Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Siergiej Kowalow

prof. dr hab. Siergiej Kowalow
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48815375378
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 r:


środa - 13.00-14.00 - p. 429 NH


piatek - 11.20-12.20 - p.429 NH


 

Adres

pl. M.Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Ur. w 1963 r. w Mohylowie (Białoruś). Ukończył studia filologiczne na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku (specjalność – filologia białoruska i rosyjska). Po ukończeniu studiów doktoranckich na uczelni macierzystej i odbyciu stażu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracował w Zakładzie Historii Literatury Białoruskiej BUP, doktorat obronił w 1991 r., habilitację – w 2002 r. Od 1993 r. prowadził również wykłady na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 2004 r. przeniósł się do Polski na stałę. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Poza działalnością naukową i dydaktyczną zajmuje się również dramatopisarstwem, jest autorem ponad dwudziestu sztuk teatralnych wystawionych w teatrach Białorusi, Ukrainy, Rosji, Polski, Słowacji, Bułgarii.

 

Specjalność naukowa: literaturoznawstwo słowiańskie.

 

Dziedziny badań:

Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w.

Dramat i teatr wschodniosłowiański.

Najnowsza literatura białoruska.

 

Publikacje naukowe:

Monografie:

1. Як пакахаць ружу: Маладая беларуская паэзія 80-х гг., Мінск 1989, 80 с.

2. Партрэт шкла. Літ.-крыт. артыкулы, Мінск 1991, 189 с.

3. Герoіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца XVI ст., Мінск 1993, 102 с.

4. Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу, Мінск 2002, 218 с.

5. Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпох іРэнесансу, Мінск 2010, 376 с.

6. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага пачатку XVIXVIIcтст.: феномен памежжа, Мінск 2011, 344 с.

7. Пачвара ў рэліктавым лесе. Літаратура. Тэатр. Крытыка,  Мінск 2013, 234 с.

8. С. Ковалев, И. Лаппо, Н. Русецкая, Поколение RU белорусской драмы: контекст—тенденции—индивидуальности, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020. - 290 s. 

 Syntezy akademickiе, podręczniki, skrypty

1.      Гісторыя беларускай літаратуры: другая палова XVI ст. Курс лекцый, Мінск 2005, 110 с.

3.      Гісторыя беларускай літаратуры ХІ-ХІХ стагоддзяў, y 2 т, т. 1: Даўняя літаратура: ХІ – першая палова XVIІІ ст., рэд. В. Чамярыцкі, Мінск 2006, 2008, 2010, 910 с. (we współautorstwie)

 

Edycja i wybór tekstów

1. Сербантовіч A., Жаваранак у зеніце, Мінск 1989, 478 с.

2. Радзівіл Ф.У., Творы, Мінск 2003, 448 с.

3. Вар’ят і манашка. Польская драматургія ХХ стагоддзя, Мінск 2006, 212 с.

4. Radziwiłłowa F.U., AlbumNieświeski=Радзівіл Ф.У., Нясвіжскі альбом. Зборнік лірыкі, Мінск 2011, 144 c.

 

Publikacje w języku polskim:

 1. Współczesny dramat białoruski [w:] Kawalou S., Zmęczony diabeł. Dramaty, Lublin 2004, s. 7-10.
 2.  Polsko-białoruskie kontakty teatralne [w:] Stan i perspektywy rozwoju polsko-białoruskich kontaktów naukowych, gospodarczych i kulturalnych, Lublin 2005, s. 161-168.
 3.   Trzy apologie starości: poemat Stanisława Kułakowskiego “Wiek ludzki” w kontekście spuścizny literackiej Cycerona i Mikołaja Reja [w:]  Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruka i E. Flis-Czerniak, Lublin 2006, s. 71-78.
 4.  Idea unii w zwierciadle poezji  „Lublin: kultura i społeczeństwo”, 2008, nr. 5-6, c. 25-27.
 5.  Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII-XVII wieku w najnowszych badaniach białoruskuch, "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 3, 2009, s. 84-92.
 6.  Problematyka religijna  i filozoficzna utworów poetyckich Jana Protasowicza (XVIw.) [w:] W kreguwartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. A. Woźniak, W. Kowalczyk, Lublin 2010, s. 11-23.
 7.  Na brzeskim Parnasie: twórczość CyprianaBazylika [w:] Polsko-białoruskiezwiązkikulturowe, literackieijęzykowe, red. S. Kаwalou, M. Sajewicz, R. Radzik, Lublin 2010, s. 213-227.
 8.  Współczesnaja dramaturgia białoruska: trudne warunki rozwoju, „Lublin: kultura i społeczeństwo”, 2010, nr. 6, s. 76-77.
 9.  Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Klinaua Pikelhauba, „Porównania”, 2012, nr. 11, s. 333-344.
 10. W cieniu polskiego mistrza: twórczość Andrzeja Rymszy [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku=УкраȉнськітрансгресіȉXX-XXI ст., red. A. Matusiak, Wrocław-Lwiw 2012, s. 43-61.
 11. Zapomniany poeta polsko-białoruski Jan Kozakowicz, “Białorutenistyka Białostocka”, t. 6, 2014, s. 11-21.
 12. Rosyjskojęzyczna literatura wobec Białorusi: ekspansja czy tradycja wielokulturowości? „Porównania”, 2014, nr. 15, s. 257-266.
 13. Etnoobrazy i stereotypy narodowe w powieści fantasy Niki Rakitinej Gonitwa i powiesci sensacyjnej Andrzeja Kurkowa Dobry anioł śmierci, „Porównania”,2017, t. 21, s.179-195.
 14. Wieszczbłazenlegenda: trajektoriaautorskaAnatolaSysa,Porównania”,2018, t. 23, s. 107-126.

Najnowsze publikacje:

 1. Пьеса Андрея Иванова Это все она и ее постановки в белорусских театрах [w:] Język, literaturaikulturaBiałorusinaprzestrzeniwieków, red. M. Chaustowicz, R. Kaleta, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, s. 119-132. 
 2. Between Poetics and Reality: Anatol Sys’ Early Period, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF-Philologiae”, 2020, vol. XXXVIII, z. 1, p. 129-145. 
 3. „Тэатр аднаго паэта”. Паэтычныя маналогі Анатоля Сыса, „Slavia Orientalis”, 2020, t. LXIX, nr. 3, s. 515-529.
 4. Анатоль Сыс ва ўспамінах сучаснікаў і наступнікаў [w:] Przekraczaniegranic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, red. M. Kawęcka, M. Mocarz-Kleindienst, B. Siwek, M. Wideł-Ignaszczak, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, s. 323-337.

 5. Поэт в “малом” и “большом” времени. Творчество Олега Минкина, „Annales UMCS Seria FF”, 2022, nr. 1, s.  115-132 
 6. Полацк-Вільня-Масква… Паэтычныя і біяграфічныя вандроўкі Алега Мінкіна, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2022, nr. 23, s. 71-92