Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Gabryś

Konsultacje

Serdecznie zapraszam na konsultacje w semestrze letnim 2023/2024
STACJONARNE:
 środa, godz: 11:15-12:15, pokój 4.13
ZDALNE
: środa, godz: 14:45-15:45 - https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=25382
Zgłoszenia na konsultacje zdalne przyjmowane są mailowo!


 

Adres

Głęboka 43
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

      Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychospołecznego funkcjonowania kobiet z niepełnosprawnością ruchową (wrodzoną i nabytą). Interesują mnie również pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka, pasja, oraz wybrane wymiary tanatologii pedagogicznej. Jestem autorką monografii oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych psychospołecznemu funkcjonowaniu kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu i innych.  

NUMER ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8502-7119

Publikacje: 

Larionow, P., Gabryś, A. (2024). Psychological Characteristics of Students with Passion for Studying. Behavioral Sciences, 14, 453. https://doi.org/10.3390/bs14060453

Gabryś, A. (2024). Czy pasja w życiu kobiet z nabytą niepełnosprawnością ruchową to jedynie przyjemność? – komunikat z badań jakościowych. Pedagogika Społeczna, 2, (w druku).   

Gabryś, A. (2024). "Prawie zapomniałam, co to było…" – kobiecość w perspektywie kobiet z długotrwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Roczniki Pedagogiczne, 16(3), (w druku).

Gabryś A., Boczkowska M., Lada A. (2024). The moderating role of basic hope on the relationship between resilience and perceived positive changes in functioning in Polish students during the COVID-19 pandemic. Colloqium, 16(2), (w druku).

Gabryś, A. (2023). Macierzyństwo w percepcji bezdzietnych kobiet z długotrwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 48, 9-22. https://doi.org/10.26881/ndps.2023.48.01

Gabryś, A. (2023). Związek między radzeniem sobie w sytuacjach trudnych a akceptacją ograniczeń u kobiet z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową. Człowiek- Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 60(2), 25-40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.1664

Gabryś A. (2023). Poczucie własnej skuteczności a postrzegane pozytywne zmiany w funkcjonowaniu podczas pandemii COVID-19 wśród studentów – moderacyjna rola orientacji pozytywnej. Dyskursy Młodych Andragogów, 24, 265-281. https://doi.org/10.34768/dma.vi24.680

Gabryś, A. (2023). Poczucie własnej skuteczności a dobrostan psychiczny u studentów – moderacyjna rola postrzeganych pozytywnych zmian w funkcjonowaniu podczas pandemii COVID-19. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 42(1), 141-160. https://doi.org/10.17951/lrp.2023.42.1.141-160

Gabryś, A., Gulip, M. (2023). Psychological well-being in women with insulin resistance and the role of sense of self-dignity. Annals of Psychology/Roczniki Psychologiczne, 16(1), 83-93. https://doi.org/10.18290/rpsych2023.0005

Byra, S., Gabryś, A. (2023). Coping strategies of women with long-term spinal cord injury – the role of beliefs about the world, self-efficacy, and disability. Rehabilitation Counselling Bulletin, 66(2), 136-148. https://doi.org/10.1177/00343552211063649

Gabryś, A. (2022). Pomyślne starzenie się kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 45-46, 20-38.   

Gabryś A. (2022). Nadzieja podstawowa a radzenie sobie u kobiet z niepełnosprawnością ruchową – moderacyjna rola wrodzonej i nabytej niepełnosprawności. Studia z Teorii Wychowania, T. XIII, 3(40), 161-179.

Boczkowska, M. Gabryś A. (2022). Perceived difficulties in connection with the COVID-19 pandemic and resilience among school and academics teachers in Poland.  Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika, 44(2), 101-121.  https://doi.org/10.12775/AUNC_PED.2022.016 

Gabryś, A., Boczkowska, M. (2021). Difficulties perceived by Polish academic teachers in connection with the COVID-19 pandemic – predictive role of resilience. Kultura i Edukacja, 2(132), 115-130.

Gabryś, A. (2020). Social relationship quality among women with spinal cord injury – the role of disability acceptance. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 56(2), 121-131.

Boczkowska, M., Gabryś, A. (2020). Zasoby osobiste a przewlekłe zmęczenie u studentów pedagogiki specjalnej – mediacyjna rola zachowań zdrowotnych. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 38, 64-82.

Gabryś, A., Boczkowska, M. (2020). Znaczenie oceny niepełnosprawności dla siły relacji interpersonalnej kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 38, 170-185.

Gabryś, A. (2020). Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu. Lublin: Wyd. UMCS.

Gabryś, A. (2019). Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła Specjalna, 2, 95-107.

Gabryś, A. (2019). Siła relacji interpersonalnej a strategie radzenia sobie u kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 35, 11-23.

Gabryś, A. (2018). Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 20, 181-198.

Gabryś, A. (2018).Doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością ruchu. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 27(2), 127-141.

Gabryś, A. (2016). Postawy pielęgniarek hospicyjnych wobec śmierci własnej i bliskich osób. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 6(3), 197-203.

Gabryś, A. (2016). Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 42-59.

Działalność:
Zastępczyni Koordynatora Uczelnianej Rady Młodych Naukowców (RMN)
Członkini Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki
Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Umiędzynarodowienia Badań
Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Erasmusa i Współpracy Międzynarodowej

Członkostwo w redakcjach czasopism:
Sekretarz Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego 

Członkostwo w gremiach:
Członkini The International Spinal Cord Society 
Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP)

Nagrody i wyróżnienia:
Laureatka 3 edycji programu "Minigranty UMCS" w roku 2023
Dyplom Homo Didacticus za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w semestrze zimowym 2022/2023
Nagroda naukowa JM Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł w roku 2022, 2023
Nagroda zespołowa JM Rektora UMCS za osiągnięcia organizacyjne w roku 2022