Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dagmara Musiał

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Szanowni Państwo Studenci!


Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 odbywają się we:


 WTOREK:


 - stacjonarnie: godz. 13.00-14.00, Instytut Psychologii, pokój nr 4.28


- online: godz. 14.00-15.00, w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową: dagmara.musial@poczta.umcs.lublin.pl


 


Link do video-konferencji:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=554523


 


Serdecznie zapraszam do kontaktu!


Dagmara Musiał


 


 W dniu 06.06.2023r.  konsultacje odbędą się w formie on-line.


 

O sobie

Tytuł magistra – uzyskany w 1996 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych, Katedra Psychologii Rozwojowej, na podstawie pracy magisterskiej: „Percepcja postaw rodzicielskich a staus tożsamości u dorastających dziewcząt (badania rozwojowe osób w wieku 18-19lat)". Promotor:  prof. dr hab. Czesław Walesa, dr Michał Grygielski

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskany w roku 2003 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Instytut Psychologii, na podstawie rozprawy: „Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby w ujmowaniu szczęscia (badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 24 lat)”. Promotor: prof. dr hab. Czesław Walesa, Recenzenci: prof. dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz, prof. dr hab. Zbigniew Zaleski

 

Aktualne funkcje:

Opiekun Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS

Opiekun praktyk w Instytucie Psychologii UMCS

Członek Zespołu Programowego w Instytucie Psychologii UMCS

 

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje i opracowania

 

Musiał D. (2002). Happiness as a Function of Mental Health as Presented in K. Dąbrowski’s Positive Disintegration Theory. In: N. Duda (ed.). The Proceedings of the Fifth International Conference on the Theory of Positive Disintegration, 299-307. Ft. Lauderdale

Grygielski M., Musiał D. (2002). Specificity of the ego identity formation in the case of young adult bulimic woman. W: M. Giorgio (red.). XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods. Rzym: Pontificia Università Lateranese, s.316.

Musiał D. (2005). Assuming another person’s perspective in understanding happiness (developmental studies on people aged 12 to 24 years). In: R. Rawles (Eds.). Psychology in the New Europe. Conference Handbook. London: BEEP. s. 20.

Musiał D. (2007). Assuming another person's perspective in understanding happiness in
parent - adolescents relationships (developmental studies on people aged 12 to 24 years). In:  (Ed.). Gorbaniuk J.:  The Situation of the Family in Contemporary Society – Experiences of Middle-Eastern Europe, 82-120. Lublin: Wydawnictwo KUL

Musiał D. (2007). Differences in Capturing Parental Attitudes by Adolescent Girls of Various Identity Statuses. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXII, SUPPL. XVIII, N. 5, 507, SECTIO D, 204-209

Musiał D. (2008). Perception of Parental Attitudes by Adolescent Girls of Various Identity Statuses as a measure of Well-Being. I. : (Ed.). G. Olchowik: Wellnes in Different Phases of Life, 139-149.

Musiał D. (2010). Introduction. W: (Ed.). E. Rydz, D. Musiał. The Psychology of Human Development – Selected Issues,Vol.1, s.7-10. Lublin: TN KUL.

Musial D. (2010). Recenzja: Relational Competence Theory. Research and Mental Health Application. Luciano L’Abate, Mario Cusianto, Eleonora Maino, Walter Colesso, Caludia Scilletta (eds.), Springer, New York 2010, 326s. Psychologia Rozwojowa, 15 (2), 111-113.

Musiał D. (2011). Happiness in Adolescents in the Light of the Theory of Positive Disintegration. W: (Ed.). E. Rzechowska, S. Steuden, D. Musial, E. Rydz, M. Tatala. Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration, Part II. Entering the Adult Life Span (Chapter 4), s.  77-99. Lublin: TN KUL.

Musiał D. (2011). The Development of Psychic Sensitivities in K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. W: (Ed.). E. Rzechowska, S. Steuden, D. Musial, E. Rydz, M. Tatala. Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration, Part II. Entering the Adult Life Span (Chapter 8), s.  161-181. Lublin: TN KUL.

Musiał D. (2012). Introduction. W: (Ed.). D. Musiał, E. Rydz: The Psychology of Human Development – Selected Issues, Vol.2, s. 7-10. Lublin: TN: KUL

Musiał D. (2012). The importance of peer-relationships in shaping entrepreneurship in young people. W: (Ed.). D. Musiał, E. Rydz: The Psychology of Human Development – Selected Issues, Vol.2, s. 99-115. Lublin: TN KUL.

Musiał D. (2012). Peer-relationships and identity formation of youth. W: (Ed.). D. Musiał, E. Rydz: The Psychology of Human Development – Selected Issues, Vol.2, s. 25-36. Lublin: TN KUL.

Baczewska B. Block B., Kropornicka B., Malm M., Musiał D., Makara-Studzińska M. , Zwolak A. (2020). Hope in advanced cancer patients in the terminal phase of neoplastic disease and stability of basic mood. Journal of Clinical Medicine, 9(11):3550.

-          w j. polskim:

 Musiał D. (2000). Wzajemne uwarunkowania jakości życia religijnego i przyjmowania perspektywy drugiej osoby. W: R. Derbis (red.). Jakość rozwoju a jakość życia, 291-300. Częstochowa: WSP.

Musiał D. (2002). Źródła szczęścia młodzieży religijnej. W: Psychologia Rozwojowa, 2002, 7, 35-48. /ukazało się w 2003/

Steuden S., Musiał D. (2003). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Thoeory of the Future Fort Lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r. Roczniki Psychologiczne, 6, 173-176.

Musiał D. (2003). Rozwój przyjmowania perspektywy drugiej osoby. W: J. Wilk (2003) (red.), W służbie dziecku, T.3., 49-61

Musiał D. (2006). Przyjmowanie przez rodziców perspektywy swych dorastających dzieci w odniesieniu do szczęścia. W: (red.). Studia z psychologii w KUL. T.13. ss. 35-50. Lublin: Wydawnictwo KUL (ukazało się w 2007)

Musiał D. (2006). Jakość życia religijnego  w świetle teorii K. Dąbrowskiego. W: (red.). Studia z psychologii w KUL. T.13. ss. 51-60. Lublin: Wydawnictwo KUL (ukazało się w 2007)

Musiał D. (2007). Doświadczanie szczęścia przez dorosłych i dzieci. Emocjonalny komponent szczęścia. W: (red.). Błachnio A., Gózik A.: Bliżej emocji, ss. 47-58. Lublin: Wydawnictwo KUL

Musiał D. (2007). Kształtowanie się tożsamości w adolescencji. W: (red.). Studia z psychologii w KUL. T.14. ss. 73-92. Lublin: Wydawnictwo KUL

Wojciechowska K., Musiał D. (2007). Wartości społeczno-kulturowe w motywowaniu pracowników jako czynnik kształtujący jakość życia. W: (red.) E. Skrzypek. Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. T.1. 345-354. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Musiał D. (2007). Ujmowanie szczęścia w perspektywie religijnej drugiej osoby przez młodzież. W: E. Rydz, D.Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.  T.1. Lublin: TN KUL JPII. 103-125.

Musiał D. (2008). Wprowadzenie. E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.2., s. 5-9. Lublin: TN KUL

Musiał D. (2008). Profilaktyka zdrowotna i jej zagrożenia jako forma oddziaływania wychowawczego wśród uczniów szkoły zawodowej - perspektywa rozwojowa. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.  T.2. Lublin: TN KUL JPII, 195-217

Musiał D. (2008). Rozwój moralny, kol. 1420-1424. Encyklopedia Katolicka t.12, Lublin: TN KUL, (red.). E.Ziemann i in.

Musiał D. (2008). Recenzja. Luciano L’abate, Familiy psychology III. Theory building, theory testing and psychological interventions. Lanham: University Press of America, Inc., 2003. Psychologia Rozwojowa, 13,3, 109-112.

Musiał D. (2009). Nieśmiałość, 123-124. Encyklopedia Katolicka t.13, Lublin: TN KUL, (red.). E.Ziemann i in.

Musiał D. (2010). Wprowadzenie. Wprowadzenie. E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.3., s. 5-7. Lublin: TN KUL

Musiał D. (2010). Znaczenie relacji rówieśniczych w rozwoju osobowości w wieku przedszkolnym. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.  T.3., s. 11- 58. Lublin: TN KUL JPII.

Musial D. (2010). Młodzież a religia. W: (red. A. Rynio, K. Stępień )Bogactwo młodości – wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, 120-134. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Musiał D. (2010). Recenzja: Relational Competence Theory. Research and Mental Health Application. Luciano L’Abate, Mario Cusianto, Eleonora Maino, Walter Colesso, Caludia Scilletta (eds.), Springer, New York 2010, 326s. Psychologia Rozwojowa, 15 (2), 111-113.

Musiał D. (2012). Rodzinne  uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w średnim dzieciństwie. W: B. Gulla, M. Borowska (red.). Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne,  s. 251-271. Kraków: Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych UP JPII, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej

Bożena, Baczewska, Józef, Binnebesel, Bogusław L., Block,  Michał, Glaza, Agnieszka, Kulik, Dagmara Musiał, Elżbieta, Rydz, Bogusław, Stelcer, Krystyna, Wojciechowska (2015). Pomiędzy życiem a nieżyciem. Psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej. W: Elżebieta, Krajewska-Kułak, Cecylia Regina, Łukaszuk, Jolanta, Lewko, Wojciech, Kułak (Red.).: W drodze do biegu życia, 35-75. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Musiał D. (2016). Rozumienie przebaczenia w dorosłości. Perspektywa narracyjno – rozwojowa. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(25), 79-104.

Musiał D. (2016). Młodzież. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (Red.). Praktyczna psychologia dla teologów. Tom I. s. . Kielce: Jedność

Musiał D., Grygielski M.  (2017). Dorosłość. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (Red.). Praktyczna psychologia dla teologów. Tom II. s. 11-56. Kielce: Jedność.

Musiał D., Kornaga K., Król P., Kuzyk M., Lalicka M. (2017). Analiza rozumienia przebaczenia w kontekście rozwoju człowieka. W: M. Guzewicz, P. Wiejak, M. Pleskaczyńska, A. Falewicz (Red.). Oblicza Przebaczenia, s.111-144. Kielce: Jedność

Musiał D., Wójtowicz B, Terlecki M., Zawiła R., Bieniuk B. (2017). Rozumienie przebaczenia a wartości. W: M. Guzewicz, Wiejak P., Pleskaczyńska M., Falewicz A. (Red.). Oblicza Przebaczenia, s.79-110. Kielce: Jedność

Musiał D., Pielaszkiewicz A., Polska A., Przytuła P., Puchyrska D., Pudełko D. (2017). Rozumienie przebaczenia w średniej i późnej dorosłości. W: M. Guzewicz, Wiejak P., Pleskaczyńska M., Falewicz A. (Red.). Oblicza Przebaczenia, s.145-186. Kielce: Jedność

Musiał,D. (2019). Rola komunikacji w budowaniu relacji między dorastającymi a rodzicami, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. Porozumiewanie się, Dialog, Komunikacja, Ujęcie Integralne, 2(38), 17-49.

 

Monografie:

Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala M. (2011). Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL, ss. 196

 

Redakcja serii wydawniczej:

Musiał D.(red.). (2007). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.1. Lublin: TN KUL JPII (współredaktor E. Rydz)

Musiał D.(red.). (2008). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.2. Lublin: TN KUL JPII (współredaktor E. Rydz)

Musiał D.(red.). (2010). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.3. Lublin: TN KUL JPII (w druku) (współredaktor E. Rydz)

Musiał D.(Eds..). (2010). The Psychology of Human Development – Selected  Issues . V.1. Lublin: TN KUL JPII. (współredaktor E. Rydz)

Musiał D. (Eds.). (2012). The Psychology of Human Development – Selected  Issues . V.2. Lublin: TN KUL JPII. (współredaktor E. Rydz)


Książki pod redakcją:


Gorbaniuk O., Kostrubiec B., Musiał D., Wiechetek M. (red.) (2010). Studia z psychologii w KUL. Tom 16. Lublin: Wydawnictwo KUL
Gorbaniuk O., Kostrubiec B., Musiał D., Wiechetek M. (red.) (2011). Studia z psychologii w KUL. Tom 17. Lublin: Wydawnictwo KUL
Gorbaniuk O., Kostrubiec B., Musiał D., Wiechetek M. (red.) (2012). Studia z psychologii w KUL. Tom 18. Lublin: Wydawnictwo KUL


Konferencje/seminaria/sympozja międzynarodowe za granicą

-          Happiness as a Function of Mental Health as Presented in K. Dąbrowski’s Positive Disintegration Theory - referat wygłoszony na Fifth International Conference „Positive Desintegration: The Theory of the Future”, Fort Lauderdale, 7-10 November 2002.

