Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Kielak

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-9194-1521
Konsultacje

urlop macierzyński

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

2011 - licencjat filologii polskiej, specjalność redaktorsko-medialna

2012 - licencjat kulturoznawstwa, specjalność medialna

2013 - magister filologii polskiej, specjalność redaktorsko-medialna, etnolingwistyczna

2015 - ukończenie studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu

2018 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

 

WYKAZ PUBLIKACJI

MONOGRAFIE:

 1. Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2015, ss. 370 [współautorzy: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska].

PUBLIKACJE REDAGOWANE:

 1. Tekst – kontekst – intertekst, Lublin 2013, ss. 426 [współredaktorzy: A. Kowalska, J. Szadura].

ARTYKUŁY:

 1. „Deszczyk pada, rosa siada po drobnej leszczynie...” Erotyczna symbolika leszczynowego krzewu w ludowych pieśniach miłosnych, „Barbarzyńca. Pismo antropologiczne” 2013, nr 1, s. 123–132.
 2. A toć to wszystko cisowe...” O cisowych przedmiotach w polskich weselnych pieśniach ludowych, [w:] Gawędy o kulturach I, red. J. Szadura, Wydaw. Polihymnia, Lublin 2014, s. 111–125.
 3. „Chcąc djabła odpędzić, trzeba pokadzić jałowcem.” O apotropeicznych właściwościach jałowcowego krzewu, [w:] „Twórczość Ludowa” 2014, nr 3–4, s. 30–35.
 4. Dlaczego w leszczynę pioruny nie biją? Polskie wierzenia o leszczynie na tle wierzeń słowiańskich, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, T. 2, red. M. Gaze, K. Kubacka, Wydaw. UŁ, Łódź 2014, s. 231–238.
 5. Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej, „Adeptus. Pismo humanistów” 2014, nr 3, s. 102–115.
 6. Gdy we swięty Wojciech dys, krowy będą duzo mleka dawały. Rzecz o ilości krowiego mleka, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy. Maska” 2014, nr 22, s. 190–203.
 7. Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa  językowo-kulturowe obrazy zwierząt?, „LingVaria” 2014, nr 2 (18), s. 235–247.
 8. Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, s. 33–46.
 9. Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej, „Adeptus. Pismo humanistów” 2014, nr 3, s. 102–115.
 10. О взаимной неприязни кошек и собак впольском разговорном и народном языках, [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Mатериалы VI международной научно-практической конференции (Иркутск, 21-23 мая 2015 г.), Irkuck 2015, s. 48–59.
 11. Żyć jak pies z kotem. O wzajemnej niechęci psa i kota w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Slavica Iuvenum XVI, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2015, s. 105–116.
 12. Wartościowanie zwierząt w kolędach gospodarskich z motywem mnożenia się żywego inwentarza, [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2015, s. 266–279.
 13. Etymologia a językowo-kulturowy obraz „jałowca” i „kaliny”, „LingVaria” 2015, nr 1 (19), s. 181–193.
 14. Czy zwierzęta mają duszę? Poprzez analizę językową do konceptualizacji zwierzęcej duszy, [w:] „Studia Slavica” 2016, t. XX, z. 2, s. 87–96.
 15. Szczeka, warczy, ujada. Psia mowa w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Współczesny świat słowiański, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Praha 2016, s. 91–109.
 16. Analogie między kobietą ciężarną a cielną krową, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2017, nr 29, s. 171–189.
 17. Gdzie koza chodzi, tam żyto rodzi”. Płodnościowa funkcja kolędowania z maszkarą kozy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2017, nr 1–2, s. 371–378.
 18. Ludowe wierzenia o krowie w polskich przysłowiach, [w:] Parémie národů slovanských VIII, red. U. Kolberová, S. Mizerová, Ostrava 2017, s. 65–74.
 19. Golos svin’i v pol’skom razgovornom i narodnom jazykach, [w:] Materialy XIII meždunarodnoj nauczno-praktičeskoj konferencii „21 vek: fundamental’naja nauka i technologii”, 8–9 avgusta 2017 g., North Charleston 2017, s. 116–125.
 20. Zwierzęta domowe a postaci demoniczne w języku i kulturze, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 147–160.
 21. Kategoryzacja zwierząt domowych a językowy obraz świata, [w:] Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 205–223.
 22. „Zdycha bydło, ptastwo, ryby abo zły jaki człowiek”. Sposoby mówienia o śmierci zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej, [w:] Między empatią a okrucieństwem, red. E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska, Gdańsk 2018, s. 323–360.
 23. Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie”. Głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej, „Język Polski” 2019, R. XCIX, z. 1, s. 66–80.
 24. Zwierzęta domowe w trzech modelach ludowego opisu świata, „LingVaria” 2019, nr 27 (1), s. 217–230.
 25. Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2019, nr 5, s. 35–45.
 26. Kupno i sprzedaż zwierząt domowych w polskiej kulturze ludowej, „Literatura Ludowa” 2019, nr 4–5, s. 95–108.
 27. The ethnobotanical character of the Polish Dictionary of Folk Stereotypes and Symbol, tłum. R. Augustyn, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 19: 42 [polskojęzyczna wersja: Etnobotaniczny charakter polskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 19: 46].

Działalność naukowa

UDZIAŁ W GRANTACH BADAWCZYCH

 1. Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w języku potocznym i polskiej kulturze ludowej; "Diamentowy Grant"; nr projektu: DI 2011 0210241; lata trwania projektu: 2012–2017 (grant zakończony); charakter udziału: kierownik projektu, wykonawca
 2. Dane etymologiczne a rekonstrukcja polskiego ludowego językowo-kulturowego obrazu świata (na przykładzie krzewów); grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2014; nr projektu: BS-05-0000-D012 (grant zakończony); charakter udziału: główny wykonawca
 3. „Mowa zwierząt” w polszczyźnie potocznej i ludowej; grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2016; nr projektu: BS-M-05-004-16-B-04 (grant zakończony); charakter udziału: główny wykonawca
 4. Kategoryzacja zwierząt domowych a językowy obraz świata; grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2017; nr projektu: BS-M-05-004-17-2-04 (grant zakończony); charakter udziału: główny wykonawca
 5. Zwierzęta domowe w polszczyźnie ludowej i potocznej. Artykuły hasłowe do Słownika stereotypów i symboli ludowych, t. III. Zwierzęta, cz. I. Zwierzęta domowe; grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2018; nr projektu: BS-M-05-004-18-B-04 (grant w trakcie realizacji); charakter udziału: główny wykonawca
 6. Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny; grant NPRH; nr projektu 0024/NPRH/H11/82/2015; lata trwania projektu: 2016–2020; kierownik projektu: prof. dr hab. J. Bartmiński; charakter udziału: wykonawca