Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Kowalska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 • Konsultacje w sesji letniej (p. A. 406):


pt. - godz. 9.30-11.00 


   możliwe konsultacje online - kod do Zespołu "Konsultacje": jy43jxe

O sobie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; zatrudniona na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka.


Działalność naukowa

 • Zainteresowania naukowe

konstytucjonalizm współczesny; parlamentaryzm polski i jego historia; system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej; system organów ochrony prawnej; system gwarancji praw jednostki; prawo wyborcze; instytucje władzy wykonawczej; przemiany ustrojowe i instytucjonalne we współczesnych państwach demokratycznych; systemy polityczne państw współczesnych.

 • Zajęcia dydaktyczne

system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej; legislacja administracyjna; stany nadzwyczajne w państwie; współczesne systemy polityczne; seminaria licencjackie i magisterskie

 • Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (sekcje: "Badań nad systemami politycznymi"oraz „Badań nad jakością demokracji”)

 • Najważniejsze publikacje

 Uczestnictwo w przygotowaniu podręczników akademickich, takich jak:  Zarys ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Szeliga, Lublin 1996; Ustrój organów ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2001 (wyd. I – 2001; wyd. II zaktualizowane – 2003; wyd. III zaktualizowane i rozszerzone - 2005); Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005; Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku., red. Z. Szeliga, Lublin 2006; Współczesne systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, M. Żmigrodzki, Warszawa 2007 (wyd. II uaktualnione - 2013); Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, red. B. Dziemidok-Olszewska, M. Michalczuk-Wlizło, Warszawa 2018; B. Dziemidok-Olszewska, M. Kowalska, K. Leszczyńska, M. Michalczuk-Wlizło, Ustrój polityczny w Konstytucji RP 1997 roku, Lublin 2018.

            Inne:

 • Geneza i kształtowanie się współczesnego ustroju politycznego RP, [w:] Zarys ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) Z. Szeliga, wyd. UMCS, Lublin 1996, ss. 11-25.
 • M. Kowalska, M. Żmigrodzki, Rząd Hanny Suchockiej, [w:] Koalicje gabinetowe w latach 1989-1996, (red.) M. Chmaj, M. Żmigrodzki, wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 98-127.
 • M. Kowalska, Z. Szeliga, Sejmowa kontrola działalności Rządu oraz jego odpowiedzialność przed Sejmem, [w:] Polityczno-ustrojowe aspekty przeobrażeń transformacji systemowej w RP, red. M. Żmigrodzki, wyd. UMCS, Lublin 2000, ss. 43-106.
 • Polityczny wymiar odpowiedzialności konstytucyjnej członków Rady Ministrów, [w:]  Annales UMCS, vol. X, sectio K, 2003, ss. 93-107
 • Zmiany w systemie gwarancji praw jednostki jako przejaw realizacji idei państwa prawa, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, ss. 114-125
 • Pozycja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, [w:] Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki, red. D. Walczak- Duraj, Łódź 2011, ss. 99-118
 • Geneza i kształt systemu konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, [w:] Rozpad Związku Radzieckiego i jego konsekwencje dla Europy i świata. Federacja Rosyjska, cz. 1, red. A. Jach, Kraków 2011, ss. 375-394
 • M. Kowalska, T. Bichta, The political system of Poland, [w:] Political Systems of Visegrad Group Countries, red. W. Gizicki, Trnava 2012, ss. 71-106
 • Constitutional responsibility of the president in post-comunistic countries – case study (Lithuania, Romania, Czech Republic, “Facta Simonidis” 2017, nr 1 (10), ss. 7-26
 • Prawo do sądu a odpowiedzialność karma przed Trybunałem Stanu, [w:]  W kręgu Historii, Politologii i Emigracji, red. K. Leszczyńska, Toruń 2018, ss. 341-354.
 • Absolutorium a kwestia odpowiedzialności konstytucyjnej. Komplementarność czy rozdzielność? , „Horyzonty Polityki” 2018, vol. 9, no. 26, ss. 93-110.
 • Odpowiedzialność członków egzekutywy przed Trybunałem Stanu w III Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. UMCS, Lublin 2018, ss. 494.
 • M. Kowalska, K. Stachurska-Szczesiak, System polityczny Republiki Tunezji po Rewolucji Jaśminowej, Teka of Political Science and International Relations,  Vol. 14, No 2, 2019, ss. 9-24
 • Odpowiedzialność konstytucyjno-karna prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Instytucje systemów politycznych w procesie zmian, red. B. Dziemidok-Olszewska, M. Michalczuk-Wlizło; M. Podolak, Lublin 2020, ss. 53-70
 • Alternatywne formy głosowania w polskim prawie wyborczym, Przegląd Europejski 2020, nr 2,ss. 35-48
 • Procedura impeachmentu w państwach Ameryki Południowej – studium przypadków (Paragwaj, Brazylia), [w:] Prawo-Państwo-Polityka, Monografia dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2022, ss. 221-234
 • Budżet i kontrola jego wykonania w polskich regulacjach prawnych, [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Lublin 2012, ss. 109-132.
 • Absolutorium jako przejaw realizacji funkcji kontrolnej Sejmu wobec Rady Ministrów w świetle konstytucyjnych przepisów okresu transformacji ustrojowej, [w:] Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Toruń 2012, ss. 199-212
 • The right to trial and to constitutional complaint as examples of changes adapting the Polish system of guarantees of individual rights to European legal standards, [w:] European Integration. Models, Challenges, Perspectives, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, P. Tosiek , Zamość 2012, ss. 151-168.
 • Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, Przegląd Politologiczny 2014, nr 2, ss. 167- 181
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce – od przeszłości ku współczesności, [w:] Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2015, ss. 136-159
 • Uwarunkowania prawne w zakresie zastępstwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Białostockie Studia Prawnicze 2016, z. 20, t. 2, ss. 139-165

