The adressbook

dr hab. Andrzej Kapusta

dr hab. Andrzej Kapusta
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Telefon
501031958
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje, pok nr 339 


terminy dyżurów:


Wtorki 12.30-14.30


 


 


link na teams (czynny w powyższych godzinach):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e03be5f4fd043af89e608b3af0eb21e%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e131f3e-0dd5-47e1-b59c-7bdcbc7220af&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy lub przez teamsa.


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie;

- studia filozoficzne i doktorat z filozofii: Szaleństwo i władza: wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (1999, UMCS, promotor: prof. Z. Cackowski);
- habilitacja w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, na podstawie pracy Szaleństwo i metoda (Wydawnictwo UMCS 2010).

Bieżące aktywności:

 

Badania:

W swych badaniach koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Aktualne prowadzi badania jakościowe dotyczące transformacji osobowej w oczach ekspertów oraz zajmuje praktykami siebie w filozofii, psychoterapii i kulturze współczesnej. Przygotowuje warsztaty dotyczace laboratorium doświadczenia oraz praktyki opartej na wartościach (OSFP).

 

Książki:

Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta [Extremal Philosophy: Michel Foucault's Critical Thinking, 2001]

Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii [Madness and Method. The limits of understanding in philosophy and psychiatry] (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010)

Medical humanities in theory and practice (ed. z M. Lytowka) Cambridge Scholars Publishing, p. 130, 2017.

 

Granty/Projekty:

The project of international Polish-Portuguese cooperation - Scientific and Practical Rationality (MNiSzW, 2008) implemented September 2009 - October, 2010.

Team project research, New forms of cognitional and practical rationality in epistemology and science, grant vice-rector UMTS, I - XII, 2010.

The project research team (UMCS - University of Granada) Pragmatical Aspects of Rationality and Decision Making, IV 2014 - V 2016.

Experts for Change - Personal and Cultural Transformation - Multidisciplinary Perspective - NAWA 2018-2019 (Bratislava-Belgrad)

Członkostwo:

INPP International Network for Philosophy and Psychiatry (http://inpponline.com)

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Rada Programowa Galerii Labirynt

Nagrody:

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągniecia organizacyjne, Medal 700-lecia Miasta Lublina

 

 

 

 

Działalność naukowa

 

 

 

 

 

 

Artykuły (nowsze):

 

 1. Performowanie szaleństwa: narracja i choroba psychiczna,(w:) Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, red. Katarzyna Leszczyńska, Wydawnictwo: LIBRON, 2012, s. 209-223

 2. Spór o pojęcie choroby psychicznej, w: Bioetyka, red Różyńka, Weronika Chańska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013, s. 165-176.

 3. "Theory of incomprehensibility": social and environmental determinants of mental disorders, Annals of Agricultural and Environmental Medicine Ann Agric Environ Med 2013; 20(4):832-837(impact factor 3,060)

 4. Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie Studia Metodologiczne, Numer 30, 2013, s. 41-61

 5. Understanding in psychopathology and engaged epistemology, Kultura i wartosci, 4(8)/ 2013:, s. 149-160

 6. Filozofia zdrowia, [w:]  Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL

 7. Karl Jaspers’ Psychopathology and contemporary psychiatry, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Available Volume 23, Issue 4, October–December 2014, Pages 169–178

 8. Delusions in Phenomenological Perspective, Avant Rok 5 (2014), nr 3, 113-125 (online)

 9. O roli myślenia technologicznego w psychiatrii współczesnej Diametros 44 (2015): 45–55 (online)

 10. Philosophical counselling – philosophical practice in therapy and modern education. [w:] Contemporary Educational Challenges, ed. R. Radzik and A. Kisla, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

 11. Problem obiektywności w medycynie na przykładzie pojęcia choroby, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2(204) 2015, 167-174

 12. Czy istnieje filozofia psychiatrii, Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i nowoczesności red M. Moskalewicz, J. Zamojski Poznan (UM) 2017, s. 171-188.

 13. Kapusta, Rarot, H (2017), Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym, ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL, s. 129-134.

 14. Kapusta, A. (2017) Psychiatria oparta na wartościach – teoria czy praktyka?, Etyka 54, 2017 , s. 29-40

 15. Experience, Depression and Decision-Making, Eidos. A Journal for Philosophy of Culture
  (2)4, 2018, s. 15-26.
 16. Kapusta, A., de Barbaro, B. Foucault Michel, Encyclopedia of Couple and Family Therapy, Kluwer, online, p. 2 2018.

 17. Ucieleśnienie, neuronauki i literatura, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka 34 (54)2018 doi: 10.14746/pspsl.2018.34.1
 18. Genealogy of Polish Melancholy. Commentary to Mira Marcinów’s Book The History of Polish Madness, Avant, Vol. XI, No. 1, doi: 10.26913/avant.2020.01.04, http://avant.edu.pl/en/2020-01-04
 19. Interpersonal Experience and Psychopathology, Eidos. A Journal for Philosophy of Culture (vol 4, nr 3, 2020).
 20. Transformative Experience and Psychopahology, w: The Faces of Contemporary Phenomenology: the Quest for Relevance. ed.  Robert Grzywacz, Piotr Janik, Magdalena Kozak,  Szczepan Urbaniak wyd.Harrassowitz Verlag 2021,  s. 193-208.

Ogłoszenia