Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Kowalewska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek, godz. 13,00-15,00


 


W razie potrzeby proszę o kontakt na poniższy adres:


malgorzataelzbieta.kowalewska@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

 

 

1978– 1984 – studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL.

Magisterium na podstawie pracy „Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Editio critica”. Promotor: Bp. Prof. Dr hab. Stanisław Wielgus.

1984– 1986 – stypendium doktoranckie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL.

1986– 1989 –  KUL. Międzywydziałowy Zakład Badań Nad Kulturą Średniowiecza.

                                   Praca na stanowisku młodszego asystenta i asystenta dokumentalisty.

1989-1990- urlop macierzyński

1990 – do chwili obecnej – UMCS. Wydział Filozofii i Socjologii. Instytut Filozofii. Zakład Historii Filozofii Starozytnej i Średniowiecznej. Obecnie Zakład Filozofii Kultury (od października 2013r). .

1990–1992 – na stanowisku asystenta

1992 – doktorat na podstawie rozprawy: „Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn.  Editio critica”.

          Promotor: Bp. Prof. Dr hab. Stanisław Wielgus.

          Recenzenci: Prof. Dr hab. Tadeusz Kwiatkowski, UMCS

                              Prof. Dr hab. Mieczysław Markowski, PAN

Od 1993 – awans na stanowisko adiunkta

1996– 1999 – ½ etatu  na stanowisku adiunkta  w Katedrze Nauk Humanistycznych AM w Lublinie. 

 – praca w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie, w charakterze nauczyciela etyki i propedeutyki filozofii.

2008 – uzyskanie stopia naukowego dokrora habilitowanego na podstawie rozprawy „Bóg- Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen”.  (Wyd UMCS, Lublin 2007)

 

           Recenzenci: Prof. dr. hab. St. Wielgus; prof. dr hab. M. Kuderowicz, prof. dr hab. dr hab. A. Latawiec, prof. dr hab. M. Filipiak

 

02. 2014 roku awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.

 

Nagrody:

2008 - nominacja do Nagrody Jana Długosza

2009 - Indywidualna Nagroda II stopnia MNiSW za książkę "Bóg - Kosmos - Czlowiek w tworczości Hildegardy z BIngen"

2009 - Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora KUL za udział w opracowaniu  Powszechnej Encyklopedii Filozofii, tomy 1-10.

 


Działalność naukowa

I. Monografie:

 1. 1.   Quaestiones super octo libros’Physicorum’ Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Liber I, qu. 27– 41. Editio critica. Acta Mediaevalia VI, Lublin 1989.
 2. 2.   Quaestiones super octo libros ‘Physicorum’ Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn. Editio critica.  Acta Mediaevalia VII, Lublin 1992, ss. 240

II. Artykuły naukowe

Poglądy antropologiczne Andrzeja z Kokorzyna., w: Summarium teologiczne. Lublin 1989, s. 15–  30.

Między otwartością a zamkniętością., w: Liberalizm a Polis. Przeszłość i Przyszłość., w: Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Lublin 1993, s. 233-239;

Sumienie ekologiczne w perspektywie przetrwania., w: Sumienie Ekologiczne a szansa przetrwania. Pod red. Mariana Ciaciury. Uniwersytet Szczeciński. 1997, s. 20-33;

O dobrej śmierci., w: Człowiek nieuleczalnie chory. Pod red. Bogusława Blocka i Wojciecha Otrębskiego, WNS KUL, Lublin 1997, s. 166-172;

Aktualność Tomaszowej koncepcji uczuć., w: Ethos, rok 11 1998 nr 3(43), s. 151-161; Mądrość średniowiecznej ars moriendi., w: Problemy współczesnej tanatologii. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, WTN, Wrocław 1998s. 317-323;

Symboliczny świat św. Hildegardy z Bingen., w: Symbol w kulturze. Pod red. Gerarda Głuchowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 127-143;

Hildegarda z Bingen jako autorka pieśni., w: Hominem Quaero. Pod red. Anny Drabarek, Wyd. UMCS Lublin 1999, s. 709-719;

Prophetissa teutonica - święta Hildegarda z Bingen; życie i dzieło., w: Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś. Pod. Red. Elżbiety Pakszys i Liliany Sikorskiej. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 29-47;

Cnota męstwa jako podstawa etosu żołnierza., w: Considerationes Philosophicales. Pod red. Jolanty Świderek, Marianny Flis - Jaszczuk i Waldemara Pycki, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 341-359 (współautor);

Kultura jako źródło wzorców i norm., w: Język Polski w Szkole,- gimnazjum. Pod red. Barbary Myrdzik. Zeszyt 1 1990-2000, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2000, s. 62-75;

Bunt., w: Język Polski w Szkole – gimnazjum. Pod red. B. Myrdzik. Wyd. Pedagogiczne ZNP. Zeszyt 2, Kielce 1999-2000, s. 75 – 85;

Mors ianua vitae., w: Problemy współczesnej tanatologii. Pod red. J. Kolbuszewskiego. WTN, Wrocław 2000, s.163-16

   Filozofia hellenistyczna i chrześcijańska, manicheizm, Plotyn, św. Augustyn, św. Tomasz., w:  Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli po co odróżniać Platona od Plotyna. Pod red. K. Marczewskiego, Am Lublin 2000, s. 67-79.

Hildegardy z Bingen koncepcja człowieka, w: Acta Mediaevalia XVIII, Lublin 2005, s. 267-287;

Smierć duszy w „Speculum simplicis animae” Małgorzaty Porete. W: Problemy współczesnej tanatologii. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego. Tom. X Wrocław 2006, s. 251-257.

Teologia moralności Hildegardy z Bingen”, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 3 (38) (2005), s. 127-140.

Zrozumieć ten pontyfikat,  w: Ethos, nr 41-42 1998, s. 313 - 319, rec.,  książki : Niezwykły pontyfikat. Z ojcem Ziębą rozmawia A. Pawłowicz, Kraków 1997);

Dawne spory o tolerancję., rec. książki R. Legutko, Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Kraków 1997), Ethos nr 45-46 1999, 415-422;

Autorytet i moc tradycji, rec. ksiązki H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 1994), w: Ethos nr 37, 1997, s. 253–260;

Przez naukę do Boga, czyli dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”., rec. J. Guitton, „Bóg i nauka”, w: Arcana 4/1955, Kraków , s. 135– 139 (współautor)

Ku symfonii chwaly, Ethos, Lublin 2007.

Kobiety i uniwersytety, Ethos, 2009 nr 1-2 (85-86), 169-184;

  Wilhelma z Conches koncepcja filozofii , Acta Mediaevalia, XXII, Lublin 2009, s. 265-285.

"Koncepcja doświadczenia mistycznego Małgorzaty Porete na podstawie jej dzieła  Speculum simplicium animarum, w: Filozofia i Religia, t. 5.Poznań 2009, s. 221-237,

„Drabina natury (scala naturae) w traktacie Ramona Sabunde Theologia naturalis seu Liber creaturarum seu de homine”.  Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXI/XXXII 2006/2007, Lublin 2010, s.11-24.

„Miejsce człowieka  w  porządku natury w Theologia naturalis seu liber creaturarum seu de homine Rajmunda Sabundego”. Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXXVI, 1 Lublin 2011, s.7-27  

„Kobiecy geniusz – Hildegarda z Bingen” – w:  „Przewodnik po filozofii. Filozofia wczesnego średniowiecza”.  Seria wydawnicza pod red. Prof. Gadacza. Redaktor tomu prof. Kijewska.  Wydawnictwo WAM. Kraków 2012, s. 277-299.

“Aevum quo est angeli duratio”. Wiekuistość, czyli między wiecznością a czasem” Ethos, 3(39) 212, s. 117-133.

Hildegarda z Bingen o człowieku i jego „braciach mniejszych”, w: Ethos nr 102, 2013, s. 45-67.

Związek etyki i medycyny w koncepcji Hildegardy z Bingen. w: Humanizm a medycyna. (red. Bernardetta Jagiełłowicz) , Wyd. Arboreum. Wrocław 2013, s. 81-97.

Doradztwo filozoficzne a Coaching. w: Edukacja-Wychowania – Odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej. (red. T. Zawojska) Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 105-115.

Problematyka antropologiczna w Listach Hildegardy z Bingen, w: Studia Antyczne i Mediewistyczne, IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 131-145

„Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni”. Antyczne podstawy średniowiecznego obrazu świata. W: Ethos, 2013, nr 104, s. 97-116. .

