Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Krajka

dr hab. Jarosław Krajka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich, Prodziekan
Telefon
81 537 27 51 (w godzinach konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs.academia.edu/JKrajka
Konsultacje
Konsultacje/office hours:

konsultacje w poniedzialki i piatki 12.00-13.00

pokój 027, Dziekanat Wydziału Filologicznego, poziom -1 "Nowy Humanik"

room 027, Dean's Office, Faculty of Languages, Literatures and Cultures, level -1, "New Humanities" building

UWAGA! W dniach 15-17.04 odwoluje dyzur poniedzialkowy i zajecia z powodu wyjazdu. W sprawach pilnych prosze o kontakt mailowy.  

 

Adres

Plac M. C. Skłodowskiej 4a, pokój 027
20-611 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

- 1999 - magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki, UMCS

 - 2002 – doktor nauk humanistycznych, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

- 2012 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, Wydział Humanistyczny, UMCS

 Praca zawodowa:

 - 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego, Szkoła Podstawowa w Krasieninie

 - 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku

 - 1999-2004 - nauczyciel języka angielskiego, Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie

 - 1999-2001 - lektor języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych "Perfect" w Lublinie

 - 10.2001 – 10.2002 – lektor, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

 - 1.11.2002-31.11.2012 – adiunkt, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.10.2005-31.11.2012 - adiunkt, Katedra Językoznawstwa Stosowanego, SWPS

- 1.12.2012-30.09.2016 - adiunkt habilitowany, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.12.2012-30.09.2018 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, Zakład Językoznawstwa Stosowanego USWPS

- 1.10.2016-30.09.2019 - profesor nadzwyczajny UMCS, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.10.2019 - profesor uczelni, Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

 Funkcje pełnione w jednostkach organizacyjnych:

-         2001-2013: kierownik Zespołu Języka Angielskiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

-         2002-2009 - opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS

-         2004-2007 – członek Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejz ramienia młodszych pracowników naukowych

-         2012 do chwili obecnej – członek stały Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

-         2004-2007 - koordynator grantu – projektu studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej (KN-2005) realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-         2005-2008 - koordynator grantu – projektu studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej (KN-2006) realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-         2010-2011 - kierownik merytoryczny z ramienia Zakładu Lingwistyki Stosowanej projektu „www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-         2010-2013 - członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego UMCS

-         2012-2019 – członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Młodszych Pracowników Naukowych Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

-         2013-2018 – członek Komisji Rekrutacyjnej na studia neofilologiczne studia doktoranckie UMCS

-         2012-2013 – współprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich i Podyplomowych

-         1.10.2013-30.09.2014 – p.o. kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.10.2014-30.09.2019 - kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.01.2015 - zastępca Redaktora Naczelnego Annales UMCS

2015-2019 - członek Wydziałowej Komisji ds. Komercjalizacji

2015-2015 - przewodniczący Dziekańskiego Zespołu Ewaluacyjnego

- 1.10.2015-31.01.2018 - zastępca Dyrektora Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.10.2016 do chwili obecnej - kierownik Studiów Doktoranckich w Zakresie Neofilologii

- 1.03.2016-31.01.2018 - przewodniczacy Wydziałowej Komisji ds. Parametryzacji

- 1.10.2017-30.09.2018 - kierownik merytoryczny z ramienia Zakładu Lingwistyki Stosowanej projektu „Humanista - stażysta”, nr projektu POWR.03.01.00-00-S015/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 1.02.2018-30.09.2019 - Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

od 1.10.2019 - Kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS

2019 do chwili obecnej - członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS

25.11.2020 do chwili obecnej – przewodniczący Komisji ds. Postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Neofilologii UMCS

od 1.10.2021 - Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Filologicznego UMCS

 Zainteresowania naukowe:

- metodyka nauczania języka angielskiego

- nauczanie języka obcego wspomagane komputerowo

- nauczanie języków specjalistycznych w erze mediów społecznościowych

- socjokulturowe uwarunkowania procesu nauczania języków obcych

 Prowadzone zajęcia:

- glottodydaktyka ogólna – II rok lingwistyki stosowanej

- metodyka nauczania języka angielskiego – II rok studiów pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej, I rok studiów drugiego stopnia lingwistyki stosowanej

