Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Krajka

dr hab. Jarosław Krajka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich, Prodziekan
Telefon
81 533 88 92 (w godzinach konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs.academia.edu/JKrajka
Konsultacje
Konsultacje/office hours: 

wtorek/Tuesday 13.00-14.30

czwartek/Thursday 12.00-14.00

pokój 027, Dziekanat Wydziału Filologicznego, poziom -1 "Nowy Humanik"

room 027, Dean's Office, Faculty of Languages and Cultures, level -1, "New Humanities" building

UWAGA-  w dniach 15-19.11 wyjazd służbowy, konsultacje online w tych samych godzinach w pokoju pod linkiem 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avLFfLVCK6VnJlhmi_uvazKPS8Psh-0GLN3GGo29c-Jg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddb0989-4b11-4788-a2d9-1315abea9a46&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Adres

Ul. J. Sowińskiego 17/336
20-611 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

- 1999 - magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki, UMCS

 - 2002 – doktor nauk humanistycznych, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

- 2012 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, Wydział Humanistyczny, UMCS

 Praca zawodowa:

 - 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego, Szkoła Podstawowa w Krasieninie

 - 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku

 - 1999-2004 - nauczyciel języka angielskiego, Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie

 - 1999-2001 - lektor języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych "Perfect" w Lublinie

 - 10.2001 – 10.2002 – lektor, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

 - 1.11.2002-31.11.2012 – adiunkt, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.10.2005-31.11.2012 - adiunkt, Katedra Językoznawstwa Stosowanego, SWPS

- 1.12.2012-30.09.2016 - adiunkt habilitowany, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.12.2012-30.09.2018 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, Zakład Językoznawstwa Stosowanego USWPS

- 1.10.2016-30.09.2019 - profesor nadzwyczajny UMCS, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.10.2019 - profesor uczelni, Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS

 Funkcje pełnione w jednostkach organizacyjnych:

-         2001-2013: kierownik Zespołu Języka Angielskiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

-         2002-2009 - opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS

-         2004-2007 – członek Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejz ramienia młodszych pracowników naukowych

-         2012 do chwili obecnej – członek stały Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

-         2004-2007 - koordynator grantu – projektu studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej (KN-2005) realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-         2005-2008 - koordynator grantu – projektu studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej (KN-2006) realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-         2010-2011 - kierownik merytoryczny z ramienia Zakładu Lingwistyki Stosowanej projektu „www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-         2010-2013 - członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego UMCS

-         2012 – do chwili obecnej – członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Młodszych Pracowników Naukowych Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

-         2013 – do chwili obecnej – członek Komisji Rekrutacyjnej na studia neofilologiczne studia doktoranckie UMCS

-         2012-2013 – współprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich i Podyplomowych

-         1.10.2013-30.09.2014 – p.o. kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.10.2014-30.09.2019 - kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.01.2015 - zastępca Redaktora Naczelnego Annales UMCS

od kwietnia 2015 - członek Wydziałowej Komisji ds. Komercjalizacji

od kwietnia 2015 - przewodniczący Dziekańskiego Zespołu Ewaluacyjnego

- 1.10.2015-31.01.2018 - zastępca Dyrektora Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.10.2016 - kierownik Studiów Doktoranckich w Zakresie Neofilologii

- 1.03.2016-31.01.2018 - przewodniczacy Wydziałowej Komisji ds. Parametryzacji

- 1.10.2017-30.09.2018 - kierownik merytoryczny z ramienia Zakładu Lingwistyki Stosowanej projektu „Humanista - stażysta”, nr projektu POWR.03.01.00-00-S015/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- 1.02.2018-30.09.2019 - Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

od 1.10.2019 - Kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS

 Zainteresowania naukowe:

- metodyka nauczania języka angielskiego

- nauczanie języka obcego wspomagane komputerowo

- nauczanie języków specjalistycznych w erze mediów społecznościowych

- socjokulturowe uwarunkowania procesu nauczania języków obcych

 Prowadzone zajęcia:

- glottodydaktyka ogólna – II rok lingwistyki stosowanej

- metodyka nauczania języka angielskiego – II rok studiów pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej, I rok studiów drugiego stopnia lingwistyki stosowanej

- nowoczesne formy i metody prowadzenia zajęć – I rok neofilologicznych studiów doktoranckich

- seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie

 Promotor w przewodzie doktorskim: 

- mgr Kamila Burzyńska (UMCS), przewód otwarty 18.09.2013, temat rozprawy doktorskiej: Developing University Students’ Language Learning Strategies in Collaborative Environments

- mgr Izabela Olszak (UMCS), przewód otwarty 8.02.2017, temat rozprawy doktorskiej: Reading Comprehension and Trilingual Learners

 Opiekun naukowy doktoranta: 

- mgr Izabela Olszak (UMCS): 1.10.2013-8.02.2017

- mgr Marcin Ostrowski (UMCS): 1.10.2013-

- mgr Syed Adnan Zafar (UMCS): 1.10.2014-

- mgr Marcin Szwed (UMCS): 1.10.2017-

 Recenzent w przewodzie doktorskim:

