Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Kielak

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

2013 - magister filologii polskiej, specjalność redaktorsko-medialna, etnolingwistyczna

2018 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

 

dodatkowe uprawnienia:

2015 - ukończenie studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu

 

WYKAZ PUBLIKACJI

MONOGRAFIE:

 1. Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, 370 s. [współautorzy: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska].
 2. Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 316 s.

PUBLIKACJE REDAGOWANE:

 1. Tekst – kontekst – intertekst, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013, 426 s. [współredaktorzy: A. Kowalska, J. Szadura].

ARTYKUŁY (wybór):

 1. Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa  językowo-kulturowe obrazy zwierząt?, „LingVaria” 2014, nr 2 (18), s. 235–247.
 2. Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, s. 33–46.
 3. О взаимной неприязни кошек и собак впольском разговорном и народном языках, [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Mатериалы VI международной научно-практической конференции (Иркутск, 21-23 мая 2015 г.), Irkuck 2015, s. 48–59.
 4. Żyć jak pies z kotem. O wzajemnej niechęci psa i kota w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Slavica Iuvenum XVI, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2015, s. 105–116.
 5. Wartościowanie zwierząt w kolędach gospodarskich z motywem mnożenia się żywego inwentarza, [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2015, s. 266–279.
 6. Etymologia a językowo-kulturowy obraz „jałowca” i „kaliny”, „LingVaria” 2015, nr 1 (19), s. 181–193.
 7. Czy zwierzęta mają duszę? Poprzez analizę językową do konceptualizacji zwierzęcej duszy, [w:] „Studia Slavica” 2016, t. XX, z. 2, s. 87–96.
 8. Szczeka, warczy, ujada. Psia mowa w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Współczesny świat słowiański, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Praha 2016, s. 91–109.
 9. Analogie między kobietą ciężarną a cielną krową, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2017, nr 29, s. 171–189. doi: 10.17951/et.2017.29.171
 10. Gdzie koza chodzi, tam żyto rodzi”. Płodnościowa funkcja kolędowania z maszkarą kozy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2017, nr 1–2, s. 371–378.
 11. Ludowe wierzenia o krowie w polskich przysłowiach, [w:] Parémie národů slovanských VIII, red. U. Kolberová, S. Mizerová, Ostrava 2017, s. 65–74.
 12. Golos svin’i v pol’skom razgovornom i narodnom jazykach, [w:] Materialy XIII meždunarodnoj nauczno-praktičeskoj konferencii „21 vek: fundamental’naja nauka i technologii”, 8–9 avgusta 2017 g., North Charleston 2017, s. 116–125.
 13. Zwierzęta domowe a postaci demoniczne w języku i kulturze, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 147–160.
 14. Kategoryzacja zwierząt domowych a językowy obraz świata, [w:] Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 205–223.
 15. „Zdycha bydło, ptastwo, ryby abo zły jaki człowiek”. Sposoby mówienia o śmierci zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej, [w:] Między empatią a okrucieństwem, red. E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska, Gdańsk 2018, s. 323–360.
 16. Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie”. Głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej, „Język Polski” 2019, R. XCIX, z. 1, s. 66–80. doi: 10.31286/JP.99.1.6
 17. Zwierzęta domowe w trzech modelach ludowego opisu świata, „LingVaria” 2019, nr 27 (1), s. 217–230. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.14
 18. Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2019, nr 5, s. 35–45. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04
 19. Kupno i sprzedaż zwierząt domowych w polskiej kulturze ludowej, „Literatura Ludowa” 2019, nr 4–5, s. 95–108. doi: 10.12775/LL.4-5.2019.008
 20. The ethnobotanical character of the Polish Dictionary of Folk Stereotypes and Symbol, tłum. R. Augustyn, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 19: 42 [polskojęzyczna wersja: Etnobotaniczny charakter polskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 19: 46]. doi: 10.32859/era.19.42.1-19
 21. The linguocultural image of raspberries (Rubus idaeus) in Polish, tłum. R. Augustyn, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 20: 41. doi: 10.32859/era.20.39.1-15
 22. Końska mięta (Mentha arvensis), kobyli szczaw (Rumex acetosa) i krowi mlecz (Taraxacum officinale). O nazwach zwierząt domowych w ludowych fitonimach [po recenzji, w druku, 19 s. mpsu].

Działalność naukowa

UDZIAŁ W GRANTACH BADAWCZYCH

 1. Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w języku potocznym i polskiej kulturze ludowej; "Diamentowy Grant"; nr projektu: DI 2011 0210241; lata trwania projektu: 2012–2017 (grant zakończony); charakter udziału: kierownik projektu, wykonawca
 2. Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny; grant NPRH; nr projektu 0024/NPRH/H11/82/2015; lata trwania projektu: 2016–2020; kierownik projektu: prof. dr hab. J. Bartmiński; charakter udziału: wykonawca

POPULARYZACJA NAUKI

 1. udział w audycji radiowej w charakterze eksperta: audycja radiowa „OFF Czarek” (Nowo zakupioną świnię należy potrzeć o piec); Radio TOK FM (19 II 2021); https://audycje.tokfm.pl/podcast/102225,Nowo-zakupiona-swinie-nalezy-potrzec-o-piec
 2. udział w podcaście popularno-naukowym w charakterze eksperta: podcast „Głos nauki” (Etnolingwistyczne spojrzenie na zwierzęta domowe); Centrum Prasowe UMCS (III 2021); https://www.umcs.pl/pl/odcinki,20240,etnolingwistyczne-spojrzenie-na-zwierzeta-domowe,99772.chtm