Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Eliza Komierzyńska-Orlińska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje  w semestrze letnim roku akadem. 2018/2019:


czwartki godz. 12.55-15.55


Konsultacje odbywają się w pok. 709.


Od 11 marca 2019 r. - zwolnienie lekarskie


 


 


 


 


 Terminy wykładu monograficznego z przedmiotu


"Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej":


12 października


9 listopada


16 listopada


23 listopada


30 listopada


7 grudnia


14 grudnia


11 stycznia


 


Tematy prac pisemnych z przedmiotu


"Bank centralny w warunkach gospodarki rynkowej":


1. Status prawny Narodowego Banku Polskiego


2. Niezależność Narodowego Banku Polskiego


3. Organy NBP w świetle kształtowania ładu pieniężnego


4. Zadania i funkcje NBP


5. Miejsce NBP w strukturze organów i instytucji państwa


6. Instrumenty polityki pieniężnej NBP


7. Europejski System Banków Centralnych


8. Europejski Bank Centralny


9. Zadania i funkcje Rady Polityki Piniężnej


10. Polski bank centralny w okresie II RP


11. Polski bank centralny w okresie PRL


12. Podstawowe wyznaczniki statusu prawnego NBP w świetle obowiązującego prawa


13. Organy NBP w perspektywie kształtowania ładu pieniężnego


14. Prawne formy i środki oddziaływania NBP na kształtowanie ładu pieniężnego w Polsce


15. Rodzaje i charakter prawny aktów wydawanych przez organy NBP


16. Środki NBP służące kształtowaniu obiegu pieniężnego w Polsce


17. Narodowy Bank Polski w świetle Konstytucji RP


18. Pozycja NBP wedle ustawodawstwa zwykłego


19. Podmiotowość prawna NBP


20. Niezalezność personalna Narodowego Banku Polskiego


21. Niezależność finansowa Narodowego Banku Polskiego


22. Niezalezność funkcjonalna Narodowego Banku Polskiego


23. Odpowiedzialność NBP za realizację jego zadań


24. Narodowy Bank Polski a Sejm RP


25. Kształt stosunków prawnych NBP z władzą wykonawczą


26. Sytuacja prawna NBP w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej


27. Kierunki zmian pozycji prawnej NBP w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zmian ogólnoświatowych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Pierwszy wykład monograficzny "Instytucje kredytowe w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne" odbędzie się w dniu 23 lutego br. (piątek). Wykład będzie odbywał się co 2 tygodnie.


 


Tematy prac pisemnych z przedmiotu "Instytucje kredytowe w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne"


1. Prawne wyznaczniki ładu bankowego w Polsce


2. Dwustopniowy model systemu bankowego


3. Monobank socjalistyczny


4. Struktura systemu bankowego w Polsce w świetle obowiązującego prawa


5. Źródła polskiego prawa bankowego


6. Status prawny Narodowego Banku Polskiego


7. Organizacja Narodowego Banku Polskiego


8. Rodzaje i charakter prawny aktów wydawanych przez organy NBP


9. Podmiotowość prawna NBP


10. Odpowiedzialność NBP za realizację jego zadań


11. Rola, zadania i znaczenie banku państwowego we współczesnym systemie bankowym


12. Podstawy prawne i zasady działania spółdzielczego sektora bankowego


13. Banki spółdzielcze we współczesnym polskim systemie bankowym. Stan obecny i perspektywy rozwoju


14. Banki w formie spółek akcyjnych. Rola, zadania, organizacja


15. Banki hipoteczne


16. Tworzenie banków niepaństwowych w Polsce


17. Szczególne zasady działania banków komercyjnych (niepaństwowych) w Polsce


18. Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego


19. Nadzór bankowy w Polsce


20. Środki prawne nadzoru bankowego w Polsce


21. Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


22. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


23. Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych


24. Rola, zadania i perspektywy rozwoju instytucji parabankowych w Polsce


25. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Stan obecny i postulaty na przyszłość


26. Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce (Safety Net)


27. Kryzys bankowy w latach 2007-2009. Przyczyny i skutki


28. Podstawowe przejawy i przyczyny reglamentacji działalności bankowej w Polsce