Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Jekaterynczuk

dr Andrzej Jekaterynczuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Telefon
+ 48 81 537 51 94
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:


Środa- 8.30-10.30 (pokój 136, WFiS).


W tym samym czasie będę dostępny online także na platformie Teams.


Sposób łączenia się na Teams - poprzez funkcję "zadzwoń" lub czat po wybraniu mojego nazwiska, bez konieczności logowanie się do zespołu. Bardzo proszę o wcześniejszy kontakt w celu uniknięcia nałożenia się na siebie spotkań z innymi studentami. 


W dniu 10.04. konsultacje odbędą się wyłącznie online na platformie Teams.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 136
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

  • socjologia narodu i grup etnicznych
  • przemiany tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej
  • pamięć zbiorowa
  • mniejszości narodowe, etniczne i religijne
  • procesy migracyjne
  • stosunki międzykulturowe

Działalność naukowa

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7175-5302

Publikacje

 2004

1/Харківські виборчі замальовки, „Над Бугом і Нарвою”, nr 6/2004,  s. 7-8. (wspólnie z A. Artemiukiem).

 2005

2/ Kilka uwag o nowej ustawie, czyli oby Gogol nie stał się prorokiem, „Над Бугом і Нарвою”, nr 3/2005, s. 15-17.

2006

3/ У нас на Підляшші живе українське слово..., „Український літературний провулок”, t. 6, Lublin 2006, s 107-116.

 2009

4/ До питання про ідентичність україномовного православного населення на Північному Підляшші. Роль мови в процесі етнічного самовизначення, „Наукові записки. Серія "Культурологія", Проблеми культурної ідентичності в ситуації діалогу культур”, Вип. 4, Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009, s. 181-190.

5/ Stosunki etniczne i językowe na Białostocczyźnie. O znaczeniu deklaracji „ja biłorus” wśród ludności prawosławnej, „Acta Albaruthenica Rossica, Polonica”, cz. 2, Witebsk 2009, s. 183-187.

 2010

6/ [rec.] Раманава Ірына, Махоўская Ірына. Мір: гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары, 247 с., [в:] „Беларускі Гістарычны Агляд”, Сшыткі 1―2 (32―33), Снежань 2010, с. 334-344.

7/ [nota rec.] Беларусь. Разрыў пакаленняў, Адрозьненні у мэтах, каштоўнасцях, стратегіі, ред. Андрей Дынько, Варшава 2008, 321 с. [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 355-356.

8/ [rec.] Невядомая Беларусь, рэд. Алесь Анціпенка, Валянцін Акудовіч, Менск 2008, 374 с., [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 318-323.

9/ [sprawozd. z konf.] VIIIMiędzynarodowakonferencjanaukowa „Беларуска-руска-польскае супастауляльнае мовазнауства і літаратуразнауства”, Witebsk, 22-24 października 2009, [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2010, t. 4, s. 369-370.

 2011

10/ [nota rec.] Maria Barbara Topolska, Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem, Zielona Góra 2009, 498 s., [w:] „Studia Białorutenistyczne” 2011, s. 457-458.

2013

11/Деякі зауваження з приводу «етнічних» запитань у анкетах загальних переписів населення у Польщі у контексті ідентичності православного україномовного населення на Підляшші, “International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management - Scientific papers”, Kyiv 2013, Issue 14, s. 62-71.

12/ До питання про місце релігії у житті громадян України і її вплив на геополітичні орієнтації та національну ідентичність [w:] Етносоціологічний  та епістемологічний  дискурс у науковому просторі (під ред. В.Євтуха, Р.Радзіка, Г.Кіслої), Київ 2013, с. 125  – 141.

13/ До питання про перспективи формування української нації як політичної або етнокультурної спільноти, „Наукові Записки. Серія Культурологія”, Випуск 12, ч. 2, Острог 2013, с. 300-308.

14/ Ukraina: od „eurorewolucji” do „rewolucji godności”, „Над Бугом і Нарвою”, nr 6/2013, s. 19-22. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN_2013_06.pdf

 2014

15/ Życie po Majdanie, „Над Бугом і Нарвою”, nr 1/2014, s. 5, 8. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN-2014-1.pdf

16/ Wojna Rosji z Ukrainą: rosyjska propaganda a ukraińskie realia, „Над Бугом і Нарвою”, nr 2/2014, s. 20-22. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN_2014_02.pdf

17/ Ukraińska „rewolucja godności” i rewolucje w sieci, „Над Бугом і Нарвою”, nr 6/2014, s. 9-11, 18. Dostępne w Internecie: http://nadbuhom.pl/images/NBiN_6_2014.pdf

18/ Kogo reprezentował kijowski Majdan 2013-2014? Struktura społeczno-demograficzna i kulturowa kijowskiego Euromajdanu, oczekiwania oraz ewolucja. Socjologiczny obraz kijowskiego Majdanu z końca 2013 – początku 2014 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 12 (2014), z. 5,s. 157-181.