- nowoczesne formy i metody prowadzenia zajęć – I rok neofilologicznych studiów doktoranckich

- seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie

 Promotor w przewodzie doktorskim: 

- dr Izabela Olszak (UMCS): Reading Comprehension and Trilingual Learners (2018)

- dr Syed Adnan Zafar (UMCS): Adult language learners in social networks: Investigating linguistic and cognitive development in social media settings (2019)

- dr Marcin Ostrowski (UMCS): Od efektu Mozarta do hipotezy OPER-y – badanie wpływu kształcenia muzycznego na rozwój umiejętności językowych uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych (2020)

- dr Nanuli Chitashvili (International Black Sea University, Tbilisi, Gruzja): Developing Learner Autonomy while Teaching English as a Foreign Language Listening Skills (the Case of Secondary Schools in Georgia) (2021)

- dr Anna Pieczka (UMCS/Uniwersytet w Turynie): Wymiana wirtualna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 – polsko-włoskie studium przypadku (2022)

 Opiekun naukowy doktoranta: 

- mgr Klaudia Gajewska (od 2021)

- mgr Krystian Kamiński (od 2021)

 Recenzent w przewodzie doktorskim:

- mgr Edward John Gillian, promotor prof. UAM dr hab. Robert Lew i dr Filip Graliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), temat rozprawy doktorskiej: Gil's Article Maker. An interactive tool for teaching English article use to Polish gimnazjum students: development and evaluation – termin egzaminu doktorskiego: 11.05.2018

- mgr Robert Oliwa, promotor prof. UR dr hab. Agnieszka Uberman i dr Marta Dick-Bursztyn (Uniwersytet Rzeszowski), temat rozprawy doktorskiej: Design and implementation of virtual environment management of foreign language learning instruction in adult learner groups – termin egzaminu doktorskiego: 19.06.2018

- mgr Ryszard Kalamarz, promotor dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), temat rozprawy doktorskiej: E-learning w procesie rozwijania kompetencji porozumiewania się w języku obcym jako kompetencji kluczowej w akademickiej dydaktyce języków obcych (na przykładzie lektoratu języka angielskiego) – termin egzaminu doktorskiego: 17.10.2018

- mgr Czesław Kiński, promotor dr hab. prof. UW Przemysław Gębal (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny), temat rozprawy doktorskiej: Teacher-student relationship and the student’s subjective well-being in the foreign language education process – termin egzaminu doktorskiego: 11.06.2019

- mgr Sylwia Stachurska, promotor dr hab. prof. UO Liliana Piasecka (Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny), temat rozprawy doktorskiej: Wpływ uczenia się wspomaganego komputerowo na komponenty kompetencji komunikacyjnej osób uczących się języka angielskiego jako obcego – termin egzaminu doktorskiego:

- mgr Yuliya Asotska-Wierzba, promotor dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Filologiczny), temat rozprawy doktorskiej: Rozwijanie kompetencji akademickich i umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego specjalistycznego w perspektywie autonomicznego uczenia się studentów na zajęciach zdalnych, termin egzaminu doktorskiego: 25.10.2019

- mgr Dorota Czerska-Andrzejewska, promotor dr hab. prof. UW Przemysław Gębal (Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej), temat rozprawy doktorskiej: MALL a samokształcenie produktywnych kompetencji leksykalnych studentów polskich uczelni – termin egzaminu doktorskiego:

- mgr Barbara Sawicka, promotor dr hab. prof. UAM Krystyna Droździał-Szelest (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki), temat rozprawy doktorskiej: Validation of an ESP test for students of engineering at a technical university within the Academic Language Certificate (ACERT) framework – termin egzaminu doktorskiego: 24.01.2020

- mgr Urszula Paradowska, promotor dr hab. prof. UAM Krystyna Droździał-Szelest oraz dr hab. prof. UMCS Agnieszka Chmiel (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki), temat rozprawy doktorskiej: Developing information competence in translator training – a mixed-method longitudinal study – termin egzaminu doktorskiego: 24.01.2020

