Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Rafał Krawczyk

dr Rafał Krawczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ZOOLOGII I OCHRONY PRZYRODY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek: 11.00 - 13.00

Adres

Akademicka 19 / p.171
20-033 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe

Fitogeografia, roślinność poligonów wojskowych, ekologia okresowych zbiorników w krajobrazie rolniczym, wpływ zaburzeń na bioróżnorodność, szata roślinna dolin rzecznych, inwazyjne gatunki roślin, fitosocjologia, ochrona przyrody.


Działalność naukowa

Publikacje

Sugier P., Sęczyk Ł., Sugier D., Krawczyk R., Wójcik M., Czarnecka J., Okoń S., Plak A. 2021. Chemical characteristics and antioxidant activity of Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng. at the southern border of the geographical range of the species in Europe. Molecules 26(24):7692.

Kącki Z., Łysko A., Dajdok Z., Kobierski P., Krawczyk R., Nowak A., Rosadziński S., Popiela AA. 2021. Formalized classification of ephemeral wetland vegetation (Isoëto-Nanojuncetea class) in Poland (Central Europe). PeerJ 9:e11703

Rapa A., Krawczyk R. 2020. Pulsatilla patens i P. pratensis (Ranunculaceae) na czynnych poligonach wojskowych w południowo-wschodniej Polsce – liczebność, struktura rozmieszczenia i ochrona. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 27(2): 509-526.

Krawczyk R., Zubel R., Komsta Ł.2019. Military training areas and vegetation – the effect of explosion craters on species diversity along a moisture gradient. Pol. J. Ecol. 67(3): 196-207.

Krawczyk R., Gąbka M. 2019. Egeria densa (Hydrocharitaceae) – nowy gatunek antropofita we florze Polski. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 26(1): 41-48.

Stebel A., Krawczyk R. 2019. Stanowisko mchu Microbryum davallianum na Wyżynie Lubelskiej. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 26(2): 425-427.

Ellis L. T., Agcagil E., Kırmacı M., Aleffi M., Bakalin V. A., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Stryjak-Bogacka M., Bojaca G. F. P., Fantacelle L. B., Araújo C. A. T., Maciel-Silva A. S., Bruno Silva J., Calleja J. A., Cano M. J., Castillo Diaz, J. Gabriel R., Dias dos Santos N., Enroth J., Erzberger P., Garilleti R., Hájek M., Hedenäs L., Heras P., Infante M., Kiebacher T., Koczur A., Krawczyk R., Kučera J., Lebouvier M., Lüth M., Mazimpaka V., Vigalondo B., Lara F., Nagy J., Németh Cs., Kovács A., Nobis M., Węgrzyn M., Wietrzyk P., Norhazrina N., Vanderpoorten A., Nowak A., Poponessi S., Gigante D., Venanzoni R., Plášek V., Rangel Germano S., Schäfer-Verwimp A., Sérgio C., Claro D., Garcia C. A., Shirzadian S., Akhoondi Darzikolaei S., Stebel A., Suleiman M., Yong K.-T., Virchenko V. M., Vončina G., Yoon Y.-J., Choi H.-G., Kim J. H. 2016. New national and regional bryophyte records, 49. Journal of Bryology 38: 327-347.

CwenerA., Michalczuk W., KrawczykR. 2016. Red list of vascular plants of Lublin Region. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. C., 71(1): 7-26.

Cwener A., Krawczyk R., Michalczuk W. 2016. Nowe stanowisko Caldesia parnassifolia (Alismataceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(1): 165-169.

KrawczykR., CwenerA., Michalczuk W., Zubel R. 2016.Ephemeral wetland communities of Isoëto-Nano-Juncetea classnew data from south-eastern Poland. Biodiv. Res. Conserv. 42: 41-54.

Krawczyk R., Lis Ł., Urbaniak J. 2016. Water parameters and species composition of macrophytes in reclamation lakes in the area of a former sulphur borehole mine (SE Poland). Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. C., 71(1): 27-39.

Stebel. A., Krawczyk R. 2016. Interesujące stanowisko wątrobowca Pallavicinia lyellii w Kotlinie Sandomierskiej (Polska południowo-wschodnia). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(2): 379-381.

Krawczyk R. 2015. Kserofilne zbiorowiska murawowe terasy łęgowej w dolinie dolnego Sanu. Acta Botanica Silesiaca 11: 21-54.

Buczyński P., Tończyk G., Bielecki A., Cichocka J.M., Kitowski I., Grzywaczewski G., Krawczyk R., Nieoczym M., Jabłońska A., Pakulnicka J., Buczyńska E. 2014. Occurrence of the medicinal leech (Hirudo medicinalis) in birds’ nests. Biologia 69(4): 484-488.

Krawczyk R. 2014. Small-scale spatial analysis of river corridor plants distribution in the San river valley (SE Poland). Biodiv. Res. Conserv. 34: 53-64. DOI 10.2478/biorc-2014-0007

Kubiak A.P., Krawczyk R. 2014. Diversity of macrophytes in riverine aquatic habitats: comparing river channel and its cut-offs. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. C, 69(1): 49-57.

Krawczyk R., Majkut A. 2012. Występowanie Salvinia natans (L.) All. w zbiorowiskach roślinnych Kotliny Sandomierskiej (SE Polska). Acta Bot. Cassub. 11: 33-48.

Krawczyk R. 2012. Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polon. 19(1): 45-59.

Krawczyk R. 2012. Influence of natural and anthropogenic factors on the distribution of xerothermic plants in the Lower San River valley. Acta Agrobot. 65(1): 107-114.

Krawczyk R. 2011. Bogactwo flory naczyniowej a wskaźniki synantropizacji w dolinie rzecznej na przykładzie dolnego Sanu. Acta Bot. Silesiaca 7: 63-77.

Wiącek J., Krawczyk R., Polak M. 2011. Wpływ warunków pogodowych w okresie zimowym na skład pokarmu uszatki Asio otus w „Lesie Dąbrowa” pod Lublinem. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R. 13, Zeszyt 2(27): 114-119.

Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A., Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range – new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79(4): 333-350.

Krawczyk R. 2010. Species richness and vegetation structure in different morphogenetic types of river lakes in the San River valley. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. C, 65(1): 29-45, doi: 10.2478/v10067-011-0003-7

Krawczyk R.2010.Notatki florystyczne z północnej części Kotliny Sandomierskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 9-18.

Urbaniak J., Krawczyk R., Karczmarz K. 2010. Ramienice (Charophyta) wybranych regionów Polski – Kotlina Sandomierska, Karpaty. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 165-169.

Krawczyk R., Nobis A., Nobis M., Cwener A. 2008. Is Viola uliginosa critically endangered in Poland? – new data on the distribution of the species. Acta Soc. Bot. Polon. 77(4): 345-349.

Krawczyk R., Majkut A. 2008. Salvinia natans (Salviniaceae) w Kotlinie Sandomierskiej (południowo-wschodnia Polska): rozmieszczenie i ochrona. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2):189-203.

Krawczyk R. 2008. Nowe stanowisko storczyka cuchnącego Orchis coriophora L. w Kotlinie Sandomierskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64(3): 57-62.

Urbaniak J., Krawczyk R. 2008. Nowe stanowisko Nitella gracilis (Smith) Agardh 1828 w Kotlinie Sandomierskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 142-145.

Oklejewicz K., Gutkowska B., Krawczyk R., Nobis A, Trąba C., Wolański P. 2007. Materiały florystyczne z doliny Sanu. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 27-37.

Komosa A., Chibowski S., Kitowski I, Krawczyk R., Orzeł J., Reszka M. 2006. Transfer of selected heavy metals and radionuclides from calcareous peat to saw sedge (Cladium mariscus) in eastern Poland.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 269: 195-201.

Kitowski I., Krawczyk R., Cierech A. 2005. Feeding ecology of long-eared owl Asio otus during out breeding period in south-east Poland. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, sec. C, 60: 7-17.

Krawczyk R. 2005. Szata roślinna kompleksu stawów rybnych w Lipie (Kotlina Sandomierska) jako lokalne centrum bioróżnorodności. Chrońmy Przyr. Ojcz., 61 (4): 34-45.

Kitowski I., Krawczyk R., 2005. Observation on some colonies of grey heron in Lublin Region (southeast Poland). Berkut, 14(1): 45-49.

Kasprzyk K., Kitowski I., Czochra K., Krawczyk R. 2004. Bats in the diet of owls from the southern part of the Lublin region (SE Poland). Myotis, 41-42: 75-80.

Krawczyk R. 2004. Nowe stanowisko Scirpoides holoschoenus (L.) Soják w Kotlinie Sandomierskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 11(2): 420–421.

Kucharczyk M., Krawczyk R. 2004. Kenophytes as river corridor plants in the Vistula River and the San River valleys. Teka Kom. Ochr. Kształt Środ. Przyr., 1: 110-115.

Krawczyk R. 2003. Notatki florystyczne z Doliny Sanu (Kotlina Sandomierska). Nowy Pam. Fizjogr. 2 (1-2): 3-14.