Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ariel Orzełek

dr Ariel Orzełek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGIII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Telefon
81 537 26 83
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 328, Instytut Historii


Środa: 12:10-13:10


Piątek: 11:30-12:30


Odwołuję konsultacje w dniu 9 grudnia (piątek).

O sobie

Ur. w 1990 r. we Włodawie. Absolwent tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Studia historyczne na UMCS w latach 2009–2014. Licencjat w 2012 r. na podstawie pracy „Szef i Komendant. Studium relacji Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Piłsudskim”; magisterium w 2014 r., temat pracy: „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918–1926" (II Nagroda w konkursie im. Prof. Stanisława Herbsta na najlepszą pracę magisterską w zakresie historii kultury, wojskowości i miast w 2015 r.). Doktorat na UMCS w 2018 r. na podstawie dysertacji „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego w okresie Polski Ludowej” (rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego UMCS). Od 2018 r. zatrudniony na etacie adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS, od 2019 r. w Katedrze Metodologii i Badań nad XX-XXI w.

Zainteresowania badawcze: realizm polityczny, konserwatyzm i radykalny społecznie katolicyzm w polskiej myśli politycznej i historycznej, środowiska i ugrupowania polityczne katolików świeckich w okresie Polski Ludowej (Dziś i JutroPAX” , Znak”  i neo-Znak” , PZKS, ChSS, grupy chadeckie), relacje państwo-Kościół w Polsce powojennej, postawy polityczne polskich intelektualistów w dobie najnowszej, publicystyka polska w wieku XX, biografistyka i metodologia badań biograficznych. Obecnie prowadzone badania, wywiedzione z powyższych zainteresowań, koncentrują się na biografiach i koncepcjach Jana Frankowskiego, Konstantego Łubieńskiego, Jerzego Hagmajera i Ksawerego Pruszyńskiego.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Lublinie, członek Zarządu Oddziału od II 2020 r.

 

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

I. Monografie

1) Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 675.

[M. Motas, Aleksander Bocheński - prekursos PAX-u, „Myśl Polska", nr 13-14, 29 III - 5 IV 2020 (omówienie);

M. Motas, Biografia polityczna Aleksandra Bocheńskiego, "Niepodległość i Pamięć", nr 4 (72), 2020 (recenzja)]

 

II. Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

1) Idea konsolidacji polskich sił politycznych w działalności gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, nr 5, 2013.

2) Obsada urzędu Ministra Spraw Wojskowych w Polsce w latach 1918-1925 w polityce Józefa Piłsudskiego i obozu piłsudczykowskiego. Zarys problemu, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski“, nr 6, 2013.

3) Pierwszy etap działalności niepodległościowej Kazimierza Sosnkowskiego (do 1907 r.), „Koło Historii“, nr 13, 2013.

4) Kontrowersje wokół próby samobójczej gen. Kazimierza Sosnkowskiego w maju 1926 r., „Koło Historii”, nr 15, 2014.

5) Refleksje o charakterze relacji Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Piłsudskim po zamachu majowym, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, nr 7, 2014.

6) Generał Kazimierz Sosnkowski wobec kryzysu personalnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych latem 1920 r., [w:] Doktoranckie spotkania z historią, red. K. A. Kierski, M. Klempert, J. E. Śliczyńska, Olsztyn 2014.

7) Rola Kazimierza Sosnkowskiego w powstaniu Związku Walki Czynnej i kształtowaniu jego oblicza programowego w latach 1908-1909, „Koło Historii”, nr 17, 2015.

8) Aleksander Bocheński wobec systemu pojałtańskiego u progu Polski Ludowej, „Vade Nobiscum”, vol. 15, 2015.

9) Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego wobec stanu wojennego w Polsce. Dylematy realizmu PAX-owca, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, Warszawa 2016.

10) Publicystyczna refleksja Aleksandra Bocheńskiego na temat obozów politycznych II Rzeczypospolitej w latach trzydziestych, „Meritum”, t. VIII, 2016.

11) Debata konstytucyjna na łamach „Buntu Młodych” w latach 1934–1935, [w:] O kształt Rzeczpospolitej. Studia z zakresu polskiej myśli politycznej i ustrojowej okresu międzywojennego, red. P. Gofron, A. Paderewska, A. Matuła, Kraków 2016.

12) „Realizm” czy „pol-realizm”? Rozbieżne wizje Polski Ludowej i ruchu katolików postępowych w twórczości Aleksandra Bocheńskiego i Józefa Mackiewicza, „Koło Historii”, nr 19, 2016.

13) Zmienność czy konsekwencja? Problem relacji Polski ze Związkiem Sowieckim w publicystycznej refleksji Aleksandra Bocheńskiego od lat trzydziestych XX wieku do 1952 roku, „Acta Humana”, nr 7, 2016.

14) Idea asymilacji państwowej Ukraińców w Małopolsce Wschodniej w międzywojennej refleksji politycznej Aleksandra Bocheńskiego, „Rocznik Lubelski”, t. LXII, 2016.

15) Antykomunizm w międzywojennej publicystyce Aleksandra Bocheńskiego, [w:] Doktoranckie spotkania z historią, t. II, Olsztyn 2016.

16) Krytyka polityki Edwarda Gierka i jego ekipy w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego lat osiemdziesiątych XX wieku, „Vade Nobiscum”, vol. 16, 2016.

17) Religia katolicka i katolicy a funkcjonowanie Polski Ludowej w ujęciu Aleksandra Bocheńskiego, „Vade Nobiscum", vol. 17, 2016. 

18) Suplement do Dziejów głupoty. Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego dotycząca Powstania Warszawskiego, „Koło Historii”, nr 20, 2017.

19) Rozważania nad alternatywnymi losami Aleksandra i Adolfa Bocheńskich, [w:] Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje, narracje, metodologia, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017.

20) Koncepcje modernizacji polskiej gospodarki w myśli politycznej Aleksandra Bocheńskiego w latach 1947–1958 - konsekwencja w zmiennych warunkach politycznych, [w:] Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj, K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017.

21) „Wyścig narodów” – model realizmu politycznego Aleksandra Bocheńskiego w pierwszych latach rządów Władysława Gomułki (1956–1964), [w:] Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, red. A. Furtak, Lublin 2017.

22) Ocena geopolitycznych realiów Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki w ówczesnej publicystyce Aleksandra Bocheńskiego, „Meritum”, t. IX, 2017.

23) Działalność polityczna i polityczna wybory Aleksandra Bocheńskiego w okresie II wojny światowej czyli praktyczna zmiana modelu realizmu politycznego, „Vade Nobiscum”, vol. 18, 2017.

24) Kościół wobec rewolucji, rewolucja w Kościele – Aleksander Bocheński o Soborze Watykańskim II i wybranych aspektach pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI, „Vade Nobiscum”, vol. 19, 2017.

25) Aleksander Bocheński wobec działalności i koncepcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 2018.

26) Rewizjonizm historyczny – alternatywne wizje historii w twórczości Józefa Mackiewicza, [w:] Po nitce do kłębka. Triumf rozumu, red. B. Kuklińska, M. Gudowska, A. Gudowski, Lublin 2018.

27) Geopolityczne i historyczne aspekty polskiej polityki zagranicznej schyłku lat trzydziestych oraz lat osiemdziesiątych XX wieku w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego, [w:] Studia z historii najnowszej Polski, red. R. Łatka, M. Szumiło, Warszawa 2018.

28) Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego w okresie międzywojennym wobec mniejszości żydowskiej w państwie polskim. Mocarstwowy antysemityzm?, [w:] Żydowscy sąsiedzi, red. K. Morta, Wrocław 2018.

29) Recepcja publicystyczna Dziejów głupoty w Polsce. Pamfletów dziejopisarskich Aleksandra Bocheńskiego„Przegląd Nauk Historycznych, nr 2, 2018 (wydanie anglojęzyczne: The journalistic reaction to the first edition of The History of Stupidity in Poland. The historiographic pamphlets by Aleksander Bocheński,  Przegląd Nauk Historycznych, nr 3, 2018).

30) Rzeczpospolita menadżerów" czy prymitywny tayloryzm"? Koncepcje ekonomiczne Aleksandra Bocheńskiego w latach osiemdziesiątych , Polish Biographical Studies, nr 6, 2018.