-          Specificity of the ego identity formation in the case of a woman with the bulimic syndrome  - współautorstwo posteru w ramach Poster Session /9.09.2002 r./ na XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods zorganizowanym przez International Rorschach Society i Scuola Romana Rorschach - Rzym: Pontificia Università Lateranense, 9-14. września 2002 r. [współautor M. Grygielski]

-          Assuming another person’s perspective in understanding happiness (developmental studies on people aged 12 to 24 years) – referat wygloszony na British and East European Psychology Group Conference “ Psychology in the New Europe”. Cracow, 11-14.09. 2005

-          Perspective-Taking in Understanding Happiness in Adolescent-Parents Relationships. Poster przedstawiony na:  XIV European Conference on Developmental Psychology, 18-22 August, 2009, Vilnus, Mykolas Romeris University

-          Perspective-taking in understanding happiness in peer relationships in adolescence. Poster przedstawiony na: The 12th Biennial Conference of European Association for Research on Adolescence. 12-15 May, 2010, Vilnius, Lituania.

­   Autonomy and initiative as the dimensions of entrepreneurship among young adults in the light of K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration  -  referat wygłoszony na The Tenth Dabrowski Congress “From Conflict to Peace Both Personally and Globally”, Denver – Colorado, 19-21 lipiec 2012.

­   The crisis in individual development in terms of E. Erikson's psychosocial development concepts and K. Dabrowski’s Positive Disintegration Theory - referat wygłoszony na The Tenth Dabrowski Congress “From Conflict to Peace Both Personally and Globally”, Denver – Colorado, 19-21 lipiec 2012.

­    The level of personality integration and the identity status of alumni in the process of formation for the priesthood – referat wygłoszony na Dabrowski Congress 2018, Chicago Naperville 12-14.07.2018

 

Referaty, postery:

  przedstawione na konferencjach międzynarodowych:

-          Development of happiness among adolescents /Rozwój pojęcia szczęścia u osób dorastających/ – referat wygłoszony na Międzynarodowej Specjalistycznej Konferencji Naukowej „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej V”, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej, które odbyło się w Lublinie w dniach 7-8 kwietnia 2000 r.

-          Jak dziecko przyjmuje perspektywę drugiej osoby? - referat wygłoszony 26.10.2000 r. na Międzynarodowym Sympozjum Pedagogicznym „Dziecko w XX wieku: Rozrachunek ze „Stuleciem dziecka” zorganizowanym przez Katedrę Pedagogiki Rodziny Instytutu  Pedagogiki KUL: Lublin 25-27.10.2000 r.

-          Jakość życia religijnego w świetle teorii K. Dąbrowskiego – referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło” zorganizowanym przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL z okazji 100-lecia urodzin i 20-lecia śmierci Kazimierza Dąbrowskiego w Lublinie w dniach 1.06.-2.06.2001 r.

-          Conditions of another person’s perspective-taking /Uwarunkowania przyjmowania perspektywy drugiej osoby/ – referat wygłoszony na Międzynarodowej Specjalistycznej Konferencji „Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VIII” zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL w Lublinie w dniach 10-11.07.2001 r.

-          Różnice w ujmowaniu postaw rodzicielskich przez dorastające dziewczęta o różnych statusach tożsamości – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Promocja zdrowia w różnych okresach życia” (w ramach sympozjum „Promocja zdrowia w okresie młodzieńczym”) zorganizowanej przez Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie i National Wellness Insitiute University of Wisconsin: Lublin, 25-27. maja 2007.

-          Wartości społeczno-kulturowe w motywowaniu pracowników jako czynnik kształtujący jakość życia – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quality of life” zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS: Kazimierz Dolny 23-25.11.2007 (współautor: Krystyna Wojciechowska)

-          Perception of Parental Attitudes by Adolescent Girls of Various Identity Statuses as a measure of Well-Being – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Wellness as a goal of health promotion” zorganizowanej przez Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie i National Wellness Institute University of Wisconsin: Lublin, 23-25. maja 2008.

-          Between life and not-life. Psychological analysis of existential dynamic during cancer. Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: VII PODLASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE. 15 YEARS OF DEPARTMENT OF INTEGRATED MEDICAL CARE, Białystok, 23-26.04.2015

-          Znaczenie więzi w rodzinie – referat wygłoszony na  Międzynarodowym Kongresie Rodziny „Budowanie Więzi w Małżeństwie i Rodzinie“UKSW, Warszawa, 17-19.03.2017r.