Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Marta Jóźwik

Telefon
+48 81 537 68 50
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

al. Kraśnicka 2D, pokój 10B
20-718 Lublin

O sobie

Pełnione funkcje:

Sekretarz Konferencji Naukowej/ Członek Komitetu Organizacyjnego/Naukowego
Potencjał turystyczny czynnikiem rozwoju regionalnego – Nałęczów 2008
Od regionu geograficznego do regionu turystycznego – Lublin 2016
Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym – Janów Podlaski 2017
Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych – Lublin–Janów Lubelski 2023
Od potencjału do geoproduktu – Ruda Różaniecka 2023

Sekretarz / osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów (2010-2019)
Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku turystyka i rekreacja (2011-2019)
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Gospodarką (2018-2019)

Kierownik merytoryczny specjalności
Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie na Wydziale Humanistycznym w ramach projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” nr POKL.04.01.01-00-362/10 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2010–2014)


Działalność naukowa

Publikacje:

Skowronek E., Tucki A., Huijbens E., Jóźwik M., 2018: What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept. Acta Geographica Slovenica, 58-2: 73-85.

Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., Jóźwik M., 2017: Dorobek naukowo-badawczy z zakresu geografii turyzmu w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS oraz jego zastosowanie w dydaktyce i praktyce. Turyzm, 27, 1: 53-62. Academic research achievements in the geography of tourism at The Department of Regional Geography and Tourism, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin: didactic and practical applications. Tourism, 27, 1: 47-56.

Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Jóźwik M., Świeca A., 2016: Ewolucja problematyki naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS w latach 1956–2016. [w:] Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A. (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne. Wyd. UMCS, Lublin: 39-88.

Brzezińska-Wójcik T., Jóźwik M., Świeca A., 2015: Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku geograficznym. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 14. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, XIV, Rozwój badań geograficznych nad turystyką: 75-89.

Skowronek E., Tucki A., Jóźwik M., 2015: Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30): 183-197.

Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Jóźwik M., Krukowska R., Skowronek E., Tucki A., 2014: Wybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny (studia przypadków). Turyzm, 24, 1: 89-96. Selected aspects of the tourist space of The Lublin Region (case study). Tourism, 24, 1: 83-90.

Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., Jóźwik M., 2014: Stan badań nad turystyką w regionie lubelskim. [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Turystyki. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 5. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 51-64.

Skowronek E., Tucki A., Jóźwik M., 2014: Struktura i percepcja krajobrazu turystycznego Zwierzyńca. Barometr Regionalny, 12, 4: 61-70.

Skowronek E., Jóźwik M., Tucki A., 2013: Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna. [w:] Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 63-77.

Świeca A., Krukowska R., Tucki A., Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Kociuba W., Jóźwik M., 2012: Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study. Annales UMCS, B, LXVII, 1. Wyd. UMCS, Lublin: 219-244.

Świeca A., Jóźwik M., Kociuba W., 2006: Wielkość i charakterystyka ładunku azotu mineralnego w wodach rzecznych granicznego odcinka Bugu i jego polskich dopływów. [w:] Burchard J. (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. III. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2005: 109-120.

Krukowska R., Jóźwik M., 2004: Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic. [w:] Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. Wyd. UMCS, Lublin: 147-152.

Świeca A., Jóźwik M., Kociuba W., 2004: Wprowadzenie. Teren badań. [w:] Świeca A. (red.), Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza. Wyd. UMCS, Lublin: 10-16.

Świeca A., Jóźwik M., Kociuba W., Tucki A., 2003: Tendencje zmian chemizmu i stanu czystości wód „przełomowego” odcinka Wisły na tle wód rzecznych zachodniej i południowej Lubelszczyzny. Gospodarka Wodna, 6 (654): 252-264.

Świeca A., Jóźwik M., Kociuba W., 2003: Wielkość i charakterystyka ładunku azotu mineralnego w wodach rzecznych granicznego odcinka Bugu i jego polskich dopływów. Przegląd Geologiczny, 51, 11: 954-955.

Świeca A., Kociuba W., Krukowska R., Jóźwik M., 2002: Ocena chemizmu i stanu czystości wód rzecznych granicznego odcinka Bugu i jego polskich dopływów (w warunkach poprawy w gospodarce wodno-ściekowej). Gospodarka Wodna, 9 (645): 376-386.

Świeca A., Krukowska R., Jóźwik M., Tucki A., 2002: Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność stanu czystości wód Bugu w latach 1981-1997. [w:] Burchard J. (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. II. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 105-112.

Świeca A., Kociuba W., Zielonka R., Jóźwik M., 2001: Ocena chemizmu i stan czystości wód rzecznych w dorzeczu Wieprza w warunkach poprawy w gospodarce wodno-ściekowej. Część I. Gospodarka Wodna, 6: 246-250.

Świeca A., Kociuba W., Zielonka R., Jóźwik M., 2001: Ocena chemizmu i stan czystości wód rzecznych w dorzeczu Wieprza w warunkach poprawy w gospodarce wodno-ściekowej. Część II. Gospodarka Wodna, 7: 296-305.

Świeca A., Krukowska R., Jóźwik M., Tucki A., 2001: Tendencje zmian stanu czystości wód Bugu. [w:] Materiały z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych”, Łódź: 24-25.

Świeca A., Zielonka R., Jóźwik M., 2000: Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność stanu czystości wód Wieprza w latach 1981-1997. [w:] Burchard J. (red.),  Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 163-170.

Buraczyński J., Dębicki R., Chodorowski J., Jóźwik M., Kociuba W., Miłkowska D., 1998: Operat ochrony zasobów i walorów przyrody nieożywionej i gleb planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ochrona zasobów budowy geologicznej, rzeźby i gleb.