31) Koncepcja „socjalizmu wieloświatopoglądowego” Stowarzyszenia „PAX” w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980), „Dzieje Najnowsze”, nr 4, 2019.

32) U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika „Za i Przeciw”, Kwartalnik Historyczny”, nr 4, 2019.

33) Aleksander Bocheński wobec odwilży październikowej w Polsce, [w:] Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, t. 5, red. R. Majzner, K. Całus, Częstochowa 2019.

34) Refleksja Aleksandra Bocheńskiego na temat powojennej geopolityki polskiej – realizm i historyczne reminiscencje, [w:] W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapę Europy i świata. Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku, red. D. Iwaneczko, B. Wójcik, Rzeszów 2020.

35) Józef Bocheński, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020.

36) Jan Józef Frankowski, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020.

37) Antoni Gołubiew, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020.

38) Konstanty Łubieński, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020.

39) Karol Popiel, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020.

40) Spory o romantyzm i realizm historyczny na łamach prasy polskich katolików świeckich w latach 1945–1953, „Przegląd Nauk Historycznych", nr 2, 2020. 

41) From „Catholic Red Banners” to the Christian Social Association. The Evolution of the Understanding of the Socio-Political Tasks of Catholicism in the Political Reflection of Jan Frankowski (1912–1976) [Od „katolickich czerwonych sztandarów” do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Ewolucja pojmowania społeczno-politycznych zadań katolicyzmu w refleksji politycznej Jana Frankowskiego (1912-1976)], „Res Historica, nr 51, 2021.

42) Jerzy Hagmajer, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 2, red. R. Łatka, Warszawa 2021.

43) Aleksander Bocheński and his political realism: an outline [ Aleksander Bocheński a realizm polityczny. Zarys problemu], „Folia Historica Cracoviensia”, t. 27, z. 1, 2021.

44) Kilka uwag o recepcji Polski Ludowej w III Rzeczypospolitej, [w:] „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 3: Wiek XX i XXI, red. M. Mazur, J. Pomorski, Warszawa-Lublin 2021.

45) Katolicki tygodnik społeczny „Ład” wobec przemian ustrojowych w Polsce w latach 1988–1993. Przyczynek do dziejów polskiej chadecji, „Przegląd Nauk Historycznych”, nr 2, 2021.

46) Od idealisty do katolickiego Talleyranda. Andrzej Micewski – ideolog, działacz i gracz polityczny w środowiskach katolickich w powojennej Polsce, „Polish Biographical Studies”, nr 9, 2021.

47) Witold Bieńkowski, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 3, red. R. Łatka, Warszawa 2022.

48) Andrzej Roman Micewa-Micewski, [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 3, red. R. Łatka, Warszawa 2022.

49) Aleksander Bocheński wobec grupy „Dziś i Jutro” oraz Stowarzyszenia „PAX” w latach 1945–1956, [w:] „Nadzieje i rozczarowania”. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1944/1945–1956), red. M. Siedziako, T. Sikorski, Warszawa 2022.

 

III.  Edycje źródłowe

1) Nieznane listy Aleksandra Bocheńskiego z lat czterdziestych XX wieku. Przyczynek do biografii publicysty oraz kształtowania się jego koncepcji realizmu politycznego, „Rocznik Lubelski”, t. LXII, 2016. 

2) Nieznana recenzja książki Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie autorstwa Jana Stanisława Łosia. Źródło do recepcji publicystyki Aleksandra Bocheńskiego oraz koncepcji realizmu politycznegoKlio, vol. 48, nr 1, 2019.

3) Polska „wobec Rosji” w 1941 r. Nieznany memoriał Ksawerego Pruszyńskiego jako attaché prasowego ambasady polskiej w Związku Sowieckim, „Polish Biographical Studies, nr 7, 2019.

4) U źródeł ruchu katolików „społecznie postępowych”. Zapis nieopublikowanej dyskusji działaczy i publicystów Stowarzyszenia „PAX” pt. „Jak doszło do powstania »Dziś i Jutro«” z 1975 r., „Pamięć i Sprawiedliwość, nr 1 (37), 2021.

