Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Knopik

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne:


wtorek 11.30-13.00 s.B 4.27


piątek 15.00-16.00 s. B. 4.27


 


Dyżur on-line (Kampus UMCS): poniedziałki 9.30-11.00. Należy wysłać wcześniej maila z informacją o potrzebie skorzystania z konsultacji. Pozwoli to odpowiednio zaplanować dyżur.


LINK:


 https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=171061


 


 

O sobie

 Zajmuję się psychologią zdolności, twórczości i mądrości. Ostatnio szczególnie intensywanie badam zjawisko wypadnięcia z systemu edukacji osób wybitnie zdolnych.


Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI:

Sękowski, A., Knopik, T. (2008). Mity a rzeczywistość. Uwagi na temat społecznego funkcjonowania osób wybitnie zdolnych. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 5, 9-21.

Knopik, T. (2010). Locus of control and level of authoritarianism and selected characteristics of the political mentality of the Poles. W: B. Buszewski, M. Jaskuła, Welt ohne Grenzen (s. 119-121). Toruń: SHP.

Sękowski, A., Knopik, T,. (2011). Psychology of Giftedness and Psychology of Wisdom: One or Multiple Perspectives? A. Ziegler, Ch. Perleth (red.), Excellence: Essays In Honour of Kurt A. Heller (s. 102-115). Berlin: Lit Verlag.

Knopik, T. (2012). Trening mądrości jako innowacyjna metoda wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. W: E. Domagała-Zyśk (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: Wyd. KUL, s. 167-192.

Knopik, T. (2013). Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania. Badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu (recenzja). Przegląd Psychologiczny, t. 56, nr 3, s. 367-371.

Knopik, T. (2013) Trening mądrości jako innowacyjna metoda rozwijania kompetencji kluczowych. W: Z. Gaś, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, best practices, perspektywy. Lublin: Wyd. WSEI, s. 77-88.

Sękowski, A., Knopik, T. (2014). Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój ucznipw zdolnych. Chowanna, 2/43, s. 95-110.

Knopik, T. (2014). Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych
w ramach zaj
ęć pozalekcyjnych. Warszawa: ORE.

Sękowski, A., Knopik, T. (2015). Szczęśliwy głupiec czy niezadowolony Sokrates? Przegląd Psychologiczny, t. 58, nr 2, s. 151-170.

Knopik, T., Knopik, M. (2015). Czy zdolny człowiek może być szczęśliwy? Model zrównoważonego rozwoju dzieci zdolnych. W: B. Sidor-Piekraska, A. Bujnowska (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 121-136.

Knopik, T., Domagała-Zyśk, E., Kucharska, B., Knopik, M. (2015). Doświadczam – rozumiem – wiem. Innowacyjny program nauczania dla I etapu edukacyjnego. Lublin: Wyd. LECHAA.

Knopik, T., Koperwas, A., Filipiuk, D., Pękalska, E. (2015). Kotwice kariery. Lublin: Wyd. LECHAA.

Knopik, T., Koperwas, A., Filipiuk, D., Pękalska, E. (2015). Punkt ciężkości. Poradnik w zakresie samorozwoju dla uczniów zdolnych. Lublin: Wyd. LECHAA.

Knopik, T., Koperwas, A., Filipiuk, D., Pękalska, E. (2015). Moje dziecko jest zdolne. Lublin: Wyd. LECHAA.

Knopik, T. (2016). Inteligencja i zdolności językowe – w stronę integracji podmiotu. W: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (red.), Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak (s. 135–148). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Knopik, M., Knopik, T. (2015). Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności. Wrocław: Wyd. SAWG.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Uszwa O. (2017). Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kraśniewski, A., Knopik, T., Lewicki, J. i inni (2017). Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Warszawa: MNiSW, s. 384.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. III. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017).  Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność radzenia sobie z trudnościami i poczucie sprawczości? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. I.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów konstruktywne relacje społeczne? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. II.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. III. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017).  Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów? Poradnik dla wychowawców i nauczycieli. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. IV.

Knopik, T. (2017). Diagnoza funkcjonalna. Warszawa: ORE.

Oszwa, U., Knopik, T., Domagała-Zyśk, E. (2017). Zasoby odpornościowe uczniów w środkowym wieku szkolnym a ryzyko niedostosowania społecznego. Ruch Pedagogiczny, 1/2017, 91-104.

Knopik, T. (2017). Zainteresowania informatyczne uczniów gimnazjów – autentyczna pasja czy obligatoryjny atrybut współczesności. W: M. Górka (red.), Globalne i lokalne problemy polityki bezpieczeństwa. Polska i świat, s. 136-154. POznań: Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Knopik, T. (2018). POLAND. Guidance and Counselling in the School Curriculum. W: Experiences, Practices, Innovations and Responses to Current Challenges (s. 42-50). Bukareszt: Institute of Educational Sciences – Euroguidance Romania.

Knopik, T. (2018). Zafascynowanie światem.  Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolne. Warszawa: ORE.

Knopik, T. (2018). Edukacja ku mądrości w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Prima Educatione, 2.

Knopik, T. (2018). Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów zdolnych – od wyzwań do modelu wsparcia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 9, 29-42.

Knopik, T. (2018). Uczeń zdolny jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Języki Obce w Szkole, 3, 13-18.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T., Oszwa, U. (2018). Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Roczniki Pedagogiczne, 3, 77-90.

Knopik, T. & Oszwa, U. & Domagała-Zyśk, E. (2018). Diagnoza kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów zdolnych w środkowym wieku szkolnym z wykorzystaniem baterii TROS-KA. Ruch Pedagogiczny, 2/2018, 15-30.

Knopik, T. (2018). Zachować równowagę rozwoju. Edukacja Pomorska, 91(42), 4-9.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T. (2019). Emotional and Social Competences in Students with Mild Intellectual Disability – Research Using TROS-KA Battery. Przegląd Badań Edukacyjnych, 28.

Knopik, T., Oszwa, U., Domagała-Zyśk, E. (2019). Diagnoza funkcjonalna jako standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od założeń teoretycznych do praktyki diagnostyczno-terapeutycznej. Kwartalnik Pedagogiczny, 64, 163-175.

Knopik, T. (2019). Nie marnujmy talentów! Wspieranie uczniów zdolnych w praktyce edukacyjnej. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red. ), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 7, Warszawa 2019.

Tomasz Knopik & Urszula Oszwa (2019) Self-determination and development of emotional-social competences and the level of school achievements in 10–11-year-old Polish students. Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2019.1686048.

Knopik, T. (2019). Uczniowie zdolni w systemie edukacji – od identyfikacji barier rozwoju do modelu wsparcia. W: P. Kostyło (red.) Szkoła równych szans. Namysł teoretyczny i rozwiązania praktyczne., s. 284-299. Bydgoszcz: Wyd. UKW

Domagała-Zyśk, Ewa & Knopik, Tomasz. (2020). Functional diagnosis as a strategy for implementing inclusive education in Poland. Revista Brasileira de Educação Especial, 203-220.

Knopik, T. (2020). Promądrościowa edukacja wczesnoszkolna: ramy teoretyczne i startegie metodyczne. W: W. Limont (red.), Z teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej ucznia zdolnego, s. 99-118. Płock: Wyd. Wyd. Naukowe MUP.

Knopik, T. (2021). Psychopedagogiczna identyfikacja zdolności – w kierunku standardu diagnostycznego. W: M. Zaorska (red.), Pedagogika specjalna – przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości (wybrane aspekty). Olsztyn: WUWM. Pobierz: 

https://drive.google.com/file/d/1659rw1gPsGC5qo5S7tt7oDpkDn_FyLPo/view?usp=sharing

Żurawska-Żyła, R., Tokarska, U., & Knopik, T. (2021). Self-distancing and narrative wisdom in older adults’ autobiographical reflection. Journal of Constructivist Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1899879

Knopik, T., Żurawska-Żyła, R., & Tokarska, U. (w druku). Mądrość w ujęciu współczesnej psychologii: sztuka życia czy sztuka rozumienia życia? [Wisdom from the contemporary psychology perspective: the art of living or the way of life understanding?]  In: E. Dryll, A. Cierpka, K. Małek (Eds.), Psychologia narracyjna o mądrości, miłości i cierpieniu [Narrative Psychology on Wisdom, Love and Suffer]. Warszawa: Wydawnictwo Liber Libri.

