Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Zdzisław Kazanowski

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne


Wtorek: 12.15 - 13.15


 


Konsultacje on-line (proszę o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru uczestnictwa w konsultacjach drogą mailową)


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=388811


 

Działalność naukowa

Publikacje z lat 2022 - 2023

Kazanowski Z. (2023), Students’ Perception of Teachers’ Professional Competence in Working with Pupils with Intellectual Disabilities, The New Educational Review, No. 1, Vol. 71, 229 – 239, DOI: 10.15804/tner.2023.71.1.18 (100 pkt.) (wsp. A. Żyta)

Kazanowski Z. (2022), An Examination of the Relationship Between Self-concept and Creative/Non-Creative Attitude in a Sample of Polish University Students Who Major in Special Education, The New Educational Review, No. 3, Vol. 69, 221 – 231, DOI:10.15804/tner.2022.69.3.17 (100 pkt.) (wsp. P. Gindrich)

Publikacje z lat 2015 – 2021

POZYCJE ZWARTE

Kazanowski Z., (2017), Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 215 (wsp. Maria Chodkowska).

Kazanowski Z., Skwarek J. (red.) (2017), Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno - kulturowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamość, ss. 148.

Kazanowski Z. (2019), Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, ss. 219 (wsp. M. Chodkowska).

 

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Kazanowski Z. (2015), Znaczenie filmu w osłabianiu stereotypów osób z upośledzeniem umysłowym na przykładzie zekranizowanej opowieści inspirowanej biografią Roberta Kennedy`ego, w: Lewartowicz U. (red.), Maski dziesiątej muzy. Edukacyjne i literackie refleksje wokół sztuki filmowej, Wyd. Impuls, Kraków (wsp. Maria Chodkowska).

Kazanowski Z. (2015), Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności intelektualnej, Annales UMCS, Sec. J, vol. 28, 1, s. 33 - 43. 

Kazanowski Z. (2015), Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w  percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci Chowanna, T.1 (44), s. 203 - 218 (wsp. Maria Chodkowska).

Kazanowski Z. (2015), Postrzeganie kompetencji zawodowych nauczyciela w edukacji inkluzyjnej – próba pomiaru, w: Szczupał B., Giryński A., Szumski G. (red.), W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, Wyd. APS, Warszawa, s. 247 – 260 (wsp. S. Byra).

Kazanowski Z. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Od teorii do epidemiologii, w: Актуальні проблеми педагогічної освіти:европейський і національний вимір, Łuck, s. 152 – 158 (wsp. A. Chudnicki).

Kazanowski Z. (2017), The creative potential and self-reported learning disabilities of Polish university students who major in special education, "Sage Open", Vol. 7, 1-12 (wsp. P. Gindrich).

Kazanowski Z., (2017), Kompetencje zawodowe nauczyciela w kontekście rozwoju edukacji integracyjnej, w: Kazanowski Z., Skwarek J. (red.), Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno - kulturowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 7-16.

Chodkowska M., Kazanowski Z. (2018), Konsekwencje polskiej transformacji w percepcji dwóch pokoleń Polaków, „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, 1 (11), 9-22.

Kazanowski Z. (2018), Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (23), 231 – 236.

Kazanowski Z. (2018), Skala gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością, „Czasopismo: Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (23), 225 – 230.   

 

Kazanowski Z. (2017), Struktura realizowanej roli zawodowej w ocenach pracowników socjalnych. Ukryte zagrożenia zawodowego funkcjonowania, Annales UMCS, Sectio J, vol. XXX, 4, 47 – 62 (wsp. M. Chodkowska).

Kazanowski Z. (2018), Znaczenie zmiany pokoleniowej dla ocen konsekwencji polskiej transformacji, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol. 37, Nr 4, 129  -142 (wsp. M. Chodkowska).

Kazanowski Z. (2019), Wielowymiarowość postaw wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (27), 243 – 248.

Kazanowski Z (2019), Postawy wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście zmiany pokoleniowej, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (27), 255 – 260.

Kazanowski Z. (2019), Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Tom 64, Nr 3(253), 56 - 74 (wsp. M. Chodkowska).

Kazanowski Z (2019), Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficznych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Tom 64, Nr 3(253), 75 - 90 (wsp. P. Gindrich).

Kazanowski Z. (2019), Readiness of the Polish and Ukrainian youth to be educationally integrated with their disabled peers, Edulearn 19 Proceedings, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies 2625 – 2630.

Kazanowski Z. (2019), Kontakty z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej a gotowość młodzieży polskiej i ukraińskiej do integracji edukacyjnej, „Edukacja - Technika - Informatyka", 4(30), s. 104 - 109 (wsp. T. Martyniuk).

Kazanowski Z. (2019), Gotowości młodzieży polskiej i ukraińskiej do integracji edukacyjnej z niepełnosprawnymi rówieśnikami, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 4(30), 98 - 103 (wsp. T. Martyniuk).

Kazanowski Z. (2020), Stereotypy osób z niepełnosprawnością  intelektualną w percepcji uczniów szkół średnich, „Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, 4(50), 39 – 57.

Kazanowski Z. (2020), Akceptacja osób z niepełnosprawnością a doświadczenia integracyjne w szkole, „Forum Pedagogiczne”, 2(10), 121 – 133 (wsp. A. Żyta).

Kazanowski Z. (2020), Kontakty młodzieży polskiej i ukraińskiej z rówieśnikami
z niepełnosprawnością w szkole a jej gotowość do integracji edukacyjnej, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, 37, 166 – 185.

Kazanowski Z. (2021), Miejsce zamieszkania a akceptacja osób z niepełnosprawnościami, „Forum Pedagogiczne”, 1(11), 131 – 145 (wsp. A. Żyta).

Kazanowski Z. (2021), Diagnoza lęku w kontaktach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, 41, 100 – 115 (wsp. M. Chodkowska, W. Czerski).

Kazanowski Z. (2021), Socio-Pedagogical Determinants of Social Acceptance of People with Disabilities, „International Journal of Special Education”, 1(36), 35 – 48 (wsp. A. Żyta).

Kazanowski Z. (2021), Acceptance of people with disabilities and the place of residence. Polish experiences, SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 28th-29th, 2021, 85-98 (wsp. A. Żyta).


Ogłoszenia

Konsultacje z dn. 14.02.2023 odbędą się dnia 13.02.2023 w godz. 12.00-13.00

p. 3.13