Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda

dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
(81) 537 26 67
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w roku akademickim 2019/2020 w p. 430.


Godziny konsultacji w semestrze letnim:


środa 08.45-10.00

czwartek 11.20-12.05

 

Adres

Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

O sobie

Urodziła się w Wojkuńcach na Białorusi. Dwukrotna stypendystka Rządu RP (studia magisterskie i doktoranckie). Ukończyła polonistyczne studia magisterskie na UMCS. Pracę magisterską nt. Narodziny i śmierć w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach Polaków z rej. woronowskiego na Białorusi napisała i obroniła pod kier. Prof. Jana Adamowskiego i Prof. Jerzego Bartmińskiego w 1995 r. Pracowała w Dziale Językoznawstwa Słowiańskiego i Teoretycznego Instytutu Językoznawstwa Akademii Nauk Białorusi (1995-1998), uczestniczyła w układaniu jednotomowego słownika etymologicznego języka białoruskiego (dotychczas nie ukazał się drukiem) oraz słownika polsko-białoruskiego (red. H. Cychun, 2004). Odbyła staż naukowy w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN w Warszawie (1997) wspierany przez Fundację Popierania Nauki Kasę im. Józefa Mianowskiego. Brała udział w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (1998-2001). Ukończyła studia doktoranckie w OBTA UW (2002). Pracę doktorską pt. Język polski kilku wsi rejonu woronowskiego. Fleksja imienna i werbalna napisała pod kier. Prof. Janusza Riegera i obroniła w Instytucie Języka Polskiego PAN w 2004 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskała w 2017 roku na podstawie monotematycznego cyklu tekstów pt. Pojęcie DOM we współczesnym języku białoruskim (monografia autorska i pięć artykułów).

W Zakładzie Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS była zatrudniona od października 2004 r. do września 2019 r. (od października 2018 r. - Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki). Obecnie pracuje w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii. Członek Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów. Uczestniczyła w miedzynarodowych projektach badawczych, m.in. w grancie Komitetu Badań Naukowych, projekt badawczy nr PB 1 H01D 015 13, numer umowy 1073/H01/97/13; okres: 01.10.1997 - 30.09.2000, "Konktakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim - słownictwo"; Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2015, nr umowy 0132/NPRH2/M12/81/2012 oraz w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białorus – Ukraina 2007–2013 (projekt parasolowy pt. Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”. Mikroprojekt „Gdzie bije źródło… Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi”, nr projektu BUG/7/12). Brała udział w ponad 40 międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Specjalność naukowa: językoznawstwo słowiańskie

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7567-178X

Dziedziny badań: Polacy na Białorusi: obrzędowość (głównie obrzędy pogrzebowe) i język (fleksja gwary polskiej potomków szlachty i potomków chłopów, język inskrypcji cmentarnych, język pieśni ludowych), kontakty polszczyzny z gwarami białoruskimi oraz rosyjskim językiem literackim; leksyka regionalna polszczyzny kresowej na Grodzieńszczyznie itd.; językowy obraz świata (obraz domu w języku białoruskim); kategorie gramatyczne współczesnego języka białoruskiego; frazeologia biblijna w języku białoruskim.

Prowadzi zajęcia z:  Pograniczy językowo-kulturowych; Podstaw stylistyki i kultury języka polskiego; Wstępu do językoznawstwa; Językowego obrazu świata; Wiedzy o współczesnym języku, literaturze i kulturze polskiej; Metodologii badań nad językiem.

Odznaczenia: Medal KEN (2015). Artykuł Родавыя формы сучаснай беларускай мовы на матэрыялах газеты «Звязда».Уступныя разважанні, [у:] Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі, Беларусіка = Albaruthenica, кн. 36, пад рэд. І. Э. Багдановіч, Мінск: «Кнігазбор», 2015, c. 46-69. nominowany do nagrody VI Międzynarodowego Kongresu Badaczy Białorusi za lepszy artykuł naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych za rok 2015 (http://icbs.palityka.org/news-by/short-list-chargovay-premii-mizhnarodnaga-kangresa-dasledchyikau-belarusi-za-lepshuyu-navukovuyu-publikatsyiyu/).


Działalność naukowa

Publikacje:

Monografia: Paniaccie DOM u suczasnaj belaruskaj mowie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, ss. 241.

