The adressbook

dr Paweł Lesiński

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-6522-3625
Konsultacje

W sem. letnim 20/21 konsultacje odbywają się we:


-czwartki (11:10-12:40)


-piątki (12:45-14:15) Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja konsultacje odbędą się w godzinach 14:00-15:30


link do odbywania konsultacji w MS Teams (sem. letni 20/21):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a720368eb4b7841ef9cd171adf07a96b9%40thread.tacv2/conversations?groupId=d05c3f54-49ce-41c1-8a7c-fcc70c41c7dc&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

O sobie

Urodzony w 1991 roku w Lublinie, absolwent tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Studia magisterskie na kierunku prawo oraz następnie studia doktoranckie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Na tym samym Wydziale zatrudniony od roku 2017 w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego. Pracę doktorską pt. „Państwo w myśli Roberta von Mohla” obronił w roku 2020 z wyróżnieniem (promotor: dr hab. Małgorzata Łuszczyńska Prof. UMCS).

Radca prawny. W roku 2019 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując następnie pozytywny wynik z państwowego egzaminu radcowskiego. Wpisany na listę radców prawnych ORIP Lublin.

W roku 2018 uzyskał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), na pobyt naukowy w Instytucie Prawa Państwowego, Teorii Ustroju i Filozofii Prawa, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu, (opiekun naukowy: Prof. Dr Martin Borowski). Realizował również pobyty badawcze w Staatsbibliotek zu Berlin (dwukrotnie w roku 2016) oraz Bibliothek des Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (w roku 2019).

W roku 2019 w ramach konkursu PRELUDIUM 15 Narodowego Centrum Nauki otrzymał grant na realizację projektu badawczego pt. „U źródeł niemieckiego liberalizmu: Państwo w myśli Roberta von Mohla”.

W czasie studiów doktoranckich wielokrotny stypendysta Rektora UMCS. Uzyskał również stypendium z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów, przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin.

Aktywny uczestnik konferencji ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. Autor szeregu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Stale współpracuje z Kołem Naukowym Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS (uczestniczy m. in. w organizacji konkursów przedmiotowych, Turnieju Debat Oksfordzkich oraz konferencji naukowych).

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów UMCS (2021-2024).

Absolwent Dethloff Deutschschule oraz Alliance Francaise de Lublin. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim (Goethe-Zertiffikat B2) i francuskim (DELF B2).

Prywatnie pasjonat historii i polityki XX wieku, architektury modernistycznej oraz psów wszelkich ras.


Działalność naukowa

W swojej działalności badawczej skupia się na zagadnieniach prawa niemieckiego i niemieckiej myśli politycznej i prawnej. Szczególnym zainteresowaniem darzy koncepcje niemieckiego liberalizmu oraz państwa socjalnego. Interesuje się również problematyką idei zawartych w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Wszystkie jego działania badawcze łączy ambicja odnajdywania idei i poglądów leżących u podstaw instytucji prawnych i politycznych oraz dokonywania analizy ich wpływu na poszczególne regulacje normatywne.

Lista publikacji:

Lesiński P., The Question of Civil Rights in the Views of Robert von Mohl, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXX, 1, 2021, s. 181-196.

Lesiński P., Społeczny wymiar własności prywatnej w kontekście art. 14 ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1 (59), 2021, s. 249-265. 

Lesiński P., At the Origins of German Liberalism: The State in the Thought of Robert von Mohl, Berlin 2020, ss. 357.

Lesiński P., RECHTSSTAAT and it’s legal order according to Robert von Mohl, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo”, 31, 113/2020, s. 138-158. 

Lesiński P., O racjonalności państwa prawnego w myśli Roberta von Mohla, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)”, vol. LXVI, 1 2019 s. 189-206.

Lesiński P., Franco-German relations in the Gaullist thought, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo”, 20, ZESZYT 95/2017, s. 189-212.

Lesiński P., Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)”, vol. LXIV, 1, 2017, s. 137-152.

Lesiński P., Myśl realistyczna a bezpieczeństwo Polski w kontekście współczesnych relacji z Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (Ius) Lublin – Polonia”, vol. LXIII, 1, 2016, s. 99-117.

Lesiński P., Aksjologiczne podstawy pozycji kobiet w ideologii narodowosocjalistycznej – wizja Alfreda Rosenberga, [w:] M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil (red.), Dyskryminacja – przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, Lublin 2016, s. 47-68.

Lesiński P., Wybrane aspekty myśli prawno-politycznej Charles’a de Gaulle’a. Główne inspiracje i założenia, „Studenckie Zeszyty Naukowe”, Z. 27, r. XVIII, 2015, s. 79-90.

Inne:

Lesiński P., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. Wolność i własność w liberalizmie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 18 maja 2018 r., Lublin, sprawozdanie przyjęte do publikacji w czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (Ius) Lublin”, vol. LXV, 2, 2018, s. 389-390.

Lesiński P., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postulat władzy racjonalnej w wybranych nurtach myśli politycznej i prawnej”, poświęconej pamięci prof. dr. hab. Jana Malarczyka, Lublin, 17 maja 2017, „Studia Iuridica Lublinensia”, vol. XXVI, 2, 2017, s. 215-219.

Lesiński P., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku”, połączonej z promocją książki SCRIPTORUM (fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju) Andrzeja Maksymiliana Fredry, Lublin, 19 stycznia 2016 r., „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXV, 4, 2016, s. 277-279.


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Poniżej podaję linki do grup wykładowych/ćwiczeniowych zajęć prowadzonych przeze mnie w systemie Teams.

Proszę Państwa o dodawanie się do odpowiednich grup.

Prawo stacjonarne, PA-P.S.HDPP
gr. VII https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96910ba87c654b278ba74ceebf60eefb%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bc2b881-cedd-4374-9af7-1ba9720fa9d3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
gr. VIII https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a949ce95b84bb41a694dce5325b994f16%40thread.tacv2/conversations?groupId=3de3459e-a495-4d51-b5fa-344408cc1c16&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Prawo niestacjonarne, PA-PN-HDPiP
gr.I https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a438583a3e8564620b2b46ea19df019c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=766c5cbc-72f9-441d-b746-c45d53af97c4&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Prawno-administracyjny stacjonarny, PA-PA.Hmap
gr.I https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a10adcee973d7418ead868bd30cf840b9%40thread.tacv2/conversations?groupId=a70989ed-2a2a-4178-bfee-80f07aad567b&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
gr.II https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aebbf06c1cea141d1a66021fd256475e8%40thread.tacv2/conversations?groupId=85886257-7649-4e7a-8c0a-e3bf50c86332&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
gr.III https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae4fbf0f71eb64e91bd6f5ef32d4c191d%40thread.tacv2/conversations?groupId=50fa39ae-597d-45c6-a72e-6c7d21cf1a51&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Studenci kierunku prawno-administracyjnego trybu niestacjonarnego oraz seminarzyści kierunku kryminolgia zostaną powiadomieni w systemie usos.
Follow UMCS: