The adressbook

dr Paweł Lesiński

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-6522-3625
Konsultacje

INFORMUJĘ, ŻE KONSULTACJE W DN. 20 PAŹDZIERNIKA 2023 ODBĘDĄ W DS HELIOS W POK. 7 LUB 6 W GODZ. 9:30-10:30.


W sem. zim. r. ak. 23/24 konsultacje odbywają się w pok. 413:


-we czwartki w godz. 10:00-11:00


-w piątki w godz. 9:00-10:00 (Również w MS Teams - proszę "dzwonić")


W sprawach praktyk studenckich proszę o kontakt jedynie poprzez e-mail (nie na czacie w Teams). W przypadku gdy sprawa dotycząca praktyk jest pilna, proszę o wyraźne zaznaczenie tego faktu w temacie wiadomości (wpisanie: "PILNE").


Proszę pamiętać, że praktyka musi być zgłoszona min. 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia, oraz o 30-dniowym terminie przysługującym opiekunowi na jej rozpatrzenie. Proszę wyznaczać daty odbywania praktyk z uwzględnieniem ww. terminów.


Proszę wnikliwie zapoznać się z informacjami zawartymi pod poniższymi linkami:


https://www.umcs.pl/pl/organizacja-i-zaliczenie-praktyki,15553.htm


https://www.umcs.pl/pl/zaliczenie-jako-praktyki-pracy-zawodowej,15578.htm 

O sobie

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Studia magisterskie na kierunku prawo oraz następnie studia doktoranckie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Na tym samym Wydziale zatrudniony od roku 2017 w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego. Pracę doktorską pt. „Państwo w myśli Roberta von Mohla” obronił w roku 2020 z wyróżnieniem (promotor: dr hab. Małgorzata Łuszczyńska Prof. UMCS).

Radca prawny. W roku 2019 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując następnie pozytywny wynik z państwowego egzaminu radcowskiego. Wpisany na listę radców prawnych OIRP Lublin.

W roku 2018 uzyskał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), na pobyt naukowy w Instytucie Prawa Państwowego, Teorii Ustroju i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu, (opiekun naukowy: Prof. Dr Martin Borowski). Realizował również pobyty badawcze w Staatsbibliotek zu Berlin (dwukrotnie w roku 2016) oraz Bibliothek des Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (w roku 2019).

W roku 2019 w ramach konkursu PRELUDIUM 15 Narodowego Centrum Nauki otrzymał grant na realizację projektu badawczego pt. „U źródeł niemieckiego liberalizmu: Państwo w myśli Roberta von Mohla”.

W czasie studiów doktoranckich wielokrotny stypendysta Rektora UMCS. Uzyskał również stypendium z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Rektora UMCS za opublikowanie wysokopunktowanego artykułu naukowego oraz tytuł Homo Didacticus za wysoki wynik studenckich ankiet prowadzenia zajęć w sem. zimowym r. ak. 2022/2023. Aktywny uczestnik konferencji ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. Autor szeregu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów UMCS (2021-2024). Od października 2021 r. opiekun Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych UMCS.

Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR oraz Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. Członek Zarządu - Sekretarz Stowarzyszenia Stypendystów DAAD w Polsce.

Współpracuje również z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie prowadzi przedmioty: Civil Law, Commercial Law, Prawo Cywilne, Doktryna Państwa i Prawa, Ustroje Państw Współczesnych, System Ochrony Prawnej UE oraz seminaria magisterskie w języku angielskim.

Absolwent Dethloff Deutschschule oraz Alliance Francaise de Lublin. Posługuje się językiem angielskim (certyfikat TELC C1), niemieckim (Goethe-Zertiffikat B2) i francuskim (DELF B2).

Prywatnie pasjonat historii i polityki XX wieku, architektury modernistycznej oraz psów wszelkich ras.


Działalność naukowa

W swojej działalności badawczej skupia się na zagadnieniach prawa niemieckiego i niemieckiej myśli politycznej i prawnej. Szczególnym zainteresowaniem darzy koncepcje niemieckiego liberalizmu oraz państwa socjalnego. Interesuje się również problematyką idei zawartych w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Wszystkie jego działania badawcze łączy ambicja odnajdywania idei i poglądów leżących u podstaw instytucji prawnych i politycznych oraz dokonywania analizy ich wpływu na poszczególne regulacje normatywne.

