Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Rafał Augustyn

dr Rafał Augustyn
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023:


- środa, godz. 14.45-15.30, DS Kronos, p. 336;


- piątek, godz. 13.00-13.45, DS Kronos, p. 336.


Istnieje również możliwość konsultacji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams - proszę o wcześniejsze umawiania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Uwagi:


- odwołane konsultacje 31.03 - proszę o kontakt mailowy


 


 


 


 


 

Adres

DS Kronos, ul. Sowińskiego 17
20-041 Lublin

O sobie

For English version change the language (flag) above.

Wykształcenie:

10.2015 - ukończenie programu TransFormation.doc oraz Train the Trainer w Ivey Business School, Western University, Ontario, Kanada;

06.2011 - doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rozprawa doktorska pt.: Context-Dependent Meaning. A Cognitive Linguistic Analysis of Noun-to-Verb Conversion Phenomena in English; promotor: prof. dr hab. Henryk Kardela (Instytut Anglistyki UMCS);

06.2009 - magister lingwistyki stosowanej (niem/ang), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca magisterska pt.: Neologismen in Science-Fiction - eine linguistisch- und translationsorientierte kontrastive Analyse des Romans "Revenge of the Sith".

Zainteresowania naukowe:

- językoznawstwo kognitywne (semantyka kognitywna, kognitywne mechanizmy konwersji, zjawiska polisemii oraz neosemantyzacji w jęz. angielskim i niemieckim, procesy konstrukcji i interpretacji znaczeń na poziomie konceptualnym, funkcjonalność teorii amalgamacji konceptualnej, metamorfoza pojęć, multimodalność w komunikacji naukowej, koherencja kognitywna w przkazie multimodalnym, metafory w języku prawa i prawniczym);

- translatoryka (problematyka przekładu neologizmów oraz gier słownych, zjawisko rekonceptualizacji tekstu wyjściowego w przekładzie, wykorzystanie aparatury językoznawstwa kognitywnego w badaniach nad przekładem tekstów specjalistycznych i dydaktyce przekładu, kognitywne aspekty transferu interlingualno-interkulturowego w procesie tłumaczenia konsekutywnego).

Nagrody i wyróżnienia:

2017 – nagroda indywidualna Rektora UMCS (3. stopień) za osiągnięcia organizacyjne.

2020 - nominacja do nagrody im. L. Petrażyckiego Polskiej Akademii Nauk za monografię pt. Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego w świetle ich manifestacji/realizacji w polskim języku prawnym i prawniczym (2017; współautorzy: S. Wojtczak, I. Witczak-Plisiecka).

Działalność organizacyjna:

od 2019 – kierownik studiów podyplomowych w zakresie Tłumaczeń Ustnych realizowanych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS,

2018 - 2020 – członek uczelnianego Zespołu Operacyjnego INTER-PRO UMCS w ramach projektu "Zintegrowany UMCS",

2018 -2021 – kierownik studiów podyplomowych w zakresie Prawa dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych realizowanych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS przy współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy,

2016 - 2020 – zastępca redaktora naczelnego Annales UMCS Sectio FF (Philologiae),

od 2015 – kierownik studiów podyplomowych w zakresie Tłumaczeń Poświadczonych i Specjalistycznych realizowanych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS,

 2013 - 2017 – członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (Wydział Humanistyczny UMCS),

 2013 - 2018 – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (Wydział Humanistyczny UMCS).

 Zajęcia dydaktyczne:

- tłumaczenie konsekutywne (2/3 LIC, lingwistyka stosowana EN);
- terminologia specjalistyczna (1 USM, lingwistyka stosowana EN);
- języki specjalistyczne w teorii i praktyce (1 USM, translacja konferencyjna EN);

- teksty w perspektywie paradygmatów lingwistycznych (2 USM, lingwistyka stosowana EN);
- seminaria magisterskie (lingwistyka stosowana / translacja konferencyjna EN; językoznawstwo kognitywne i translatoryka);

- wielojęzyczność w życiu codziennym (2 USM, Intercultural Communication);

- tłumaczenie tekstów naukowych (st. podyplomowe EN);

- tłumaczneie tekstów unijnych (st. podyplomowe EN).


Działalność naukowa

Konferencje naukowe:

- czynny udział (z wygłoszonym referatem) w 52 międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym 18 zagranicznych w latach 2010-2019.

- organizacja 4 międzynarodowych konferencji naukowych w UMCS.

Projekty naukowe i granty:

- senior researcher w projekcie ISPEAK: Opracowanie aplikacji wykorzystującej efekt wirtualnej rzeczywistości przeznaczonej zarówno do nauki języków obcych jak i do prowadzenia eksperymentów badawczych, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr projektu: POIR.01.02.00-00-0123/16. Beneficjent projektu UE: RDLabs sp. z o.o. sp.k., Warszawa. Termin realizacji: 01-06.2018;

- główny wykonawca w projekcie grantowym: Metafora jako mechanizm rozumienia języka prawnego i prawniczego oraz doświadczania prawa na przykładzie polskiego języka prawnego i prawniczego, nr decyzji: DEC-2013/09/B/HS5/02529. Miejsce realizacji: Uniwersytet Łódzki. Jednostka realizująca: Wydział Prawa i Administracji, Zakład Polityki Prawa. Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Wojtczak. Termin realizacji: 2014-2017;