2015 

19/Кілька спостережень про вплив Євромайдану та війни Росії проти України на ставлення українців до совєтського та національного наративів свого минулого“International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management - Scientific papers”, Kyiv 2015, Issue 17, s. 41-52.

20/Collective Memory of the Ukrainian Society: Does It Unite or Divide? A Commentary on Selected Social Surveys After 2004 [in:] Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association «Interservice» LTD", Kyiv 2015, p. 97-113. 

21/ Euromaidan in the context of Manuel Castells' "Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age", "Наукові записки. Серія Культурологія" Національного університету "Острозька академія", вип. 16, Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015, с. 252-268.

2016

22/ The Religious Factor of the Russo-Ukrainian War: Selected Aspects, „Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Культурологія»”, вип. 17, Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016, c. 251-267.

23/ Identities of Central-Eastern European Nations, ed. V. Yevtukh, G. Kisla, A. Wysocki, A. Jekaterynczuk, Kyiv 2016, 312 p.

24/ Linguistic Diversity of Ukrainian Society in the Context of the Russian-Ukrainian War. Selected Aspects, [in:] Identities of Central-Eastern European Nations, ed. V. Yevtukh, G. Kisla, A. Wysocki, A. Jekaterynczuk, Kyiv 2016, p. 113-131.

2018

25/ Ідентичності народів Центрально-Східної Європи (Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej),  ред. Н. Коваліско, А. Єкатеринчук, Р. Радзік, (red. N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, R. Radzik),  Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów 2018, 284 s.

26/ O asymetrii pamięci zbiorowych Polaków i Ukraińców na podstawie badań sondażowych, [w:] ред. Н. Коваліско, А. Єкатеринчук, Р. Радзік, (red. N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, R. Radzik),  Ідентичності народів Центрально-Східної Європи (Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów 2018, s. 182-197.

2019

27/ Autoidentyfikacja etniczna i językowa ukraińskojęzycznych mieszkańców Podlasia. Na podstawie badań językoznawczych, "Konteksty Społeczne/Social Contexts", 2019, Tom 7, Nr 1 (13), s. 24-41. http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/02/Jekaterynczuk-7-1-2019.pdf

2020

28/ O społecznym pochodzeniu i tożsamości ukraińskich elit politycznych w okresie niepodległości, [w:] N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, O. Liseienko, R. Radzik (red.),  Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі-Tożsamość i solidarność społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej, Lwów-Lublin 2020, s. 66-76.

29/N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, O. Liseienko, R. Radzik (red.),  Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі-Tożsamość i solidarność społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej, Lwów-Lublin 2020, 224 s. [współredaktor]

30/ N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, O. Liseienko, R. Radzik, Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі - нові реалії та контексти, [w:] N. Kowalisko, A. Jekaterynczuk, O. Liseienko, R. Radzik (red.),  Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі-Tożsamość i solidarność społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej, Lwów-Lublin 2020, s. 5-10.

31/ Tożsamości zbiorowe Ukraińców w okresie niepodległości,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, 292 s. [monografia autorska]

32/ Zmiany tożsamości kulturowej i dystansu społecznego wobec innych narodów w społeczeństwie ukraińskim po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 r., "Dialogi Polityczne/Political Dialogues", 29/2020, s. 179-190. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DP/article/view/DP.2020.026

2023

33/ K. Podgórska, A. Jekaterynczuk, O. Yarosh, O. Kuzmuk, V. Liubchuk, Support for Ukrainian refugees after Russia's invasion of Ukraine: aid structure and resilience factors. Case studies of Lublin and Lutsk, „European Societies”, 2023, https://doi.org/10.1080/14616696.2023.2206892

34/ M. Dziekanowska, A. Jekaterynczuk, O. Kuzmuk, V. Liubchuk, K. Podgórska, A. Stawicki, O. Yarosh, The architecture of help. Multilevel governance of the humanitarian crisis caused by the Russian aggression on Ukraine on the examples of activities in the Lubelskie Voivodeship (PL) and the Volyn Oblast (UA). Comparative research report, Lublin 2023, https://miglab.umcs.pl/wp-content/uploads/2023/12/NAWA_raport_comparative.pdf

35/ A. Jekaterynczuk, K. Podgórska, Reakcje stolic województw przygranicznych (Lublina i Rzeszowa) na kryzys uchodźczy wywołany inwazją Rosji na Ukrainę, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w cieniu wojny Rosji z Ukrainą: wyzwania geopolityczne i dylematy bezpieczeństwa, red. T. Stępniewski, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2023, s. 113-144; https://ies.lublin.pl/monografie/europa-srodkowa-i-wschodnia-w-cieniu-wojny-rosji-z-ukraina-wyzwania-geopolityczne-i-dylematy-bezpieczenstwa/

 


Ogłoszenia