The linguistic artistry of Hildegard of Binfen as exemplified in her letters. W: Roczniki Kulturoznawcze, tom V, numer 1, 2014, s. 125-152

Hildegarda z Bingen o Tajemnicy Trójjedyności Boga, Acta Mediaevalia, XXV, Lublin 2014, s. 79-106.  

tłumaczenie (przejrzane i poprawione przez Prof. dr hab. W. Sadego) Ludwiga Wittgensteina: Uwagi różne. [w:] Ludwig Wittgenstein. Uwagi o  religii i etyce. Pod red. W. Sadego, Znak, Kraków 1955, s. 108– 206. Tłumaczenie to (poszerzone) zostało wydane ponownie w 2000 roku:  Ludwig Wittgenstein, Uwagi różne,  Wyd. KR. Warszawa 2000, s. 5-139.

 

III. Hasła encyklopedyczne

a)      Encyklopedia Filozofii Polskiej, tomy 1 i 2.

1)      Adam z Bochynia.,

2)      Adam z Brzezin,

3)      Akademia Wileńska,

4)      Akademia Zamojska,

5)      Andrzej z Buku,  

6)      Andrzej Gałka z Dobczyna,

7)      Andrzej Grzymała z Poznania,

8)      Andrzej z Kokorzyna,

9)      Andrzej Ryczel,  

10)  Bar Adam,  

11)  Benedykt Polak,

12)  Biegański Władysław, 

13)  Bieliński Wissarion G. Jw.,

14)  Biem Marcin,

15)  Bogusławski Józef K, 

16)  Chmaj Ludwik,

17)  Czekanowski Jan,

18)  Darski Kasper,

19)  Domińczak Stanisław,  s. 659-660.

20)  Harassek Stefan,  

21)  Hołówko Tadeusz, 

22)  Irzykowski Karol,

23)  Jan Leopolita, 

24)  Jan Leopolita Nicz,

25)  Kodisowa Józefa Fabianna, 

26)  Kowalewskij Maksim Maksimowicz, 

27)  Lubomirski Stanisław,

28)  Mediewistyka polska,

29)  Paweł z Krosna, 

 

Powszecha Encyklopedia Filozofii:

: Hasła encyklopedyczne:

Hasła do Powszechnej Encyklopedii Filozofii:

Tom 1, Lublin 2000.

 1. Adam z Bochynia., s. 62-64.
 2. Adam z Brzezin,  s. 64
 3. Akademia Rzymska Platońska,  s. 107-108.
 4. Akademia Wileńska,  s. 108-112
 5. Akademia Zamojska,  s. 112-114.
 6. Andrzej z Buku,  s. 225
 7. Andrzej Galka z Dobczyna, s. 226
 8. Andrzej Grzymała z Poznania,  s. 226-227
 9. Andrzej z Kokorzyna, s. 227-227.
 10. Andrzej Ryczel,  s. 229-230
 11. Bar Adam,   s. 480.
 12. Bartlomiej z Messyny, s. 494
 13. Bellarmino R.F. s. 522-523
 14. Benedykt Polak,  s. 526
 15. Biegański Wladysław,  s. 564-566
 16. Bieliński Wissarion G. Jw., s. 568-569
 17. Biem Marcin,  s. 569-570
 18. Bogusławski Józef K,  s. 615-616
 19. Buffier Claude,  s. 734-735

Tom 2, Lublin 2001

 1. Calculatores, s. 16-18
 2. Capella Martionus Felix, s. 36-37
 3. Chmaj Ludwik, s. 151-154
 4. Corpus Dionysiacum (Areopagiticum), s. 288-292
 5. Czekanowski Jan, s. 353-356
 6. Damiani Piotr,  s. 395-397
 7. Domińczak Stanisław,  s. 659-660.
 8. Druidyzm,  s. 724-726

Tom 3, Lublin 2002

 1. Euzebiusz z Cezarei,  s. 326-329

Tom 4, Lublin 2003

 1. Harassek Stefan,  s. 208-210
 2. Hildegarda z Bingen,  s. 452-457
 3. Hołowko Tadeusz,  s. 552-555

Tom 5, Lublin 2004

 1. Irzykowski Karol, s. 17-19
 2. Jan Leopolita,  s. 201-202
 3. Jan Leopolita Nicz, s. 202
 4. Kilwardby  Robert,  s. 608-610
 5. Kirejewskij Iwan W.  s. 614-616
 6. Klemens Aleksandryjski,  s. 637-641
 7. Kodisowa Józefa Fabianna,  s. 686-688
 8. Kowalewskij Maksim Maksimowicz,  s. 907-908.

Tom 6, Lublin 2005

 1. Kranz Gisbert, s. 18– 20.
 2. Kwadratus, s. 168–169.
 3. Luter Marcin, 582–584.
 4. Lewis C.S. s, 370 –372.
 5. Lubomirski Stanisław, s. 550– 552.

 

Tom 8

45. Paweł z Krosna

 

Encyklopedia PWN:

 

 1. 1.      Hildegarda z Bingen,
 2. 2.       Robert Grosseteste,

 

 

IV. recenzje:

-rozprawa habilitacyjna dr hab. Hanny Wojtczak pt: „Marsyliusza z Inghen Quaestiones super librum Praedicamentorum Aristotelis” TN KUL  2008. 

  - rozprawa habilitacyjna dr hab. Wandy Bajor (LUL) pt. „Benedicti Hesse quaestiones disputatae super tres libros De anima” Aristotelis (Lublin, 2011).

 - rozprawa habilitacyjna dr hab. Jacka Surzyna, Rozważania nad statusem teologii. Analiza Prologu z Reportatio Parisiensis Jana Dunsa Szkota (Katowice 2012).

   - recenzja wydawnicza książki dr Andrzeja Marka Nowika zatytułowaną: „Poznanie refleksyjne w filozofii przedkartezjańskiej” (UKSW)

- recenzja wydawnicza ksiązki dr hab. Marii Małgorzaty Bouzyk pt. "Wychowanie otwarte na religię" (UKSW)

 -recenzia książki dr hab. Krystyny Krauze- Błachowicz  (UW) pt. „Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej”  w związku z wnioskiem o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (2010r.)

 -recnzja książki dr hab. Teresy Zaniewskiej (SGGW) pt. „Wierzę w Kismet” w związku z wnioskiem o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego            (2011)

 - recenzja książki dr hab. Wandy Bajor (KUL) pt. „Benedicti Hesse quaestiones disputatae super tres libros De anima” Aristotelis „w związku z wnioskiem o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego       (2012)

 -recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Oświecińskiego pt. „Co o człowieku i świecie mówi przeżycie mistyczne? Studium naturalistyczno-religioznawcze” napisaną pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Kosiora prof. nadzw. UMCS na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

-recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Otlewskiej zatytułowanej „Teofania stworzenia w myśli Hildegardy z Bingen”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Janiny Gajdy - Krynickiej w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

-recenzja rozprawy doktorskiej dr Alfredy Walkowskiej pt. „Problem aktualizacji Kościoła w świetle teodycealnej, antropologicznej i eklezjologicznej myśli świętej Hildegardy z Bingen”, napisanej przy Katedrze Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Bogusława Drożdża.

 

V. Granty:

Własne:

Złożone wnioski

a)      - „Duchowość, religijność i doświadczenie mistyczne kobiet w średniowieczu”  (2009r.  37 konkurs MNiSW)

b)      - „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen” (2010r. 39 konkurs MniSW)

Granty Zrealizowane:

a)      „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen”. Projekt nr NN 101287039. Projekt rozliczony, umowa zakończona. (Pismo NCN z 23,07. 2014)

Zespołowe:

W ramach: Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt: Corpus Philosophorum Polonorum. (nr. 11H11016380, PAN, umowa: 0019/FniTP/H11/80/2011. Mój temat: „Edycja krytyczna dzieła filozoficznego Quaestiones in libros Parvorum naturalium Aristotelis Pawła z Worczyna”.  Czas realizacji  2012-2017).

 

 

 VI.

Jestem czlonkiem korespondentem LTN

Jestem czlonkiem redakcji czasopisma Acta Mediaevalia

 Byłam  członkiem dwóch redakcji naukowych:

                                                               a)  10 – tomowej Powszechnej Encyklopedii filozofii.  Wydawana przez Towarzystwo Przyjaciół Tomasza z Akwinu. Członkiem Redakcji Naukowej  Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Lublin 200-2010. Dzial: Filozofia Polska  

                                                               b)   Encyklopedia Filozofii Polskiej, tomy 1-2, Lublin 2011. Dział: filozofia współczesna