Термін дії студентського квитка

У звязку з частими запитаннями щодо продовження терміну дії студентських квитків інформуємо, що згідно з уставою від 16 квітня 2020 (o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) ) внесено зміни до устави від 20 липня 2018 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.)  в справі продовження терміну дії студентського квитка. 

Не треба особисто продовжувати терміну дії студентського квитка.

Юридичне обгрунтування:

 art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Детальніше тут: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,waznosc-legitymacji,90647.chtm

  Новини

  Автор
  Taras Bondarenko
  Дата додавання
  28 травня 2020

  Слідкуй за УМКС