Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jagoda Jezior

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Telefon
81 537 28 13
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://socjologia.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

Semestr letni 2022/2023 (w przygotowaniu)


wtorek godz. 16:15-17:15 (Humanik, siedziba Instytutu Socjologii, p. 134)


Możliwość konsultacji w Teams - po indywidualnych ustaleniach.

O sobie

Wykształcenie 

Magister socjologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych. Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina - socjologia): Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Praca naukowo-badawcza
 • metodologia i zastosowanie badań społecznych;
 • metody i techniki badań socjologicznych;
 • socjologia pracy; badania sytuacji pracy; 
 • badania problemów rynku pracy; polityka zatrudnienia i rynku pracy;
 • badania rynkowe i marketingowe;
 • ewaluacja programów społecznych;
 • przedsiębiorczość, samozatrudnienie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2022/2023

 • Metody i techniki badań socjologicznych
 • Metodologiczne podstawy socjologii
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Socjologia rynku pracy
 • Badania jakościowe
 • Seminarium doktoranckie
 • Seminaria: magisterskie, dyplomowe 

Wybrane publikacje

Książki jednoautorskie

Sytuacja pracy na własny rachunek – cechy i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2022, ISBN 978-83-227-9657-3 

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Wartość pracy. Studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.

Książka współautorska

Włodzimierz Piątkowski, Jagoda Jezior, Rafał Ohme, 1993, Listy do Kaszpirowskiego. Spojrzenie socjologiczne. Wydawnictwo Marek Łoś, Lublin.

Artykuły w czasopismach

Wybrane problemy badań miejsca pracy w systemie wartości„Zeszyty Naukowe KUL” 2021, t.64, z.1-2, 137-161.

Identyfikacja z rolą przedsiębiorcy z perspektywy samodzielnej działalności gospodarczej„Konteksty Społeczne” 2020, nr 2, 180-205.

Satysfakcjonująca praca w warunkach indywidualnej działalności gospodarczej, „Konteksty Społeczne” 2019, nr 2, 46-66.

Współaut.: J. Jezior, J. Chmielewski, Education and the work situation: analysis based on surveys of entrepreneurs and employees, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2017, nr 4, s. 39–47.

Współaut.: S. Lachowski, P. Choina, M. Florek-Łuszczki, M. Goździewska, J. Jezior, Dissatisfaction with work as a risk factor of musculoskeletal complaints among foresters in Poland, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, 2017, no 24(4), s. 706–711 

Przyczyny podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej a sytuacja pracy na własny rachunek, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 3 (281), 199-216.

Badania pracodawców jako źródło informacji o popycie na pracę – analiza wybranych zagadnień, „Annales UMCS” 2015, Sectio I, vol. XL, 2, 81-102.

Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy na własny rachunek, „Opuscula Sociologica” 2014, nr 2, 57-70.

Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny” 2013, t. 62/1, 117-138.

Społeczno-kulturowe aspekty znaczenia wyższego wykształcenia a kontekst rynku pracy, „Studia Edukacyjne”, 2013, nr 29, 21-47.

Kontekst relacji społecznych „pracodawcy – studenci” i „respondenci – ankieterzy” w sytuacji badań popytu na pracę, „Annales UMCS” Lublin, Sectio I, vol. XXXVIII, 2, 2013, 77-102.

Ocena przygotowania absolwentów uczelni wyższych do wejścia na rynek pracy – perspektywa pracodawców, „Humanizacja Pracy” 2012, nr 4, 13-38.

Zastosowanie zmiennych złożonych w badaniach socjologicznych. Na przykładzie indywidualnych orientacji na wartości przedsiębiorców, „Annales UMCS”, vol. XXXIII, Sectio I, 2008, Lublin 2010, 75-106.

Praca w systemie wartości z perspektywy badań w regionie środkowowschodniej Polski, „Annales UMCS“, Sectio I, 2001, vol. XXVI,8, 89–109.

Znaczenie kwalifikacji w świadomości mieszkańców regionu środkowowschodniej Polski – komunikat z badań, „Annales UMCS“, Sectio I, 1999, vol.XXIV,13, 187-203.

Rozdziały w książkach

Wybrane problemy analizy porównawczej – na przykładzie badań wartości związanych z pracą, [w:] J. Styk, M. Dziekanowska (red.), Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, 149-172.

The Factors Behind the Development of Individual Economic Activity in Lublin and the Lubelskie Voivodeship, [w:] Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk (ed.), Peripherial Metropolitan Areas in the European Union. The case of Lublin, ToKnowPress, Bangkok-Celje-Lublin 2015, 145-157.

Czynniki rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej w województwie lubelskim, [w:] M. Sagan, K. Żuk (red.), Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, 335-346.

Analiza wartości rynkowej kwalifikacji zawodowych specjalistów, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 125-146.

Rola pracy zawodowej w kształtowaniu tożsamości przedsiębiorców, [w:] R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża (red.), Odmiany tożsamości, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, 199-214.

Tradycyjne podstawy etosu pracy przedsiębiorców, [w:] J. Adamowski, J. Styk (red.), Ciągłość i zmiana. T. 1. Tradycja: wartości i przemiany, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, 107-119.

Społeczne koncepcje rynku pracy na podstawie badań w województwie lubelskim. [w:] M. Dziekanowska, J. Styk (red.), Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, Wyd. Perfecta info, Lublin 2008, 247-263.

Wartość pracy zawodowej dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, [w:] K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, 215-229.

Potencjał zawodowy przedsiębiorców jako czynnik rozwoju małych firm w województwie lubelskim, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007, 183-198.

Kwalifikacje zawodowe jako czynnik powodzenia na rynku pracy w świetle badań w województwie lubelskim, [w:] J. Styk, M. Łacek, D. Niczyporuk (red.), Stare i nowe struktury społeczne, Tom VI, Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, 115-136.

Wpływ rynku pracy na sposób postrzegania zadań uczelni wyższych (w świetle opinii studentów i pracodawców), [w:] A. Buchner-Jeziorska, M. Sroczyńska (red.), Edukacja w cywilizacji XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce 2005, 193-212.

Społeczne kryteria wartości pracy u progu XXI wieku – tradycja czy zmiana? [w:] U. Kusio (red.), Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2005, 192-217.

Studia wyższe jako czynnik sukcesu na rynku pracy (na podstawie badań młodzieży studiującej), [w:] K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Student jako ważne ogniwo jakości kształcenia, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, 334-351.

Perspektywy realizacji wartości wykształcenia, pracy i zawodu w opinii młodzieży studiującej, [w:] F. W. Wawro (red.), Młodzież w procesie formowania się nowoczesnych społeczeństw, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, 103-129.

Qualifications as an Object of Exchange on the Labor Market, [w:]J. P. Grodzicki (red.), Labor Market in the Era of Globalization,  Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago-Gdańsk 2003, 135-148.

Wartość wykształcenia w świadomości studentów szkół wyższych, [w:] B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, 393-408.

Znaleźć interesującą pracę ... Decyzje edukacyjne i zawodowe studentów w kontekście sytuacji na rynku pracy, [w:] F. Piontek, Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, ZUP GRAF, Wisła 2002, 153-169.

Functions of institutions of higher learning in the conditions of market economy in Poland, [w:] J. P. Grodzicki (red.), Labor Market in the New Millenium,  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Chicago- Gdańsk 2002, 170-189.

Rynek pracy w Regionie i praca jako wartość, [w:] Leon Dyczewski, Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju regionu środkowowschodniej Polski i Euroregionu Bug, Norbertinum, Lublin 1997, 197-245.