- wykonawca (tłumacz) w projekcie grantowym: Tłumaczenie na język angielski i publikacja w serii "Polish Studies - Transdisciplinary Perspectives" (wydawnictwo Peter Lang) monografii pt. "Norwidianum. Studia o Norwidzie" pod redakcją Edyty Chlebowskiej i Agaty Brajerskiej-Mazur (t. 1-4), nr projektu: 11 21H 16 0036 84 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł „Uniwersalia” 2.1). Jednostki realizujące: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych) / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej) / Coventry University. Kierownik projektu: dr Edyta Chlebowska. Termin realizacji: 2017-2021;

 - wykonawca (tłumacz) w projekcie grantowym: Anglojęzyczna edycja rocznika „Studia Norwidiana” 2016-2020, nr projektu: 3bH 15 0013 83 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł „Umiędzynarodowienie” 3b). Miejsce realizacji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jednostka realizująca: Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. Kierownik projektu: dr hab. Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 2016-2021;

- wykonawca (tłumacz) w projekcie grantowym: Anglojęzyczna edycja roczników czasopisma „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” w wersji elektronicznej, nr projektu: 3bH 15 0204 83 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł „Umiędzynarodowienie” 3b). Miejsce realizacji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Jednostka realizująca: Instytut Filologii Polskiej. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński. Termin realizacji: 2016-2019;

 - realizacja siedmiu grantów badawczych Wydziału Humanistycznego UMCS w latach 2012-2018.

Stowarzyszenia:

członek International Cognitive Linguistics Association, International Association for Cognitive Semiotics oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

Monografie:

 • Wojtczak, S.; Witczak-Plisiecka, I. & Augustyn, R. 2017. Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego w świetle ich manifestacji/realizacji w polskim języku prawnym i prawniczym. Warszawa: Wolters Kluwer.

 Redagowane tomy:

 • Augustyn, R.; Mierzwińska-Hajnos, A. (eds.) 2018. New Insights into the Language and Cognition Interface. Newcastle u. Thyne: Cambridge Scholars Publishing.

Wybrane artykuły:

 • Deckert, M. & Augustyn, R. 2022. "From film reception to translation production: Suboptimal visual-verbal coding." Translation & Intepreting 14(2): 84-102; DOI: 10.12807/ti.114202.2022.a06.
 • Prażmo, E. & Augustyn, R. 2022. "The Racist Pandemic: A Semantico-Pragmatic Study of the Anti-Asian Overtones in COVID-19-related Twitter Discourse." Lingue e Linguaggi 47, 209-226; DOI: 10.1285/i22390359v47p209.
 • Augustyn, R. & Prażmo, E. 2020. "The Spread of 'Chinese Virus' in the Internet Discourse: A Cognitive Semantic Analysis." GEMA Online Journal of Language Studies 20(4): 209-227; DOI: 10.17576/gema-2020-2004-12.
 • Prażmo, E. & Augustyn, R. 2020. "Parasites, Herbivores and Dried Fish: Dehumanising Metaphorical Blends in Japanese." GEMA Online Journal of Language Studies 20(2): 148-167; DOI: 10.17576/gema-2020-2002-09.
 • Augustyn, R. 2017. "Deciphering novel expressions: A proposal for an integrated cognitive meaning construction analysis" [w]: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio Philologiae 35 (2), s. 192-206.
 • Augustyn, R. 2016. „Polysemy in legal translation: A cognitive approach“ [w]: Bierwiaczonek, B./Paszenda, J. (eds.): Polysemy in Language and Translation, Katowice: WSZOP, s. 197-212.
 • Augustyn, R. 2014. „Kognitive Basis der Nomen-Verb-Konversionen im Englischen und Deutschen."[w]: Żebrowska, E./Jaworska, M./Steinhoff, D. (Hrsg.), Materialität und Medialität der sprachlichen Kommunikation. Materiality and Mediality of Linguistic Communication, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 35-46.
 • Augustyn, R. & Knieja, J. 2014. „Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band Astérix en Corse – eine kognitive Perspektive“ [w]: Germanica Wratislaviensia 139, Kategorien und Konzepte, s. 197-212.
 • Augustyn, R. 2013. “Discourse-driven meaning construction in neosemantic noun-to-verb conversions” [w]: Research in Language 11 (2), s. 141-161.
 • Augustyn, R. 2013. “Meaning extension in English noun-to-verb conversions – a cognitive account“ [w]: Lachout, M. (Hrsg.): Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. PHILOLOGIA – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, Band 176, Hamburg: Kovač, s. 245-259.
 • Augustyn, R. 2012. “Discourse-Guided Neosemantization in Novel Noun-to-Verb Conversions”, [w]: Głaz, A./Kowalewski, H./Weremczuk, A. (eds.), What's in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia, Newcastle u. Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 230-247.  
 • Augustyn, R. & Gniecka, A. 2011. “Irony behind diminutives: a cognitive linguistic analysis of popular technical terms”, [w]: Knieja, J./ Krajka, J. (red.), Lubelskie Materiały Neofilologiczne 35, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 31-49.
 • Augustyn, R. 2010. “Neologismen in Science-Fiction - eine kontrastive Analyse der Übersetzungsverfahren am Beispiel des Romans Revenge of the Sith”, [w]: Knieja, J./Krajka, J. (red.), Lubelskie Materiały Neofilologiczne 34, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 35-50.