Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Dąbrowska

Konsultacje

Konsultacje w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2023/2024


(po wcześniejszym mailowym umówieniu się na spotkanie):


Kronos, ul. Sowińskiego 17, Lublin,


pokój 135 • 17.06 poniedziałek godz. 13.00-14.00

 • 18.06 wtorek godz. 8.00-9.00


Kontakt mailowy: 


anna.dabrowska@mail.umcs.pl lub adabrowska.edu@gmail.com


Możliwość konsultacji online (wideokonferencja: Teams lub BBB-kampus) w tych samych godzinach

O sobie

ZATRUDNIENIE

Od 2019 - adiunkt w Katedrze Lingwistyki Stosowanej, Wydziału Filologicznego UMCS

- wieloletni nauczyciel języka angielskiego, egzaminator TELC poziomy B i C (Frankfurt / TELC) i  egzaminów międzynarodowych, tłumacz na konferencjach, lektor w szkołach językowych i uczelniach

- członek Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (LST) i Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (FIT)

 

WYKSZTAŁCENIE

2017       Doktor nauk humanistycznych (Filologia angielska, językoznawstwo),  wyróżnieniem Instytut Filologii Angielskiej, KUL, Lublin. 

Temat rozprawy: A Syntactic Study of Idioms Referring to Psychological States in English and Constraints on the Way they are Built [Studium składniowe wyrażeń idiomatycznych języka angielskiego odnoszących się do stanów psychologicznych]

2013        Magister filologii angielskiej z wyróżnieniem – specjalizacja: nauczyciel jęz. angielskiego, Częstochowa (nostryfikacja tytułu mgr uzyskanego w Anglii, MA w 2004)

2004        MA in International Studies, College of Ripon and York St. John, University of Leeds College, Wielka Brytania

Tytuł pracy MA/mgr: The influence of American Pop Culture on Polish Culture in the Latter half of the 20th Century as Seen In Films and Music [Wpływ amerykańskiej kultury masowej na kulturę polską w drugiej połowie XX wieku, na podstawie filmu i muzyki]

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Językoznawstwo kognitywne, a szczególnie semantyka znaczeń, stany emocjonalno-psychologiczne w języku i psycholingwistyce, teoria metafor pojęciowych, analiza dyskursu, krytyczna analiza metafor


Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH w okresie 2019-2023 (w czasie zatrudnienia na UMCS)

POZYCJE OPUBLIKOWANE

 A.    Rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym (wg wykazu wydawnictw z listy ministerialnej):

 1. Dąbrowska, A. (2023). Aspectual correspondence or difference? The syntactic study of English anger psych-idioms. In M. Marczewska, K. Ostrowska, & M. Kwaśniewska (Eds.), Język w przestrzeni kulturowej, publicznej, politycznej, pp. 55-64. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. ISBN 978-83-965728-3-7.
 2. Dąbrowska, A. (2022). Anger is a potent ally. The interplay of metaphor, metonymy and image schema. In Lewandowska-Tomaszczyk, B. & Trojszczak, M. (Red.), Concepts, Discourses, and Translation (str. 3-20). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-96099-5_1
 3. Dąbrowska, A. (2020). The power of metaphors in culture-related context. The case of metaphorical idioms. In Lewandowska-Tomaszczyk, B., Venuti, M., & Monello, V. (Eds). Language, Heart, and Mind (pp. 161-180). Bern, Germany: Peter Lang. 
 4. Dąbrowska, A. (2020). Can a bucket be kicked by a man who kicked the bucket? A new insight into the syntactic and semantic variability of idioms. In Drabikowska, K. & Prażmowska, A. Exploring Variation in Linguistic Patterns (pp. 133-155). Lublin, Poland: Wydawnictwo KUL. 

B.     Artykuły naukowe z listy ministerialnej

 1. Dąbrowska, A. (2023). Levels of schematicity in metaphorical animal nicknames: The case study of the nickname koczkodan in Polish. Roczniki Humanistyczne, 71(6), 39-62. DOI: 10.18290/rh23716.3
 2. Dąbrowska, A. (2023). The role of mental spaces in building metaphors: The case study of the flądra nickname in Polish. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 47(2), 79-95. DOI: 10.17951/lsmll.2023.47.2.79-95
 3. Dąbrowska, A. (2023). Fear is an illness of the brain. A cognitive account of a novel constructive scenario of fear. Lodz Papers in Pragmatics, 19(1), 71-85. DOI:10.1515/lpp-2023-0004
 4. Dąbrowska, A. (2023). Introduction: Within Semantic-Conceptual Structure and Beyond. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 47(1), s. 1-10. DOI:10.17951/lsmll.2023.47.1.1-10 
 5. Dąbrowska, A. (2022). Tempus est pecunia or Tempus est valorem? Conception of Time in the Mentality of a Modern Pole. Annales UMCS Sectio FF Philologiae, 40(2), s.173-194. DOI:10.17951/ff.2022.40.2.73-194
 6. Dąbrowska, A. (2020). Successful classroom management in English instruction. Roczniki Humanistyczne, vol. 68(10): Glottodydaktyka 2020, str. 7-18. Lublin: Wydawnictwo TN KUL.      DOI: 10.18290/rh206810-1

