Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karol Kagan

Stanowisko
asystent
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Karol_Kagan
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams w czwartki godz: 15:55-17:25 oraz piątki w godz: 9:35-11:10.


Aby móc indywidualnie porozmawiać z kazdym z Państwa, proszę o uprzednią informację mailową o planowanej dacie i godzinie rozmowy. 


Kod do zespołu MS Teams:


ja9z2hs

Ogłoszenia

Uprzejmię informuję, że do dnia 14.05.2021 jestem na urlopie.

Informacja dla studentów kierunku Kryminologia I stopnia studia stacjonarne, dotycząca praktyk:

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, dokumentację praktyk odbieram w czwartki w godzinach przedpołudniowych.

Dokumentację zaadresowaną na moje dane, można pozostawić na Portierni WPiA lub nadać przesyłką pocztową na adres: Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 404
20-031 Lublin 

Celem odbycia i zaliczenia praktyki należy postępować w sposób następujący:

ORGANIZACJA PRAKTYKI:
W celu odbycia praktyki należy:
1) (fakultatywnie) zgłosić chęć odbycia praktyki we właściwym dziekanacie.

2) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.


Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawc

3) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

ZALICZENIE PRAKTYKI:
W celu zaliczenia praktyki należy:
1) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana).

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa powyżej należy zeskanować do pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie
3) oświadczenie praktykodawcy o możliwości publikacji danych podmiotu
4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI:

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

UWAGA:

 

Praktyki w jednostkach prokuratury w okręgu lubelskim odbywają się na podstawie standardowej umowy Uczelni. Przed rozpoczęciem praktyki proszę zgłosić się do mnie po skierowanie. Wypełniając formularz w systemie proszę wpisać jako miejsce odbycia praktyki: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a osobę odpowiedzialną za podpisanie umowy Prokuratora Okręgowego.

 

W przypadku praktyki organizowanej na podstawie standardowej deklaracji Praktykodawcy zgłoszenie praktyki powinno być złożone co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W przypadku praktyk odbywanych na podstawie umowy standardowej Uczelni, umowy indywidualnej Praktykodawcy, proszę o wcześniejsze zgłoszenie praktyki. Terminem optymalnym będzie 1 miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.

Umowa standardowa Uczelni musi zostać podpisana przez Dziekana, zaś umowa indywidualna Praktykodwacy musi zostać popisana przez Dziakana, po uprzednim zaakceptowaniu przez radcę prawnego z Zespołu Radców Prawnych UMCS