Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Walenty Baluk

prof. dr hab. Walenty Baluk
Stanowisko
profesor
Jednostki
CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ, KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Funkcje
Dyrektor Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fee2
https://orcid.org/0000-0003-3295-4872
Konsultacje

Semestr zimowy r. a. 2023/2024


w sesji zimowej


wtorek 13:30 - 14:30 (p. A 5.47)


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45 (p. A 5.47)
20-612 Lublin

O sobie

Biogram naukowy: Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (1997). Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2007) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W latach 2000-2011 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Europą Wschodnią w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. został profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego i został dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Autor ponad 140 różnego rodzaju publikacji z zakresu problemtyki wschodnioeuropejskiej.

Hobby: powieści historyczne, turystyka historyczna, rowerowa i górska.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: systemy polityczne, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz stosunki narodowościowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Współpraca naukowa: uniwersytety w Tbilisi, Kijowie, Czerniowcach i Iwano-Frankowsku; redaguje czasopismo naukowe "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne"; członek PTNP i PTSM.

Konferencyjne: współorganizator linii programowej "Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej" w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (2015-2019) oraz konferencji międzynarodowej "Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI w." (2017, 2018 i 2021);

Granty: koordynator grantu MSZ RP w ramamach konkursu "Dyplomacja publiczna 2021" pt. Dziedzictwo Piłsudskiego - Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy.

Publikacje naukowe: jest autorem ponad 140 różnego rodzaju prac naukowych (patrz załącznik). Najważniejsze prace:

Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002;

Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004), Wrocław 2006;

Baluk W., Czajowski A. (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007;

Baluk W. (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2008;

Baluk W. (red.), Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, Toruń 2009;

Baluk W., Herbut R. (red.), Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010;

Baluk W., Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012, Lublin 2012;

Baluk W., Wyobrażenie nowej Europy Wschodniej, "Wschód Europy" 2016/1.

Baluk W., Doroszko M. (red.), Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, Lublin 2017;

Baluk W., Formalny i materialny wymiar partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy, "Sprawy Międzynarodowe" 2018/1.

Балюк В., Дорошко М, (ред.), Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці, Київ - Люблін 2019.

Балюк В., Агрессия России против Грузии и Украины в 2008-2018 гг. в контексте геополитики Черноморского региона, Lublin 2020.


Ogłoszenia