Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Knopik

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa: 9.30-11.30 (dyżur instytutowy); 11.30-13.30 (dyżur dla studentów)


 


 

O sobie

 Zajmuję się psychologią zdolności, twórczości i mądrości. Ostatnio szczególnie intensywanie badam zjawisko wypadnięcia z systemu edukacji osób wybitnie zdolnych.


Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI:

Knopik, T., Karaś, A. (2005). Postawa twórcza - źródło szczęścia czy kula u nogi? Zeszyty Szkolne, 1/2005.

 

Knopik, T. (2006). Akademia Artes Liberales – uniwersytet XXI wieku. Przegląd Uniwersyteck,i 2/2006.

 

Sękowski, A., Knopik, T. (2008). Mity a rzeczywistość. Uwagi na temat społecznego funkcjonowania osób wybitnie zdolnych. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 5, 9-21.

 

Knopik, T. (2010). Locus of control and level of authoritarianism and selected characteristics of the political mentality of the Poles. W: B. Buszewski, M. Jaskuła, Welt ohne Grenzen (s. 119-121). Toruń: SHP.

 

Sękowski, A., Knopik, T,. (2011). Psychology of Giftedness and Psychology of Wisdom: One or Multiple Perspectives? A. Ziegler, Ch. Perleth (red.), Excellence: Essays In Honour of Kurt A. Heller (s. 102-115). Berlin: Lit Verlag.

 

Knopik, T. (2012). Trening mądrości jako innowacyjna metoda wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. W: E. Domagała-Zyśk (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: Wyd. KUL, s. 167-192.

 

Knopik, T. (2013). Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania. Badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu (recenzja). Przegląd Psychologiczny, t. 56, nr 3, s. 367-371.

 

Knopik, T. (2013) Trening mądrości jako innowacyjna metoda rozwijania kompetencji kluczowych. W: Z. Gach, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, best practices, perspektywy. Lublin: Wyd. WSEI, s. 77-88.

 

Sękowski, A., Knopik, T. (2014). Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój ucznipw zdolnych. Chowanna, 2/43, s. 95-110.

 

Knopik, T. (2014). Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych
w ramach zaj
ęć pozalekcyjnych. Warszawa: ORE.

 

Sękowski, A., Knopik, T. (2015). Szczęśliwy głupiec czy niezadowolony Sokrates? Przegląd Psychologiczny, t. 58, nr 2, s. 151-170.

 

Knopik, T., Knopik, M. (2015). Czy zdolny człowiek może być szczęśliwy? Model zrównoważonego rozwoju dzieci zdolnych. W: B. Sidor-Piekraska, A. Bujnowska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 121-136.

 

Knopik, T., Domagała-Zyśk, E., Kucharska, B., Knopik, M. (2015). Doświadczam – rozumiem – wiem. Innowacyjny program nauczania dla I etapu edukacyjnego. Lublin: Wyd. LECHAA.

 

Knopik, T., Koperwas, A., Filipiuk, D., Pękalska, E. (2015). Kotwice kariery. Lublin: Wyd. LECHAA.

 

Knopik, T., Koperwas, A., Filipiuk, D., Pękalska, E. (2015). Punkt ciężkości. Poradnik w zakresie samorozwoju dla uczniów zdolnych. Lublin: Wyd. LECHAA.

 

Knopik, T., Koperwas, A., Filipiuk, D., Pękalska, E. (2015). Moje dziecko jest zdolne. Lublin: Wyd. LECHAA.

 

Knopik, T. (2016). Inteligencja i zdolności językowe – w stronę integracji podmiotu. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak (s. 135–148). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

 

 

Knopik, M., Knopik, T. (2015). Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności. Wrocław: Wyd. SAWG.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Uszwa O. (2017). Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Kraśniewski, A., Knopik, T., Lewicki, J. i inni (2017). Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Warszawa: MNiSW, s. 384.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. III. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017).                                                                                                                            Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność radzenia sobie z trudnościami i poczucie sprawczości? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. I.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów konstruktywne relacje społeczne? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. II.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. III. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017).  Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów? Poradnik dla wychowawców i nauczycieli. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. IV.

 

Knopik, T. (2017). Diagnoza funkcjonalna. Warszawa: ORE.

Knopik, T. (2018). Zafascynowanie światem.  Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolne. Warszawa: ORE.

Knopik, T. (2018). Edukacja ku mądrości w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Prima Eductaione, 2.

Knopik, T. (2018). Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów zdolnych – od wyzwań do modelu wsparcia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 9, 29-42.

Knopik, T. (2018). Uczeń zdolny jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Języki Obce w Szkole, 3, 13-18.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T., Oszwa, U. (2018). Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Roczniki Pedagogiczne, 3, 77-90.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T. (2019). Emotional and Social Competences in Students with Mild Intellectual Disability – Research Using TROS-KA Battery. Przegląd Badań Edukacyjnych, 28.

Knopik, T., Oszwa, U., Domagała-Zyśk, E. (2019). Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej. Kwartalnik Pedagogiczny, 64, 163-175.

Knopik, T. (2019). Nie marnujmy talentów! Wspieranie uczniów zdolnych w praktyce edukacyjnej. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red. ), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 7, Warszawa 2019.

Tomasz Knopik & Urszula Oszwa (2019) Self-determination and development of emotional-social competences and the level of school achievements in 10–11-year-old Polish students. Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2019.1686048.

 

Skale diagnostyczne:

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Skala T. TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Skala R. TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Skala O. TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Skala S. TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Skala KA(N). TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Skala KA(R). TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.