Lista publikacji:

Lesiński P., Braune, Andreas, Elsbach, Sebastian and Noak, Ronny, eds. Bildung und Demokratie in der Weimarer Republik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2022 (pp. 306, ISBN 978-3-515-13272-5)"Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2023; 16 (2), s. 263-273. (50 pkt., artykuł recenzyjny).

Lesiński P., Własność prywatna i jej społeczny charakter w poglądach Rudolfa von Jheringa oraz Ottona von Gierke, „ARCHIWUM FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ”, 2023/1, s. 46-57. (100 pkt.)

Lesiński P., "Wohlstand, Bildung und Freiheit für Alle". Idea praw człowieka w poglądach Gustava Struvego jako przykład radykalnej demokratycznej niemieckiej myśli polityczno-prawnej doby Wiosny Ludów, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2022; 15 (4), s. 537–556. (100 pkt.)

Lesiński P., Pozycja obywatela na gruncie tła ideologicznego oraz regulacji katalogu praw podstawowych Konstytucji Rzeszy Niemieckiej z dnia 28 marca 1849 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)”vol. LXVIII, 2, 2021, s. 91-109.

Lesiński P., Deliberations on the social and fair state - the perspective of the political systems of contemporary Germany and Poland, [w:] A. Citkowska-Kimla, P. Kimla, M. Cyran, A. Kluba (red.), Poland in the Eyes of Neighbors, Neighbors in the Eyes of Poles. Polish-German Relations, Kraków 2021, s. 125-140.

Lesiński P., The Question of Civil Rights in the Views of Robert von Mohl, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXX, 1, 2021, s. 181-196. (100 pkt.)

Lesiński P., Społeczny wymiar własności prywatnej w kontekście art. 14 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1 (59), 2021, s. 249-265. (100 pkt.)

Lesiński P., At the Origins of German Liberalism: The State in the Thought of Robert von Mohl, Berlin 2020, ss. 357. (120 pkt., monografia naukowa).

Lesiński P., RECHTSSTAAT and it’s legal order according to Robert von Mohl, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo”, 31, 113/2020, s. 138-158. 

Lesiński P., O racjonalności państwa prawnego w myśli Roberta von Mohla, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)”, vol. LXVI, 1 2019 s. 189-206.

Lesiński P., Franco-German relations in the Gaullist thought, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo”, 20, ZESZYT 95/2017, s. 189-212.

Lesiński P., Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)”, vol. LXIV, 1, 2017, s. 137-152.

Lesiński P., Myśl realistyczna a bezpieczeństwo Polski w kontekście współczesnych relacji z Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (Ius) Lublin – Polonia”, vol. LXIII, 1, 2016, s. 99-117.

Lesiński P., Aksjologiczne podstawy pozycji kobiet w ideologii narodowosocjalistycznej – wizja Alfreda Rosenberga, [w:] M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil (red.), Dyskryminacja – przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, Lublin 2016, s. 47-68.

Lesiński P., Wybrane aspekty myśli prawno-politycznej Charles’a de Gaulle’a. Główne inspiracje i założenia, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, Z. 27, r. XVIII, 2015, s. 79-90.

Inne:

Lesiński P., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. Wolność i własność w liberalizmie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 18 maja 2018 r., Lublin, sprawozdanie przyjęte do publikacji w czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (Ius) Lublin”, vol. LXV, 2, 2018, s. 389-390.

Lesiński P., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postulat władzy racjonalnej w wybranych nurtach myśli politycznej i prawnej”, poświęconej pamięci prof. dr. hab. Jana Malarczyka, Lublin, 17 maja 2017, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXVI, 2, 2017, s. 215-219.

Lesiński P., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku”, połączonej z promocją książki SCRIPTORUM (fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju) Andrzeja Maksymiliana Fredry, Lublin, 19 stycznia 2016 r., „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXV, 4, 2016, s. 277-279.


Ogłoszenia