Recenzje:

Agnieszka Goral, "Studia Białorutenistyczne" 2017, t. 11, s. 328-332. (https://journals.umcs.pl/sb/article/view/6205)

Ina Szwied, Dom jak kancept i kasztounasc, "Wiesnik Bresckaha uniwiersiteta", sieryja 3: Fiłałohija. Piedahohika. Psichałohija, 2018, nr 1, s. 226-228. (http://www.brsu.by/sites/default/files/vesnik/vesnik_3_1.pdf)

Redakcja naukowa:

czasopismo "Studia Białorutenistyczne" (t. 12/ 2018; t. 13/2019), red. naczeln. Siergiej Kowalow, zastępcy red. naczeln. Jadwiga Kozłowska-Doda i Dariusz Tarasiuk

Artykuły:

1.  Struktura obrzędu pogrzebowego Polaków z okolic Woronowa (obw. grodzieński, Białoruś), „Twórczść Ludowa”, 1996, nr 1 (30), s. 13-16.

2. Repiertuar polskamounych pachawalnych piesien (na materyjalach z Woranauskaha rajona), [w:] Slawianskija kultury: histaryczny wopyt i suczasnyja prablemy, Mińsk 1996, s. 309-320.

3. Mounyja asabliwasci nadmahilnych nadpisau bielaruska-litouskaha sumieżża, „Wiesci Miżnarodnaj akademii wywuczennia nacyjanalnych mienszascej” 1997, nr 2, s. 34-36.

4. Daczka, padczarka. Z historyi nazwau, „Rodnaje słowa” 1997, nr 12 (120), s. 71-74.

5.  Adsotak ci pracent, „Terminałahiczny biuleteń” 1997, nr 1, s. 42-45.

6. [wspólnie: J. Adamowski, H. Mickiewicz], Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi, [w:] Etnolingwistyka, t. 9/10, 1998, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 254-318.

7.  [wspólnie z J. Adamowskim], Pierwsza monografia o białoruskich obrzędach pogrzebowych, [w:] Etnolingwistyka, t. 9/10, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 357-358.

8.  Dzied. Z historyi nazwy, „Rodnaje słowa” 1998, nr 10 (130), s. 80-82.

9.  Baba. Z historyi nazwy, „Rodnaje słowa” 1998, nr 11 (131), s. 84-86.

10. [wspólnie: M. Abrahimowicz, J. Wolkawa, I. Luczyc-Fiedarec, R. Malko, A. Osipczyk, H. Cychun] Miżsławianskija izaleksy u biełaruskich etymalahicznych słounikach. XII Miżnarodny zjezd sławistau. Dakłady, Mińsk 1998.

11. O sytuacji języka polskiego w rejonie woronowskim na Białorusi, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, pod red. J. Riegera, t. II, Warszawa 1999, s. 11-26.

12.  Świat wartości polskojęzycznej poetki ludowej z Nowej Myszy (Białoruś), „Twórczość Ludowa” 1999, nr 2 (42), s. 36-39.

13. Język polski napisów cmentarnych z Białorusi środkowej (rejon dzierżyński), [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, pod red. E. Wolnicz-Pawłowskiej i W. Szulowskiej, Warszawa 2000, s. 109-122.

14.  Polacy z okolic Naczy i Radunia o języku swoim i sąsiadów, [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, pod red. J. Riegera, Warszawa 2002, s. 57-76.

15.  [wspólnie: D. Tarasiuk] Białoruś, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopierały, t. 1, A-E, Toruń 2003.

16.  [współudział z I. Kurian, głównymi autorami są W. Awiława i J. Wołkawa] Polsko-bialoruski słownik, pod red. H.A. Cychuna, Mińsk 2004.

17.  Sprażennie dziejasłowau u polskaj haworcy niekalkich wiosak Woranauskaha rajona, „Acta Albaruthenica”, 5, 2005, s. 212-220.

18.  Relikty polszczyzny w Barździach koło Mińska, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 3, pod red. J. Riegera, Warszawa 2006, s. 21-28.

19.  Odbicie zróżnicowania społecznego w polskiej gwarze kresowej w rejonie woronowskim na Białorusi, [w:] Z badań nad językiem i kulturą Słowian, pod red. P. Sotirova i P. Złotkowskiego, Lublin 2007, s. 39-52.

20. Jaszcze raz pra „prostuju mowu”, [w:] Dyjalektałohija i historyja biełaruskaj mowy. Materyjały Miżnarodnaj nawukowaj kanfierencyi, Minsk, 15-16 krasawika 2008 h., Minsk  2008, s. 117-122.

 


Ogłoszenia

21.  Biełaruskija elemienty ŭ marfałohii polskaj haworki ŭ Woranaŭskim rajonie, „Biełaruskaja linhwistyka”, 2008, wyp. 61, s. 30-38.

22. [rec.] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej = Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве, red. E. Smułkowa i A. Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, s. 511, „Studia Białorutenistyczne” 3, 2009, s. 343-350.