- mgr Dominika Bucko (UJ), promotor prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ), temat rozprawy doktorskiej: Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań

- mgr Karolina Kotorowicz-Jasińska (UMCS), promotor prof. UMCS dr hab. Halina Chodkiewicz (UMCS), temat rozprawy doktorskiej: Improving academic listening and note-taking skills by Polish learners of English: a study of strategy training

- mgr Agnieszka Monika Sendur (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), promotor dr hab. Elżbieta Gajewska (UP), temat rozprawy doktorskiej: Certyfikacja znajomości jezyków obcych dla potrzeb zawodowych – od teorii do praktyki

Liczba wypromowanych licencjatów: 240

Liczba wypromowanych magistrów: 120

Liczba publikacji dydaktycznych: 28

-         przed uzyskaniem stopnia doktora: 4

-         po uzyskaniu stopnia doktora: 24

 Udział w zespołach programowych studiów

 • 2001 do chwili obecnej – udział w zespole programowym Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki UMCS
 • 2005 - udział w zespole opracowującym raport samooceny kierunku „lingwistyka stosowana” dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • 2014 - udział w zespole programowym przygotowującym kierunek studiów drugiego stopnia "translacja konferencyjna" w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej i Instytucie Anglistyki UMCS
 • 2016-2017 - udział w zespole programowym przygotowującym specjalność "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • 2017-2019 - kierowanie zespołem programowym przygotowującym kierunek studiów pierwszego stopnia "Polsko-niemieckie studia przekładowo-kulturowe" współprowadzonych przez UMCS i Uniwersytet w Poczdamie

 Wdrożenie oryginalnych, innowacyjnych form dydaktycznych

 • 2002 – opracowanie autorskiego programu zajęć „Technologia informacyjna w pracy nauczyciela i tłumacza”
 • 2004 – wdrożenie systemu Wirtualny Kampus Lingwistyki Stosowanej UMCS do zadań edukacyjnych oraz administracyjnych wraz z zaprojektowaniem systemu oraz przeszkoleniem pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych
 • 2005 - opracowanie autorskiego programu realizacji praktyk studenckich na lingwistyce stosowanej UMCS
 • 2011 – koordynacja wdrożenia systemu elektronicznych sylabusów w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej (przydział obowiązków, szkolenie pracowników Zakładu, koordynacja prac)

 Inne działania na rzecz dydaktyki

 • 2004-2007 - redaktor naczelny internetowego serwisu Klub Języka Angielskiegowydawanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 Działania na rzecz upowszechniania badań

 • 2000 do chwili obecnej – pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma naukowego Teaching English with Technology wydawanego przez IATEFL Poland i Uniwersytet w Nikozji (Cypr)
 • 2003-2008 - członek kolegium redakcyjnego czasopisma The Teacher
 • 2005 do chwili obecnej – redaktor naczelny czasopisma naukowego Lubelskie Materiały Neofilologiczne (UMCS, razem z dr Jolantą Knieją)
 • 2006 do chwili obecnej - członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego GEMA Online Journal of Language Studies (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malezja)
 • 2007 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego CORELL Computer Resources for Language Learning (Universidad Católica San Antonio, Guadalupe-Murcia, Hiszpania)
 • 2004 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego TESL-Electronic Journal (USA)
 • 2009 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE) (IGI Global Reference, USA)
 • 2010 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego Language Value (Universidad Jaume I, Hiszpania)
 • 2010 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego International Journal of English and Literature (Nigeria)
 • 2012 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego Crossroads – A Journal of English Studies (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 2012 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Studies in Second Language Learning and Teaching (UAM Kalisz)
 • 2013 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning (Holandia)
 • 2013 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Neofilolog (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne)
 • 2013 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego European Journal of Teacher Education (Wielka Brytania)
 • 2013 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Roczniki Humanistyczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)
 • 2005 - członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji Eurocall, Kraków
 • 2010 – członek komitetu organizacyjnego Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • 2004 do chwili obecnej - egzaminator maturalny w zakresie języka angielskiego z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 • 2004 do chwili obecnej - obserwator przebiegu egzaminu maturalnego z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2008 – członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 realizowanego na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2006 do chwili obecnej – członek zespołu ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promującego akcję eTwinning
 • 2010-2011 – ekspert-recenzent wniosków grantowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2012 do chwili obecnej – członek kolegium redakcyjnego-redaktor językowy języka angielskiego serii wydawniczej 12/15 wydawanej przez Instytut Filologii Romańskiej KUL

 Inne formy aktywności w upowszechnianiu badań

 • 2000 do chwili obecnej – członkostwo w International Association of Teachers of English as a Foreign Language(Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) - Computer Special Interest Group
 • 2005 do chwili obecnej – członkostwo w organizacji EUROCALL
 • 2007 do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym
 • 2010 do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej
 • 2010 do chwili obecnej – wiceprezes koła lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • 2014 do chwili obecnej - członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego