Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aleksandra Kowalska

dr hab. Aleksandra Kowalska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
815375163
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.com/citations?user=he4Ny-0AAAAJ&hl=pl&oi=ao
Konsultacje

pokój 416, IV p.


aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl


Konsultacje poniedziałek 9.00-10.30, środa 9:30-11.00 kod zespołu jvt8hkl


Konsultacje dla studentów Logistyki Ir IIst STACJ z opiekunem roku - w piątek 10.00-11.00 co dwa tygodnie. Kod zespołu kbdm4yk

O sobie

Prowadzę badania naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse. Realizuję też liczne projekty o charakterze interdyscyplinarnym wpisujące się w dziedzinę nauk społecznych. Przedmiotem moich najświeższych badań są kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważoną konsumpcją żywności. Jestem ekspertem z problematyki oszustw i fałszowania żywności. Interesuje mnie ekonomia behawioralna oraz zagadnienie strat i marnotrawienia żywności w łańcuchu dostaw.

I am currently Associate Professor at Maria Curie-Skłodowska Univeristy (UMCS) in Lublin, Poland. I have published about 50 peer review articles and two books, many of them relating to protecting the integrity of the food supply chain from fraud and adulteration. This work includes the role of state in preventing food fraud/ adulteration in the food chain and the role of rapid alert systems and information technology systems developed to exchange data regarding non-compliances with EU food law. My expertise is also in the area of food security, food quality and safety. My research interests are also in the sustainable food systems.


Działalność naukowa

Podstawowe osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej (stan na 30.11.2021)

1. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych: 43.267

2. Liczba cytowań według bazy Google Scholar: 234

3. Indeks Hirscha według bazy Google Scholar: 8

4. Liczba recenzji prac doktorskich: 1

5. Członkostwo w Radach Naukowych czasopism z bazy Scopus: 1

6. Kierowanik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

MINIATURA-2 "Czynniki wpływające na podatność łańcucha dostaw suplementów diety na oszustwa" (2019-2020)

SONATA 16 "Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie" (2021)

7. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

SONATA 15 "Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną" (2020-2022)

Najnowsze publikacje:

1. Kowalska, A., Ratajczyk, M., Manning, L., Bieniek, M., & Mącik, R. (2021). “Young and Green” a Study of Consumers’ Perceptions and Reported Purchasing Behaviour towards Organic Food in Poland and the United Kingdom. Sustainability, 13 (23),  13022. https://doi.org/10.3390/su132313022 (70 pkt.)

2. Manning, L., Bieniek, M., Kowalska, A., & Ward, R. (2021). Dietary supplements, harm associated with synthetic adulterants and potential governance solutions. Crime Law and Social Change. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09992-9 (70 pkt.)

3. Manning, L., & Kowalska, A. (2021). Considering Fraud Vulnerability Associated with Credence-Based Products Such as Organic Food. Foods, 10 (8), 1879. https://doi.org/10.3390/foods10081879 (70 pkt.)

4. Manning, L., & Kowalska, A., (in press). The role of technology in crisis management/recall in food supply chains in Manning L. Ed. Developing smart agri-food supply chains: using technology to improve safety and quality. Burleigh Dodds. Due for Publication December 2021.

5. Manning, L., & Kowalska, A. (2021). Illicit Alcohol: Public Health Risk of Methanol Poisoning and Policy Mitigation Strategies, Foods, 10 (7), 1625. https://doi.org/10.3390/foods10071625 (70 pkt.)

6. Kowalska, A., & Manning, L. (2021). Using the rapid alert system for food and feed: potential benefits and problems on data interpretation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 61 (6), 906-919. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1747978 (200 pkt.)

7. Kowalska, A. (2020). Patterns of non-compliance in the agri-food chain. Problemy Jakości, 12, 7-16. https://doi.org/10.15199/46.2020.12.2. (20 pkt.)

8. Kowalska, A., & Kowalski, J. (2020). Znakowanie żywności wolnej od GMO w polskim systemie prawa żywnościowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 213-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.15 (40 pkt.).

9. Kowalska, A., Bieniek, M., & Manning, L. (2019). Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study. Trends in Food Science & Technology, 93, 262-270. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022 (200 pkt.)

10. Zuba-Ciszewska, M., Kowalska, A., Manning, L., & Brodziak, A. (2019). Organic milk supply in Poland: market and policy developments. British Food Journal, 121 (12), 3396-3412. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-075 (70 pkt.)

11. Kowalska, A. (2019). Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania, Wydawnictwo UMCS, Lublin. (monografia) (100 pkt.)

12. Kowalska, A., Soon, J. M., & Manning, L. (2018). A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions. Food Control, 92, 348-356. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007 (40 pkt.)

13. Kowalska, A. (2018). Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych. Problemy Jakości, 8, 19-28. https://doi.org/10.15199/48.2018.8.4 (11 pkt.)

14. Kowalska A., & Kowalski J., Administrative Liability Related to Food Fraud. A case of Poland, [in:] Kapounek, V. Kočiš Krůtilová (eds.), 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, March 22-23, 2018, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic, Conference Proceedings (indexed in WOS), 339-350. http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf (15 pkt.)

15. Kowalska, A. (2018). The Study of the Intersection Between Food Fraud/Adulteration and Authenticity. Acta Universitatis Agriculturae Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66 (5), 1275-1286. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201866051275

16. Kowalska, A. (2018). Unfair information practices related to meat and meat products in Poland. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 2, Warsaw, June 7-8, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw, Poland, 31-38. Available at http://65.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/06/program-szczeg%C3%B3%C5%82owy_strona_druk.pdf

17. Kowalska, A. (2018). An issue of food losses and waste and its determinants. LogForum, 13 (1), 7-18. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1 (13 pkt.)

18. Kowalska, A. (2017). Analiza oczekiwań konsumentów w stosunku do opakowań produktów codziennego użytku. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (50), 49-57. (9 pkt.)

19. Kowalska, A. (2018). Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych. Problemy Jakości, 9, 34-42. http://dx.doi.org/10.15199/48.9.2 (11 pkt.)

20. Kowalska, A. (2017). Systemy wymiany informacji o oszustwach żywnościowych w Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (9), 71-85. (14 pkt.)

21. Kowalska, A. (2017). Nieprawidłowości w znakowaniu głównym rodzajem oszustw żywnościowych, Materiały z Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie bezpieczeńśtwem i jakością żywności 9 - Bezpieczne opakowania dla żywności" w Zakopanem, 15-17.X.2017.

22. Kowalska, A. (2017). Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45 (4), 30-41. (9 pkt.)

23. Kowalska, A. (2017). An Evolving Issue of Food Chain Integrity, [in:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K., Current Trends in Commodity Science. Selected Aspects of Organization, Product and Process Management,Poznań University of Economics and Business, Faculty of Commodity Science, Poznań, 119-129. (5 pkt.)

24. Kowalska, A. (2017). Znakowanie żywności w aspekcie jej jakości i bezpieczeństwa, [w:] Skrzypek E., Piasecka A., Sagan (red.), Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin, 143-155. (4 pkt.)

25. Skrzypek E., Kijek T., Kowalska A. (red.) (2017). Jakość w zarządzaniu organizacją, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin.

26. Kowalska, A. (2017). Ethical Packaging - a Preliminary Study. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 7 (967), 5-17.