- mgr Arkadiusz Pietluch, promotor dr hab. Prof. Urz Agnieszka Uberman oraz dr Magdalena  Trinder (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego), temat rozprawy doktorskiej: Extraordinary motivation or high sense of efficacy? The role of self-efficacy in the Directed Motivational Currents theory- termin egzaminu doktorskiego: 31.08.2020

- mgr Agnieszka Gilewska, promotor prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Instytut Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS), temat rozprawy doktorskiej: Obraz Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców widziany oczami młodych Polaków: studium przypadku środowiska szkolnego w Ełku  - termin egzaminu doktorskiego:

- mgr Piotr J. Malinowski, promotor dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB oraz dr Ewa Lewicka-Mroczek (Instytut Neofilologii, Uniwersytet w Białymstoku), temat rozprawy doktorskiej: Odwołania do technologii informacyjno-komunikacyjnych (tik) w podręcznikach do nauki języka angielskiego wobec oczekiwań nauczycieli – termin egzaminu doktorskiego:

Liczba wypromowanych licencjatów: 224

Liczba wypromowanych magistrów: 138

Liczba publikacji dydaktycznych: 28

-         przed uzyskaniem stopnia doktora: 4

-         po uzyskaniu stopnia doktora: 24

 Udział w zespołach programowych studiów

 • 2001 do chwili obecnej – udział w zespole programowym Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki UMCS
 • 2005 - udział w zespole opracowującym raport samooceny kierunku „lingwistyka stosowana” dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • 2014 - udział w zespole programowym przygotowującym kierunek studiów drugiego stopnia "translacja konferencyjna" w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej i Instytucie Anglistyki UMCS
 • 2016-2017 - udział w zespole programowym przygotowującym specjalność "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • 2017-2019 - kierowanie zespołem programowym przygotowującym kierunek studiów pierwszego stopnia "Polsko-niemieckie studia przekładowo-kulturowe" współprowadzonych przez UMCS i Uniwersytet w Poczdamie
 • 2017-2018 – członek zespołu programowego opracowującego nowy kierunek studiów „Intercultural communication in education and the workplace” (UMCS, finansowany ze środków unijnych w ramach projektu Zintegrowany UMCS)
 • 2018-2019 – egzaminator w Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów anglojęzycznych II stopnia „Intercultural communication in education and the workplace” (UMCS, finansowany ze środków unijnych w ramach projektu Zintegrowany UMCS)

 Wdrożenie oryginalnych, innowacyjnych form dydaktycznych

 • 2002 – opracowanie autorskiego programu zajęć „Technologia informacyjna w pracy nauczyciela i tłumacza”
 • 2004 – wdrożenie systemu Wirtualny Kampus Lingwistyki Stosowanej UMCS do zadań edukacyjnych oraz administracyjnych wraz z zaprojektowaniem systemu oraz przeszkoleniem pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych
 • 2005 - opracowanie autorskiego programu realizacji praktyk studenckich na lingwistyce stosowanej UMCS
 • 2011 – koordynacja wdrożenia systemu elektronicznych sylabusów w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej (przydział obowiązków, szkolenie pracowników Zakładu, koordynacja prac)

 Inne działania na rzecz dydaktyki

 • 2004-2007 - redaktor naczelny internetowego serwisu Klub Języka Angielskiegowydawanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 Działania na rzecz upowszechniania badań

 • 2000 do chwili obecnej – pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma naukowego Teaching English with Technology wydawanego przez IATEFL Poland i Uniwersytet w Nikozji (Cypr)
 • 2003-2008 - członek kolegium redakcyjnego czasopisma The Teacher
 • 2005 do chwili obecnej – redaktor naczelny czasopisma naukowego Lubelskie Materiały Neofilologiczne (UMCS, razem z dr Jolantą Knieją)
 • 2006 do chwili obecnej - członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego GEMA Online Journal of Language Studies (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malezja)
 • 2007 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego CORELL Computer Resources for Language Learning (Universidad Católica San Antonio, Guadalupe-Murcia, Hiszpania)
 • 2004 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego TESL-Electronic Journal (USA)
 • 2009 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE) (IGI Global Reference, USA)
 • 2010 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego Language Value (Universidad Jaume I, Hiszpania)
 • 2010 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego International Journal of English and Literature (Nigeria)
 • 2012 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego Crossroads – A Journal of English Studies (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 2012 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Studies in Second Language Learning and Teaching (UAM Kalisz)
 • 2013 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning (Holandia)
 • 2013 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Neofilolog (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne)
 • 2013 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego European Journal of Teacher Education (Wielka Brytania)
 • 2013 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Roczniki Humanistyczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)
 • 2005 - członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji Eurocall, Kraków
 • 2010 – członek komitetu organizacyjnego Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • 2004 do chwili obecnej - egzaminator maturalny w zakresie języka angielskiego z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 • 2004 do chwili obecnej - obserwator przebiegu egzaminu maturalnego z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2008 – członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 realizowanego na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2006 do chwili obecnej – członek zespołu ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promującego akcję eTwinning
 • 2010-2011 – ekspert-recenzent wniosków grantowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2012 do chwili obecnej – członek kolegium redakcyjnego-redaktor językowy języka angielskiego serii wydawniczej 12/15 wydawanej przez Instytut Filologii Romańskiej KUL
 • 2015 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Language Education and Research (Turcja)
 • 2015 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Konińskie Studia Językowe (PWSZ Konin)
 • 2015 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Linguistics Beyond and Within (KULJPII)
 • 2016 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Journal of Language, Thought & Education (Uniwersytet Zielonogórski)
 • 2016 do chwili obecnej – członek rady programowej czasopisma naukowego Języki Obce w Szkole
 • 2017 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Radomskie Studia Filologiczne
 • 2017 – recenzent specjalnego numeru Australasian Journal of Educational Technology poświęconego Learning Design Research: Mapping the Terrain
 • 2019 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Prace Językoznawcze (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • 2019 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Studia Poetica (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • 2019 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Discourses on Culture (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie)
 • 2020 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego CALL-EJ
 • 2021 do chwili obecnej - - recenzent czasopisma naukowego ReCALL
 • 2021 do chwili obecnej – członek kolegium redakcyjnegoGeorgian Maritime Scientific Journal (Gruzja)

 Inne formy aktywności w upowszechnianiu badań

 • 2000 do chwili obecnej – członkostwo w International Association of Teachers of English as a Foreign Language(Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) - Computer Special Interest Group
 • 2005 do chwili obecnej – członkostwo w organizacji EUROCALL
 • 2007 do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym
 • 2010 do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej
 • 2010 do chwili obecnej – wiceprezes koła lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • 2014 do chwili obecnej - członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 Wyróżnienia, odznaczenia i nagrody

- 1998 - medal Prezydenta Miasta Lublina

- 2009 - nagroda dydaktyczna Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich SWPS za uzyskanie wysokiej oceny zajęć dydaktycznych

- 2011 - nagroda Rektora SWPS za rok akademicki 2010/2011 za wyróżniającą działalność akademicką wyrażającą się w osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

- 2011 - nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2010/2011

- 2012 - nagroda specjalna Rektora UMCS za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przed ukończeniem 40 roku życia

- 2013 – nagroda Dziekana Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii SWPS za wkład i zaangażowanie w pracę dydaktyczno organizacyjną w roku akademickim 2012/2013

- 2018 – Medal 700-lecia Lublina nadany przez Prezydenta Miasta Lublin „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców”

- 2018 - nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018

- 2018 – nagroda zespołowa Rektora UMCS (otrzymany list gratulacyjny) za uruchomienie kierunku „Intercultural communication in education and the workplace”

- 2019 – certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla kierunku „lingwistyka stosowana studia 1 stopnia” oraz „lingwistyka stosowana studia 2 stopnia” Fundacji Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (uzyskane w trakcie kierowania Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS)

- 2019 – laureat programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mistrzowie Dydaktyki”

- 2019 - nagroda indywidualna II stopnia Rektora UMCS za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2018/2019

- 2019 – Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr legitymacji 168997, data nadania 22.07.2019)

- 2020 – nagroda indywidualna Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł naukowy

- 2020 – Medal za Długoletnią Służbę II stopnia przyznawany przez Prezydenta RP

- 2021 – nagroda zespołowa Rektora UMCS V stopnia za pozyskanie środków zewnętrznych

- 2022 – nagroda indywidualna Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł naukowyZałączniki