Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Hanna Dumała

dr hab. Hanna Dumała
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
81 537 60 41
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej semestru zimowego: wtorki (6. i 13. lutego), godz. 11.00-14.00.


Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2017/2018: wtorki, godz. 11.15-12.15, czwartki godz. 11.15-13.15.

Adres

Wydział Politologii
Plac Litewski 3/122
20-080 Lublin

O sobie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa: nauki o polityce, specjalność naukowa: nauka o stosunkach międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze:

regionalizm (międzynarodowy i wewnętrzny); międzynarodowa współpraca subpaństwowych jednostek terytorialnych; międzynarodowe stosunki gospodarcze (dyplomacja gospodarcza, pomoc rozwojowa).

Działalność organizacyjna:
- Przewodnicząca Zespołu programowego kierunku Stosunki międzynarodowe.                                              - Członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przy UMCS.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • DPE - Dyplomacja ekonomiczna Polski (II rok II stopnia, sem. letni, Stosunki międzynarodowe, spec. DE);
 • GP - Geografia polityczna (I rok I stopnia, sem. zimowy, Bezpieczeństwo narodowe);
 • GiR SM - Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych (I rok II stopnia, sem. zimowy, Stosunki międzynarodowe);
 • MKOG - Międzynarodowa kontrola obrotu gospodarczego (III rok I stopnia, semestr letni, Bezpieczeństwo narodowe, spec. MZB);
 • MSG - Międzynarodowe stosunki gospodarcze (II rok I stopnia, sem. zimowy, Stosunki międzynarodowe; II rok I stopnia, sem. letni, Bezpieczeństwo narodowe);
 • MSPiG - Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (III rok, sem. zimowy, Politologia);
 • PEWT - Projekty europejskiej współpracy terytorialnej (II rok II stopnia, sem. zimowy, Stosunki międzynarodowe, spec. PM);
 • SD - Seminarium doktoranckie (Nauki o polityce);
 • SL - Seminarium licencjackie (Stosunki międzynarodowe);
 • SM - Seminarium magisterskie (Stosunki międzynarodowe);
 • SMA - Stosunki międzynarodowe w Afryce (I rok II stopnia, sem. letni, Stosunki międzynarodowe, spec. PSR).

Wszelkie informacje na temat realizowanych przedmiotów, w tym slajdy z wykładów i materiały dydaktyczne, udostępniane są na stronie internetowej Wirtualnego Kampusu Wydziału Politologii. Zainteresowanych studentów serdecznie zapraszam.


Działalność naukowa

Autorka monografii Transnarodowe sieci terytorialne w Europie [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 459] oraz ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych, w tym kilku w językach kongresowych oraz publikowanych za granicą; współredaktor i współautor monografii: Regiony w stosunkach międzynarodowych [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 275], Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia [Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 503].

 Wybrane publikacje:

 • Afryka we współczesnej gospodarce światowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sec. K: Politologia, vol. II/III, 1995/1996, s. 9–24.
 • European Bank for Reconstruction and Development, [w:] Jahrbuch zur Außenwirtschaftspolitik 1997/98, Ch. Stolorz, B. Breitschuh, J. Bellers i in. (red.), Münster 1999, s. 149–164.
 • CEFTA – środkowoeuropejska przestrzeń gospodarcza, „Stosunki Międzynarodowe” 2001, nr 3–4 (t. 24), s. 91–113 [współautor A. Dumała].
 • Interregional networks in Europe, „Polish Political Science Yearbook” 2002, s. 95–107.
 • Culture as an area of transborder cooperation. The case of Polish border, [w:] Actas del VII Congreso „Cultura Europea”, Pamplona, 23–26 de octubre de 2002, E. Banús, B. Elío (eds), s. 851–861.
 • Sieci europejskich regionów innowacyjnych, [w:] Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, M. Bałtowski, H. Ponikowski (red.), Lublin 2005, s. 21–33.
 • Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Afryki, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Lublin 2006, s. 252–264.
 • Współpraca międzyterytorialna w prawie Wspólnot Europejskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sec. K: Politologia, vol. XVI (1), 2009, s. 31–46.
 • Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej polskich regionów, [w:] Regiony: Polska – Europa – świat, A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak (red.), Toruń 2009, s. 243–264.
 • Regiony międzynarodowe w teorii i w praktyce, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Lublin 2009, s. 13–30.
 • Współpraca transgraniczna w konwencjach Rady Europy, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz (red.), Poznań 2010, s. 9–24.
 • Motywy paradyplomacji, [w:] Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, A. Pawłowska (red.), Lublin 2010, s. 65–76.
 • Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej RP, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Toruń 2011, s. 355–375.
 • Dyplomacja ekonomiczna RP - założenia i realizacja, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, B. Surmacz (red.), Lublin 2013, s. 253–275.
 • Europejski lobbing transnarodowych sieci terytorialnych, [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz. A. W. Ziętek (red.), Lublin 2014, s. 491–503.
 • Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na „Priorytety współpracy zagranicznej województw”, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, No 11/2 (2016), s. 109–126.
 • Konwencja Madrycka – Konwencja z Niamey: europejski wzorzec dla Afryki, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, Tom 4, nr 1 (wrzesień 2016), s. 25–41.
 • Kontynuacja i zmiana: prawne regulacje europejskiej współpracy terytorialnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K: Politologia, vol. XXIII, nr 2, 2016, s. 41–56.

Inne osiągnięcia:

udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym w USA, RFN, Hiszpanii i na Ukrainie; beneficjentka grantu badawczego Research Suport Scheme Open Society Institute (1997–1999) oraz grantu dydaktycznego Komisji Europejskiej w ramach programu Jeana Monneta (1999–2006); staże naukowe w Université Libré de Bruxelles w ramach programu TEMPUS (1998, 1999).  


Ogłoszenia

Rozkład zajęć w semestrze letnim roku akad. 2017/2018:

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-9.30   SM1 / 122    SMA / 114  
9.35-11.05   SM3 / 122  

 

 MKOG/MSG / aula

[naprzemiennie]

 
11.10-12.40   D: 11.15-12.15   D: 11.15-13.15   
12.45-14.15  

 DEP/SL1 / 113/122

[naprzemiennie]

     
14.20-15.50          
15.55-17.25          
17.30-19.00          

 

Legenda: przedmiotrodzaj zajęć / numer sali

 

Kalendarz zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akad. 2017/2018:

√Geografia polityczna - termin nadsyłania prac zaliczeniowych - 2.01.2018 (I termin), 18.01.2018 (ostateczny termin); 

Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych - test zaliczeniowy z części wykładowej - 15.01.2018, godz. 16.00, s. 108; termin nadsyłania esejów - 24-30.01 (grupa I); 31.01-6.02 (grupa II); test poprawkowy - 29.01, godz. 16.00, s. 111 (aula); II poprawka - 24.02, godz. ?

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test zaliczeniowy z ćwiczeń - 31.01.2018, godz. 12.45 (gr I) i 14.20 (gr II), s. 114; pisemny egzamin - 6.02.2018, godz. 10.00, s. 110; zaliczenie poprawkowe - 6.02.2018, godz. 9.15, s. 110; egzamin poprawkowy - 15.02.2018, godz. 10.00, s. 110; II zaliczenie poprawkowe - 22.02.2018, godz. ?

√Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Europie Wschodniej - termin nadsyłania prac zaliczeniowych - 29.01.2018; prezentacja głównych tez - 13.02.2018, godz. 8.30, s. 114.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze - pisemny egzamin - 12.02.2018, godz. 11.00, s. 108; egzamin poprawkowy - 15.02.2018, godz. 10.00, s. 110.