23.  Leksika polskich gavorak u Belarusi jak pradmet dyjalektalagičnaga dasledavannia, [w:] Movaznaustva: Materyjaly IV Mižnarodnaga kangresa belarusistau „Belaruskaja kul`tura u kanteksce kul`tur eurapejskich krain” (Minsk, 6-9 červenja 2005 h.), pad red. S. Zaprudskaga i G. Cychuna (Belarusika = Albaruthenica; kn. 30), Minsk 2010, s. 78-84.

24. [rec.] Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 2, Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), red. E. Smułkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 765 s., "Studia Białorutenistyczne" 5, 2011,  s. 446-448;

25. [sprawozdanie z konferencji] Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Pogranicze w perspektywie językowej, historycznej i kulturowej, 12-13 listopada 2010 roku, Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, "Studia Białorutenistyczne" 5, 2011, s. 477-488;

26. Symbolika drogi w obrzędowości pogrzebowej (na materiale polskim i białoruskim), [w:] Symbolika drogi w obrzędowości pogrzebowej (na materiale polskim i białoruskim), [w:] Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2011, s. 103 – 116;

27.  Mowa i zwyczki życharou byłych szlachieckich akolic i sialanskich wiosak Woranauszczyny (uzajemnyja ujaulenni), Acta Polonoruthenica (Aktualnyja prablemy palanistyki) 2010, red. S. A. Važnikau, A.A.Kožynava, Mińsk 2011, s. 137-148.

28. Popular Understanding of Death in Contemporary Belarusian, [w:] (Non)omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, ed. I. Wawrzyczek and A. Kędzierska, Lublin 2012, p. 71-81;

29. Kategoria rodzaju gramatycznego w polszczyźnie mieszkańców rejonu woronowskiego na Białorusi (wybrane zagadnienia), [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 5, Warszawa 2012, s. 153-161;

30. [rec.] Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. Tom I. Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, red. Elżbieta Smułkowa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011, s. 659, „Studia Białorutenistyczne” 6,  2012, s. 343-349;

31. Vyjaulenne katehoryi adušaulonasci / nieadušaulonasci u pol’skaj move žycharou Voranauščyny, [w:] Supol’nasc’ tradycyi – sadružnasc’ u budučyni: belaruska- pol’skija mounyja, litaraturnyja i kul’turnyja suviazi: zbornik navukovych artykulau, red. I. E. Bagdanovič, S. M. Zaprudzki, Minsk 2012, s. 173-180;

32. Obraz domu białoruskiego. Uwagi wstępne, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 1, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, Lublin 2012, s. 89-105;

33. «Białoruś» («białoruski») na łamach miesięcznika «Wisła» w latach 1887–1900, [w:] Belarus` vaczyma pol`kich etnografau ХІХ — perszaj pałovy ХХ st. (da 200-goddzia J. Kraszeuskaga і 125-goddzia К. Maszyn`skaga): materyjały Miżnar. Navuk. Kanf.: Minsk, 18–20 kastrycznika 2012 g., red. A. I. Łakotka, Minsk 2013: Vydaunictva V. Chursik, s. 129-142;

34. Język polski z okolic Dociszek na tle polszczyzny północno-kresowej, "Acta Baltico-Slavica" 36,  2013, s. 383-406;

35. Biblijnaja frazealogija belaruskaj i polskaj mou: agulnaje i roznaje „Studia Białorutenistyczne” 7, 2013, s. 245-258;

36. Asabliwasci movy tak zwanaga „ekumienicznaga perakladu” Nowaga Zapavetu (2003 г.). Lingwistycznyja natatki, [у:] The Second International Congress of Belarusian Studies. Working Papers, vol. 2, A. Kazakiewicz (ed.), Kaunas: Vytautas Magnus University Press 2013, p. 342-346;

37. [rec.] Nina Barszczewska, Mirosław Jankowiak, Dialektologia białoruska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa 2012, ss. 308, „Studia Białorutenistyczne” 7, 2013, s. 290-297;

38. [rec.] Т. Р. Рамза, Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан. З электронным дадаткам, „Вышэйшая школа”, Мінск 2011, ss. 324, „Studia Białorutenistyczne” 7, 2013, s. 305-310.

39. "U dalokuju staronku odjeżdższ", czyli odbicie tradycyjnej metaforyki śmierci w tekstach obrzędowych i opowieściach Polaków z Woronowszczyzny, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. G. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa: Towarzystwo popularyzacji piękna Polesia 2014, s. 71-84.

