Polish Journal of Natural Sciences, 28, 1:  81–89.
 16. KRUKOWSKA R., Świeca A., 2012: Tourism and recreation in the Łęczyńsko–Włodawskie Lake District (Middle–East Poland) survey results. Polish Journal of Natural Sciences, 27(4): 393–405.
 17. Świeca A., KRUKOWSKA R., Tucki A., Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Kociuba W., Jóźwik M., 2012: Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study, Annales UMCS, sec. B, LXVII, 1: 219–244.
 18. Świeca A., KRUKOWSKA R., van Hoof S., 2012: Polen: Op vakantie in het voormalige arbeidersparadijs. Geografie (Holand), 21, 6: 50–53.
 19. KRUKOWSKA R., 2011: Przestrzeń turystyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego [W:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., (red.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 217–278.
 20. KRUKOWSKA R., Skowronek E., Krukowski M., 2010: Wpływ użytkowania rekreacyjnego na przemiany krajobrazu gminy Włodawa w latach 1980–2005. Problemy Ekologii Krajobrazu PAEK, t. 27, PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PAEK, Warszawa–Biała Podlaska: 217–225,
 21. KRUKOWSKA R., 2010: Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie – funkcja turystyczna regionu. Folia Touristica, 21: AWF, Kraków: 165–184.
 22. KRUKOWSKA R., Krukowski M., 2009: Ocena atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego. Annales UMCS, sec. B, vol. LXIV, z. 1. Wyd. UMCS, Lublin: 77–96. ISSN 0137–1983.
 23. KRUKOWSKA R., Świeca A., 2008: The development of second homes as a form of using recreational areas for tourist purposes as exemplified by the Łęczna–Włodawa Lake District. [W:] Conditions of the foreign tourism development in Central nad Eastern Europe. Tourism in geographical environment, 10. Wrocław: 175–184
 24. Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., KRUKOWSKA R., 2008: Przestrzeń turystyczna Lublina w ocenie mieszkańców. [W:] Dziekanowska M., Styk J., (red.), Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Wyd. Perfekta info, Lublin: 211–230.
 25. KRUKOWSKA R., 2007: Użytkowanie turystyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego [W:] Kurek W., Faracik R. (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 77–84.
 26. KRUKOWSKA R., Świeca A., 2006: The role of the Zamoyski Entailed Estate in creation the functions and cultural landscape of Zwierzyniec. [W:] Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (ed.) – Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Kartpol s.c., Lublin: 130–138.
 27. Skowronek E., KRUKOWSKA R., Świeca A., Tucki A., 2005: The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages. Landscape and Urban Planning, 70: 45–56.
 28. KRUKOWSKA R., 2004: Krasnobród – uzdrowisko i miejscowość wypoczynkowa. [w:] Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. Wyd. UMCS, Lublin: 159–163.
 29. Sirko M., Zielonka (KRUKOWSKA) R., 1999: 30 lat „Polskiego Przeglądu Kartograficznego” w tabelach i wykresach. Polski Przegląd Kartograficzny, 31, 4: 223–233.

Redakcja naukowa monografii:

 1. KRUKOWSKA R. (red.), 2015: Turystyka i rekreacji stylem życia współczesnego społeczeństwa. Kartpol s.c., Lublin: 123 s.
 2. KRUKOWSKA R. (red.), 2012: Turystyczne, rekreacyjne i geograficzne aspekty kształtowania przestrzeni. Kartpol s.c., Lublin: 100 s.

Udział w realizacji projektów:

Uniwersalność+” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych; od 2020 r.

„UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (grant nr 2/POKL/4.1.1/2010) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; 2010–2015.

„Na szlaku kariery. Przygotowanie do pracy w branży turystycznej”, projekt Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej POKL.06.01.01-06-054/10, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; 2011 rok.

 „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy”, projekt nr Z/2.06/II/2.6/21/06 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowane realizacji projektu Nr /2.06/II/2.6/21/06/U/10/06 z Samorządem Województwa Lubelskiego, 2007 rok.

Współpraca na rzecz promocji transgranicznego „Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza Kraśnik-Lwów”. realizowanego z Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA, Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej. Działanie 2.2 Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych; 2006 rok.

Udział w stażach:
Projekt  „Nauka <=> Biznes” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011 rok.

Projekt „Nauka dla gospodarki” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 2012 rok.

Inne aktywności:
– członek rady naukowej czasopisma Warsztaty z Geografii Turyzmu (Uniwersytet Łódzki)
– redaktor tematyczny w czasopiśmie Annales UMCS, sec. B
– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału PTG
– ekspert przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach
   „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020”
   w dziedzinach turystyki przyrodniczej i dziedzictwa naturalnego.