Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karol Kagan

Stanowisko
asystent
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Karol_Kagan
Konsultacje

 


Dyżury w semestrze letnim 2023/2024 odbywają się stacjonarnie we wtorki godz: 14:20 - 15:20 w pokoju 515 oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams w piątki w godz.: 19:30-20:30.


Aby móc indywidualnie porozmawiać z kazdym z Państwa, proszę o uprzednią informację mailową o planowanej dacie i godzinie spotkania. 


Kod do zespołu MS Teams:


weqe53s


 


 

Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że w dniach: 08.07 - 20.08.2024 przebywam na urlopie. Wszelkie sprawy związane z praktykami będą załatwiane po tym okresie. 

 

Informacja dla studentów kierunku Kryminologia I stopnia studia stacjonarne (I i II rok), dotycząca praktyk:

Dokumentację zaadresowaną na moje dane, można pozostawić na Portierni WPiA lub nadać przesyłką pocztową na adres: Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 404.

Celem odbycia i zaliczenia praktyki należy postępować w sposób następujący:

1) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.

WAŻNE:

- Kod przedmiotu dla studentów I roku: PA-KR-LS-PRK1

- Kod przedmiotu dla studentów II roku: PA-KR-LS-PRK2

 


Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawcy

2) Po zatwierdzeniu przeze mnie praktyki, odebrać z Dziekanatu podpisaną umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

ZALICZENIE PRAKTYKI:
W celu zaliczenia praktyki należy:
1) Zamieścić w Systemie Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki + umowa/deklaracja, na których podstawie praktyka była odbywana).

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa powyżej należy zeskanować do pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1. zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2. umowa/deklaracja/skierowanie
3. oświadczenie praktykodawcy o możliwości publikacji danych podmiotu

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.

Plik należy zamieścić w Systemie Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.


3) Po wgraniu kompletu dokumentów należy dostarczyć mi osobiście na Wydział lub pocztowo na adres podany powyżej oryginały w/w dokumentów, tj.: zaświadczenie o odbyciu praktyki + umowa/deklaracja.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI:

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:


1) Zalogować się do Systemu Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Wypełniony wniosek przedłożyć Opiekunowi Praktyk do zaakceptowania.
4) Zamieścić w Systemie Praktyk skan (zaakceptowanego) wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 4 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1. wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.

Caly plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki Plik należy zamieścić w Systemie Praktyk.

5) Po wgraniu kompletu dokumentów należy dostarczyć mi osobiście lub pocztowo na adres podany powyżej oryginały w/w dokumentów, tj.: wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności + dokumenty potwierdzające zatrudnienie/działalność.

UWAGA:

Praktyki w jednostkach prokuratury w okręgu lubelskim odbywają się na podstawie standardowej umowy Uczelni. Przed rozpoczęciem praktyki proszę zgłosić się do mnie mailowo po skierowanie. Wypełniając formularz w systemie proszę wpisać jako nazwę praktykodawcy (na przykład): Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a osobę odpowiedzialną za podpisanie umowy Prokuratora Okręgowego.

WAŻNE:

W przypadku praktyki organizowanej na podstawie standardowej deklaracji Praktykodawcy zgłoszenie praktyki powinno być złożone co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

W przypadku praktyk odbywanych na podstawie standardowej umowy Uczelni, umowy indywidualnej Praktykodawcy, proszę o wcześniejsze zgłoszenie praktyki. Terminem optymalnym będzie 1 miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.

Umowa standardowa Uczelni musi zostać podpisana przez Dziekana, zaś umowa indywidualna Praktykodwacy musi zostać popisana przez Dziekana, po uprzednim zaakceptowaniu przez radcę prawnego z Zespołu Radców Prawnych UMCS