Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Aleksandra Kowalska

dr hab. Aleksandra Kowalska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
815375163
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.com/citations?user=he4Ny-0AAAAJ&hl=pl&oi=ao
Konsultacje

pokój 416, czwarte piętro, Rektorat


aleksandra.kowalska@mail.umcs.pl


Konsultacje:  1. Poniedziałek 8.30-10.00. Kod zespołu pksnlen

  2. Wtorek 9.00-10.30 w Rektoracie na czwartym piętrze, pok. 416.


W DNIACH 5, 12, 19, 23, 26 i 27 CZERWCA PRZEBYWAM NA URLOPIE.


Dyżur opiekuna I roku II stopnia na kierunku Logistyka, stacj. - w piątek 8.30-9.30 co dwa tygodnie. Kod zespołu 
t7bu93v


Na konsultacje najlepiej jest umówić się ze mną na dzień i godzinę.


 

O sobie

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Kowalska-8

https://orcid.org/0000-0003-3854-951X

Prowadzę badania naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse. Realizuję projekty o charakterze interdyscyplinarnym wpisujące się w dziedzinę nauk społecznych. Przedmiotem moich najświeższych badań są kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważoną konsumpcją żywności. Jestem ekspertem z problematyki oszustw i fałszowania żywności. Interesuje mnie ekonomia behawioralna oraz zagadnienie strat i marnotrawienia żywności w łańcuchu dostaw.

I am currently Associate Professor at Maria Curie-Skłodowska Univeristy (UMCS) in Lublin, Poland. I have published in numerous peer-review journals, authored book chapters and written books in the area of food integrity and sustainable economy. This work includes the role of state in preventing food fraud/ adulteration in the food chain, the role of rapid alert systems and information technology systems developed to exchange data regarding non-compliances with EU food law, food security issues and consumer studies in the organic food market. My expertise is also in the area of food quality and safety management and food losses and waste.

Koordynator ds. Ogólnych w Radzie Młodych Naukowców UMCS

Członek Rady Bibliotecznej UMCS

Członek Komisji ds. odwołań od oceny okresowej nauczycieli akademickich UMCS

Członek Komisji ds. popularyzacji nauki w środowisku społecznym i gospodarczym w IEiF UMCS

Członek Komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w IEiF UMCS

Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Członek Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna

 


Działalność naukowa

Podstawowe osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej (stan na 9.06.2023)

1. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych: 51.007

2. Liczba cytowań wg bazy Google Scholar: 406; Liczba cytowań wg bazy Scopus: 138

3. Indeks Hirscha wg bazy Google Scholar: 12; Indeks Hirscha wg bazy Scopus: 8

4. Liczba recenzji prac doktorskich: 1

Recenzuję w czasopismach: British Food Journal (Emerald), International Journal of Consumer Studies (Wiley Online Library), Cities (Elsevier), Cogent Psychology (Taylor & Francis Online), Central European Management Journal (Emerald), LogForum, International Journal of Management and Enterprise Development, International Journal of Value Chain Management, International Journal of Environmental Research and Public Helath, Foods, Nutrients, Sustainability, Horyzonty Polityki, Problemy Jakości, Economic and Regional Studies, Social Dissertations, Annals of the National Institute of Hygiene, prace w Proceedings i rozdziały w monografiach. 

5. Członkostwo w Radach Naukowych czasopism z bazy Scopus: 1

6. Kierowanik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

MINIATURA-2 "Czynniki wpływające na podatność łańcucha dostaw suplementów diety na oszustwa" (2019-2020)

SONATA 16 "Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie" (2021)

Obecnie zaangażowana w badania naukowe prowadzone na University of Lincoln, UK.

7. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

SONATA 15 "Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną" (2020-2022)

8. Liczba prac naukowych opublikowanych po złożeniu wniosku habilitacyjnego w kwietniu 2019 r.: 19 (łącznie 1650 punktów ministerialnych)

9. Special Issue Editor w czasopiśmie Sustainability pt. Contemporary Issues in Applied Economics and Sustainability

10. Najnowsze publikacje:

Kowalska, A., Wojciechowska-Solis, J., Bieniek, M., Ratajczyk, M., Manning, L. (2023). Declared non-buyers of organic food: A study of young British and Polish consumer profiles. Ekonomista, 1, 28-50. https://doi.org/10.52335/ekon/161833 (40 pkt.) 

Kowalska, A., Budzyńska, A., & Białowąs, T. (2022). Food export restrictions during the COVID-19 pandemic: Real and potential effects on food security. International Journal of Management and Economics, 58(3), 1–16. https://doi.org/10.2478/ijme-2022-0023 (100 pkt.)

Kowalska, A., & Bieniek, M. (2022). Meeting the European Green Deal objective of expanding organic farming. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17 (3), 607–633. https://doi.org/10.24136/eq.2022.021 (100 pkt.)

Wiśniewska, M.Z., Kowalska, A., Manning, L., Malinowska, E., & Kowalski, P. (2022). Consumption and home preparation of fermented vegetable products in Poland. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series No. 155, 557-578. http://doi.org/10.29119/1641-3466.2022.155.36 (70 pkt.)

Wiśniewska, M.Z., & Kowalska, A. (2022). Kultura bezpieczeństwa żywności w prawie Unii Europejskiej. Czy polski system kontroli żywności sprosta wyzwaniu? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84 (2), 177-191. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.2.12 (70 pkt.)

Wojciechowska-Solis, J., Kowalska, A., Bieniek, M., Ratajczyk, M. & Manning, L. (2022). Comparison of the Purchasing Behaviour of Polish and United Kingdom Consumers in the Organic Food Market during the COVID-19 Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health19 (3), 1137. https://doi.org/10.3390/ijerph19031137 (140 pkt.)

Kowalski, J., & Kowalska, A. (2022). The realization of the human right to food: preliminary remarks on assessing food security. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 1, 9-31. https://doi.org/10.31743/ppe.13009 (40 pkt.)

Kowalska, A., & Manning, L. (2022). Food Safety Governance and Guardianship: The Role of the Private Sector in Addressing the EU Ethylene Oxide Incident. Foods, 11 (2), 204. https://doi.org/10.3390/foods11020204 (100 pkt.)

Kowalska, A., & Manning, L. (2021). A study on adulteration of alcoholic beverages in Poland. What next? Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 4, 53-74. https://doi.org/10.31743/ppe.12970 (40 pkt.)

Kowalska, A., Ratajczyk, M., Manning, L., Bieniek, M., & Mącik, R. (2021). “Young and Green” a Study of Consumers’ Perceptions and Reported Purchasing Behaviour towards Organic Food in Poland and the United Kingdom. Sustainability, 13 (23),  13022. https://doi.org/10.3390/su132313022 (100 pkt.)

Manning, L., Bieniek, M., Kowalska, A., & Ward, R. (2021). Dietary supplements, harm associated with synthetic adulterants and potential governance solutions. Crime Law and Social Change. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09992-9 (70 pkt.)

Manning, L., & Kowalska, A. (2021). Considering Fraud Vulnerability Associated with Credence-Based Products Such as Organic Food. Foods, 10 (8), 1879. https://doi.org/10.3390/foods10081879 (100 pkt.)

Manning, L., & Kowalska, A. The role of technology in crisis management/recall in food supply chains in Manning L. Ed. Developing smart agri-food supply chains: using technology to improve safety and quality (pp. 239-259). Burleigh Dodds Science Publishing: Cambridge, UK, 2021.

Manning, L., & Kowalska, A. (2021). Illicit Alcohol: Public Health Risk of Methanol Poisoning and Policy Mitigation Strategies, Foods, 10 (7), 1625. https://doi.org/10.3390/foods10071625 (100 pkt.)

