Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ariel Orzełek

dr Ariel Orzełek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Funkcje
Koordynator
Telefon
81 537 26 83 (czynny w godzinach konsultacji)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (pokój 328):


Wtorek: 13:30-14:30


Czwartek: 12:00-13:30 


 


28 stycznia (wtorek) konsultacje wyjątkowo odbędą się w godzinach 13:30-16:00.


 


 

O sobie

Ur. w 1990 r. we Włodawie. Absolwent tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Studia historyczne na UMCS w latach 2009–2014. Licencjat w 2012 r. na podstawie pracy „Szef i Komendant. Studium relacji Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Piłsudskim”; magisterium w 2014 r., temat pracy: „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918–1926" (II Nagroda w konkursie im. Prof. Stanisława Herbsta na najlepszą pracę magisterską w zakresie historii kultury, wojskowości i miast w 2015 r.). Doktorat na UMCS w 2018 r. na podstawie dysertacji „Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego w okresie Polski Ludowej” (rozprawa wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego UMCS). Od 2018 r. zatrudniony na etacie adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej UMCS, od 2019 r. w Katedrze Metodologii i Badań nad XX-XXI w.

Zainteresowania badawcze: realizm polityczny w polskiej myśli politycznej i historycznej, środowiska i ugrupowania polityczne katolików świeckich w okresie Polski Ludowej, postawy polityczne polskich intelektualistów w dobie najnowszej, publicystyka polska w wieku XX, biografistyka. Obecnie prowadzone badania, wywiedzione z powyższych zainteresowań, koncentrują się na biografiach i koncepcjach Jana Frankowskiego, Konstantego Łubieńskiego, Jerzego Hagmajera i Ksawerego Pruszyńskiego.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Lublinie.

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

I. Monografie

1) Poszukiwanie modelu realizmu politycznego. Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 675 [w druku].

 

II. Artykuły

1) Idea konsolidacji polskich sił politycznych w działalności gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, nr 5, 2013.

2) Obsada urzędu Ministra Spraw Wojskowych w Polsce w latach 1918-1925 w polityce Józefa Piłsudskiego i obozu piłsudczykowskiego. Zarys problemu, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski“, nr 6, 2013.

3) Pierwszy etap działalności niepodległościowej Kazimierza Sosnkowskiego (do 1907 r.), „Koło Historii“, nr 13, 2013.

4) Kontrowersje wokół próby samobójczej gen. Kazimierza Sosnkowskiego w maju 1926 r., „Koło Historii”, nr 15, 2014.

5) Refleksje o charakterze relacji Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Piłsudskim po zamachu majowym, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, nr 7, 2014.

6) Rola Kazimierza Sosnkowskiego w powstaniu Związku Walki Czynnej i kształtowaniu jego oblicza programowego w latach 1908-1909, „Koło Historii”, nr 17, 2015.

7) Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego wobec stanu wojennego w Polsce. Dylematy realizmu PAX-owca, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, Warszawa 2016.

8) Publicystyczna refleksja Aleksandra Bocheńskiego na temat obozów politycznych II Rzeczypospolitej w latach trzydziestych, „Meritum”, t. VIII, 2016.

9) Debata konstytucyjna na łamach „Buntu Młodych” w latach 1934–1935, [w:] O kształt Rzeczpospolitej. Studia z zakresu polskiej myśli politycznej i ustrojowej okresu międzywojennego, red. P. Gofron, A. Paderewska, A. Matuła, Kraków 2016.

10) „Realizm” czy „pol-realizm”? Rozbieżne wizje Polski Ludowej i ruchu katolików postępowych w twórczości Aleksandra Bocheńskiego i Józefa Mackiewicza, „Koło Historii”, nr 19, 2016.

11) Zmienność czy konsekwencja? Problem relacji Polski ze Związkiem Sowieckim w publicystycznej refleksji Aleksandra Bocheńskiego od lat trzydziestych XX wieku do 1952 roku, „Acta Humana”, nr 7, 2016.

12) Idea asymilacji państwowej Ukraińców w Małopolsce Wschodniej w międzywojennej refleksji politycznej Aleksandra Bocheńskiego, „Rocznik Lubelski”, t. LXII, 2016.

13) Antykomunizm w międzywojennej publicystyce Aleksandra Bocheńskiego, [w:] Doktoranckie spotkania z historią, t. II, Olsztyn 2016

14) Suplement do Dziejów głupoty. Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego dotycząca Powstania Warszawskiego, „Koło Historii”, nr 20, 2017.

15) Rozważania nad alternatywnymi losami Aleksandra i Adolfa Bocheńskich, [w:] Historie alternatywne i kontrfaktyczne. Wizje, narracje, metodologia, red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak, Lublin 2017.

16) Koncepcje modernizacji polskiej gospodarki w myśli politycznej Aleksandra Bocheńskiego w latach 1947–1958 - konsekwencja w zmiennych warunkach politycznych, [w:] Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj, K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017.

