Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Marek Konstankiewicz

dr hab. Marek Konstankiewicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Telefon
(081) 537 28 75
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji do ostatecznego ustalenia planu zajeć roku akademickiego 2023/2024:


- 3 października, godz. 14.00 - 15.00;


- 5 października, godz. 14.30 - 15.00.


Miejesce konsultacji: Budynek tzw."stara Humanistyka" (pl. Skłodowskiej 4), pokój 223.


W razie potrzeby możliwy kontakt za pośrednictwem MS Teams, po uzgodnieniu pocztą elektroniczną.

Adres

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytut Historii UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

 • magister historii, specjalności archiwalna i nauczycielska, Wydział Humanistyczny UMCS, 2001 r.
 • magister administracji, Wydział Prawa i Administracji UMCS, 2002 r.
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Humanistyczny UMCS, 2005 r., praca doktorska „Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Skupieński.
 • absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, 2013 r.
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, Wydział Humanistyczny UMCS, 2018 r., osiągnięcie naukowe „Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w.”.


 
Zatrudnienie

 • 2001 - 2005 uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Historii UMCS.
 • 2005 - 2006 pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie.
 • 2006 - 2021 adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (wcześniej Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, poprzednio Zakład Archiwistyki) Instytutu Historii UMCS.
 • od 2021 r.profesor uczelni w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, w Instytucie Historii UMCS.

Zainteresowania badawcze

 • prawne aspekty działalności archiwalnej
 • edukacja archiwalna
 • historia zarządzania dokumentacją (historia kancelarii)
 • elementy prawne i administracyjne w warsztacie zawodowym archiwisty, zarządcy dokumentacji i zawodów pokrewnych
 • historia administracji ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej
 • historia kolejnictwa i historia transportu

Przynależność do organizacji

 • Polskie Towarzystwo Historyczne,
 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (Prezes Zarządu Oddziału w Lublinie),
 • Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra".

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje

prawne aspekty działalności archiwalnej

wspólnie z Adrianem Niewęgłowskim, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016. Informacja o książce

Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z dnia 1 stycznia 2010 r.), „Archiwa - Kancelarie - Zbiory” 2010, nr 1 (3), s. 131-151. Tekst artykułu

Udział w stanowieniu aktów normatywnych jako forma działania administracji archiwalnej w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 135-145.

Podstawy prawne archiwalnej selekcji dokumentacji (stan prawny z dnia 31 stycznia 2011 r.), w: Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań, 2012, s. 117-131.

Изменения в архивном законодательстве в Польше в 1989-2011 гг, w: Aрхивы России и Польши: история, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. Archiwa Rosji i Polski: historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów, red. L. Mazur, J. Łosowski, Jekaterynburg 2013, s. 94-106. Tekst artykułu w języku rosyjskim i streszczenie w języku polskim

Problemy prawne dostępu do archiwaliów (stan prawny z 1 stycznia 2013 r.), w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 193-201.

wspólnie z Adrianem Niewęgłowskim, Status prawny archiwów osobistych, „Archeion” t. 117, 2016, s. 84-102. Tekst artykułu

Współczesne wyzwania dla prawnej regulacji działalności archiwalnej, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 4, Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014, s. 137-150.

Zmiany w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wchodzące w życie od 1 listopada 2015 r.,  „Archiwista Polski” 2015, nr 3, s. 7-22.

Rozporządzenia z października 2015 r. dotyczące nadzoru archiwalnego i gromadzenia archiwaliów, „Archiwista Polski” 2016, nr 2, s. 63-75.

Zmiany w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych, wchodzące w życie 16 czerwca 2016 r., w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, „Archiwista Polski” 2016, nr 3, s. 5-20.

Status archiwum bieżącego we współczesnym polskim prawie archiwalnym, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 93-104. Elektroniczna wersja publikacji

Wybrane aspekty międzynarodowe polskiego prawa archiwalnego, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 5, Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2017, s. 263-273.

Polský zákon o národním archivním fondu a archivech ze 14. července 1983 a jeho proměny v letech 1989-2015, „Archivní Časopis” R. 66, 2016, nr 3, s. 253-261, tłumaczenie na język czeski Marek Poloncarz.