Kowalska, A., & Manning, L. (2021). Using the rapid alert system for food and feed: potential benefits and problems on data interpretation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 61 (6), 906-919. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1747978 (200 pkt.)

Kowalska, A. (2020). Patterns of non-compliance in the agri-food chain. Problemy Jakości, 12, 7-16. https://doi.org/10.15199/46.2020.12.2. (40 pkt.)

Kowalska, A., & Kowalski, J. (2020). Znakowanie żywności wolnej od GMO w polskim systemie prawa żywnościowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 213-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.15 (70 pkt.).

Kowalska, A., Bieniek, M., & Manning, L. (2019). Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study. Trends in Food Science & Technology, 93, 262-270. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022 (200 pkt.)

Zuba-Ciszewska, M., Kowalska, A., Manning, L., & Brodziak, A. (2019). Organic milk supply in Poland: market and policy developments. British Food Journal, 121 (12), 3396-3412. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-075 (70 pkt.)

Kowalska, A. (2019). Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania, Wydawnictwo UMCS, Lublin. (monografia)(120 pkt.) https://www.researchgate.net/publication/357795144_Ekonomiczne_problemy_falszowania_zywnosci_Instrumenty_przeciwdzialania

Kowalska, A., Soon, J. M., & Manning, L. (2018). A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions. Food Control, 92, 348-356. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007 (40 pkt.)

Kowalska, A. (2018). Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych. Problemy Jakości, 8, 19-28. https://doi.org/10.15199/48.2018.8.4 (11 pkt.)

Kowalska A., & Kowalski J., Administrative Liability Related to Food Fraud. A case of Poland, [in:] Kapounek, V. Kočiš Krůtilová (eds.), 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, March 22-23, 2018, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic, Conference Proceedings (indexed in WOS), 339-350. http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf (15 pkt.)

Kowalska, A. (2018). The Study of the Intersection Between Food Fraud/Adulteration and Authenticity. Acta Universitatis Agriculturae Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66 (5), 1275-1286. http://doi.org/10.11118/actaun201866051275

Kowalska, A. (2018). Unfair information practices related to meat and meat products in Poland. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 2, Warsaw, June 7-8, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw, Poland, 31-38. Available at http://65.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/06/program-szczeg%C3%B3%C5%82owy_strona_druk.pdf

Kowalska, A. (2018). An issue of food losses and waste and its determinants. LogForum, 13 (1), 7-18. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1 (13 pkt.)

Kowalska, A. (2018). Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych. Problemy Jakości, 9, 34-42. http://dx.doi.org/10.15199/48.9.2 (11 pkt.)

Kowalska, A. (2017). Analiza oczekiwań konsumentów w stosunku do opakowań produktów codziennego użytku. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (50), 49-57. (9 pkt.)

Kowalska, A. (2017). Systemy wymiany informacji o oszustwach żywnościowych w Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (9), 71-85. (14 pkt.)

Kowalska, A. (2017). Nieprawidłowości w znakowaniu głównym rodzajem oszustw żywnościowych, Materiały z Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie bezpieczeńśtwem i jakością żywności 9 - Bezpieczne opakowania dla żywności" w Zakopanem, 15-17.X.2017.

Kowalska, A. (2017). Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45 (4), 30-41. (9 pkt.)

Kowalska, A. (2017). An Evolving Issue of Food Chain Integrity, [in:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K., Current Trends in Commodity Science. Selected Aspects of Organization, Product and Process Management,Poznań University of Economics and Business, Faculty of Commodity Science, Poznań, 119-129. (5 pkt.)

Kowalska, A. (2017). Znakowanie żywności w aspekcie jej jakości i bezpieczeństwa, [w:] Skrzypek E., Piasecka A., Sagan (red.), Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin, 143-155. (4 pkt.)

Skrzypek E., Kijek T., Kowalska A. (red.) (2017). Jakość w zarządzaniu organizacją, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin.

Kowalska, A. (2017). Ethical Packaging - a Preliminary Study. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 7 (967), 5-17.