Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 5372703
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Rok akademicki 2022/23


Semestr zimowy


środy 13.00-14.00


czwartki 11.30-12.30


w pokoju 109.


 

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- socjologia historyczna i zmiana społeczna, interdyscyplinarne badania przeszłości

- region Europy Środkowo-Wschodniej w układzie globalnym;

- socjologia nauki, społeczne uwarunkowania tworzenia wiedzy, społeczne funkcje nauki.

Problematyka seminarium licencjackiego:

- społeczeństwo polskie: procesy przemian i współczesna charakterystyka;

- Lublin i Lubelszczyzna współczesna;

- Polska Wschodnia na tle kraju i Unii Europejskiej;

 

Problematyka seminarium magisterskiego:

- zmiany społeczne w Polsce: modernizacja i europeizacja;

- analizy porównawcze polskiego społeczeństwa na tle europejskim: Polska w obrębie UE;

- społeczności lokalne i regionalne: dzielnica, miasto, region.

- badanie zjawisk społecznych w Lublinie i w Polsce Wschodniej;

- teorie socjologiczne i ich zastosowanie.


Działalność naukowa

nr ORCID: 0000-0002-5318-5171

Książki:

Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly'ego. Lublin: Wyd. UMCS 2001.

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wyd. UMCS 2010.

(Red.) Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012.

 Artykuły najnowsze:

W czasopismach:

Agnieszka Kolasa-Nowak, Marta Bucholc. Historical Sociology in Poland: Transformations of the Uses of the Past" "EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES" 12.2021.

Sprawczość i przeszłość w socjologicznych analizach polskiego społeczeństwa. "Studia Socjologiczne" nr 3 2020.

Znaczenie historii w studiach regionalnych. Rola przeszłości w polskiej socjologii regionu po 1989r. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr4 2019.

Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym. Res Historica 2018 nr 46.301-320.

Polish Sociology between the Project of Organized Development and the Idea of Return to Normality. „Stan Rzeczy”. Nr13 2017.

Critical Sociology in Poland and its Public Function. “Polish Sociological Review”, nr3 2015: s. 381-399.

Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej. „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” Tom LVI 2012, s. 65-82(lista ERIH).

Polish sociology after twenty-five years of post-communist transformation. An assessment of achievements and overview of prospects.  “Soziologie” 43. JG. , HEFT 4 , 2014, S. 399-425.

Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej. „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” Tom LVI 2012, s. 65-82(lista ERIH).

Polska Wschodnia a socjologiczne analizy zróżnicowania regionalnego. „Annales UMCS”, sectio I. 2011, vol. 36, t.2, s. 71-84.

W kierunku krytycznej socjologii transformacji? Nastawienia poznawcze w autoportrecie polskich socjologów.  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica” 2011 nr 21.

 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych:

 

Użyteczność obrazu Polski Wschodniej w dyskursie akademickim i publicznym. W: Tomasz Zarycki (red.). Polska Wschodnia i orientalizm. Warszawa: Scholar 2013. 

Historicity and Spatiality. New Contexts of Social Analyses in Poland. W: Ryszard Radzik (red.). Sociology from Lublin. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014.

Socjologia historyczna. Interdyscyplinarność w praktyce badawczej socjologów. W: Joanna Kurczewska (red.). Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach. Warszawa: Wydawnictwo WFiS PAN 2015.

Do czego przydaje się w Polsce perspektywa peryferyjna? O możliwych sposobach użycia w naukach społecznych. W: T. Zarycki (red.). Polska jako peryferie. Scholar 2016. S.161-169.

Wiedza po co i wiedza dla kogo? Polscy badacze społeczeństwa. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński (red). Intelektualiści. Między powołaniem a apostazją. Wyd. KUL: Lublin 2016. 137-152.

Przeszłość i historia we współczesnej polskiej refleksji socjologicznej. W: E. Solska, P. Witek, M. Woźniak (red.). Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii. Wyd. UMCS Lublin 2017, s. 189-202.

Raporty badawcze:

Raport końcowego projektu „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” Lublin 2013.

Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badnia diagnostycznego. (wraz z Aleksandrą Kołtun i Andrzejem Stawickim). Lublin CSK 2017.

Kultura studencka. Diagnoza kirunków rozwoju kultury studenckiej. (wraz z Andrzejem Stawickim).Wydawnictwo UMCS 2020.

Inne artykuły:

Rewolucja, transformacja, zmiana systemowa. Przemiany retoryki analiz socjologicznych po 1989 r. W: Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak (red.).  O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej. Poznań 2007, s. 343-350.

Historia i socjologia. Komplementarne metody badań życia społecznego. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2008 nr 1, s. 49 - 58.

Polska zmiana systemowa a globalizacja w ujęciu Jadwigi Staniszkis. W: Józef Styk (red.). Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych.. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008, s. 11 - 20.

Nośność teoretyczna pojęcia enklawy. Na przykładzie opisów zmiany systemowej w Polsce. W: Leszek Gołdyka, Irena Machaj (red.). Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, s. 35-48

Socjologiczne interpretacje transformacji. Perspektywa dwudziestu lat. W: Leszek Gołdyka, Aneta Zelek (red.). Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka - społeczeństwo - polityka. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 2009, s. 269-290.

Transformacja systemowa w Polsce. Ile tradycji, ile zmiany? W: . Jan Adamowski, Józef Styk (red.). Tradycja dla współczesności. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, s. 143-151.

Transformacja systemowa w Polsce jako projekt modernizacyjny. Perspektywa socjologiczna. W: Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska (red.). Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum 2010, s. 181-190.

Czy przeszłośc ma znaczenie? Dziedzictwo przeszłości w socjologicznych interpretacjach transformacji systemowej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica” nr 20, 2010 s. 45-66.

Współpraca naukowa:

Członkostwo w Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Członkostwo w Zespole Studiów nad Peryferyjnością w Zespole Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością przy Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego.

Coordinator and Board Member: 36 Research Network, European Sociological Association “Sociology of Transformations: East and West”.

Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt.: „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na  zmianę społeczną i ład społeczny”.

Członkostwo w Interdyscyplinarnym Seminarium Historycznym organizowanym przez Instytut Historii UAM, Instytut Wschodni UAM, Fundację Instytut Jerzego Kmity.