Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Marta Jóźwik

mgr Marta Jóźwik
Stanowisko
specjalista
Jednostki
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
+48 81 537 68 50
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Sekretarz Konferencji Naukowej
Potencjał turystyczny czynnikiem rozwoju regionalnego – Nałęczów 2008
Od regionu geograficznego do regionu turystycznego – Lublin 2016

Sekretarz / osoba odpowiedzialna za techniczną obsługę procesu rekrutacji
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów (od 2010)

Sekretarz / członek
Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku turystyka i rekreacja (od 2011)
Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Gospodarką (od 2018)

Kierownik merytoryczny specjalności
Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie na Wydziale Humanistycznym w ramach projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” nr POKL.04.01.01-00-362/10 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2010–2014)


Działalność naukowa

Krukowska R., Jóźwik M., 2004: Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic. [w:] Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. Wyd. UMCS, Lublin: 147-152.

Świeca A., Krukowska R., Tucki A., Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Kociuba W., Jóźwik M., 2012: Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study. Annales UMCS, B, LXVII, 1. Wyd. UMCS, Lublin: 219-244.

Skowronek E., Jóźwik M., Tucki A., 2013: Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna. [w:] Wiluś R., Wojciechowska J. (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 3. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 63-77.

Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Jóźwik M., Krukowska R., Skowronek E., Tucki A., 2014: Wybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny (studia przypadków). Turyzm, 24/ 1: 89-96. Selected aspects of the tourist space of The Lublin Region (case study). Turyzm, 24/ 1: 83-90.

Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., Jóźwik M., 2014: Stan badań nad turystyką w regionie lubelskim. [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Turystyki, tom 5. Uniwersytet Łódzki, Łódź: 51-64.

Skowronek E., Tucki A., Jóźwik M., 2014: Struktura i percepcja krajobrazu turystycznego Zwierzyńca. Barometr Regionalny, 12, 4: 61-70.

Skowronek E., Tucki A., Jóźwik M., 2015: Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(30): 183-197.

Brzezińska-Wójcik T., Jóźwik M., Świeca A., 2015: Geografia turyzmu oraz turystyka i rekreacja w lubelskim ośrodku geograficznym. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 14. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, XIV, Rozwój badań geograficznych nad turystyką: 75-89.

Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Jóźwik M., Świeca A., 2016: Ewolucja problematyki naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS w latach 1956–2016. [w:] Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A. (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna – implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 39-88.

Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., Jóźwik M., 2017: Dorobek naukowo-badawczy z zakresu geografii turyzmu w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS oraz jego zastosowanie w dydaktyce i praktyce. Turyzm, 27, 1: 53-62.

Skowronek E., Tucki A., Huijbens E., Jóźwik M., 2018: What is the tourist landscape? Aspects and features of the concept. Acta Geographica Slovenica, 58-2: 73-85.