Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karol Kagan

Stanowisko
asystent
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Karol_Kagan
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w czwartki godz: 15:55-17:25.


Kod do zespołu MS Teams:


ja9z2hs

Ogłoszenia

 

OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (stacjonarne II stopnia).

Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin (nie np. 4 tygodni). Praktykę należy odbyć na II roku studiów. Na wniosek studenta Opiekun Praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki na I roku studiówWzór wniosku znajduje się w załącznikach poniżej.

Student zamierzający odbyć praktykę studencką powinien w pierwszej kolejności zgłosić ten fakt do właściwego Dziekanatu i poprosić o podpięcie w systemie USOS przedmiotu praktycznego.

Z uwagi na fakt, iż składanie dokumentów związanych z praktykami odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (http://praktyki.umcs.lublin.pl), należy się do niego zalogować poprzez podany adres.

Po zalogowaniu, proszę dokładnie zapoznać się z treścią pliku Instrukcja - Moduł Studenti postępować dokładnie według wskazań tam zawartych: https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Instrukcje_18-19/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._12.10.2018).pdf

Praktyka może zostać nawiązana między innymi na podstawie deklaracji lub umowy standardowej, które przygotowywane są przez Pracownika Dziekanatu, na podstawie danych wprowadzonych przez Studenta do systemu. Po zaakceptowaniu przeze mnie praktyki, należy odebrać wydrukowany dokument w Dziekanacie. Następnie deklaracja/umowa podpisywana jest przez Praktykanta oraz Praktykodawcę.

Istnieje możliwość zaliczenia działalności zawodowej studenta w ramach praktyki studenckiej. W tym celu proszę wybrać sposób realizacji: "Praktyka zaliczona na innej podstawie" i na etapie zgłaszania praktyki załączyć do systemu dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki: skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki, zaświadczenia o zatrudnieniu, wykazu obowiązków.

Wzór wniosku znajduje się w zakładce Do pobrania (https://www.umcs.pl/pl/do-pobrania,15555.htm) Dokumentami umożliwającymi zaliczenie działalności zawodowej studenta na poczet praktyk studenckich są na przykład: umowa o pracę  (wraz z zakresem czynności)  umowa cywilnoprawna, umowa o staż (wraz z wynikającym z niego programem).

Aby zaliczyć praktykę, należy wgrać do systemu w jednym pliku skany dokumentów potwierdzających zrealizowanie praktyki (deklaracja i zaświadczenie lub umowa i zaświadczenie lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie). a następnie zapraszam na dyżur z kompletem dokumentów -  w celu uzyskania zaliczenia.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji nie prowadzą Dziennika praktyk -ta opcja jest opcją domyślnie zaznaczoną w systemie

Studenci odbywający obowiązkowe praktyki zawodowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia NNW!