Żurawska-Żyła, R., Knopik, T., Tokarska, U. (2020). Myśleć o życiu z dystansem - dlaczego? Dystans psychologiczny w refleksji autobiograficznej w okresie późnej dorosłości. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość jak ją widzi psychologia. Szanse rozwoju w starości. Kraków.

Knopik, T., Papuda-Dolińska, B., Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G. (2021). Projektowanie uniwersalne jako perspektywa metodyczna edukacji włączającej. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 42.

Knopik, T., Oszwa, U. (2021). E-cooperative problem solving as a strategy for learning mathematics during the COVID-19 pandemic. Education in The Knowledge Society. Vista de La resolución de problemas e-Cooperativo como estrategia para el aprendizaje de las matemáticas durante la pandemia de la COVID-19 (usal.es)

Knopik, T., Żurawska-Żyła, R. (2022). Nauczanie mądrościowe jako strategia wspomagania zrównoważonego rozwoju uczniów zdolnych. Edukacja Etyczna. DOI 10.24917/20838972.18.15 14.pdf (edukacjaetyczna.pl)

Knopik, T., Wiejak, K., Humenny, G., Płatkowski, B. (2021). Raport z badania: Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. https://www.gov.pl/attachment/65de418a-8059-4df9-8959-73da6421f05e

Knopik, T., Błaszczak, A., Maksymiuk, R., Oszwa, U. (2021).  Parental involvement in remote learning during the early stage of COVID-19 pandemic - dominant approaches and their diverse implications. European Journal of Education.  https://doi.org/10.1111/ejed.12474  Parental involvement in remote learning during the COVID‐19 pandemic—Dominant approaches and their diverse implications (europepmc.org)

Knopik, T. (2021). Specyfika edukacji zdalnej w klasach IV-VIII. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Knopik, T. (2021). Fear of Mathematics Cognitively Tamed. About a New Monograph by Urszula Oszwa. Prima Educatione 2021, DOI: 10.17951/pe/2021.5.231-233.

Sylwia Bedyńska i in. (2021). Narzędzia diagnostyczne do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży–projekt wdrożeniowy. Przegląd Psychologiczny, 64.

Knopik, T. (2022). Polska szkoła na zakręcie? Edukacja Pomorska, 110(61), 17-18. Polska szkoła na zakręcie? - Issuu

Knopik, T. (2022). Edukacja zdalna blisko uczniów. Warszawa: ORE. Pobierz: Edukacja zdalna blisko uczniów – dobre praktyki (kuratorium.katowice.pl)

Knopik, T. (2022). Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: ORE. https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=35846

Knopik, T. (2022). Sztuka wspomagania rozwoju uczniów zdolnych. Warszawa: IBE.

Knopik,  T.,  Oszwa,  U.  (2022).  Developing  Transferable  Competences  of  Students  –  the  Self-Determination  Theory  and  Challenges  of  Future  Education.  Lubelski  Rocznik  Pedagogiczny, 41(1), 53–66. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2022.41.1.53–66

Knopik, T., & Domagała-Zyśk, E. (2022). Predictors of The Subjective Effectiveness of Emergency Remote Teaching During The First Phase of The COVID-19 Pandemic. International Electronic Journal of Elementary Education14(4), 525–538. Retrieved from https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1711

 

Knopik, T. (2022)Ocena funkcjonalna jako standard współpracy międzypodmiotowej na rzecz kompleksowego wspierania rozwoju uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5

Domagała-Zyśk, E., & Knopik, T. (2022). Attitudes Toward Inclusion Among Polish Primary School Teachers: A Strategic Factor in Implementing Inclusive Education. Multidisciplinary Journal of School Education11(1 (21), 211-233. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1121.11                            

