Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Siergiej Kowalow

prof. dr hab. Siergiej Kowalow
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48815375378
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje:


wtorek: 12.00-13.30, p. 429,  Nowy Humanik UMCS, IV piętro


 środa: 11.00-12.00, p.429, Nowy Humanik UMCS. IV piętro

Adres

pl. M.Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Ur. w 1963 r. w Mohylowie (Białoruś). Ukończył studia filologiczne na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (specjalność – filologia białoruska i rosyjska). Po ukończeniu studiów doktoranckich na uczelni macierzystej i odbyciu stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracował w Zakładzie Historii Literatury Białoruskiej BUP, doktorat obronił w 1991 r., habilitację – w 2002 r. Od 1993 r. prowadził również wykłady na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 2004 r. przeniósł się do Polski na stałę. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Poza działalnością naukową i dydaktyczną zajmuje się również dramatopisarstwem, jest autorem ponad dwudziestu sztuk teatralnych wystawionych w teatrach Białorusi, Ukrainy, Rosji, Polski, Słowacji.

 

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo słowiańskie.

 

Dziedziny badań:

Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.

Dramat i teatr białoruski na tle europejskim.

Najnowsza literatura białoruska.

 

Publikacje naukowe:

Monografie:

1. Як пакахаць ружу: Маладая беларуская паэзія 80-х гг., Мінск 1989, 80 с.

2. Партрэт шкла. Літ.-крыт. артыкулы, Мінск 1991, 189 с.

3. Герoіка-эпічнаяпаэзіяБеларусііЛітвыканца XVI ст., Мінск 1993, 102 с.

4. СтанаўленнепольскамоўнайпаэзііўполілінгвістычнайлітаратурыБеларусіэпохіРэнесансу, Мінск 2002, 218 с.

5. ШматмоўнаяпаэзіяВялікагаКнястваЛітоўскагаэпохіРэнесансу, Мінск 2010, 376 с.

6. ЛітаратураВялікагаКнястваЛітоўскагапачатку XVI – XVII cтст.: феноменпамежжа, Мінск 2011, 344 с.

7. Пачвара ў рэліктавым лесе. Літаратура. Тэатр. Крытыка,  Мінск 2013, 234 с.

 

Syntezyakademickiе, podręczniki, skrypty

 1. 1.      Гісторыя беларускай літаратуры: другая палова XVI ст. Курс лекцый, Мінск 2005, 110 с.
 2. 2.      Літаратура Беларусі позняга Рэнесансу: жанры, творы, асобы, Мінск 2005, 200 с.
 3. 3.      Гісторыя беларускай літаратуры ХІ-ХІХ стагоддзяў, y 2 т, т. 1: Даўняя літаратура: ХІ – першая палова XVIІІ ст., рэд. В. Чамярыцкі, Мінск 2006, 2008, 2010, 910 с. (we współautorstwie)

 

Edycja i wybór tekstów

1. Сербантовіч A., Жаваранак у зеніце, Мінск 1989, 478 с.

2. Радзівіл Ф.У., Творы, Мінск 2003, 448 с.

3. Вар’ят і манашка. Польская драматургія ХХ стагоддзя, Мінск 2006, 212 с.

4. Radziwiłłowa F.U., AlbumNieświeski=Радзівіл Ф.У., Нясвіжскі альбом. Зборнік лірыкі, Мінск 2011, 144 c.

 

Artykuły naukowe opublikowane w Polsce:

