Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jarosław Krajka

dr hab. Jarosław Krajka
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
INSTYTUT GERMANISTYKI I LINGWISTYKI STOSOWANEJ, ZAKŁAD LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Studiów Doktoranckich, Kierownik Zakładu
Telefon
81 537 51 87 (w godzinach konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs.academia.edu/JKrajka
Konsultacje
Proszę anonsować swoje przybycie mailowo dzień wcześniej, gdyż z uwagi na liczne obowiązki służbowe mogę być niedostępny w wybrane dni i godziny. 

Dyzury w sesji egzaminacyjnej/office time during exam session:


pokój 517 Humanik/room 517 Humanities building


wtorek/Tuesday 5.02 12.00-13.00


piatek/Friday 8.02 13.45-14.30


wtorek/Tuesday 12.02 12.00-13.00


sroda/Wednesday 13.02 9.00-10.00


UWAGA! W dniach 14.02-22.02 brak dyzurów - wyjazd. 


Attention! No office time between 14.02 and 22.02 - trip abroad. 

Adres

Ul. J. Sowińskiego 17/336
20-611 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

- 1999 - magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki, UMCS

 - 2002 – doktor nauk humanistycznych, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

- 2012 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, Wydział Humanistyczny, UMCS

 Praca zawodowa:

 - 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego, Szkoła Podstawowa w Krasieninie

 - 1998-1999 - nauczyciel języka angielskiego, I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku

 - 1999-2004 - nauczyciel języka angielskiego, Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie

 - 1999-2001 - lektor języka angielskiego, Szkoła Języków Obcych "Perfect" w Lublinie

 - 10.2001 – 10.2002 – lektor, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

 - 1.11.2002-31.11.2012 – adiunkt, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- 1.10.2005-31.11.2012 - adiunkt, Katedra Językoznawstwa Stosowanego, SWPS

- 1.12.2012-30.09.2016 - adiunkt habilitowany, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.12.2012 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS, Zakład Językoznawstwa Stosowanego USWPS

- od 1.10.2016 - profesor nadzwyczajny UMCS, Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

 Funkcje pełnione w jednostkach organizacyjnych:

-         2001-2013: kierownik Zespołu Języka Angielskiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

-         2002-2009 - opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS

-         2004-2007 – członek Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejz ramienia młodszych pracowników naukowych

-         2012 do chwili obecnej – członek stały Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

-         2004-2007 - koordynator grantu – projektu studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej (KN-2005) realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-         2005-2008 - koordynator grantu – projektu studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej (KN-2006) realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

-         2010-2011 - kierownik merytoryczny z ramienia Zakładu Lingwistyki Stosowanej projektu „www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-         2010-2013 - członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego UMCS

-         2012 – do chwili obecnej – członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Młodszych Pracowników Naukowych Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

-         2013 – do chwili obecnej – członek Komisji Rekrutacyjnej na studia neofilologiczne studia doktoranckie UMCS

-         2012-2013 – współprzewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich i Podyplomowych

-         1.10.2013-30.09.2014 – p.o. kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.10.2014 - kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.01.2015 - zastępca Redaktora Naczelnego Annales UMCS

od kwietnia 2015 - członek Wydziałowej Komisji ds. Komercjalizacji

od kwietnia 2015 - przewodniczący Dziekańskiego Zespołu Ewaluacyjnego

- 1.10.2015-31.01.2018 - zastępca Dyrektora Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

- od 1.10.2016 - kierownik Studiów Doktoranckich w Zakresie Neofilologii

- 1.03.2016-31.01.2018 - przewodniczacy Wydziałowej Komisji ds. Parametryzacji

- 1.10.2017-30.09.2018 - kierownik merytoryczny z ramienia Zakładu Lingwistyki Stosowanej projektu „Humanista - stażysta”, nr projektu POWR.03.01.00-00-S015/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- od 1.02.2018 - Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

 Zainteresowania naukowe:

- metodyka nauczania języka angielskiego

- nauczanie języka obcego wspomagane komputerowo

- nauczanie języków specjalistycznych w erze mediów społecznościowych

- socjokulturowe uwarunkowania procesu nauczania języków obcych

 Prowadzone zajęcia:

- glottodydaktyka ogólna – II rok lingwistyki stosowanej

- metodyka nauczania języka angielskiego – II rok studiów pierwszego stopnia lingwistyki stosowanej, I rok studiów drugiego stopnia lingwistyki stosowanej

- nowoczesne formy i metody prowadzenia zajęć – I rok neofilologicznych studiów doktoranckich

- seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie

 Promotor w przewodzie doktorskim: 

- mgr Kamila Burzyńska (UMCS), przewód otwarty 18.09.2013, temat rozprawy doktorskiej: Developing University Students’ Language Learning Strategies in Collaborative Environments

- mgr Izabela Olszak (UMCS), przewód otwarty 8.02.2017, temat rozprawy doktorskiej: Reading Comprehension and Trilingual Learners

 Opiekun naukowy doktoranta: 

- mgr Kamila Burzyńska (UMCS): 15.02.2013-18.09.2013

- mgr Izabela Olszak (UMCS): 1.10.2013-8.02.2017

- mgr Marcin Ostrowski (UMCS): 1.10.2013-

- mgr Syed Adnan Zafar (UMCS): 1.10.2014-

- mgr Marcin Szwed (UMCS): 1.10.2017-

 Recenzent w przewodzie doktorskim:

- mgr Dominika Bucko (UJ), promotor prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ), temat rozprawy doktorskiej: Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań

- mgr Karolina Kotorowicz-Jasińska (UMCS), promotor prof. UMCS dr hab. Halina Chodkiewicz (UMCS), temat rozprawy doktorskiej: Improving academic listening and note-taking skills by Polish learners of English: a study of strategy training

- mgr Agnieszka Monika Sendur (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), promotor dr hab. Elżbieta Gajewska (UP), temat rozprawy doktorskiej: Certyfikacja znajomości jezyków obcych dla potrzeb zawodowych – od teorii do praktyki

Liczba wypromowanych licencjatów: 160

Liczba wypromowanych magistrów: 89

Liczba publikacji dydaktycznych: 28

-         przed uzyskaniem stopnia doktora: 4

-         po uzyskaniu stopnia doktora: 24

 Udział w zespołach programowych studiów

 • 2001 do chwili obecnej – udział w zespole programowym Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Germanistyki UMCS
 • 2005 - udział w zespole opracowującym raport samooceny kierunku „lingwistyka stosowana” dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • 2014 - udział w zespole programowym przygotowującym kierunek studiów drugiego stopnia "translacja konferencyjna" w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej i Instytucie Anglistyki UMCS
 • 2016-2017 - udział w zespole programowym przygotowującym specjalność "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • 2017-2019 - kierowanie zespołem programowym przygotowującym kierunek studiów pierwszego stopnia "Polsko-niemieckie studia przekładowo-kulturowe" współprowadzonych przez UMCS i Uniwersytet w Poczdamie

 Wdrożenie oryginalnych, innowacyjnych form dydaktycznych

 • 2002 – opracowanie autorskiego programu zajęć „Technologia informacyjna w pracy nauczyciela i tłumacza”
 • 2004 – wdrożenie systemu Wirtualny Kampus Lingwistyki Stosowanej UMCS do zadań edukacyjnych oraz administracyjnych wraz z zaprojektowaniem systemu oraz przeszkoleniem pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych
 • 2005 - opracowanie autorskiego programu realizacji praktyk studenckich na lingwistyce stosowanej UMCS
 • 2011 – koordynacja wdrożenia systemu elektronicznych sylabusów w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej (przydział obowiązków, szkolenie pracowników Zakładu, koordynacja prac)

 Inne działania na rzecz dydaktyki

 • 2004-2007 - redaktor naczelny internetowego serwisu Klub Języka Angielskiegowydawanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 Działania na rzecz upowszechniania badań

 • 2000 do chwili obecnej – pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma naukowego Teaching English with Technology wydawanego przez IATEFL Poland i Uniwersytet w Nikozji (Cypr)
 • 2003-2008 - członek kolegium redakcyjnego czasopisma The Teacher
 • 2005 do chwili obecnej – redaktor naczelny czasopisma naukowego Lubelskie Materiały Neofilologiczne (UMCS, razem z dr Jolantą Knieją)
 • 2006 do chwili obecnej - członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego GEMA Online Journal of Language Studies (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malezja)
 • 2007 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego CORELL Computer Resources for Language Learning (Universidad Católica San Antonio, Guadalupe-Murcia, Hiszpania)
 • 2004 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego TESL-Electronic Journal (USA)
 • 2009 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE) (IGI Global Reference, USA)
 • 2010 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego Language Value (Universidad Jaume I, Hiszpania)
 • 2010 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego International Journal of English and Literature (Nigeria)
 • 2012 do chwili obecnej – członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego Crossroads – A Journal of English Studies (Uniwersytet w Białymstoku)
 • 2012 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego Studies in Second Language Learning and Teaching (UAM Kalisz)
 • 2013 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning (Holandia)
 • 2013 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Neofilolog (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne)
 • 2013 do chwili obecnej – recenzent czasopisma naukowego European Journal of Teacher Education (Wielka Brytania)
 • 2013 do chwili obecnej - recenzent czasopisma naukowego Roczniki Humanistyczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II)
 • 2005 - członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji Eurocall, Kraków
 • 2010 – członek komitetu organizacyjnego Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • 2004 do chwili obecnej - egzaminator maturalny w zakresie języka angielskiego z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 • 2004 do chwili obecnej - obserwator przebiegu egzaminu maturalnego z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2008 – członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 realizowanego na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2006 do chwili obecnej – członek zespołu ekspertów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promującego akcję eTwinning
 • 2010-2011 – ekspert-recenzent wniosków grantowych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2012 do chwili obecnej – członek kolegium redakcyjnego-redaktor językowy języka angielskiego serii wydawniczej 12/15 wydawanej przez Instytut Filologii Romańskiej KUL

 Inne formy aktywności w upowszechnianiu badań

 • 2000 do chwili obecnej – członkostwo w International Association of Teachers of English as a Foreign Language(Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego) - Computer Special Interest Group
 • 2005 do chwili obecnej – członkostwo w organizacji EUROCALL
 • 2007 do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym
 • 2010 do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej
 • 2010 do chwili obecnej – wiceprezes koła lubelskiego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 • 2014 do chwili obecnej - członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego