Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Kielak

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-9194-1521
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709347878c28a0473a659a/current
Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022:


wtorek, 13.05–14.05 – stacjonarnie w pokoju 116 (SH)


środa, 13.05–14.05 –  stacjonarnie w pokoju 116 (SH)


Istnieje także możliwość odbycia konsultacji za pośrednictwem aplikacji MS Teams (nazwa zespołu: "Konsultacje – dr Olga Kielak", kod zespołu: rkn37md) po uprzednim kontakcie mailowym.


 

Adres

Instytut Filologii Polskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, p. 116 (SH)
20-031 Lublin

O sobie

2013 - magister filologii polskiej, specjalność redaktorsko-medialna, etnolingwistyczna 2018 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

dodatkowe uprawnienia:

2015 - ukończenie studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu (Lublin, UMCS)        2021 - ukończenie Warsztatów Typografii i Projektowania Książki (Kraków, d2d)

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, kategorie językowo-kulturowe; gramatyka współczesnego języka polskiego; etnobotanika; edytorstwo i typografia

 

WYKAZ PUBLIKACJI

MONOGRAFIE:

Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, 370 s. [współautorzy: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska].

Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 316 s.

PUBLIKACJE REDAGOWANE:

Tekst – kontekst – intertekst, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013, 426 s. [współredaktorzy: A. Kowalska, J. Szadura].

ARTYKUŁY (wybór):

Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa  językowo-kulturowe obrazy zwierząt?, „LingVaria” 2014, nr 2 (18), s. 235–247.

Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, s. 33–46.

О взаимной неприязни кошек и собак впольском разговорном и народном языках, [w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Mатериалы VI международной научно-практической конференции (Иркутск, 21-23 мая 2015 г.), Irkuck 2015, s. 48–59.

Żyć jak pies z kotem. O wzajemnej niechęci psa i kota w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Slavica Iuvenum XVI, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2015, s. 105–116.

Wartościowanie zwierząt w kolędach gospodarskich z motywem mnożenia się żywego inwentarza, [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, red. I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2015, s. 266–279.

Etymologia a językowo-kulturowy obraz „jałowca” i „kaliny”, „LingVaria” 2015, nr 1 (19), s. 181–193.

Czy zwierzęta mają duszę? Poprzez analizę językową do konceptualizacji zwierzęcej duszy, [w:] „Studia Slavica” 2016, t. XX, z. 2, s. 87–96.

Szczeka, warczy, ujada. Psia mowa w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Współczesny świat słowiański, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Praha 2016, s. 91–109.

Analogie między kobietą ciężarną a cielną krową, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2017, nr 29, s. 171–189. doi: 10.17951/et.2017.29.171

Gdzie koza chodzi, tam żyto rodzi”. Płodnościowa funkcja kolędowania z maszkarą kozy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2017, nr 1–2, s. 371–378.

Ludowe wierzenia o krowie w polskich przysłowiach, [w:] Parémie národů slovanských VIII, red. U. Kolberová, S. Mizerová, Ostrava 2017, s. 65–74.

Golos svin’i v pol’skom razgovornom i narodnom jazykach, [w:] Materialy XIII meždunarodnoj nauczno-praktičeskoj konferencii „21 vek: fundamental’naja nauka i technologii”, 8–9 avgusta 2017 g., North Charleston 2017, s. 116–125.

Zwierzęta domowe a postaci demoniczne w języku i kulturze, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 147–160.

Kategoryzacja zwierząt domowych a językowy obraz świata, [w:] Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, B. Żywicka, Lublin 2018, s. 205–223.

„Zdycha bydło, ptastwo, ryby abo zły jaki człowiek”. Sposoby mówienia o śmierci zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej, [w:] Między empatią a okrucieństwem, red. E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska, Gdańsk 2018, s. 323–360.

Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie”. Głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej, „Język Polski” 2019, R. XCIX, z. 1, s. 66–80. doi: 10.31286/JP.99.1.6

Zwierzęta domowe w trzech modelach ludowego opisu świata, „LingVaria” 2019, nr 27 (1), s. 217–230. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.14

Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2019, nr 5, s. 35–45. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04

Kupno i sprzedaż zwierząt domowych w polskiej kulturze ludowej, „Literatura Ludowa” 2019, nr 4–5, s. 95–108. doi: 10.12775/LL.4-5.2019.008

The ethnobotanical character of the Polish Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols, tłum. R. Augustyn, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 19: 42 [polskojęzyczna wersja: Etnobotaniczny charakter polskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 19: 46]. doi: 10.32859/era.19.42.1-19

The linguocultural image of raspberries (Rubus idaeus) in Polish, tłum. R. Augustyn, „Ethnobotany Research and Applications” 2020, nr 20: 41. doi: 10.32859/era.20.39.1-15

Końska mięta (Mentha arvensis), kobyli szczaw (Rumex obtusifolius) i krowi mlecz (Taraxacum officinale). O nazwach zwierząt domowych w ludowych fitonimach, „LingVaria” 2021, t. 16, nr 2 (32), s. 151-166. doi: https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.13

The Symbolism of Domestic Animals in Polish Erotic Folk Lyrics, tłum. R. Augustyn, „Folklore” 2022 [po recenzji, w druku, 20 s. mpsu].


Działalność naukowa

UDZIAŁ W GRANTACH BADAWCZYCH

Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w języku potocznym i polskiej kulturze ludowej; "Diamentowy Grant"; nr projektu: DI 2011 0210241; lata trwania projektu: 2012–2017 (grant zakończony); charakter udziału: kierownik projektu, wykonawca

Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny; grant NPRH; nr projektu 0024/NPRH/H11/82/2015; lata trwania projektu: 2016–2020; kierownik projektu: prof. dr hab. J. Bartmiński; charakter udziału: wykonawca

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2019  wyróżnienie w VII edycji Konkursu im. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności – za rozprawę doktorską pt. Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji ludowej (promotor: prof. dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska)

2020 Indywidualna Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy

2021 - Indywidualna Nagroda Rektora UMCS III stopnia za osiągnięcia naukowe, w tym za książkę pt. Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne (Lublin: Wydaw. UMCS, 2020, 316 s.)

 

POPULARYZACJA NAUKI

udział w audycji radiowej „OFF Czarek” (Nowo zakupioną świnię należy potrzeć o piec); Radio TOK FM (19 II 2021); https://audycje.tokfm.pl/podcast/102225,Nowo-zakupiona-swinie-nalezy-potrzec-o-piec

udział w podcaście popularno-naukowym „Głos nauki” (Etnolingwistyczne spojrzenie na zwierzęta domowe); Centrum Prasowe UMCS (III 2021); https://www.umcs.pl/pl/odcinki,20240,etnolingwistyczne-spojrzenie-na-zwierzeta-domowe,99772.chtm

udział w audycjach radiowych „Źródłosłów”, Program II Polskiego Radia (2022); link do audycji: https://www.polskieradio.pl/377/9553