Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Korzeniowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Telefon
81 537 52 56
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
bankowosc.umcs.lublin.pl
http://journals.umcs.pl/h
Konsultacje

dyżury w semestrze letnim 2019/2020


Środy 11:30-13:00 i Czwartki 11:30-13:00


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/704
20-031 Lublin

Działalność naukowa

1. Artykuły w czasopismach naukowych

 1.  A.Korzeniowska, W.Misterek, Innovation in view of entrepreneurs, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Entrepreneurship and Management)” 2014, Vol. XV, issue 2, s. 107-118, ISSN 1733-2486
 2. A.Korzeniowska, Zmiany korelacji stóp oszczędności i wzrostu gospodarczego w regionach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego, „Ekonomia i Zarządzanie (Economics and Management), 4/2014, s.146-157 ISSN 2080-9646
 3. Korzeniowska A., Wybrane problemy rynku finansowego wynikające z sytuacji na rynku oszczędności gospodarstw domowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, 323
 4. Korzeniowska A., The use of payment cards by students in Poland, “Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Science”,  2013, Vol I(2) Issue 12, pp.99-103
 5. Korzeniowska A., Zmiany stopy oszczędności w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse”, 2013, 11, zeszyt 3, 332-340
 6. Korzeniowska A.,  Postrzeganie ryzyka wybranych kanałów dostępu do rachunków osobistych przez klientów banków na terenie województwa lubelskiego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 284 (2013 r.), red. I.D.Czechowska i R.Pastusiak, s. 81-91
 7. Korzeniowska A., THE STRUCTURE OF FINANCING INNOVATIONS IN THE POLISH AND UKRAINIAN ECONOMIES, “Financial Space”, The International Scientific and Practical Journal (ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР) No 1 (9) 2013,  s. 132-138 czasopismo wydawane przez Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)
 8. Korzeniowska A., Misterek W., Preferencje przedsiębiorców w zakresie wyboru instrumentów finansowania innowacji, w: D.Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766 (2013), Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 62, s. 309-318
 9. Korzeniowska A., Misterek W., Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wdrażaniu innowacji MŚP, w: A.Kopiński, T.Słoński, B.Ryszawska, Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, tom 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 271 (2012), ISSN 1899-3192, s. 322-333
 10. Korzeniowska A., Rozwój pożyczek społecznościowych w Polsce, Annales UMCS Sectio H tom  46/2012 z. 4
 11. Korzeniowska A., Źródła finansowania działalności innowacyjnej, w: H.Zadora, G.Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 107/2012, s. 233-241

 

2. Rozdziały w monografiach

 

 1. A. Korzeniowska, Household savings vs trust to financial institutions  w: G.Hofbauer und kollegen,    Challenges, Research and Perspectives. Trust in social, economic and financial relations, uni-edition GmbH Berlin 2015, pp. 319-
 2. A.Korzeniowska,  Instrumenty finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, red. Nauk. Anna Korzeniowska, Jolanta Szołno-Koguc, Jerzy Węcławski Wyd. UMCS 2014, s. 93-103
 3. A.Korzeniowska, Bariery finansowania innowacji - ograniczenia kapitałodawców czy zaniedbania innowatorów?, w: Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, red. Nauk. Anna Korzeniowska, Jolanta Szołno-Koguc, Jerzy Węcławski, Wyd. UMCS 2014, s. 125-131
 4. R.Asyngier, A. Korzeniowska, Wpływ polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych na notowania instrumentów na rynkach finansowych, w: W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko (red.),  Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, Difin 2012, s. 117-134
 5. A. Korzeniowska, Outsourcing w praktyce bankowej, w: A.Gospodarowicz, A.Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 351-361 (1/2 arkusza)
 6. Jóźwik B., Korzeniowska A., Misterek W., Ponikowski H, Kierunki i możliwości wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników w województwie lubelskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020, (w:) Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Tom II Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 91-124

 

3 Redakcja monografii naukowych

 

 1. Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w województwie lubelskim, red. Nauk. Anna Korzeniowska, Jolanta Szołno-Koguc, Jerzy Węcławski, Wyd. UMCS, 2014,  ss. 206,
 2. Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce, w dobie niestabilności finansowej, red. Nauk. Teresa H.Bednarczyk, Anna Korzeniowska,  Wyd. UMCS, 2014, ss. 237
 3. Banki a gospodarstw domowe w województwie lubelskim, red. nauk. Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek,  Jacek Czarecki, Wyd. UMCS, Lublin 2014,
 4. Zarządzanie długiem, red. nauk. Anna Korzeniowska, Małgorzata Kamieniecka, Wojciech Misterek,  SKNF UMCS, Lublin 2013, ss.
 5. Bankowe i pozabankowe instrumenty finansowe. Wycena i ewidencjonowanie, red. nauk. Anna Korzeniowska, Małgorzata Kamieniecka, Wojciech Misterek,  SKNF UMCS, Lublin 2012, ss. 242