Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Tomasz Komornicki
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki jest profesorem w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto pełni funkcję Kierownika Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, w latach 2010-2017 z-ca Dyrektora tegoż Instytutu. Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną, polityką transportową oraz planowaniem przestrzennym. Jest Przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Był lub jest kierownikiem ponad 40 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych, z czego około 60 zagranicznych. W latach 2010-2011 był członkiem międzynarodowego zespołu przygotowującego Agendę Terytorialną Unii Europejskiej 2020. W okresie 2006-2011 był członkiem zespołu ekspertów opracowujących Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W latach 2014-2015 kierował zespołem, który opracował Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDTII) dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


Działalność naukowa

Wybrane nowe publikacje;

 1. Komornicki T., 2012, Spatial conditions and challenges in improving accessibility in Europe, w: Europeaische Verkehrskorridore Und Raumentwicklung, Informationen zur Raumentwicklung, Heft 7/8.2012, Bundesinstitut fur Bau-, Stadt- Und Raumforschung, Bonn, p. 267-280,
 2. Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał, 2012,: Polish-Slovak borderland – transport accessibility and tourism. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 324 p. (Prace Geograficzne IGiPZ PAN; 234)
 3. Komornicki T., Śleszyński  P.  2011, Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and Economic demand, Geographia Polonica 84, 2, 47-63, IGiPZ PAN, Warszawa,
 4. Zaucha J., Komornicki T. Świątek D., Bohme K., Żuber P.: Territorial keys for bringing closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020 - European Planning Studies 2014, 22 2 - s. 246-267.
 5. Komornicki T., 2014, Spatial and social effects of infrastructural integration in the case of the Polish borders [w]: Linking networks: The formation of common standards and visions for infrastructure development (ed. M.Schiefelbusch, H.S. Dienel) Dorchester Ashgate, 2014 - str. 187-208
 6. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., 2015, The decade of the big push to roads in Poland: impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective - Transport Policy 2015, 37 - 134-146
 7. Jakubowski A.,      Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., 2017, The EU’s   New Borderland. Cross-border    relations and region at development, Routledge, Oxon – New York, podwójna      afiliacja (UMCS/IGiPZ PAN) \
 8. Rosik P., Stępniak M., Komornicki      T., 2017, An      evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways      in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion, w: EU Cohesion Policy: Reassessing      performance and direction (ed. Bachtler J., Berkowitz P., Hardy S.,      Muravska T.), Regional Studies Association, Routledge, str. 87-100
 9. Zaucha J., Komornicki T.,      2017, The      place based approach in development policy; w: EU Cohesion Policy: Reassessing      performance and direction (ed. Bachtler J., Berkowitz P., Hardy S.,      Muravska T.), Regional Studies Association, Routledge, str. 297-310     
 10. Komornicki      T., Kowalczyk K., 2017,      Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego.      [w]: Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, red. A.      Miszczuk,  Norbertinum, 2017 - s. str. 191-216. podwójna afiliacja (UMCS/IGiPZ PAN)
 11. Komornicki      T., Szejgiec-Kolenda B., 2017, Przekształcenia przestrzennego      rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce, Przegląd      Geograficzny, 89, 2, s. 269-289,
 12. Komornicki T., Ciołek D., 2017, Territorial      Capital in Poland, w: Territorial Cohesion: A missing link between      economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger, ed. J.Bradley      and J.Zaucha, Gdańsk, str. 93-146
 13. Rosik P., Pomianowski W., Goliszek S., Stępniak M.,      Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017, Multimodalna      dostępność transportem publicznym w Polsce, Prace Geograficzne      258, IGiPZ PAN, Warszawa,
 14. Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski      Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja Obszarów Strategicznej      Interwencji Państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, 2017,      Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 -      310 s. (Prace Geograficzne; 260),
 15. Komornicki      T., Wiśniewski R., 2017, Border traffic as a measure of trans-border      relations. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen      Gesellschaft, 159 - s. 151-172,
 16. Rosik      Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin,      Pomianowski Wojciech, 2017, Trends in potential accessibility to      airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI, IGiPZ PAN,      Warszawa, str. 67-78,
 17. Komornicki      T., Rosik P.,      Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek P., Pomianowski W., Kowalczyk K.,      2018, Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland      using the MAI indicator, IGSO PAS, MED., Warsaw, 92 str.,
 18. Komornicki T., Rosik P., Stępniak M.,      Śleszyński P., Goliszek P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2018, Ewaluacja      i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem      wskaźnika WMDT, IGiPZ PAN, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,      Warszawa, 91 str.,
 19. Komornicki T., 2018, Spatial      planning in Poland – the territorial perspective, in: Territory and      states. Essentials for coordination of Spatial Planning policies in XXIst      Century (ed. J. Farinos, E.Peiro), Tirant Humanidades, Valencia,      str. 529-562,
 20. Bański J.,      Degórski M., Komornicki T., Śleszyński P., 2018, The      delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a      methodological trial and its results, Moravian Geographical      Reports, 26, 2 s. 84-94,
 21. Śleszyński P., Komornicki T., 2018, HSR in Poland:      Demand, spatial accessibility and local spatial planning, [w:] A.      Żurkowski (red.), High Speed Rail in Poland. Advances and Perspectives, CRC      Press/ Balkema / Taylor & Francis Group, Netherlands, s. 117-130,
 22. Komornicki T., Kowalczyk K., 2018, Role      of Rail in Passenger Border Traffic between Poland and Ukraine — a Dynamic      Approach, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 2(52), str. 133-148,  afiliacja UMCS
 23. Rosik P., Komornicki T., Goliszek S.,      Śleszyński P., Szarata A., Szejgiec-Kolenda B., Pomianowski W., Kowalczyk      K., 2018, Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce.      Uwarunkowania na poziomie gminnym, Prace Geograficzne 267,      IGiPZ PAN, Warszawa,
 24. Komornicki T., 2018, Improvement in road accessibility vs. the      polycentricity of the Mazovian settlement network, Mazowsze      Studia Regionalne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie,      Warszawa,, s. 11-32
 25. Rosik      P., Komornicki T., Goliszek S., Duma P., 2018, Changes in accessibility      in Eastern Europe due to the road investments along the Via Carpatia      corridor, Transport Economics and Logistics vol 80 (2018), 179-189,      University of Gdansk,
 26. Rosik      P., Komornicki T., Goliszek S., 2019, Traffic Modeling in Poland      at the Municipal Level. Multi-purpose Model. In: Sierpiński G. (eds.)      Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems. TSTP      2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 844. Springer,      Cham,
 27. Zaucha      J., Komornicki T., 2019 Territorial Cohesion: The Economy and      Welfare of Cities. In: Medeiros E. (eds) Territorial Cohesion. The Urban      Book Series. Springer, Cham, pp 39-66,
 28. Komornicki T., 2019, Polska sprawiedliwa      komunikacyjnie, forumidei, Fundacja im Stefana Batorego, Warszawa, 17      str. Raport