Knopik, T., Błaszczak, A., Oszwa, U., Maksymiuk, R. (2022). Assisting Strategies of the Parents of Students with Special Educational Needs in the Emergency Remote Learning in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8783. https://doi.org/10.3390/ijerph19148783

Knopik, T. (w druku). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in education - opportunities and challenges. Edukacja. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w edukacji – możliwości i wyzwania (ibe.edu.pl)

Papuda-Dolińska, B., Knopik, T., Wiejak, K. (w druku). Jak przełożyć wyniki testów psychometrycznych na kody i kwalifikatory ICF? Procedura mapowania narzędzia diagnostycznego - możliwości i ograniczenia. Edukacja.

Knopik, T. (red.)(2022). Strategia uniwersalnego projektowania na UMCS. Lublin: UMCS.

Knopik, T., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Błaszczak, A., Kochańska, M., Łuniewska-Etenkowska, M., Papuda-Dolińska, B., Zieliński, P., Kaczmarek, M.,Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych − bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z: ponadprzeciętnym potencjałem poznawczym, dysleksją, ADHD. Warszawa: IBE.

Papuda-Dolińska, B., Wiejak, K.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M., Zieliński, P. Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – skale KAPP_S do oceny osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (KAPP_SNIU), znacznym (KAPP_SNIZ) i głębokim (KAPP_SNIG). Warszawa: IBE.

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K.,  Bedyńska, S.,  Błaszczak, A.,  Kaczan, R.,  Kaczmarek, M.,  Kochańska, M., Knopik, T., Krejtz, I., Łuniewska- Etenkowska, M.,  Orylska, A.,  Papuda-Dolińska, B.,  Rycielski, P.,  Rydzewska, K., Sędek, G., Smoczyńska, M.,  Zieliński, P. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria diagnostyczna KAPP dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: IBE.

Wiejak, K.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M., Papuda-Dolińska, B., Zieliński, P. Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Warszawa: IBE.

Papuda-Dolińska, B., Wiejak, K.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M.,  Zieliński, P. Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022).  Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.Warszawa: IBE.

Papuda-Dolińska, B.,  Błaszczak, A.,  Kochańska, M.,  Knopik, T., Krasowicz-Kupis, G., Łuniewska- Etenkowska, M.,  Wiejak, K., Zieliński, P.,  Kaczmarek, M., Sędek, G. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych bateria testów komputerowych KAPP_A  dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Warszawa: IBE. 

Krasowicz-Kupis, G., Błaszczak, A., Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G., Łuniewska- Etenkowska, M.,  Papuda-Dolińska, B., Smoczyńska, M., Wiejak, K., Zieliński, P.,  Kaczmarek, M., Sędek, G.  (2022).  Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych  - bateria testów komputerowych KAPP_A i kwestionariuszy KAPP_S dla dzieci i młodzieży z zaburzeniem komunikacji językowej i z doświadczeniem migracji. Warszawa: IBE.

Krejtz, I., Bedyńska, S., Błaszczak, A.,  Kaczan, R.,  Kaczmarek, M.,  Kochańska, M., Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Łuniewska- Etenkowska, M., Orylska, A., Papuda-Dolińska, B., Rycielski, P., Rydzewska, K.,  Sędek, G.,  Smoczyńska, M., Wiejak, K.,  Zieliński, P. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A dla dzieci i młodzieży w wieku 5–25 lat. Część 1: podstawy teoretyczne i opis testów. Warszawa: IBE.

Kaczmarek, M., Bedyńska, S., Błaszczak, A., Kaczan, R.,  Kochańska, M.,  Knopik, T.,  Krasowicz-Kupis, G.,  Krejtz, I., Krejtz, K., Łuniewska- Etenkowska, M., Orylska, A.,  Papuda-Dolińska, B.,  Rycielski, P., Rydzewska, K., Sędek, G.,  Wiejak, K., Zieliński, P. (2022). Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych – bateria testów komputerowych KAPP_A dla dzieci i młodzieży w wieku 525 lat. Część 2: własności psychometryczne, stosowanie i interpretacja wyników. Warszawa: IBE.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T., Papuda-Dolińska, B., Bieńkowska, K. (2022, w druku). Nauczycielska ocena rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: ORE.

