Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Rządeczka

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ONTOLOGII I TEORII POZNANIA
Telefon
(81) 537-27-15
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątki, godz. 11.30-13.30

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 307
20-031 Lublin

O sobie

W roku 2004 rozpocząłem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Międzywydziałowe Studia Filozoficzno-Historyczne zakończone w roku 2009 obroną pracy magisterskiej z zakresu historii nauki pt. „Nauka aleksandryjska – źródła, rozwój, specyfika“. W latach 2005-2009 równolegle studiowałem na UMCS filozofię. W latach 2007-2009 pełniłem funkcję sekretarza Koła Naukowego Filozofów s. teoretyczna. Studia filozoficzne zakończyłem obroną pracy magisterskiej z zakresu filozofii nauki i metafizyki pt. „Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki“. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Jusiak.

Następnie pod kierunkiem prof. J. Jusiaka rozpocząłem w 2009 r. stacjonarne studia doktoranckie z zakresu filozofii. W ramach działalności dydaktycznej prowadziłem w latach 2009-2011 konwersatoria z ontologii dla studentów filozofii, a w latach 2011-2013 konwersatoria z filozofii przyrody dla studentów chemii. W trakcie odbywania studiów III stopnia Komisja do Wspierania Badań Młodych Naukowców przyznała mi grant na badania naukowe. Studia doktoranckie zakończyłem we wrześniu 2013 roku złożeniem interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej z pogranicza metodologii nauk biomedycznych i filozofii biologii pt. „Metafizyczne założenia współczesnych nauk biomedycznych“. Egzaminy doktorskie obejmowały: filozofię (dyscyplina podstawowa), biologię (dyscyplina dodatkowa) oraz język angielski. W dniu 19 listopada 2014 r. Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS nadała mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Rozprawa została zgłoszona do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Od 01.10.2015 jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania.

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe

Marcin Rządeczka, Aksjologia formalna. Szkic metafizyczny, „Philosophon Agora” 2007, nr 1, s. 73-82

Marcin Rządeczka, Doświadczenie potoczne i naukowe jako źródła podstawowych pytań metafizyki, „Philosophon Agora” 2008, nr 2, s. 49-64

Marcin Rządeczka, Procesualna interpretacja biologii zachowania bioróżnorodności jako dyscypliny naukowej i działu filozofii praktycznej, „Annales UMCS. Sectio I. Philosophia-Sociologia” 2009, nr 34, s. 67-76

Marcin Rządeczka, Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin [w:] Metafilozofia - nieporozumienie czy szansa filozofii?, M. Woźniczka (ed.), Częstochowa 2011

Marcin Rządeczka, The theory of evolution and its implications, “Hybris” 2011, nr 12, s. 97-107

Marcin Rządeczka, Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych, „Kultura i wartości” 2012, nr4, s. 81-88

Marcin Rządeczka, Evolutionary biology and some contemporary debates on the question about the origin of language, “Dialogue and Universalism” 2013, nr 1, s. 151-160

Marcin Rządeczka, The limitations of evolutionary psychology. A philosophical analysis [w:] Philosophers’ Rally 2012. Selected Papers, Cambridge Scholars Publishing.

Marcin Rządeczka, Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach [w:] The Philosophy of Perception and Observation, Ch. Limbeck-Lilienau, F. Stadler (eds.), Kirchberg am Wechsel 2017.

Marcin Rządeczka, Problem technologicznego zapośredniczenia rozwoju nauki a powstanie bioinformatyki [w:] Studia Metodologiczne 39, Poznań 2017.

Marcin Rządeczka, When being right is not good enough. How systematic cognitive biases affect decision-making strategies [w:] Rationality and Decision Making, red. Marek Hetmański, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 2018.

Referaty

The processual interpretation of conservation biology as a science and as a part of practical philosophy (Philosophers’ Rally 2010, Uniwersytet Łódzki, 07-09.05.2010)

Metafilozofia a metanauka – pytanie o zasadność wydzielania metadyscyplin (Metafilozofia – ślepy zaułek czy szansa filozofii?, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, 13-14.10.2010)

A priori knowledge from the evolutionary point of view (Czwarte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, Uniwersytet Łódzki 09-10.04.2011)

Ontological framework of the life sciences in the philosophy of Nicolai Hartmann (The Dynamical Ontologies of A. N. Whitehead and N. Hartmann, Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach Panewnikach, 05-07.05.2011)

Holistic medicine. The connection of scientific method and philosophical interpretation (Philosophers’ Rally 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24-26.06.2011)

Evolutionary biology and contemporary feuds over the question about the origin of language and communication (Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 07-09.05.2012)

W jaki sposób współczesne nauki biomedyczne mogą wpłynąć na sposób pojmowania koncepcji i problematyki czasu? (Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna, Uniwersytet Opolski, 10-11.05.2012)

Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych (Człowiek w kulturze – historia i wyzwania współczesne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 17-18.05.2012)

The uniqueness of biological laws (Philosophers’ Rally 2012, Uniwersytet Gdański, 27-30.06.2012)