                       Wybrane konferencje

 •  Konferencja międzynarodowa „Centra i peryferia w globalnym i regionalnym systemie stosunków międzynarodowym na progu XXI wieku” – organizator Uniwersytet Gdański (2008 r.) - referat: „Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.
 • Konferencja „Okrągły stół – geneza, przebieg, konsekwencje”, organizator: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009 r.) – referat: „Sejmowa odpowiedzialność Rządu w świetle konstytucyjnych przepisów okresu transformacji ustrojowej”.
 • Konferencja „Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie – zmiany i dysfunkcje współczesnych systemów politycznych”, organizator: Uniwersytet Rzeszowski (2009 r.) – referat: "Zmiany w systemie gwarancji praw jednostki jako przejaw realizacji idei państwa prawa”
 • Konferencja „20 lat transformacji w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej” – organizator Uniwersytet Łódzki (2009 r.) - referat: „Absolutorium – jako przejaw realizacji funkcji kontrolnej Sejmu wobec Rady Ministrów w świetle konstytucyjnych przepisów okresu transformacji ustrojowej”,
 • Konferencja „Ewolucja systemu politycznego. Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia”, organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i Collegium Polonicum (2010 r.), - referat: „Odpowiedzialność konstytucyjna członków Rady Ministrów w Polsce”
 • Konferencja „Polityka – Etyka - Praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, organizator: Uniwersytet Łódzki (2010 r.) - referat: „Pozycja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych”
 • Konferencja międzynarodowa „Państwo w dobie globalizacji. Zmierzch czy odrodzenie?”, organizator: KUL (2010 r.) – referat: „Warunki efektywności i wszechstronności sejmowej kontroli Rządu i jego odpowiedzialności”
 • Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego - „Upadek ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, organizator: Uniwersytet Jagielloński (2011 r.)- referat: „Geneza i kształt systemu konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej”
 • Konferencja naukowa „Ewolucja systemów politycznych w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej”, organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i Collegium Polonicum (2013 r.) - referat: „Instytucje ombudsmańskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”
 • Konferencja naukowa „Pozycja ustrojowa władzy ustawodawczej we współczesnym świecie” - organizator: Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku (2017r.) – referat: „Alternatywne formy głosowania w polski prawie wyborczym”
 • Seminarium PTNP z okazji 25.rocznicy uchwalenia ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym i 20. rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  – organizator: Lubelski Oddział PTNP (2017 r.) - wykład: „Historia sporu o kompromis konstytucyjny w Polsce” 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia” – organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” (2017 r.) – referat: „Ułatwienia głosowania w polskim prawie wyborczym”
 • Konferencja naukowa „Zmiana konstytucji – dylematy, dywergencje, postulaty” - organizator: Zakład Systemów Politycznych UMCS (2017 r.) – referat: „Niezbędny zakres zmian w konstytucyjnej regulacji problematyki wyborczej”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Instytucje państwa w procesie demokratyzacji” – organizator: Zakład Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS oraz Fundacja Instytut Bałkański (2018 r.) – referat: „Odpowiedzialność karna prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej – podobieństwa i różnice”
 • Konferencja naukowa „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Aktywność vs. bierność polityczna w Polsce i w Europie” - organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicom (2015 r.) – referat: „Powszechne głosowanie korespondencyjne i inne ułatwienia w wyborach prezydenckich A.D. 2015”
 • Konferencja naukowa „Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej we współczesnym świecie” – organizator: Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku (2015 r.)– referat: „Uwarunkowania prawne w zakresie zastępstwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
 • III Kongres Politologii Odsłony polityki” – organizator: Uniwersytet Jagielloński (2015r.) – referat: „Marszałek Sejmu jako pro tempore wykonujący obowiązki Prezydenta RP w polskim porządku konstytucyjnym”
 • Międzynarodowa konferencja „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej” - organizator: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Grupą Badawczą „Inicjatywa Helwecka” (2016r.) - referat: „Odpowiedzialność karno-konstytucyjna głowy państwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej”
 • IV Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany” – organizator Wydz. Politologii UMCS (2018 r.) – referat: "Zasadność istnienia Trybunału Stanu w Polsce"
 • Seminarium naukowe „Arabska Wiosna jako czynnik zmiany w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Bilans po dekadzie” – organizator Wydz. Politologii i Dziennikarstwa UMCS (2021 r.) – referat: System polityczny Republiki Tunezji po Rewolucji Jaśminowej.
 • V Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka ładu. Polityka chaosu”, organizator: Uniwersytet Wrocławski (2022 r.) – referat: „Polski defensor civitas jako „lustrator” działań władzy politycznej”
 • Granty

Udział jako wykonawca, w grancie edukacyjnym - W odpowiedzi na przyszłość – młodzież wobec zmian klimatu - realizowanym na zamówienie Komisji Europejskiej (nr 155/2021/SI2. 861495) we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce oraz Europe Direct Lublin jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską na temat integracji europejskiej.


Ogłoszenia