Domagała-Zyśk, E., Knopik, T., Papuda-Dolińska, B., Bieńkowska, K. (2022, w druku). Ocena funkcjonalna rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: ORE.

Knopik, T., Oszwa, U. (w druku). The nature of support provided to the gifted primary school students is based on teacher's concept of giftedness. Multidisciplinary Journal of School Education.

Knopik, T., Domagała-Zyśk, E. (2022). Kreatywność i innowacyjność jako transferowalne zasoby rozwijane w I etapie edukacyjnym. Od programu nauczania do oceny efektów jego realizacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 614 (9), 34-44.

 

_____________________________________

Skale diagnostyczne:

Knopik, T. (2022). Rozumowanie w kontekście - test diagnozujący poziom myślenia asocjacyjnego uczniów zdolnych. Warszawa: IBE.

Knopik, T., Domagała-Zyśk, E. (2022). Profil Rozwoju Kompetencji  Emocjonalno-Społecznych

Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). TROS-KA. Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym.  Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ekspertyzy, raporty:

2022:

Przegląd narżędzi diagnostycznych dla uczniów zdolnych - @talentON - Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej to realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk - współautor raportu

Przegląd koncepcji zdolności, opracowanie modelu wspomagania rozwoju uczniów z uzdolnieniami humanistycznymi - @talentON - Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej to realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk - współautor ekspertyzy

Okiem eksperta: Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach - komentarz ekspercki - Kwiecień - 2022 - Komentarze eksperckie - Okiem eksperta - Centrum Prasowe UMCS - Strona główna UMCS

Edukacja włączająca - komentarz ekspercki - Październik - 2022 - Aktualności - Centrum Prasowe UMCS - Strona główna UMCS

2020:

Model edukacji dla wszystkich (MEiN) - współautor

Programy szkoleń i doradztwa dla kadr edukacji włączającej (ORE) - współautor

2019:

Opracowanie modelu szkoleń i doradztwa dla ASPE - asystenta uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ORE) - współautor

2018:

Innowacyjne modele kształcenia nauczycieli (MEiN) - współautor

2017:

Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach (MEiN) - współautor

Opracowanie modeli doradztwa edukacyjno-zawodowego (ORE) - współautor

Opracowanie rekomendacji do rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego (ORE) - przewodniczący zespołu ekspertów

 

Działalność społeczna i organizacyjna:

Kierownik studiów podyplomowych "Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym"

Opiekun merytoryczny zadania "Opracowanie Strategii Uniwersalnego Projektowania w UMCS"

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Dostępności dla Osób ze Specjalnymi Potrzebami

Członek Zespołu Programowego dla kierunku psychologia

Przewodniczący zespołu ds. konkursu "Złote indeksy" na kierunku psychologia

Członek Komisji Finansowej Instytutu Psychologii UMCS

Eskpert kluczowy sieci "Lubelskie Laboratorium Talentów"

Członek Zespołu Ekspertów MEiN opracowujących model edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Członek zepsołu ds. ICF przy Rzeczniku do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Nauczycieli przy KRASP

 

Granty i projekty:

MINIATURA 2021-22 (NCN) - kierownik projektu

Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej w UMCS (MEiN) - kierownik projektu

Uniwersalność+ (NCBiR) - trener

Dostępny UMCS (NCBiR) - ekspert, opiekun zadania

„Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży" (IBE) - ekspert merytoryczny/wykonawca

"Tranzycje na rynek pracy" (IBE i MEiN) - kierownik projektu

"TALENTON" (Fundacja PAN) - ekspert, trener, mentor

"Doskonałość dydaktyczna" - ekspert, trener

 

Nagrody i nominacje:

2022 - Homo Didacticus

2022 - Medal im. Komisji Edukacji Narodowej

2022 - dwie nagrody Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł

2020 - nominacja do nagrody im. prof. R. Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy o edukacji

2020 - nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł