Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Kielak

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-9194-1521
Konsultacje

pokój 116 SH


poniedziałek, 1350 1420


wtorek, 1210 1350


ewentualne dodatkowe terminy po uprzednim kontakcie mailowym


 


UWAGA, ZMIANY W TERMINACH KONSULTACJI!


konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej, pokój 116 SH


czwartek (6 II 2020), 930 1200


poniedziałek (10 II 2020), 930 1200


wtorek (11 II 2020), 930 1030


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

2011 - licencjat filologii polskiej, specjalność redaktorsko-medialna

2012 - licencjat kulturoznawstwa, specjalność medialna

2013 - magister filologii polskiej, specjalność redaktorsko-medialna, etnolingwistyczna

2015 - ukończenie studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu

2018 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

 

WYKAZ PUBLIKACJI

MONOGRAFIE:

 1. Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2015, ss. 370 [współautorzy: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska].

PUBLIKACJE REDAGOWANE:

 1. Tekst – kontekst – intertekst, Lublin 2013, ss. 426 [współredaktorzy: A. Kowalska, J. Szadura].

ARTYKUŁY:

 1. „Deszczyk pada, rosa siada po drobnej leszczynie...” Erotyczna symbolika leszczynowego krzewu w ludowych pieśniach miłosnych, „Barbarzyńca. Pismo antropologiczne” 2013, nr 1, s. 123–132.
 2. A toć to wszystko cisowe...” O cisowych przedmiotach w polskich weselnych pieśniach ludowych, [w:] Gawędy o kulturach I, red. J. Szadura, Wydaw. Polihymnia, Lublin 2014, s. 111–125.
 3. „Chcąc djabła odpędzić, trzeba pokadzić jałowcem.” O apotropeicznych właściwościach jałowcowego krzewu, [w:] „Twórczość Ludowa” 2014, nr 3–4, s. 30–35.
 4. Dlaczego w leszczynę pioruny nie biją? Polskie wierzenia o leszczynie na tle wierzeń słowiańskich, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, T. 2, red. M. Gaze, K. Kubacka, Wydaw. UŁ, Łódź 2014, s. 231–238.
 5. Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej, „Adeptus. Pismo humanistów” 2014, nr 3, s. 102–115.
 6. Gdy we swięty Wojciech dys, krowy będą duzo mleka dawały. Rzecz o ilości krowiego mleka, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy. Maska” 2014, nr 22, s. 190–203.
 7. Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa  językowo-kulturowe obrazy zwierząt?, „LingVaria” 2014, nr 2 (18), s. 235–247.
 8. Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, s. 33–46.
 9. Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej, „Adeptus. Pismo humanistów” 2014, nr 3, s. 102–115.
 10. О взаимной неприязни кошек и собак впольском разговорном и народном языках, [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Mатериалы VI международной научно-практической конференции (Иркутск, 21-23 мая 2015 г.), Irkuck 2015, s. 48–59.
 11. Żyć jak pies z kotem. O wzajemnej niechęci psa i kota w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Slavica Iuvenum XVI, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2015, s. 105–116.
 12. Wartościowanie zwierząt w kolędach gospodarskich z motywem mnożenia się żywego inwentarza, [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2015, s. 266–279.
 13. Etymologia a językowo-kulturowy obraz „jałowca” i „kaliny”, „LingVaria” 2015, nr 1 (19), s. 181–193.
 14. Czy zwierzęta mają duszę? Poprzez analizę językową do konceptualizacji zwierzęcej duszy, [w:] „Studia Slavica” 2016, t. XX, z. 2, s. 87–96.
 15. Szczeka, warczy, ujada. Psia mowa w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Współczesny świat słowiański, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Praha 2016, s. 91–109.
 16. Analogie między kobietą ciężarną a cielną krową, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2017, nr 29, s. 171–189.
 17. Gdzie koza chodzi, tam żyto rodzi”. Płodnościowa funkcja kolędowania z maszkarą kozy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2017, nr 1–2, s. 371–378.
 18. Ludowe wierzenia o krowie w polskich przysłowiach, [w:] Parémie národů slovanských VIII, red. U. Kolberová, S. Mizerová, Ostrava 2017, s. 65–74.
 19. Golos svin’i v pol’skom razgovornom i narodnom jazykach, [w:] Materialy XIII meždunarodnoj nauczno-praktičeskoj konferencii „21 vek: fundamental’naja nauka i technologii”, 8–9 avgusta 2017 g., North Charleston 2017, s. 116–125.
 20. Zwierzęta domowe a postaci demoniczne w języku i kulturze, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 147–160.
 21. Kategoryzacja zwierząt domowych a językowy obraz świata, [w:] Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 205–223.
 22. „Zdycha bydło, ptastwo, ryby abo zły jaki człowiek”. Sposoby mówienia o śmierci zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej, [w:] Między empatią a okrucieństwem, red. E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska, Gdańsk 2018, s. 323–360.
 23. Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie”. Głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej, „Język Polski” 2019, R. XCIX, z. 1, s. 66–80.
 24. Zwierzęta domowe w trzech modelach ludowego opisu świata, „LingVaria” 2019, nr 27 (1), s. 217–230.
 25. Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2019, nr 5, s. 35–45.

Działalność naukowa

UDZIAŁ W GRANTACH BADAWCZYCH

 1. Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w języku potocznym i polskiej kulturze ludowej; "Diamentowy Grant"; nr projektu: DI 2011 0210241; lata trwania projektu: 2012–2017 (grant zakończony); charakter udziału: kierownik projektu, wykonawca
 2. Dane etymologiczne a rekonstrukcja polskiego ludowego językowo-kulturowego obrazu świata (na przykładzie krzewów); grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2014; nr projektu: BS-05-0000-D012 (grant zakończony); charakter udziału: główny wykonawca
 3. „Mowa zwierząt” w polszczyźnie potocznej i ludowej; grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2016; nr projektu: BS-M-05-004-16-B-04 (grant zakończony); charakter udziału: główny wykonawca
 4. Kategoryzacja zwierząt domowych a językowy obraz świata; grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2017; nr projektu: BS-M-05-004-17-2-04 (grant zakończony); charakter udziału: główny wykonawca
 5. Zwierzęta domowe w polszczyźnie ludowej i potocznej. Artykuły hasłowe do Słownika stereotypów i symboli ludowych, t. III. Zwierzęta, cz. I. Zwierzęta domowe; grant wydziałowy dla doktorantów i młodej kadry w roku 2018; nr projektu: BS-M-05-004-18-B-04 (grant w trakcie realizacji); charakter udziału: główny wykonawca
 6. Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny; grant NPRH; nr projektu 0024/NPRH/H11/82/2015; lata trwania projektu: 2016–2020; kierownik projektu: prof. dr hab. J. Bartmiński; charakter udziału: wykonawca