Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Jusiak

Stanowisko
dokumentalista
Jednostki
ARCHIWUM I MUZEUM UMCS
Telefon
815372787
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.terramedievalis.pl
Konsultacje

 


 


 

O sobie

 
Email: pawel.jusiak@poczta.umcs.lublin.pl

Zainteresowania badawcze

Dzieje elit politycznych późnego średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych; rodzina Firlejów i jej rola w historii. 


Działalność naukowa

Publikacje:

         Monografia:

1.  Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku,Lublin 2011, ss. 199.

        Artykuły naukowe:

 1. Otoczenie księcia Władysława Opolczyka w czasie jego rządów na Rusi (1372 - 1379), [w:] „Bicник Львiвcькoгo Унiверситету Серія історична”, Випуск 34, Львів 1999, s. 81 - 93.
 2. Dzierżawcy dóbr domeny królewskiej z rodziny Firlejów w XIV – XVI wieku, [w:] II Janowieckie Spotkania Historyczne. Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów, Firlejowie w tradycji lokalnej, Janowiec nad Wisłą 2000, s. 85 – 120.
 3. Przyczyny awansu w szeregi możnowładztwa w końcu XV i pierwszej połowie XVI wieku (na przykładzie rodziny Firlejów), [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI - XVIII wieku, pod red. J. Urwanowicza, Białystok 2003, s. 331 – 344.
 4. Mikołaj Firlej wobec świata tureckiego i tatarskiego, [w:] Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane profesorowi doktorowi Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Mądzika i A. A. Witusika, Lublin 2004, s. 111 – 124.
 5. Jasieńscy inicjatorami umiastowienia Uchań, [w:] Dzieje Uchań 1484-2006, pod red. K. Spaleńca, Uchanie 2006, s. 59 - 71.
 6. Jan Zamoyski a Firlejowie. Stosunki partnerskie czy klientalne?, [w:] Patron i Dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI - XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2006, s. 273 - 290.
 7. Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w zakresie historii, [w:] Dokonania Regionalnego Ruchu Naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pod red. D. Wańki, Kalisz 2008, s. 175-185.
 8. Elementy prestiżu społecznego w działalności rodziny Firlejów w XVI wieku,[w:] „Socium”, vyp. 8, 2008, s. 45-55.
 9. Jan Zamoyski jako mecenas międzynarodowej wymiany naukowej, [w:] Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Eduard Balashov, Zamość 2010, s. 35-49.
 10. Z dziejów legendy genealogicznej rodziny Firlejów. Dokumenty wpisane do Metryki Koronnej w 1618 r., [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, pod red. Bożeny Popiołek, Kraków 2010, s. 15-27.
 11. Firlejowie mecenasi architektury i sztuki w XVI i XVII w., [w:] Fundator i Mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2011, s. 81-98.
 12. Charakterystyka wojsk uczestniczących w bitwie pod Grunwaldem – liczebność, organizacja, wyposażenie i uzbrojenie,[w:] 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje, red. G. Jakimińska, Z. Nasalski, R. Szczygieł, Lublin 2012, s. 57-74.
 13. Firlejowie z Dąbrowicy w elicie władzy Rzeczypospolitej w XVI wieku,[w:] Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości, red. C. Taracha, Lublin 2012, s. 55- 84.
 14. Krąg rodzinny i polityczny Mikołaja Sienickiego (1521-1581),[w:] Kpiзь Cтoліття Cтyдії нa пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя, red. O. Вінниченко, H. Gmiterek, Л. Зашкільняк, A. Заяць, O. Kупчинський, Н. Яковенко, Львів 2012, s. 195-202.
 15. Najazdy tatarskie na ziemie chełmską i lubelską w XV i pierwszej połowie XVI wieku oraz ich skutki, „Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne”, T. V, Zamość-Łuck 2008-2010, s. 57-73 (tekst w języku polskim i ukraińskim).
 16. Wokół oceny militarnych poczynań hetmana Mikołaja Firleja,[w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Białystok 2012, s. 567-586.
 17. Czasy nowożytne (XVI-XVII wiek), [w:] Monografia gminy Ostrówek. Od pradziejów po współczesność,pod red. P. Jusiaka i D. Tarasiuka, Ostrówek 2014, s. 59-107.
 18. Geografia miast rodziny Firlejów w XVI wieku nad Wisłą środkową i jej dopływami,[w:] Scietntia nihil est quam veritatis imago. Studia  ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. A. Sochackiej i Pawła Jusiaka, Lublin 2014, s. 338-353.
 19. Stosunek Firlejów do mieszczan i chłopów z dzierżawionych królewszczyzn województwa sandomierskiego w XVI wieku, "Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne", t. 15, Kielce 2014, s. 11-24.
 20. Działalność fundacyjna właścicieli na terenie miast prywatnych Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 17, 2016, s. 271-296.