Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Jekaterynczuk

dr Andrzej Jekaterynczuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Telefon
+ 48 81 537 51 94
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:


Czwartek - 12.50-14.40


 


 


 


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 136
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Publikacje

 2004

1/Харківські виборчі замальовки, „Над Бугом і Нарвою”, nr 6/2004,  s. 7-8. (wspólnie z A. Artemiukiem).

 2005

2/ Kilka uwag o nowej ustawie, czyli oby Gogol nie stał się prorokiem, „Над Бугом і Нарвою”, nr 3/2005, s. 15-17.

2006

3/ У нас на Підляшші живе українське слово..., „Український літературний провулок”, t. 6, Lublin 2006, s 107-116.

 2009

4/ До питання про ідентичність україномовного православного населення на Північному Підляшші. Роль мови в процесі етнічного самовизначення, „Наукові записки. Серія "Культурологія", Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур”, Вип. 4, Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009, s. 181-190.

5/ Stosunki etniczne i językowe na Białostocczyźnie. O znaczeniu deklaracji „ja biłorus” wśród ludności prawosławnej, „Acta Albaruthenica Rossica, Polonica”, cz. 2, Witebsk 2009, s. 183-187.

 2010

6/ [rec.] Раманава Ірына, Махоўская Ірына. Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары, 247 с., [в:] „Беларускі Гістарычны Агляд”, Сшыткі 1―2 (32―33), Снежань 2010, с. 334-344.

7/ [nota rec.] Беларусь. Разрыў пакаленняў, Адрозьненні у мэтах, каштоўнасцях, стратегіі, ред. Андрей Дынько, Варшава 2008, 321 с. [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 355-356.

8/ [rec.] Невядомая Беларусь, рэд. Алесь Анціпенка, Валянцін Акудовіч, Менск 2008, 374 с., [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 318-323.

9/ [sprawozd. z konf.] VIIIMiędzynarodowakonferencjanaukowa „Беларуска-руска-польскае супастауляльнае мовазнауства і літаратуразнауства”, Witebsk, 22-24 października 2009, [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 369-370.

 2011

10/ [nota rec.] Maria Barbara Topolska, Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem, Zielona Góra 2009, 498 s., [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2011, s. 457-458.

2013

11/Деякі зауваження з приводу «етнічних» запитань у анкетах загальних переписів населення у Польщі у контексті ідентичності православного україномовного населення на Підляшші, “International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management - Scientific papers”, Kyiv 2013, Issue 14, s. 62-71.

12/ До питання про місце релігії у житті громадян України і її вплив на геополітичні орієнтації та національну ідентичність [w:] Етносоціологічний  та епістемологічний  дискурс у науковому просторі (під ред. В.Євтуха, Р.Радзіка, Г.Кіслої), Київ 2013, с. 125  – 141.

13/ До питання про перспективи формування української нації як політичної або етнокультурної спільноти, „Наукові Записки. Серія Культурологія”, Випуск 12, ч. 2, Острог 2013, с. 300-308.

14/ Ukraina: od „eurorewolucji” do „rewolucji godności”, „Над Бугом і Нарвою”, nr 6/2013, s. 19-22. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN_2013_06.pdf

 2014

15/ Życie po Majdanie, „Над Бугом і Нарвою”, nr 1/2014, s. 5, 8. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN-2014-1.pdf

16/ Wojna Rosji z Ukrainą: rosyjska propaganda a ukraińskie realia, „Над Бугом і Нарвою”, nr 2/2014, s. 20-22. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN_2014_02.pdf

17/ Ukraińska „rewolucja godności” i rewolucje w sieci, „Над Бугом і Нарвою”, nr 6/2014, s. 9-11, 18. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN_6_2014.pdf

18/ Kogo reprezentował kijowski Majdan 2013-2014? Struktura społeczno-demograficzna i kulturowa kijowskiego Euromajdanu, oczekiwania oraz ewolucja. Socjologiczny obraz kijowskiego Majdanu z końca 2013 – początku 2014 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 12 (2014), z. 5,s. 157-181.

2015 

19/Кілька спостережень про вплив Євромайдану та війни Росії проти України на ставлення українців до совєтського та національного наративів свого минулого“International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management - Scientific papers”, Kyiv 2015, Issue 17, s. 41-52.

20/Collective Memory of the Ukrainian Society: Does It Unite or Divide? A Commentary on Selected Social Surveys After 2004 [in:] Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association «Interservice» LTD", Kyiv 2015, p. 97-113. 

21/ Euromaidan in the context of Manuel Castells' "Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age", "Наукові записки. Серія Культурологія" Національного університету "Острозька академія", вип. 16, Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015, с. 252-268.

2016

22/ The Religious Factor of the Russo-Ukrainian War: Selected Aspects, „Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Культурологія»”, вип. 17, Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016, c. 251-267.

23/ Identities of Central-Eastern European Nations, ed. V. Yevtukh, G. Kisla, A. Wysocki, A. Jekaterynczuk, Kyiv 2016, 312 p.

24/ Linguistic Diversity of Ukrainian Society in the Context of the Russian-Ukrainian War. Selected Aspects, [in:] Identities of Central-Eastern European Nations, ed. V. Yevtukh, G. Kisla, A. Wysocki, A. Jekaterynczuk, Kyiv 2016, p. 113-131.

2018

25. Ідентичності народів Центрально-Східної Європи (Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej),  ред. Н. Коваліско, А. Єкатеринчук, Р. Радзік, (red. N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, R. Radzik),  Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów 2018, 284 s.

26. O asymetrii pamięci zbiorowych Polaków i Ukraińców na podstawie badań sondażowych, [w:] ред. Н. Коваліско, А. Єкатеринчук, Р. Радзік, (red. N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, R. Radzik),  Ідентичності народів Центрально-Східної Європи (Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów 2018, s. 182-197.

2020

Autoidentyfikacja etniczna i językowa ukraińskojęzycznych mieszkańców Podlasia. Na podstawie badań językoznawczych, "Konteksty Społeczne/Social Contexts" 2019, Tom 7, Nr 1 (13), s. 24-41. http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/02/Jekaterynczuk-7-1-2019.pdf