Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 5372703
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Rok akademicki 2019/20


Semestr zimowy


środy 11.30-13.00


 


pokój 109 Stara Humanistyka

O sobie

Problematyka seminarium magisterskiego z socjologii:

- przemiany społeczne w Polsce;

- społeczności lokalne i regionalne;

- badanie zjawisk społecznych w Lublinie i w regionie;

- teoretyczne analizy procesów społecznych. 


Działalność naukowa

Książki:

Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly'ego. Lublin: Wyd. UMCS 2001.

Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wyd. UMCS 2010.

(Red.) Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu Prof. dr. hab. Józefa Styka. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012.

 Artykuły najnowsze:

W czasopismach:

Polska Wschodnia a socjologiczne analizy zróżnicowania regionalnego. „Annales UMCS”, sectio I. 2011, vol. 36, t.2, s. 71-84.

W kierunku krytycznej socjologii transformacji? Nastawienia poznawcze w autoportrecie polskich socjologów.  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica” 2011 nr 21.

Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej. „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” Tom LVI 2012, s. 65-82(lista ERIH).

Polish sociology after twenty-five years of post-communist transformation. An assessment of achievements and overview of prospects.  “Soziologie” 43. JG. , HEFT 4 , 2014, S. 399-425.

Przemiany polskiej socjologii a perspektywy socjologii krytycznej. „Stan Rzeczy” nr 7 2014, s.238-257.

Critical Sociology in Poland and its Public Function. “PolishSociologicalReview”, nr32015: s. 381-399.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych:

Użyteczność obrazu Polski Wschodniej w dyskursie akademickim i publicznym. W: Tomasz Zarycki (red.). Polska Wschodnia i orientalizm. Warszawa: Scholar 2013. 

Historicity and Spatiality. New Contexts of Social Analyses in Poland. W: Ryszard Radzik (red.). Sociology from Lublin. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014.

Socjologia historyczna. Interdyscyplinarność w praktyce badawczej socjologów. W: Joanna Kurczewska (red.). Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach. Warszawa: Wydawnictwo WFiS PAN 2015.

Raporty badawcze:

Raport końcowego projektu „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” Lublin 2013.

Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badnia diagnostycznego. (wraz z Aleksandrą Kołtun i Andrzejem Stawickim). Lublin CSK 2017.

Inne artykuły:

Rewolucja, transformacja, zmiana systemowa. Przemiany retoryki analiz socjologicznych po 1989 r. W: Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak (red.).  O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej. Poznań 2007, s. 343-350.

Historia i socjologia. Komplementarne metody badań życia społecznego. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2008 nr 1, s. 49 - 58.

Polska zmiana systemowa a globalizacja w ujęciu Jadwigi Staniszkis. W: Józef Styk (red.). Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych.. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008, s. 11 - 20.

Nośność teoretyczna pojęcia enklawy. Na przykładzie opisów zmiany systemowej w Polsce. W: Leszek Gołdyka, Irena Machaj (red.). Enklawy życia społecznego. Kontynuacje. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, s. 35-48

Socjologiczne interpretacje transformacji. Perspektywa dwudziestu lat. W: Leszek Gołdyka, Aneta Zelek (red.). Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka - społeczeństwo - polityka. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 2009, s. 269-290.

Transformacja systemowa w Polsce. Ile tradycji, ile zmiany? W: . Jan Adamowski, Józef Styk (red.). Tradycja dla współczesności. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, s. 143-151.

Transformacja systemowa w Polsce jako projekt modernizacyjny. Perspektywa socjologiczna. W: Bożena Płonka-Syroka, Aleksandra Szlagowska (red.). Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum 2010, s. 181-190.

Czy przeszłośc ma znaczenie? Dziedzictwo przeszłości w socjologicznych interpretacjach transformacji systemowej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Sociologica” nr 20, 2010 s. 45-66.

Współpraca naukowa:

Członkostwo w Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Członkostwo w Zespole Studiów nad Peryferyjnością w Zespole Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością przy Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkostwo w 36 Research Network w European Sociological Association “Sociology of Transformations: East and West”.

Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt.: „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na  zmianę społeczną i ład społeczny”.

Członkostwo w Interdyscyplinarnym Seminarium Historycznym organizowanym przez Instytut Historii UAM, Instytut Wschodni UAM, Fundację Instytut Jerzego Kmity.