40. Dzejaslounyja formy (dzejeprymetniki i dzejeprysloui) u polskaj i belaruskaj havorkach na Voranauszczyne, [w:] Polska-belaruskaje supracounictva u kultury, move i literatury: zb. materyjalau miż. navuk. kanf., 26 verasnia 2013 h., red. U. A. Seńkawiec, Brześć: Wyd. Uniwersytetu im. A.S.Puszkina w Brześciu 2014, s. 54-64.

 41. Родавыя формы сучаснай беларускай мовы на матэрыялах газеты «Звязда».Уступныя разважанні, [у:] Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі, Беларусіка = Albaruthenica, кн. 36, пад рэд. І. Э. Багдановіч, Мінск: «Кнігазбор», 2015, c. 46-69.

 42. Беларускі дом вачыма студэнцкай моладзі, [у:] Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы. Материалы IX Международной научной конференции, под ред. В. В. Кириенко, Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого 2015, с. 162-168.

43. Osobliwości pieśni pogrzebowych z Dubicz Cerkiewnych na Białostocczyźnie (na tle polsko-białoruskiego pogranicza etnolingwistycznego), [w:] Gdzie bije źródło... Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, pod. red. F. Czyżewskiego, A. Dudek-Szumigaj, M. Żygalovej, Lublin-Wisznice: "Bez Erraty" Zbigniew Dyszczyk 2015, s. 59-75.

44. Kanceptualizacyja paniaccia dom u belaruskamoŭnaj publicystyce, [w:] Skarynaŭskija tradycyi: gistoryja i sučasnasc. Zbornik navukovych artykulaŭ u dzviuch častkach, red. A. Jermakova, cz. 2, Gomel: GDU im. F. Skaryny 2015, s. 81-88.

45. Dom w języku białoruskim, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów [LASiS], red. J. Bartmiński, t. 1: Dom, red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Lublin: Wyd. UMCS 2015, s. 177-206. Skrót w wersji angielskiej: The concept of дом 'home' in the Belarusian language, [w:] J. Bartmiński (ed.), The axiological Lexsicon of Slavs and their neighbours. Vol. 1. The concept of HOME (English Version, Abridged). Lublin: Wyd. UMCS 2018.

46. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w polszczyźnie z okolic Dociszek na Białorusi na tle innych obszarów gwarowych, „Studia Wschodniosłowiańskie” 15, 2015, s. 325–342.

47. Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w., "Studia Białorutenistyczne" 10, 2016, s. 234-261.

48. Biazdomnasc jak subkancept biełaruskaga DOMU, [w:] Mowa - Litaratura - Kultura: materyjały VIII Miżnarodnaj nawukowaj kanfierencyi, Minsk, 15-16 wierasnia 2016 g, Minsk: RIWSh 2016, ch. 2, s. 43-54.

49. Badania językowego (białoruskiego) obrazu świata w ramach seminarium EUROJOS, [w:] Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, red. Kaleta R., Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW 2017, s. 259-278.

50. Obraz domu białoruskiego w świetle danych ankietowych, [w:] Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, red. Brzozowska M., Bielińska-Gardziel I., Żywicka B., Przemyśl: PWSW, Drukarnia San-Set 2017, s.  44-61.

51. Kankardans biełaruskaj mowy ХІХ stahoddzia jak krynica dasledawannia leksiki. Używannie słou “dom” і “chata” u ХІХ st. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LXVI, 2018, s. 255–283.

52. Razumiennie tekstu u biełaruskim fiłałahicznym dyskursie, [w:] Iryna B., M. Swistunowa (red.), Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja,  histarycznyja i kulturnyja suwiazi. Da 200-hoddzia z dnia naradzhennia Adama Mickiewicza (Biełarusika = Albaruthenica, 38), Minsk:  BDU 2018, s. 240–271.

53. Egzemplifikacje w podręcznikach języka białoruskiego jako obcego wydanych w Polsce, [w:] Frolak L., Mikrut L., Szaszkowa S. (red.). Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2019, s. 7998.

54. Да гісторыі ўжывання слоў талерантнасць, памяркоўнасць і цярплівасць у беларускай мове. Дыяхранічны аспект"Acta Polono-Ruthenica"2019, XXIV, nr 3s. 19-34.

55. Przesiedleńcy ze strefy wykluczenia po katastrofie atomowej w Czarnobylu: problemy z zadomowianiem się w nowej przestrzeni"Journal of Urban Ethnology"2019, nr 17s. 149-170.

56. Białoruski DOM w ankietach wypełnionych po rosyjsku. Język a konceptualizacja kulturowa, w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 6: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, D. Pazio-Wlazłowska. Lublin: Wyd. UMCS, s. 175-192.