Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Elżbieta Kłosińska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
0-81-537-52-90
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Archeologii Plac M. Curie-Skłodowskiej 4 pok. 020 (Stara Humanistyka) środa 12.30-14.00

Adres

20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

O sobie

Urodzona 21 lutego 1958 w Sosnowcu. Szkoły - podstawową i średnią ukończyła we Wrocławiu. Studiowała w latach 1977-1982 w Zakładzie Archeologii UMCS w Lublinie (specjalność – archeologia Polski i powszechna) i w 1983 roku uzyskała dyplom magistra archeologii na podstawie pracy „Obrządek pogrzebowy ludności kultury zachodniotrzcinieckiej” (promotor dr Jan Gurba). Pracę zawodową rozpoczęła w 1982 roku w Dziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W latach 1984-1988 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, gdzie w 1988 rozpoczęła pracę początkowo na stanowisku asystenta, a potem adiunkta. 26 lutego 1993 roku obroniła pracę doktorską : „Stosunki kulturowe i osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Warty w starszym okresie epoki brązu” (promotor prof. dr hab. Bogusław Gediga). Od 1998 roku pracuje w Instytucie Archeologii UMCS na stanowisku adiunkta.

Specjalizuje się w problematyce epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach Polski i zachodniej Ukrainy, a w szczególności w rekonstrukcji stosunków kulturowych i osadniczych na terytoriach pogranicznych. Interesuje się również zagadnieniami kultury symbolicznej.

Uczestniczyła w wielu terenowych projektach badawczych (współkoordynowała prace przedinwestycyjne na gazociągach i na autostradzie), prowadziła również samodzielne badania wykopaliskowe (m.in. na cmentarzysku kurhanowym ludności kultury łużyckiej w Mikowicach, pow. Namysłów oraz na cmentarzysku płaskim tej samej kultury w Perespie, pow. Tomaszów Lubelski). Aktywnie uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym w kongresie światowym).

Jest autorką ponad 100 prac naukowych, spośród których wymienić można:

1. Zagadnienie cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej. W: Kultura trzciniecka w Polsce: (materiały z sympozjum, które odbyło się w dniach 15-16 października 1984 r. w Krakowie), red. P. Poleska, J. Rydzewski. Kraków 1987, s. 35-55.

2. Early phase of Lusatian culture barrow burial ground in Lower Silesia at Mikowice, Opole voivodship. Antiquity 1991 (Oxford), vol. 65, nr 248, s. 651-661.

3. Analiza osadnictwa pierwszych okresów epoki brązu w dorzeczu Warty w aspekcie sytuacji kulturowej. Przegląd Archeologiczny 1992, t. 39, s. 87-100.

4. Z badań nad osadnictwem dorzecza Warty w starszym okresie epoki brązu. W: Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, red. B. Gediga. Wrocław 1992, s. 143-160. (Prace Komisji Archeologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu nr 10).

5. La situation des civilisations du bassin de la Prosna et de la Warta au début de l’âge du bronze. W: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991, red. J. Pavúk. Bratislava 1993, s. 30-38.

6. Uwagi w sprawie kilku obiektów kurhanowych odkrytych w Mikowicach, woj. opolskie na stanowiskach 14, 19 i „przy minkowickiej drodze”. Silesia Antiqua 1994, t. 36/37, s. 7-27.

7. Ziemie Polski północno-zachodniej w I i II okresie epoki brązu - stan i potrzeby badań. W: Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu: badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer. Wrocław 1996, s. 67-80. (Spotkania Bytomskie [tom] 2).

8. Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław 1997, ss. 275.

9. Wczesny i starszy okres epoki brązu na Śląsku i na pograniczu Śląska i Wielkopolski oraz na Ziemi Lubuskiej w świetle badań powojennych. W: Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu: materiały z konferencji „Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza” w Puszczykowie koło Poznania (27-30 października 1997 r.), red. M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski. Poznań 2000, s. 167-176.

10. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej nad środkowym Wieprzem w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. W: Przez pradzieje i wczesne średniowiecze: księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, red. J. Libera, A. Zakościelna. Lublin 2004, s. 239-252.

11. Na południowo-wschodnich rubieżach popielnicowego świata - sytuacja kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Huczwy i górnego Bugu. W: Problemy kultury wysockiej, red. S. Czopek. Rzeszów 2005, s. 161-192.

12. Przyczynek do rozpoznania osadnictwa ludności kultury łużyckiej na Pograniczu Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Wyżyny Lubelskiej. W: Archeologia Kotliny Sandomierskiej, red. M. Kuraś. Stalowa Wola 2005, s. 271-287. (Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli numer 4 monograficzny).

13. Issues of the East- and Central-European Contacts of the Lublin Region in the Younger Bronze Age and the Early Iron Age in the Light of Existing Research and Sources, Studia Archeologiczne, t. 40, s. 269-290.

14. Символічний зміст поxoбальних звичаїв населення лужицької культури на Люблінщині в епоху бронзи та раннього заліза. Aрхеологічні дослідження Львівського Університету 2007, Вип. 10, c. 41-59 .

15. Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza – pytania o losy wspólne i niewspólne, W: Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28 X 2005 r.), red. L. Bakalarska. Warszawa 2007, s. 226-249.

16. Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość Commune, obtained from private collections and from archeological institutions in the Lublin Region, Sprawozdania Archeologiczne 59, s. 345-391.

17. Stosunki kulturowe i osadnicze na Polesiu Wołyńskim w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w świetle obecnego stanu badań. W: Opera ex ære. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, red. M. Mogielnicka-Urban. Warszawa 2008, s. 193-206.

18. Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem südöstlichen Lublin-Land. Sprawozdania Archeologiczne 60, s. 265-294.

Prywatnie: kolekcjonerka antyków, miłośniczka dobrej lektury i lnianych ubrań.