 

IV. Artykuły recenzyjne i recenzje

1) Charles Williams, Ostatni Wielki Francuz. Charles de Gaulle, Warszawa 2007, ss. 488, „Koło Historii”, nr 13, 2013.

2)  I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze, Wrocław 2009, „Koło Historii”, nr 15, 2014.

3) Marcin Gawryszczak, Bronisław Wilhelm Pieracki (1895–1934). Biografia polityczna, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódż 2014, ss. 104, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, nr 8, 2015.

4) Na marginesie zbioru pism Pawła Wieczorkiewicza, Między dwoma wrogami. Studia i publicystyka, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014, ss. 486, „Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”, t. LXIV, 2015.

5) Kilka refleksji o publicystyce Piotra Zychowicza na marginesie jego najnowszej książki pt. Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie cz. II, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016, ss. 488, „Koło Historii”, nr 20, 2017.

6) Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Bandera we krwi. Polityka, wojsko, sovietica, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2015, ss. 428, „Meritum”, t. IX, 2017.

7) Minimalizm i maksymalizm a „stommizm”. Refleksje nad książką Radosława Ptaszyńskiego, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 720, Res Historica, nr 46, 2018.

8) O nieskuteczności łączenia realizmu z sarmatyzmem. Refleksje na marginesie książki Rafała Ziemkiewicza Złowrogi cień Marszałka, Pro Fide Rege et Lege, nr 2 (82), 2019.

9) Na marginesie książki Józef Piłsudski na Syberii, red. Eugeniusz Niebelski, Lublin 2018, Polska Akademia Nauk, oddział w Lublinie, ss. 319„Rocznik Lubelski, t. XLV, 2019.

10) Kilka uwag i wątpliwości na marginesie wojennej biografii germanofila polskiego (Piotr Zychowicz, Germanofil. Władysław Studnicki – Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą, Poznań 2020, Dom Wydawniczy Rebis, ss. 648), „Res Historica, nr 51, 2021.

11) Nie tylko spór Stańczyka z Wernyhorą. Polska myśl polityczna doby zaborów  w książce Włodzimierza Bernackiego (rec.: W. Bernacki, O wolności w czasach niewoli. Myśl polityczna polskich elit intelektualnych i politycznych w XIX i XX wieku, wydawnictwo Arcana, seria Arkana Historii, Kraków 2020, ss. 328), „Przegląd Nauk Historycznych, nr 1, 2021.

12) Trwać czy nie kłamać? Katolicy świeccy w Polsce „ludowej” w ujęciu Tomasza Sikorskiego: T. Sikorski, Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956–1989) Warszawa 2021, „Glaukopis, nr 39, 2021.

13) Andrzej Nowak, O historii nie dla idiotów: Rozmowy i przypadki [History not for idiots: Interviews and cases] (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019), 624 pp., bibliographical references. ISBN: 978-83-08-06867-0, The Polish Review, vol. 67, nr 1, 2022.

 

Granty badawcze:

1) Kierownik projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „Miniatura 2”: „O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego - kwerenda wstępna”, nr rej. 2018/02/X/HS3/02761 [projekt zrealizowany].

2) Wykonawca w projekcie finansowanym ze źrodków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach konkursu Dziedzictwo Narodowe: Dzienniki wojenne piłsudczykównr rej.  NPRH/DN/SP/496194/2021/10.

 

Działalność organizacyjna:

2019 - koordynator Drzwi Otwartych w Instytucie Historii 

2019 - koordynator XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Humanistycznym

1 X 201930 IX 2021 r. - koordynator ds. kierunków studiów: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nzzi, historia, turystyka historyczna

 

Nagrody i wyróżnienia:

2015 - II Nagroda w konkursie im. Prof. Stanisława Herbsta na najlepszą pracę magisterską w zakresie historii kultury, wojskowości i miast w 2015 r.

2020 - Nagroda I stopnia JM Rektora UMCS za osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni w roku akademickim 2019/2020

2021 - Nagroda Główna Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w konkursie na najlepszą książkę poświęconą historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2020 dla biografii Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego 

2021 r. - Nagroda JM Rektora UCMS za wysokopunktowany artykuł naukowy