17) „Wyścig narodów” – model realizmu politycznego Aleksandra Bocheńskiego w pierwszych latach rządów Władysława Gomułki (1956–1964), [w:] Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, red. A. Furtak, Lublin 2017.

18) Ocena geopolitycznych realiów Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki w ówczesnej publicystyce Aleksandra Bocheńskiego, „Meritum”, t. IX, 2017.

19) Aleksander Bocheński wobec działalności i koncepcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 2018.

20) Rewizjonizm historyczny – alternatywne wizje historii w twórczości Józefa Mackiewicza, [w:] Po nitce do kłębka. Triumf rozumu, red. B. Kuklińska, M. Gudowska, A. Gudowski, Lublin 2018.

21) Geopolityczne i historyczne aspekty polskiej polityki zagranicznej schyłku lat trzydziestych oraz lat osiemdziesiątych XX wieku w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego, [w:] Studia z historii najnowszej Polski, red. R. Łatka, M. Szumiło, Warszawa 2018.

22) Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego w okresie międzywojennym wobec mniejszości żydowskiej w państwie polskim. Mocarstwowy antysemityzm?, [w:] Żydowscy sąsiedzi, red. K. Morta, Wrocław 2018.

23) Recepcja publicystyczna Dziejów głupoty w Polsce. Pamfletów dziejopisarskich Aleksandra Bocheńskiego„Przegląd Nauk Historycznych, nr 2, 2018 (wydanie anglojęzyczne: The journalistic reaction to the first edition of The History of Stupidity in Poland. The historiographic pamphlets by Aleksander Bocheński, Przegląd Nauk Historycznych, nr 3, 2018).

24) "Rzeczpospolita menadżerów" czy "prymitywny tayloryzm"? Koncepcje ekonomiczne Aleksandra Bocheńskiego w latach osiemdziesiątych, "Polish Biographical Studies", nr 6, 2018 [w druku].

25) Nieznana recenzja książki Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie autorstwa Jana Stanisława Łosia. Źródło do recepcji publicystyki Aleksandra Bocheńskiego oraz koncepcji realizmu politycznego, Klio, vol. 48, nr 1, 2019.

26) Koncepcja „socjalizmu wieloświatopoglądowego” Stowarzyszenia „PAX” w ocenie centralnych organów bezpieczeństwa Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956–1980), Dzieje Najnowsze”, nr 4, 2019 [w druku].

27) U genezy ChSS (1956–1957). Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika „Za i Przeciw”, Kwartalnik Historyczny”, nr 4, 2019 [w druku].

 

III. Edycje źródłowe

1) Nieznane listy Aleksandra Bocheńskiego z lat czterdziestych XX wieku. Przyczynek do biografii publicysty oraz kształtowania się jego koncepcji realizmu politycznego, „Rocznik Lubelski”, t. LXII, 2016. 

 

IV. Artykuły recenzyjne i recenzje

1) Charles Williams, Ostatni Wielki Francuz. Charles de Gaulle, Warszawa 2007, ss. 488, „Koło Historii“, nr 13, 2013.

2)  I. Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze, Wrocław 2009, „Koło Historii”, nr 15, 2014.

3) Marcin Gawryszczak, Bronisław Wilhelm Pieracki (1895–1934). Biografia polityczna, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódż 2014, ss. 104, „Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski”, nr 8, 2015.

4) Na marginesie zbioru pism Pawła Wieczorkiewicza, Między dwoma wrogami. Studia i publicystyka, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014, ss. 486, „Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”, t. LXIV, 2015.

5) Kilka refleksji o publicystyce Piotra Zychowicza na marginesie jego najnowszej książki pt. Sowieci. Opowieści niepoprawne politycznie cz. II, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2016, ss. 488, „Koło Historii”, nr 20, 2017.

6) Paweł Piotr Wieczorkiewicz, Bandera we krwi. Polityka, wojsko, sovietica, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2015, ss. 428, „Meritum”, t. IX, 2017.

7) Minimalizm i maksymalizm a „stommizm”. Refleksje nad książką Radosława Ptaszyńskiego, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 720, Res Historica, nr 46, 2018.

8) O nieskuteczności łączenia realizmu z sarmatyzmem. Refleksje na marginesie książki Rafała Ziemkiewicza Złowrogi cień Marszałka, "Pro Fide Rege et Lege", nr 2 (82), 2019.

 

Granty badawcze:

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 2. Projekt: O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego - kwerenda wstępna” [projekt w trakcie realizacji].

 

Działalność organizacyjna:

2019 - koordynator Drzwi Otwartych w Instytucie Historii 

2019 - koordynator XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Humanistycznym

od 2019 r. - koordynator ds. kierunków studiów: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nzzi, historia, turystyka historyczna