Teoriopoznawcze transformacje klasycznego modelu wiedzy medycznej indukowane przez rozwój informatyki medycznej (Homo Informaticus 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 04-05.12.2015)

Problematyka błędów poznawczych w świetle badań nad behawioralnym układem immunologicznym (XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Uniwersytet Białostocki, 22-24.09.2016)

Znaczenie bioinformatyki dla filozoficznych badań nad pojęciem informacji i kategorią kontekstowości przetwarzania informacji (II Konferencja "Filozofia w Informatyce", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 17-18.11.2016)

Epistemologiczne konsekwencje rewolucji bioinformatycznej (Homo Informaticus 4.0, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 02-03.12.2016)

Biosfera integralną częścią geosfery. Prebiotyczne warunki powstania życia w ramach koncepcji Smitha i Morowitza (Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 20.12.2016)

Perceptual Knowledge. An Evolutionary Approach (40th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, 06-12.08.2017)

Evolutionary Perspective on Biases in Decision-Making Strategies (Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition", Lublin, 20-22.10.2017)

Bazowe heurystyki decyzyjne w perspektywie ewolucyjnej (Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji, Rzeszów, 24.11.2017)

Informacja biologiczna w erze epigenetyki i bioinformatyki. Filozofia informacji wobec rozwoju nauk biologicznych  (Ogólnopolskie Seminarium pt. "Filozofia przyrody - dziś. U początków informacji biologicznej", Warszawa, 13.12.2017)

Status bioinformatyki na tle biologii systemowej, informatyki teoretycznej i biofizyki. Zagadnienie ontologicznego i epistemologicznego zaangażowania bioinformatyki (Ogólnopolska Konferecja "Filozofia w informatyce III", Poznań, 14-15.12.2017)

Czy technologia może być źródłem rewolucji naukowej? Cień Platona (Zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lublin, 18.12.2017)

Recenzje

Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Kategoria adaptacji biologicznej w perspektywie ewolucyjnej wyjaśniania funkcjonalnego w ujęciu Martina Mahnera i Mario Bungego". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.

Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Kategoria redukcji we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.

Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Koncepcja gatunku we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.

Recenzja artykułu Mirosława Twardowskiego pt. "Status ontyczny gatunku we współczesnej dyskusji filozoficzno-biologicznej". Publikacja pokonferencyjna pt. Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2016.

Recenzja pracy licencjackiej Wojciecha Rurarza pt. Rytm sen-czuwanie i jego zaburzenia - chronobiologiczna rola światła (11.07.2016).

Recenzja pracy licencjackiej Michała Badowskiego pt. Kognitywistyczna analiza epizodu maniakalnego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (13.06.2017).

Recenzja monografii Hansa-Jorga Rheinbergera pt. "Epistemologia historyczna"

https://www.pol-int.org/pl/publikacje/epistemologia-historyczna#r5494

Popularyzacja nauki

Wykład otwarty pt. Etyka a mózg - czy neuronauki zdołają wyjaśnić ludzkie zachowania moralne? (21.11.2016)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Powstanie i rozwój nauk o życiu - historia myśli, odkryć i eksperymentów (wykład ogólnouniwersytecki, sem. letni 2015/16)

Filozofia na kierunku Informatyka (wykład, sem. zimowy, 2016/17, 2017/18)

Problemy współczesnej filozofii na kierunku Biotechnologia (wykład, sem. letni, 2016/17)

Biomedyczne podstawy zachowań (konwersatorium, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Teorie informacji (konwersatorium, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Filozofia kognitywistyki (konwersatorium, sem. zimowy, 2015/16, 2016/17)

Filozofia medycyny z elementami bioetyki (konwersatorium, sem. zimowy, 2015/16)

Psychologia ewolucyjna (konwersatorium, sem. letni, 2015/16, 2016/17)

Epistemologia (konwersatorium, sem. letni, 2015/16)

Filozofia nauki na kierunku Fizyka Techniczna (konwersatorium, sem. zimowy, 2016/17)

Wyszukiwanie informacji i praca grupowa (laboratorium, sem. zimowy, 2017/18)

Biologia ewolucyjna dla kognitywistów (fakultet, sem. zimowy, 2015/16)

Bioinformatyka dla kognitywistów (laboratorium, sem. zimowy, 2016/17)

Evolutionary Biology for Cognitive Science (ERASMUS, sem. zimowy, 2016/17)

Translatorium tekstów filozoficznych (sem. zimowy 2016/17)

 

Działalność organizacyjna

Instytutowy koordynator programu Erasmus+ (od 01.10.2015)

Wydziałowy koordynator programu MOST (od 01.10.2015)

Sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 04.02.2015)

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (kadencja 2016-2020)

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (od 01.09.2016)

Sekretarz Zespołu Programowego dla kierunku Filozofia

Opiekun roku (Kognitywistyka, II stopień, 2016/17, 2017/18)

Członek komitetu organizacyjnego konferencji Avant Trends in Interdisciplinary Studies: Understanding of Social Cognition, Lublin 20-22.10.2017. Zakres obowiązków: wsparcie techniczne i prowadzenie strony internetowej konferencji (http://avant.edu.pl/trends3/).