Konferencja:" Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym"

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”, która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS i w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

Do współpracy i udziału w konferencji zostali zaproszeni: Ministerstwo Zdrowia, Lubelska Izba Lekarska, Główny Inspektor Sanitarny,  Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Rzecznik Praw Pacjenta

Planowana krajowa konferencja pt. Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym ma na celu prezentację interdyscyplinarnych badań odnoszących się do jednego z najważniejszych zagadnień współczesnego, zglobalizowanego świata, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym.

Planowane są cztery główne obszary tematyczne:

 • zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • wymiar instytucjonalno – prawny bezpieczeństwa zdrowotnego i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia,
 • komunikacja o bezpieczeństwie zdrowotnym i promocja zdrowia,
 • innowacyjność na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.

Współpraca przy organizacji tego wydarzenia naukowego pięciu wiodących lubelskich ośrodków naukowych, prezentujących różne dziedziny i narzędzia badawcze ma pozwolić na ukazanie zintegrowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście wyzwań, jakie niesie ze sobą zglobalizowany świat.

Materialny rezultat konferencji stanowić będzie cykl publikacji zarówno w formie recenzowanej monografii, jak i specjalnych tomów czasopism naukowych zawierających artykuły naukowe prelegentów. Organizatorzy planują realizację cyklicznej konferencji poświęconej tej tematyce.

Obrady konferencji przyjmą formułę panelową. Planowany jest również blok warsztatów  z udziałem zaproszonych gości.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie referatów w języku polskim.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2018 r. pocztą elektroniczną bezpieczeństwo.zdrowotne@poczta.umcs.lublin.pl lub listownie na adres:

dr Justyna Kięczkowska
Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

lub

dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

z dopiskiem: konferencja /bezpieczeństwo zdrowotne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 30 kwietnia 2018 r. Dane do przelewu zostaną udostępnione po akceptacji zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • opublikowanie artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (11 pkt.) po uzyskaniu pozytywnych recenzji
 • materiały konferencyjne
 • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji
 • przerwy kawowe

Uczestnicy konferencji pokrywają indywidualne koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować na poniższe adresy:
dr Justyna Kięczkowska: justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl
dr Aneta Wójciszyn-Wasil: wasil@kul.pl

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
Dr hab. Dariusz Wadowski
Dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak
Dr hab. Agata Ziętek
Dr inż. Agnieszka Latoch
Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Dr Kinga Smoleń
Dr inż. Jakub Szabelski
Dr Marek Błaszczak
Dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Dr Justyna Kięczkowska

  Data dodania
  5 lutego 2018