Wybrane projekty badawcze:

 • 2006 - ESPON 1.4.4. Preparatory Study on Feasibility on Flows Analysis; lead: Spiekermann & Wegner Urban and Regional Research (S&W) w Dortmundzie; head of the Polish team

 • 2006 - ESPON-INTERACT; Thematic Background Study on INTERREG and ESPON activities in the field of cross-border cooperation; KTH, Stockholm

 • 2009-2013 INFRAREGTUR; Infrastructural and organizational opportunities of spatial accessibility improvement as a factor of Polish-Slovakian touristic regions development,  project under Polish – Slovakian INTERREG Programme (2007-2013)

 • 2010-2013 TRansport ACCessibility at regional/local scale and patterns in Europe (TRACC), ESPON Project; Lead partner: Spiekermann & Wegener Urban and Regional Research (S&W), Dortmund, head of the Polish team

 • 2010 Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie. Aktualizacja 2010. Project for Polish Ministry of Regional Development, head of the Project

 • 2010 Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów. 2004-2006 EU programming period evaluation Project; for Polish Ministry OF Regional Development, head of the Project

 • 2011-2013; Indicators and Perspectives for Services of General Interests in Territorial Cohesion and Development (SeGI) - ESPON 2013; Lead partner: KTH Stockholm, Dortmund, head of the Polish team

 • 2007-2009 Member      of the Consulting Board for preparation of the new Spatial Development      Concept of Poland up to 2030 (in the Ministry of Regional Development)

 • 2009-2011, Drafter of Territorial Agenda of the      European Union 2020, and Co-author of The Territorial State and      Perspective of the European Union

 • 2012-2014 BSR-TeMo - Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region,- ESPON II; Lead partner: Nordregio

 • 2016-2018 COMPASS -  ComparativeAnalysis of Territorial      Governance and Spatial Planning Systems in Europe, ESPON Project; head of      the Polish team

 • 2017-2021 IMAJINE – Integrative Mechanisms for      Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe ,      Horizon 2020; head of the Polish team