 C.    Przekład monografii

 1. Dąbrowska, A. (2021). Tłumaczenie książki – język specjalistyczny: Life in the shadow of pandemic: the mystery of transience [Tytuł oryginału: Życie w cieniu pandemii. Tajemnica przemijania]. Wydawnictwo Bernardinium, Pelplin (wydawnictwo z listy ministerialnej pozycja 620, z dn. 22.07.2021 r.)
 2. Dąbrowska, A. (2019). Tłumaczenie książki – język specjalistyczny: The Eucharist  as the treasure of the Church: selected thoughts from the writings  of blessed Honorat Kozminski  and the testimony about him. Mariówka, Polska: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. (wydawnictwo z listy ministerialnej pozycja 620, z dn. 22.07.2021 r)         

INNE WAŻNE PUBLIKACJE w latach 2014-2018

 1. Monografia: Dąbrowska, A. (2018). A syntactic study of idioms: Psychological states in English and their constraints. Newcastle-upon-Tyne, Anglia: Cambridge Scholars Publishing.
 2. Rozdział w monografii o zasięgu międzynarodowym (wg wykazu wydawnictw z listy ministerialnej): Dąbrowska, A. (2015). English and Polish Fixed Phrases with Proper Names. W: Bloch-Rozmej, Anna, Anna Bondaruk, Anna Prażmowska (red.), Spotlight on Melody and Structure in Syntax and Phonology. Studies in Linguistics and Methodology, vol. 7, Lublin: Wydawnictwo KUL, 109-126. ISBN 978-83-8061-169-6  
 3. Artykuł z listy ministerialnej:  Dąbrowska, A. (2017).The Locative Syntax of Experiencers. The case study of phraseological units as psych-predicates. LingBaW Journal, vol. 3, 37-60. 
 4. Artykuł z listy ministerialnej: Dąbrowska, A. (2016). Unaccusative or unergative. The case of the English verb TO DIE. Roczniki Humanistyczne, Vol. LXIV (11): Anglica, 25-39. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Artykuł z listy ministerialnej: Dąbrowska, A. (2015). Syntactic patterns of English and Polish fixed phrases with proper names. Roczniki Humanistyczne, Vol LXIII (6): Językoznawstwo, 53-88. Lublin: Wydawnictwo KUL. 

 

KONFERENCJE w latach  2019-2023 z aktywnym wystąpieniem: 23 (10 zagranicznych, 13  międzynarodowych w kraju)

W roku akademickim 2022/23:

1.  Zagraniczna konferencja międzynarodowaInternational European Conference on Interdisciplinary Scientific Researces-VIII, Rome, Italy,  13-15.07.2023. Wystąpienie pt. Emotionality of Italian and Turkish  languages. Localization and primary adaptation of the mood and emotion scales.

2.   Konferencja międzynarodowa w kraju: Culture and Cognition in Language 3, Rzeszów, Poland, 27-28.04.2023. Wystąpienie pt. Popular emotions among students and their codification

3.   Konferencja międzynarodowa w kraju: Contacts & Contrasts 2023: Cultural Conceptualizations in Language, Literature, and Translation (CC2023). Konin, Poland. 27-29.03.2023. Wystąpienie pt. Beyond articulation. Creating a model of MA studies through the critical metaphor analysis of students’ discourse.

4.   Zagraniczna konferencja międzynarodowa: Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies-III, Ankara, Türkiye,  23-25.09.2022. Wystąpienie pt. Mental model-driven metaphors in the nickname koczkodan in Polish.

5.   Zagraniczna konferencja międzynarodowa: 5th International Piri Reis Conference on Linguistic, History & Geography, Lisbon-Portugal, 13-14.07.2022. Wystąpienie pt. (Non)schematic metaphors behind nicknames.

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-ORGANIZACYJNE w latach 2019-2023

 • Promowanie 24 studentów do obrony prac dyplomowych z dziedziny językoznawstwa kognitywnego  (lipiec 2020, lipiec 2021, lipiec-wrzesień 2023)
 • Nagroda za najlepszego nauczyciela akademickiego w województwie lubelskim (3 miejsce) w konkursie pt. Plebiscyt edukacyjny 2022
 • Wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ Staff Teaching Mobility w Hiszpanii, Murcja (2023)
 • Przedstawiciel pracowników młodszych w Radzie Naukowej Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa w roku akademickim 2023/24
 • Praca w Wydziałowym Zespole do spraw Terminologii, WF, UMCS (od 2022)
 • Praca w Zespole Językoznawczym w Katedrze Lingwistyki Stosowanej do opracowywania kryteriów i  zagadnień egzaminacyjnych (od 2021)
 • Praca w zespole planistów w Katedrze Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym 2019/2020, KLS, UMCS
 • Prowadzenie zajęć podczas Dnia Otwartych Drzwi dla UMCS: 6.03.2020, 21.03.2022, 24.03.2023.
 • Prowadzenie zajęć i warsztatów dla szkół ponadgimnazjalnych (2020, 2021, 2022, 2023).
 • Praca w komisji podczas Konkursu Wymowy dla szkół podstawowych (2021, 2022).
 • Sprawowanie opieki nad rokiem na KLS (od 2020/21)
 • Nawiązanie współpracy jako tłumacz j. angielskiego z Muzeum w Kozłówce.