 1. Няздзейсненаяунія [w:] Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, Kraków 1994, s. 66–75.
 2. Дыялoгаўтаразгероем[w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, Lublin 1998, s. 232–241.
 3.  ПошукібацькаўшчыныўпаэзііБеларусіХVІ ст,. „Slawica Wratislavensia”, 1999, t. СІV, s. 29–36.
 4.  ПаэмаПратэй…” (1564): пошукіаўтараіпраблемагероя [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, 1999, t. ІV, s. 116–126.
 5.   Беларускаялітаратураўпошукуўласныхтрадыцый [w:]  Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, Zielona Góra 1999, s. 211–217.
 6. ПаэмаАпалагетык…” якузоррэлігійна-палемічнайсатыры [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich – ІV, Białystok 2000, s. 25–30.
 7. БеларусьіЛітваўпаэтычнайспадчынеМацеяСтрыйкоўскага [w:] Dziedzictwo przeszłośсi związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, Białystok 2000, t. IV, s. 49–60.
 8. ПаэзіяНадзеіАртымовіч:поглядзБеларусі [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Lublin, 2001, s. 241-246.
 9.  Шматмоўная літаратура Вялікага Княства Літоўскага як агульная спадчына народаў Сярэдне-Усходняй Еўропы, “Roczniki Humanistyczne”, 2002, t. 50, zesz. 7, s. 119-128.
 10.  Дзяржаўна-палітычная самасвядомасць паэтаў Беларусі эпохі Рэнесансу, “Acta Albaruthenica”, 2003, №3. с. 3-7.
 11.  Жанравая спецыфіка і палітычны падтэкст “Ляманту няшчаснага Рыгора Осціка” (1580) [w:] „Roczniki Humanistyczne”, 2003, t. 51, zesz. 7: Słowianoznawstwo, s. 117-130.
 12. Współczesnydramatbiałoruski [w:] Kawalou S., Zmęczonydiabeł. Dramaty, Lublin 2004, s. 7-10.
 1. 13.  Паэзія ў пратэстанцкіх канцыяналах Беларусі XVІ ст., „Acta Polono-Ruthenica”, t. ІХ, 2004, s. 21-28.
 2. 14.  Паэзія ў Вялікім Княстве Літоўскім сярэдзіны XVI ст., „Roczniki Humanistyczne”, 2004, t. 52, zesz. 7: Słowianoznawstwo, s. 107-109.
 3. 15.  Polsko-białoruskie kontakty teatralne [w:] Stan i perspektywy rozwoju polsko-białoruskich kontaktów naukowych, gospodarczych i kulturalnych, Lublin 2005, s. 161-168.
 4. 16.  Рыцарскі раман у беларускай літаратуры эпохі Рэнесансу „Acta Albaruthenica”, 2005, №6, c. 60-72.
 5. 17.  Trzyapologiestarości: poematStanisławaKułakowskiegoWiekludzkiwkontekściespuściznyliterackiejCyceronaiMikołajaReja [w:]  Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruka i E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, s. 71-78.
 6. 18.   Мемуарная літаратура Беларусі ХVI – пачатку ХVIІ ст,. „Studia Białorutenistyczne”, 2007, t. 1, s. 189-202.
 7. 19.  Таварыства маладых літаратараў “Тутэйшыя”: першыя ўспаміны і артыкулы, “Acta Albaruthenica”, t. 6, 2007, s. 170-180.
 8. 20.  Эпісталярная спадчына Барбары Радзівіл, “Acta Albaruthenica”, t. 7, Warszawa 2007, s. 90-98.
 9. 21.  Idea unii w zwierciadle poezji  „Lublin: kultura i społeczeństwo”, 2008, nr. 5-6, c. 25-27.
 10. 22.  Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII-XVII wieku w najnowszych badaniach białoruskuch, "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 3, 2009, s. 84-92.
 11. 23.  Шматмоўнасць літаратуры Вялікага княства Літоўскага ў эпоху Рэнесансу [w:] CyryliMetodywduchowymdziedzictwieSłowian. Materiały ІІІ MiędzynarodowejkonferencjinaukowejCyryliMetodywjęzykuikulturzeSłowian (Biała Podlaska, 11-12.05.2007), red. P. Sotirow, Biała Podlaska 2009, s. 253-259.
 12. 24.  ProblematykareligijnaifilozoficznautworówpoetyckichJanaProtasowicza (XVIw.) [w:] Wkreguwartości: Bóg, człowiek, światwkulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, s. 11-23.
 13. 25.  Ян Вісліцкі ў беларускай культурнай прасторы [w:] Literaturywschodniosłowiańskie. Znajnowszychbadań, red. H. Twaranowicz, Białystok2010, s. 333-345.
 14. 26.  Мікалай Гусоўскі: феномен творчасці і парадоксы рэцэпцыі [w:]“Мае Афіны тут – назваў іх Бандарамі”. ProfesorowiAleksandrowiBarszczewskiemuna 80-lecie, red. M. Timoszuk, M. Chaustowicz. („Acta Albaruthenica”, t. 10), Warszawa 2010, s. 121-141.
 15. 27.  NabrzeskimParnasie: twórczość CyprianaBazylika [w:]Polsko-białoruskiezwiązkikulturowe, literackieijęzykowe, red. S. Kаwalou, M. Sajewicz, R. Radzik, Lublin 2010, s. 213-227.
 16. 28.  Współczesnaja dramaturgia białoruska: trudne warunki rozwoju, „Lublin: kultura i społeczeństwo”, 2010, nr. 6, s. 76-77.
 17. 29.  Рэцэпцыя творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сучасным беларускім тэатры; “Annus Alboruthenicus”, t. 12, red. S. Janowicz, Krynki 2011, s. 157-168.
 18. 30.  Беларускі Гамбровіч, „Sphere”, 2012, nr. 3, s. 402-408.
 19. 32.  Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Klinaua Pikelhauba, „Porównania”, 2012, nr. 11, s. 333-344.
 1. W cieniu polskiego mistrza: twórczość Andrzeja Rymszy [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku=Украȉнські трансгресіȉXX-XXI ст., red. A. Matusiak, Wrocław-Lwiw 2012, s. 43-61.
 1. Драматургія пакалення „Бум-Бам-Літ”, „Studia Białorutenistyczne”, 2013, t. 7, s. 175-186.