Prawo archiwalne II Rzeczypospolitej, w: Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919-2019, red. Ewa Rosowska, Warszawa 2019, s. 79-92. Tekst publikacji 

wspólnie z Adrianem Niewęgłowskim, Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2019 r. (II SAB/Bk 43/19, LEX nr 2686855), „Studia Iuridica Lublinensia” t. 28, 2019, nr 2, s. 157-166. Tekst publikacji

Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w., „Archeion”, t. 120, 2019, s. 337-366, DOI 10.4467/26581264ARC.19.014.11823 .  Tekst publikacji

Regulacje prawa polskiego mające znacznie dla działalności archiwalnej, „Archeion” t. 121, 2020, s. 15-67, DOI 10.4467/26581264ARC.20.001.12958 . Tekst publikacji

edukacja archiwalna

Elementy prawne i administracyjne w uniwersyteckim kształceniu archiwistów, „Res Historica” t. 28, 2009, s. 61-70.

Rechtliche und administrative Aspekte der universitären Ausbildung von Archivaren, w: „Archivni Časopis”, Suplementum R 64, Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy, Mezinárodní konference 14–16.3.2012 České Budějovice, 2014, s. 40-48.

wspólnie z Arturem Górakiem, Реализация самостоятельного направления университетского образования - архивоведение и управление документами в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине, w: Управление документацией: прошлое, настоящее и будущее ; Материалы Международной научно-практической конференции 21-22 марта 2013 г., Moskwa 2013, s. 403-410. Dostęp do publikacji elektronicznej

Kompetencje w zakresie prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych w cyfrowym warsztacie archiwisty, w: Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 34-40.


inne aspekty działalności archiwalnej

Uwagi o normalizacji w działalności archiwalnej, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 3, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń, 2013, s. 17-26.

Aspekty teoretyczne i prawne działalności archiwalnej organizacji pozarządowych, w: Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa - Lublin 2015, s. 51-61.


historia zarządzania dokumentacją (historia kancelarii)

Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939, Lublin 2011. Możliwość zakupu książki

Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919 – 1939, „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 3, s. 137 – 143. Tekst artykułu

Uwagi o potrzebach dydaktycznych w zakresie dyplomatyki polskiej XX wieku, w: Belliculum Diplomaticum IV Thorunense, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2011, s. 159-166.

Zróżnicowanie kulturowe jako kontekst funkcjonowania dokumentacji w administracji publicznej II Rzeczypospolitej, w: Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między Wschodem i Zachodem Europy, red. A. Górak, M. Szabciuk, Lublin 2014, s. 83-93.

Dokument i dokumentacja z punktu widzenia prawa polskiego doby rewolucji cyfrowej – zarys problematyki, w: Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 113-124.


elementy prawne i administracyjne w warsztacie zawodowym archiwisty, zarządcy dokumentacji i zawodów pokrewnych

Zagadnienia prawne i administracyjne w badaniach nad zarządzaniem dokumentacją, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1, Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2009, s. 145-155.

Systematyczne omówienia aktów prawnych dotyczących zarządzania dokumentacją oraz działalności archiwalnej w kwartalniku „Archiwista Polski” w latach 2002 – 2020.

Zarządzanie dokumentacją w prawie polskim, w: Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji t. 7, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016, s. 59-75.

Nauki prawne i administracyjne w warsztacie archiwisty, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 18, 2021, nr 1, s. 75-89.


historia administracji II Rzeczypospolitej

Ustrój starostw województwa lubelskiego w latach 1919 – 1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 2, 2005, s. 277 – 297. Tekst artykułu

Kresy wschodnie w sprawozdaniach starostów województwa lubelskiego - uczestników wycieczek instrukcyjnych z lat 1928 – 1930, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 3, 2006, s. 343 – 354. Tekst artykułu

Rola starosty powiatowego w załatwianiu spraw urzędowych w okresie II Rzeczypospolitej, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 1, red. A. Górak, I. Łuć, D. Magier, Lublin-Siedlce 2008, s. 417-431.

wspólnie z Arturem Górakiem, Российская империя и формирование общественного сознания и государственной модели бюрократии в Польше, w: Славянские диалоги на границе Европы и Азии. Историческая память: арена войны «начиональных историй» или основа для диалога и взаимопонимания,  Jekaterynburg, 2013, s. 9-24.


historia kolejnictwa i historia transportu

Zarys rozwoju sieci kolei żelaznych w polskich Karpatach, „Płaj. Almanach Karpacki”, t. 16, 1998, s. 135 - 148.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji z lat 1919 – 1939 jako źródło do badań nad dziejami komunikacji w II Rzeczypospolitej, „Teki Archiwalne. Seria Nowa”, t. 6 (28), 2001, s. 59 - 70.

