Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Wojciech Michalski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Budynek Nowej Humanistyki, pokój nr 319


konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:


konsultacje są realizowane przez aplikację Microsoft Office Teams. Terminy konsultacji:


poniedziałki godz. 16.30-17.30


środy godz. 15.00-16.00


 


Aby dołączyć do konsultacji poniedziałkowych, proszę uruchomić link:


 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ0NmE5YWEtNGFhZS00NjAxLWI0NWYtMmQ4ZDY0ZWYyYTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22088332c0-d107-443e-ab19-9613c8bb9331%22%7d


 


Aby dołączyć do konsultacji środowych, proszę uruchomić link:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQwNmRhOTAtNTkzNC00MTJiLTkxMTUtYzdlMDc3Y2RkYzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22088332c0-d107-443e-ab19-9613c8bb9331%22%7d


 

O sobie

Moje badania koncentrują się wokół zagadnień późnośredniowiecznej historiografii i epiki rycerskiej oraz problemów pamięci zbiorowej.


Działalność naukowa

Publikacje

 

Monografie:

Robert Bruce i jego kompania w eposie pióra Johna Barboura (The Bruce około 1376 roku), Lublin: Wydawnictwo UMCS 2020, ss. 259.

 

 

Artykuły:

Czyny Golla mac Morny i Gaudifera z Larysy – exempla wodzowskiej opieki i ich gradacja w eposie The Bruce Johna Barboura, w: Ja – My – Oni. Tożsamości ludzi średniowiecza, red. L. Jurek at alt., Warszawa: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 143–158.

 

Legendy herbowe Krwawego Serca i Płotu – heraldyka a kultura historyczna szkockiego rodu Douglasów, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 4, 2012, s. 15–32.

 

Józef Steliga – nauczyciel dorosłych, działacz społeczny i prezes Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w trudnych latach 1947–1961, „Bibliotekarz Lubelski”, t. 56, 2013, s. 21–50.

 

Tradycje historyczne o tatarskim najeździe na Polskę i oblężeniu zamku lubelskiego zimą 1340/1341 r. oraz ich miejsce w dawnej popularnej historii Lublina, „Bibliotekarz Lubelski”, t. 57, 2014, s. 49–85.

 

Legenda fundacyjna dawnej lubelskiej fary św. Michała Archanioła, „Bibliotekarz Lubelski”, t. 58/59, 2015/2016, s. 73–106.

 

Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu, „Bibliotekarz Lubelski”, t. 60, 2017, s. 49–68.

 

Two Medieval Traditions of Lublin and Their Influence on the Local Communitys Sense of Identity (13th the Beginning of the 17thCentury), „Annales UMCS. Sectio F, Historia”, t. 72, 2017, s. 149–178.

 

Creating Knightly Identities? Scottish Lords and Their Leaders in the Narratives about Great Moments in Community History (between John Barbour’s The Bruce and Blind Hary’s Wallace), w: Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe, red. A. Pleszczyński i in., Ser.: Explorations in Medieval Culture, t. 8, Leiden – Boston: Brill Academic Publishers, 2018, s. 154–178.

 

Wybrane dzieła z biblioteki dawnego klasztoru bernardynów w Lublinie jako ślady znaczenia tego ośrodka dla lokalnej kultury, w: Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel i R. Jop, Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, 2018, s. 351366.

 

Rodzinne dzieje z nieodległej przeszłości w pamięci polskich familii rycerskich, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski, t. 1, Przeszłość obrazowana w tradycjach zapisanych i ujęciach historiograficznych, Warszawa: Instytut Historii PAN / Wydawnictwo Neriton, 2018, s. 143–162.

 

Legendy rodowo-herbowe – pożądanie przeszłości w kręgach polskiego rycerstwa XIV–XVI wieku, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, red. J. Banaszkiewicz, A. Dąbrówka, P. Węcowski, t. 1, Przeszłość obrazowana w tradycjach zapisanych i ujęciach historiograficznych, Warszawa: Instytut Historii PAN / Wydawnictwo Neriton, 2018, s. 163–206.

 

 

Treści ideowe barwy czerwonej w przekazie Jana Długosza o infamii przypisywanej Nałęczom i Zarębom, Przegląd Historyczny, 111, 2020, z. 1, s. 59–85.