Rola transportu kolejowego w II Rzeczypospolitej – zagadnienia wybrane, w: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2010, s. 315-323.

Rola transportu kolejowego na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Zagadnienia wybrane, w: Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2011, s. 37-45.

Rola transportu kolejowego w Polsce w latach 1944-1989. Zagadnienia wybrane, w: Komunikowanie się Polaków w latach 1944 – 1989, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2011, s. 229-235.

 

Udział w procedurach awansów naukowych

Promotorstwa pomocnicze prac doktorskich: Konrad Słowiński, "Kancelaria miasta Radomia w latach 1915-1939", promotor prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, obrona doktoratu na Wydziale Humanistycznym UMCS dnia 29 października 2014 r.

Recenzje prac doktorskich – dwa razy.

Pełnie funkcji sekretarza komisji  habilitacyjnych – dwa razy.


Dorobek dydaktyczny

Udział od 2001 r. w następujących formach kształcenia uniwersyteckiego na UMCS:
- kierunek "Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi", studia licencjackie i magisterskie stacjonarne (od roku 2012);
- kierunek „Historia”, studia licencjackie, magisterskie i magisterskie jednolite - stacjonarne i niestacjonarne, specjalność archiwistyczna i edytorsko – redaktorska (do roku 2014);
- specjalność „Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach” dla studiów licencjackich prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UMCS (2011-2014);
- zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej dla studiów licencjackich stacjonarnych i magisterskich niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UMCS (2013-2015);
- studia podyplomowe w zakresie archiwistyki (od roku 2005);
- studia podyplomowe „Tradycyjne i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami” (2013/2014);
- studia podyplomowe "Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli" (2021/2022);
- studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (od roku 2017).

 

Prowadzone zajęcia z przedmiotów:
- Podstawy archiwistyki
- Metodyka archiwalna
- Podstawy prawne działalności archiwalnej
- Organizacja działalności archiwalnej
- Formy działalności archiwalnej i dokumentacyjnej
- Archiwum zakładowe
- Zarządzanie dokumentacją współczesną
- Komunikacja społeczna a zarządzanie dokumentacją
- Cykl życiowy dokumentu
- Kancelaria współczesna
- Fizyczne zabezpieczenie danych osobowych
- Narzędzia informatyczne współczesnej administracji i zarządzania
- Podstawy prawne postępowania z informacją i dokumentacją
- Prawo o postępowaniu z dokumentami
- Prawo o postępowaniu z dokumentacją – zagadnienia ogólne
- Prawo o postępowaniu z dokumentacją w urzędach i przedsiębiorstwach
- Podstawy organizacji i zarządzania
- Wstęp do nauk o administracji
- Historia administracji i sądownictwa w XIX i XX w.
- Historia ustroju administracyjnego w Polsce w XX wieku
- Podstawy ustrojowe Polski współczesnej
- Zasady działania przedsiębiorstw i stowarzyszeń
- Podstawy wiedzy o prawie
- Ochrona własności intelektualnej
- Prawo mediów i prawo autorskie

Prowadzone seminaria licencjackie i magisterskie (kierunek Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi) oraz dyplomowe (na studiach podyplomowych), na których powstało dotąd 26 prac licencjackich, 4 prace magisterskie i 14 podyplomowych.

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Archiwistyki (od 2014 r.).

Wykłady prowadzone na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) w latach 2015 i 2019.

Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników archiwów oraz osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem dokumentacją organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (w tym w ramach Powszechnych Zjazdów Archiwistów Polskich), Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Ośrodek "Karta" i podmioty komercyjne.

 

Przynależność do stowarzyszeń

Polskie Towarzystwo Historyczne,

Stowarzyszenie Archiwistów Polskch (od 2022 r. członek Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Oddziału w Lublinie),

Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra".Aktualizacja 12 IX 2022 r.